Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 16996/2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας.

Αριθμ. 16996

ΦΕΚ B' 932/23.02.2023

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146) και ιδίως τις περ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 109.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 19 του άρθρου 107.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR).

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Το άρθρο 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 48 του νόμου αυτού.

8. Το άρθρο 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

9. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

10. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το καταστατικό του ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 03/08/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 51) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10/08/2022 με Κωδικό Καταχώρισης 3001855, σύμφωνα με την από 10/08/2022 και υπ’ αρ. 2680492 Ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

16. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: eΕ.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).

17. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

18. Την υπ’ αρ. 83779/12-9-2022 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (Β’ 4830).

19. Την υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/23-08-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β’ 4484).

20. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

21. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09-03-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

22. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

23. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

24. Την υπό στοιχεία Α.Π. 103933 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση ένταξης του έργου «SUB2: Εθνική Πύλη παροχών αναπηρίας και καθιέρωση της Κάρτας Αναπηρίας - Δράση 16925» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179243) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: Ρ4Τ6Η-ΤΥ4).

25. Την υπ’ αρ. 13504/07-02-2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 88), σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη από την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας και τα επιμέρους συστήματα αυτής, συμπεριλαμβανομένων του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία και του υποσυστήματος της Κάρτας Αναπηρίας, η οποία είχε εκτιμηθεί κατά την νομοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου υπ’ αρ. 81403/19.08.2022, (ΑΔΑ: 6Δ2746ΜΤΛΡ-ΩΙ4) ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.480.000 € και είναι εντός των ορίων του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των όσων έχουν προβλεφθεί στις σχετικές αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 1

Σκοπός και Πρόσθετες Υπηρεσίες

1. Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Μητρώο Αναπηρίας) είναι η καταγραφή όλων των ατόμων που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας στη Χώρα, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση, κατά την έννοια του άρθρου 2.

2. Πέραν του ανωτέρω βασικού του σκοπού, το Μητρώο Αναπηρίας:

α) παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, στις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών,

β) υποδέχεται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τη διάρκεια και το είδος των κοινωνικών παροχών ή υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από Δημόσιους Φορείς,

γ) αποτελεί πηγή στατιστικής πληροφόρησης, σε ανωνυμοποιημένη βάση, για σκοπούς ανάπτυξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής γύρω από την αναπηρία.

3. Το Μητρώο Αναπηρίας ανήκει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται για λογαριασμό του από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με το Μητρώο Αναπηρίας, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. επιτελεί ρόλο «υπευθύνου επεξεργασίας», κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ., και το ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ρόλο «εκτελούσας την επεξεργασία» για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υπευθύνου επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία, συνάπτεται μεταξύ του eΕ.Φ.Κ.Α. και του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Για τις παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτική η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Τα προσωπικά δεδομένα της ατομικής καρτέλας των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διατηρούνται για όσο διάστημα τα πρόσωπα αυτά είναι εν ζωή, προς επίτευξη των βασικών σκοπών του Μητρώου Αναπηρίας. Η διατήρηση των δεδομένων διασφαλίζει την απρόσκοπτη: (α) πρόσβαση των ατόμων σε πάσης φύσεως παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίας που σχετίζονται με την αναπηρία του και για τις οποίες η αναπηρία αποτελεί βασική προϋπόθεση χορήγησης αυτών, (β) ενημέρωση για τις παροχές που το άτομο με αναπηρία λαμβάνει εν ζωή, (γ) ανωνυμοποιημένη στατιστική πληροφόρηση της Πολιτείας για σκοπούς ανάπτυξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής γύρω από την αναπηρία.

Άρθρο 2

Αρχές Πιστοποίησης Αναπηρίας

Για τους σκοπούς της παρούσας, ως αρμόδιες αρχές πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση λαμβάνονται υπόψη:

α) Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α.

β) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

γ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

δ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

ε) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας,

στ) η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 3

Ατομική καρτέλα ατόμου με αναπηρία και τηρούμενα στοιχεία

1. Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται ατομικές καρτέλες κάθε εγγεγραμμένου, βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του.

