Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 29698 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/ 16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419).

Αριθμ. 29698 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 1086/28.02.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/ 16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» (Β’ 2419).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 197 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως του άρθρου 197 αυτού.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

16. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

17. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: “Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 4521)» (Β’ 5885).

18. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

19. Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

20. Την υπ’ αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

21. Την υπό στοιχεία 29149 ΕΞ/22.02.2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» ως προς τον αριθμό των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, μαζί με τα αναπληρωματικά αυτών. Η θητεία όλων των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου διαρκεί έως την ολοκλήρωση των Δράσεων της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2022. Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό και κάθε φορέα των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα/φορείς. Ο Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου δύναται να καλεί ως παρατηρητές, δίχως δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνονται απαραίτητα.»

Άρθρο 2

Τροποποιούμε την παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 65771 ΕΞ 2022/16.5.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού» ως προς τη σύνθεση του Επενδυτικού Συμβουλίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

1. Νικόλαο Μαντζούφα του Παναγιώτη, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναφορών και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

2. Παναγιώτη Αλεξόπουλο του Αντωνίου, Ειδικό Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Άγγελο Κουράφαλο του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δανεισμού και Διαχείρισης Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

3. Δημήτριο Τσάκωνα του Γεωργίου, Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Ντάσιο του Θωμά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

4. Θεμιστοκλή Κουβαράκη του Ιωάννη, ιδιώτη, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γεράσιμο Μπαρούνο του Σπυρίδωνος, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

5. Χαράλαμπο Μάκκα του Αθανασίου, ιδιώτη, ως μέλος, με αναπληρώτριά του τη Δέσποινα Καλλιούρη του Νικολάου, Δικηγόρο.

6. Αθανάσιο Κανταρτζή του Νικολάου, ιδιώτη, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Νίκη Αχτύπη του Χαράλαμπου, Δικηγόρο.

7. Παρασκευή Ζαχαριά του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Φέρτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.»

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!