Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κ.Υ.Α. 24588 ΕΞ 2023 Ύψος και διαδικασία καταβολής του επιδόματος επίτευξης στόχων του άρθρου 43 του ν. 4745/2020

Αριθμ. 24588 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 843/20.02.2023

Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος επίτευξης στόχων του άρθρου 43 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 43 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4990/2022 (Α’ 210),

β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και

ε) της περ. α της παρ. 3 και της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. α) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

β) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθ. σφαλμ. Α’ 126),

δ) το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ε) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7) και

στ) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία 188306 ΕΞ 2022/22.12.2022 απόφαση «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος επίτευξης στόχων του άρθρου 43 του ν. 4745/2020» (Β’ 6655).

5. Την ανάγκη στελέχωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., μέσω απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους θα καταβάλλεται επίδομα επίτευξης στόχων, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από τις σωρευμένες απαιτήσεις των δικαιούχων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες το πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας.

6. Την υπό στοιχεία 16248ΕΞ/1.2.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ύψους 18000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και κατ’ άτομο, για διάρκεια απόσπασης τριάντα έξι (36) μηνών κατ’ ανώτατο όριο, ενώ το συνολικό ύψος της επιβάρυνσης εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο

Μόνο

Καθορίζουμε το ύψος, τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του μηνιαίου επιδόματος επίτευξης στόχων του άρθρου 43 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ως εξής:

1. Ως βάση αναφοράς για τον υπολογισμό του επιδόματος ορίζεται η μηνιαία εκκαθάριση πεντακοσίων (500) τιμολογίων νομικής βοήθειας ή η μηνιαία εξόφληση διακοσίων (200) ενταλμάτων νομικής βοήθειας, αναλόγως του σταδίου της διαδικασίας στο οποίο απασχολούνται οι αποσπασμένοι υπάλληλοι.

2. Στους αποσπασμένους υπαλλήλους καταβάλλονται, με τη μορφή μηνιαίου επιδόματος επίτευξης στόχου, πεντακόσια (500) ευρώ για την εκκαθάριση πεντακοσίων (500) τιμολογίων νομικής βοήθειας ή για την εξόφληση διακοσίων (200) ενταλμάτων νομικής βοήθειας, αναλόγως του σταδίου της διαδικασίας στο οποίο απασχολούνται οι υπάλληλοι.

3. Το επίδομα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και καταβάλλεται ανά εξάμηνο, αναπροσαρμοζόμενο με βάση την τιμή αναφοράς της παρ. 1 της παρούσας, αναλόγως του οριστικού αριθμού εκκαθάρισης τιμολογίων νομικής βοήθειας ή εξόφλησης ενταλμάτων νομικής βοήθειας ανά υπάλληλο ανά μήνα, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

4. Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί από το ΤΑΧΔΙΚ η επίτευξη του στόχου για κάθε υπάλληλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

5. Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 188306 ΕΞ 2022/22.12.2022 απόφαση «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος επίτευξης στόχων του άρθρου 43 του ν. 4745/2020» (Β’ 6655).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!