2. Η ατομική καρτέλα του πιστοποιημένου ατόμου με αναπηρία περιέχει:

α) Τα ταυτοποιητικά στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα γέννησης, υπηκοότητα, είδος και στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου, αριθμός φορολογικού μητρώου, Α.Μ.Κ.Α., κ.λπ.),

β) στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας του,

γ) βασικά ιατρικά στοιχεία της πιστοποίησης αναπηρίας του (όπως συνολικό ποσοστό αναπηρίας, διάρκεια γνωμάτευσης αναπηρίας, παθήσεις για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, αποδιδόμενα ποσοστά αναπηρίας των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κωδικοί ταξινόμησης των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κ.λπ.),

δ) ειδικότερα ποσοστά ανά κατηγορία αναπηρίας (όπως ποσοστό στην κινητική αναπηρία, ποσοστό στην αναπηρία όρασης, κ.λπ.),

δ) πρόσθετους χαρακτηρισμούς σχετιζόμενους με την αναπηρία, οι οποίοι συνδέονται με κάλυψη ιατρικών κριτηρίων που απαιτεί μια παροχή (όπως η ανάγκη βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, η ανάγκη συνοδού για τους σκοπούς έκδοσης κάρτας αναπηρίας, κ.λπ.),

ε) στοιχεία σχετιζόμενα με την επαγγελματική κατάσταση και ασφαλιστική κάλυψή του.

στ) στοιχεία σχετικά με χορηγούμενες παροχές ή υπηρεσίες,

ζ) στοιχεία εκπροσώπησής του (όπως δικαστικός συμπαραστάτης, επίτροπος, ανάδοχος, κ.λπ.).

3. Ο κατάλογος των πεδίων της ατομικής καρτέλας της παρ. 2 εμπλουτίζεται με πρόσθετα πεδία, βάσει των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Μητρώου Αναπηρίας, με ευθύνη του e-Ε.Φ.Κ.Α..

4. Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται οι πιστοποιήσεις αναπηρίας που είναι ενεργές κατά την έκδοση της παρούσας και όσες πιστοποιήσεις αναπηρίας εκδοθούν εφεξής.

5. Το Μητρώο Αναπηρίας παρέχει διαχρονική εικόνα των αθροιστικών δεδομένων των διαθέσιμων πεδίων σε αυτό από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, για σκοπούς υποστήριξης, χάραξης και ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών. Η τηρούμενη ιστορικότητα των δεδομένων του Μητρώου δεν αποσκοπεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φυσικών προσώπων, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο των ενεργών πιστοποιήσεων.

Άρθρο 4

Πηγές άντλησης στοιχείων για την ενημέρωση της ατομικής καρτέλας ατόμου με αναπηρία

1. Τα πεδία της ατομικής καρτέλας του πιστοποιούμενου συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τις ενεργές εκδοθείσες πιστοποιήσεις των αρμόδιων Αρχών Πιστοποίησης Αναπηρίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα.

2. Τα αντλούμενα δεδομένα συμπληρώνονται βάσει των στοιχείων που προκύπτουν είτε από τα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α., είτε μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για άντληση δεδομένων από τα απαραίτητα μητρώα και συστήματα που τηρούνται από τους λοιπούς Φορείς του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 5

Διαλειτουργικότητες

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την ορθή λειτουργία του Μητρώου Αναπηρίας, αναπτύσσονται, με μέριμνα του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., μετά από σχετικό αίτημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., όλες οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες με άλλα μητρώα, πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

2. Ειδικότερα οι Φορείς χορήγησης παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία παρέχουν αμελλητί κάθε αναγκαίο δεδομένο των δικαιούχων ή ωφελουμένων των παροχών τους, έτσι ώστε το Μητρώο Αναπηρίας να είναι πλήρως επικαιροποιημένο και να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και άσκηση δημόσιων πολιτικών σχετιζόμενων με την αναπηρία.

