Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 15973/2023 Τροποποίηση της υπ'αρ. 1285/5.1.2023 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)» (Β’ 25).

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. 1285/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. 15973

ΦΕΚ B' 920/22.02.2023

Τροποποίηση της υπ'αρ. 1285/5.1.2023 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)» (Β’ 25).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 5006/2022 «Σπίτι μου-στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις (Α’ 239).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

14. Την υπ'αρ. 1285/5.1.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)» (Β’ 25).

15. Την υπ’ αρ. 15181/10.02.2023 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι: α) από την παρ. 1 του άρθρου 6 προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό των προνοιακών φορέων και δυνητική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, μόνο στην περίπτωση που οι προνοιακοί φορείς επιχορηγούνται από αυτόν, για την καταβολή μισθού στους εργαζόμενους πλέον ενός μηνός, με βάση τις αποδοχές που είχαν πριν την υπογραφή του Συμφώνου, Εξυγίανσης και β) από την παρ. 2 και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1087/5.1.2023 εισήγησης της ΓΔΟΥ προκαλείται επιπλέον απώλεια εσόδων για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλέον αυτών που προβλέπονταν στην αρχική κοινή υπουργική απόφαση εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχεται, για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Συμφώνου ακόμα κι αν βεβαιώθηκαν, καταψηφίστηκαν ή αναγνωρίστηκαν δικαστικώς ή εξωδίκως μετά την υπογραφή αυτού και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική συναίνεση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 6 της υπ'αρ. 1285/5.1.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 25) τροποποιείται ως εξής:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης τροποποιείται, προκειμένου η προθεσμία εντός της οποίας οι εργαζόμενοι που δεν αποδέχονται την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους μπορούν να παραιτηθούν από την εργασία τους να ορισθεί σε δύο (2) μήνες αντί του ενός (1) μηνός και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι μισθοί των εργαζομένων στον προνοιακό φορέα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Εργαζόμενοι που δεν αποδέχονται την αναπροσαρμογή του πρώτου εδαφίου μπορούν να παραιτηθούν εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την αποζημίωση που θα ελάμβαναν σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη προνοιακό φορέα με βάση τις αποδοχές που είχαν πριν την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης.».

2. Στο τέλος του άρθρου 6 της απόφασης προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης εντάσσονται στις ρυθμίσεις του, ακόμη κι αν βεβαιώθηκαν ή καταψηφίσθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν δικαστικώς ή εξωδίκως μετά την υπογραφή.».

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ'αρ. 1285/5.1.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 25).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!