Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1093/29-3-2012 Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Αριθμ. Πολ. 1093/29-3-2012

ΦΕΚ 1196/Β/11-4-2012

Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (π.Δ. 186/92 - ΦΕΚ 84/Α') και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ιδίου Κώδικα περί του χρόνου κλεισίματος του ισολογισμού και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ' και της περίπτωσης ζ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ.

3. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α7243/11-11-2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2791/Β78-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους.

6. Ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η ενημέρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε για όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ως χρόνο περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!