Άρθρο 6

Πρόσβαση στο Μητρώο

1. Πρόσβαση στο Μητρώο Αναπηρίας έχουν διαπιστευμένοι χρήστες του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται στον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Επιλεγμένα στοιχεία της ατομικής καρτέλας του ατόμου με αναπηρία, όπως τηρούνται στο Μητρώο Αναπηρίας, δύνανται να είναι διαθέσιμα προς αυτό μέσω των σχετικών υπηρεσιών της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας». Η πρόσβαση στα στοιχεία πραγματοποιείται πάντα κατόπιν αυθεντικοποίησής του, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 7

Μεταβατικές Προβλέψεις Πρώτης Ενημέρωσης του Μητρώου Αναπηρίας

1. Κατά την πρώτη ενημέρωση του Μητρώου Αναπηρίας και μέχρι διασφάλισης της ενημέρωσης αυτού με το σύνολο των απαραίτητων πεδίων, οι ατομικές καρτέλες ατόμων με αναπηρία συμπληρώνονται από τα στοιχεία:

α) Των Γνωματεύσεων Αναπηρίας που εκδίδονται βάσει του Μέρους Δ’ του ν. 4961/2022 (Α’ 146),

β) των Γνωματεύσεων Αναπηρίας που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. βάσει των προϊσχυουσών διαδικασιών αξιολόγησης, εφόσον για αυτές παρέχονται ψηφιακά ή μέσω διαλειτουργικοτήτων, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕ.Π.Α., κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι πεδία:

βα) όνομα

ββ) επώνυμο

βγ) πατρώνυμο και μητρώνυμο (ελλείψει πατρωνύμου, είναι απαραίτητο το μητρώνυμο)

βδ) ημερομηνία γέννησης

βε) Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

βστ) Συνολικό Ποσοστό Αναπηρίας (ΠΑ)

βζ) Ημερομηνία Γνωμάτευσης

βη) Ημερομηνία Έναρξης Γνωμάτευσης

βθ) Ημερομηνία Λήξης Γνωμάτευσης

γ) των Γνωματεύσεων Αναπηρίας που εκδίδονται από τις λοιπές Αρχές Πιστοποίησης Αναπηρίας του άρθρου 2, εφόσον για αυτές παρέχονται ψηφιακά ή μέσω διαλειτουργικοτήτων κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι πεδία:

βα) όνομα

ββ) επώνυμο

βγ) πατρώνυμο και μητρώνυμο (ελλείψει πατρωνύμου, είναι απαραίτητο το μητρώνυμο)

βδ) ημερομηνία γέννησης

βε) Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

βστ) Συνολικό Ποσοστό Αναπηρίας (ΠΑ)

βζ) Ημερομηνία Γνωμάτευσης

βη) Ημερομηνία Έναρξης Γνωμάτευσης

βθ) Ημερομηνία Λήξης Γνωμάτευσης

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας

1. Το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας υποστηρίζεται και υλοποιείται από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του ως άνω υποσυστήματος, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137)].

2. Για σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. επιτελεί ρόλο «υπευθύνου επεξεργασίας», κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ., και το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ρόλο «εκτελούσας την επεξεργασία» για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α., κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών του υπευθύνου επεξεργασίας και της εκτελούσας την επεξεργασία, θα συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.

3. Για τις παραπάνω επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση είναι υποχρεωτική η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διατηρούνται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη ισχύος της κάρτας αναπηρίας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία για ανανέωση της κάρτας και πρόσβασης στα δεδομένα για κάθε νόμιμη χρήση.

5. Το άτομο με αναπηρία δύναται να συνδεθεί κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) προκειμένου:

α) Να υποβάλει αίτηση έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας,

β) να υποβάλει αίτηση ακύρωσης Κάρτας Αναπηρίας,

γ) να εξάγει και να εκτυπώσει την Κάρτα ως έγγραφο του άρθρου 27 του ν. 4727/2020,

δ) να υποβάλει αίτηση για παραγωγή και διανομή πλαστικής κάρτας,

ε) να δηλώσει την απώλεια ή φθορά της πλαστικής κάρτας,

στ) να καταχωρήσει και να τροποποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του,

ζ) να ενημερωθεί για τις παροχές και διευκολύνσεις που μπορεί να απολαύσει με την χρήση της Κάρτας Αναπηρίας, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022,

η) να ενημερωθεί για τις παροχές που έχει λάβει μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, την χρονική διάρκεια της παροχής και την οικονομική αποτίμησή της, όπου αυτά προσιδιάζουν και διατίθενται, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022.

6. Οι υπάλληλοι των Κέντρων Κοινότητας δύνανται να συνδεθούν κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να πράξουν για λογαριασμό πολιτών τα αναφερόμενα στην παρ. 5.

7. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Α. δύνανται να συνδεθούν κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να καταχωρήσουν γενικές πληροφορίες, να τροποποιήσουν λεκτικά, να αναρτήσουν ανακοινώσεις και να εξάγουν λίστες χρηστών, των ενεργειών τους και των τύπων, δεδομένων και στοιχείων των καρτών τους.

8. Το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας αποκρίνεται διαλειτουργικώς στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας του άρθρου 107 του ν.4961/2022 και στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 19 του ν. 4445/2016 περί κάθε κατόχου Κάρτας Αναπηρίας, του χρονικού διαστήματος ισχύος της, τις παροχές που του αντιστοιχούν και την χρήση της Κάρτας Αναπηρίας.

Άρθρο 9

Δικαιούχοι Κάρτας Αναπηρίας

Στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 10

Δεδομένα και στοιχεία Κάρτας Αναπηρίας

1. Στην Κάρτα Αναπηρίας αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα του δικαιούχου:

α) Φωτογραφία προσώπου,

β) όνομα,

γ) επώνυμο,

δ) πατρώνυμο και ελλείψει αυτού μητρώνυμο,

ε) ημερομηνία γέννησης,

στ) σήμανση περί του συνολικού ποσοστού αναπηρίας, ως εξής:

  • Σήμανση «I» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%,
  • σήμανση «II» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79%,
  • σήμανση «III» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

2. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα από τα οποία επιβεβαιώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11, η Κάρτα λαμβάνει σήμανση με το γράμμα «Σ» περί του εάν ο δικαιούχος χρήζει συνοδού για τους σκοπούς της Κάρτας Αναπηρίας.

3. Στην Κάρτα Αναπηρίας αποτυπώνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ημερομηνία λήξης της Κάρτας Αναπηρίας,

β) μοναδικός κωδικός επαλήθευσης εγγράφου του άρθρου 27 του ν.4727/2020,

γ) μοναδικός QR-CODE,

δ) λογότυπο της Κάρτας Αναπηρίας.

Άρθρο 11

Δικαιούχοι Συνοδού

1. Για τους σκοπούς της Κάρτας Αναπηρίας, δικαιούχοι συνοδού είναι:

α) Οι ανήλικοι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή τους,

β) τα άτομα που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου/τελούν σε απόλυτη αναπηρία,

γ) οι δικαιούχοι Προσωπικού Βοηθού του ν.4837/2021 (Α’ 178),

δ) τα άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α’ 166),

ε) τα άτομα με κινητική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 67%,

στ) τα άτομα με ψυχική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%,

ζ) τα άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%,

η) τα άτομα με απόλυτη αναπηρία όρασης,

θ) τα άτομα με νοητική υστέρηση (ICD-10: F70-F79), ή με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ICD-10: Q90-Q99), ή ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10: F83), ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10:F84) ή άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD-10: F88) ή διάφορες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD10: F89), με ποσοστό αναπηρίας οποιαδήποτε από αυτές τουλάχιστον 50%.

ι) τα άτομα με επιληψία (ICD-10: G40) με ποσοστό αυτής της αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

2. Ειδικώς για τις παροχές που καταλαμβάνουν και τον συνοδό και απαιτούν επικύρωση της Κάρτας Αναπηρίας, αυτή επικυρώνεται εις διπλούν, αφενός για τον κάτοχό της και αφετέρου για τον συνοδό του.

Άρθρο 12

Λήξη και ακύρωση

1. Η Κάρτα Αναπηρίας λήγει στο συντομότερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

α) Για τους ανήλικους, πέντε χρόνια από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης,

β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, δέκα χρόνια από την έκδοσή της, για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης.

2. Η Κάρτα Αναπηρίας ακυρώνεται:

α) Αυτοδίκαια με τον θάνατο του δικαιούχου,

β) αυτοδίκαια με την δήλωση του κατόχου της περί απώλειάς ή φθοράς της,

γ) οποτεδήποτε με αίτηση του δικαιούχου.

Άρθρο 13

Τύποι Κάρτας Αναπηρίας

Εκδίδονται οι ακόλουθοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας:

α) Πλαστική ηλεκτρονική κάρτα

β) εκτυπώσιμο έγγραφο του άρθρου 27 του ν. 4727/ 2020

γ) σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Άρθρο 14

Προδιαγραφές πλαστικής ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας

1. Το σώμα της πλαστικής ηλεκτρονικής κάρτας ακολουθεί το πρότυπο ISO/IEC 7810:2019, τύπος ID-1, έχει στρογγυλεμένες γωνίες και τις ακόλουθες διαστάσεις:

  • Μήκος: 85,60 χιλ (3.370'') +/0,1%
  • Πλάτος: 53,98 χιλ (2.125'') +/0,1%
  • Πάχος: 0,76 χιλ (0,030'') +/10%.

2. Για όλο το σώμα της κάρτας αποκλείεται η χρήση άλλου υλικού πέραν των PVC, PC, PET.

3. Διαθέτει ενσωματωμένη κεραία και υποστηρίζει μετάδοση/λήψη τουλάχιστον κατά ISO14443A (MIFARE DESFire EVx), μέσω της οποίας είναι δυνατή η επικύρωσή της ή/και ο έλεγχος της εγκυρότητάς της.

4. Η μία όψη περιλαμβάνει τα δεδομένα και στοιχεία του άρθρου 10. Η έτερη όψη πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων ενδείξεων που αναγράφονται σε γραφή Braille.

Άρθρο 15

Έκδοση Κάρτας Αναπηρίας

1. Η Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της κατά τον χρόνο έκδοσή της και δεν υπάρχει άλλη Κάρτα Αναπηρίας σε ισχύ για το ίδιο άτομο. Μετά την λήξη της δύναται να εκδίδεται νέα με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους.

2. Η Κάρτα Αναπηρίας σε ψηφιακή μορφή εκδίδεται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Σε αυτήν την περίπτωση παράγεται αυτομάτως και Κάρτα Αναπηρίας ως εκτυπώσιμο έγγραφο του άρθρου 27 του ν.4727/2020.

3. Οι άλλοι τύποι Κάρτας Αναπηρίας εκδίδονται:

α) Με ηλεκτρονική αίτηση του ατόμου με αναπηρία, η οποία υποβάλλεται μέσω του Υποσυστήματος Κάρτας Αναπηρίας, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet),

β) με αυτοπρόσωπη παρουσία του ατόμου με αναπηρία ή προσώπου που νομίμως το εκπροσωπεί, ενώπιον υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας, η οποία καταχωρείται από αυτούς στο Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας για λογαριασμό του αιτούντος. Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο προσερχόμενος να γνωρίζει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα και να προσκομίζει τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τυχόν εκπροσωπούμενό του την αστυνομική τους ταυτότητα ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους - και σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους το διαβατήριό του.

Άρθρο 16

Άντληση δεδομένων

1. Για την έκδοση της Κάρτας, αντλούνται διαλειτουργικώς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των υποσυστημάτων της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ΑΦΜ,

β) Α.Μ.Κ.Α

γ) τα δεδομένα αναπηρίας, μέσω του Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία,

δ) η ημερομηνία γέννησης,

ε) η φωτογραφία προσώπου, η οποία αντλείται κατά προτεραιότητα από την εφαρμογή MyPhoto για πολίτες και ελλείψει αυτής από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου δηλώνονται από τον ίδιο και χρησιμοποιούνται μόνον για (α) την διανομή της Κάρτας Αναπηρίας και (β) ενημέρωσή του για την λήξη της Κάρτας και την προσθήκη παροχών σε αυτήν. Τα στοιχεία επικοινωνίας δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 17

Εκτύπωση και διανομή πλαστικής κάρτας

1. Η πλαστική κάρτα εκτυπώνεται και διανέμεται ύστερα από ειδική αίτηση του δικαιούχου, με συστημένη επιστολή στην υποδειχθείσα από αυτόν διεύθυνση.

2. Δεν εκτυπώνεται πλαστική κάρτα εάν η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της κατά το άρθρο 12 απέχει λιγότερο από έτος από την αίτηση της παρ. 1.

3. Δεν εκτυπώνεται πλαστική κάρτα για ένα έτος από την ακύρωσή της.

Άρθρο 18

Διαπίστευση χρηστών

Ο Γενικός Διευθυντής Παροχών του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ενημερώνει το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τους διαπιστευμένους χρήστες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 8.

Άρθρο 19

Έλεγχος εγκυρότητας

Κάθε είδος Κάρτας Αναπηρίας αποτελεί έγγραφο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν.4727/2020. Η επαλήθευση του περιεχομένου της Κάρτας Αναπηρίας δύναται να διενεργείται από τους παρόχους, σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου.

Άρθρο 20

Γενική χρήση της Κάρτας Αναπηρίας

1. Η Κάρτα Αναπηρίας γίνεται υποχρεωτικώς αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ως μέσο απόδειξης των αναγραφόμενων σε αυτήν δεδομένων ταυτοποίησης και αναπηρίας.

2. Όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τους κατόχους Κάρτας Αναπηρίας σε διαδικασίες που απαιτούν φυσική παρουσία και να τους παρέχουν κάθε διευκόλυνση που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους και ιδίως κάθε διευκόλυνση που καλύπτει τυχόν έλλειμμα προσβασιμότητας του χώρου ή της διαδικασίας.

3. Οι κάτοχοι της Κάρτας Αναπηρίας και τα εμποδιζόμενα άτομα χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα τις θέσεις (καθίσματα) που προορίζονται για άτομα με αναπηρία και ενδεικτικώς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους αναμονής και συναθροίσεων.

Άρθρο 21

Χρήση της Κάρτας Αναπηρίας σε χώρους Πολιτισμού

Το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης και επικύρωσης εισιτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων και παρέχουν υπό προϋποθέσεις ελεύθερη είσοδο ή μειωμένο τίμημα εισόδου σε άτομα με αναπηρία και συνοδό τους. Η διαλειτουργικότητα είναι αμφίδρομη και συνίσταται: (α) στην επιβεβαίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και (β) στην ενημέρωση περί χρήσης της Κάρτας Αναπηρίας κατά άτομο. Η διασύνδεση προϋποθέτει την έγκριση αίτησης του Φορέα προς τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 22

Χρήση της Κάρτας σε άλλες χώρες και αμοιβαία αναγνώριση καρτών αναπηρίας των χωρών αυτών

Δυνάμει Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε ομολόγου του αρμόδιου για ζητήματα κάρτας αναπηρίας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, δύναται να απονέμονται στους κατόχους των καρτών αναπηρίας της τρίτης χώρας συγκεκριμένες παροχές, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Άρθρο 23

Δικαιώματα των εγγεγραμμένων στο Μητρώο και στο Σύστημα Κάρτας Αναπηρίας ως υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της εφαρμογής.

Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. είναι τα ακόλουθα:

I. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

V. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προκειμένου το υποκείμενο να παραλάβει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.

VI. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει - εφ’ όσον είχε απαιτηθεί - την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Άρθρο 24

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκληρώνεται η πιλοτική λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία και του Υποσυστήματος Κάρτας Αναπηρίας και εκκινεί η παραγωγική λειτουργία τους.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!