Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 59/14951/2023 Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών

Αριθμ. 59/14951

ΦΕΚ B' 429/31.01.2023

Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

2. Τo άρθρο 6 του ν.δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτίωσης της κτηνοτροφίας» (Α’ 262), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, δασοπροστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

3. Την απόφαση 84/247/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1984 «για καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης των οργανώσεων και ενώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους» (Ε.Ε. αριθ. 1.125/58, της 12.5.1984).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας αναγνώρισης και εποπτείας των φορέων, που καταρτίζουν ή/και τηρούν γενεαλογικά Βιβλία βοοειδών καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα Βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών.

Άρθρο 2

1. Με τον όρο «φορείς αναπαραγωγής καθαρής φυλής» νοούνται:

α. Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι υπεύθυνη για την γενετική βελτίωση ή την διατήρηση της ποικιλομορφίας των αγροτικών ζώων,

β. οι οργανώσεις ή ενώσεις εκτροφέων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης των αγροτικών ζώων ή διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών και αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρούσα, με την επιφύλαξη, ότι δεν παρεμποδίζουν και δεν συγκρούονται με τα ζωοτεχνικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ ή από άλλους αναγνωρισμένους φορείς για την ίδια φυλή.

2. Η αρμοδιότητα των οργανώσεων ή ενώσεων αναπαραγωγής βοοειδών να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ή διάσωσης-διατήρησης του γενετικού υλικού βοοειδών, να τηρούν ή να καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία και να διακινούν το γενετικό υλικό αυτών αναγνωρίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (εφεξής Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.) του ΥπΑΑΤ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αναγνώρισης.

Άρθρο 3

Κριτήρια αναγνώρισης

Προκειμένου να αναγνωριστεί μία οργάνωση ή ένωση εκτροφέων που τηρεί ή καταρτίζει γενεαλογικά βιβλία βοοειδών καθαρής φυλής και εφαρμόζει πρόγραμμα βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών, ως φορέας αναπαραγωγής βοοειδών καθαρής φυλής πρέπει:

1. Να έχει νομική υπόσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Να διαθέτει καταστατικό στο οποίο:

 • να προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης ή διατήρησης της φυλής,
 • να απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών,
 • να δέχεται ως μέλος της κάθε εκτροφέα ο οποίος έχει καθαρόαιμα ζώα της φυλής και επιθυμεί να γίνει μέλος τους εφόσον παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του ελέγχου αποδόσεων.

3. Να καθορίσει τη γεωγραφική περιοχή που θα δραστηριοποιηθεί.

4. Να διαθέτει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων αναπαραγωγής.

5. Να διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και υποδομή για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων απόδοσης, των ελέγχων καταγραφής της γενεαλογίας των ζώων και της τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων.

6. Να διαθέτει για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής αρκούντως μεγάλο πληθυσμό ζώων αναπαραγωγής εντός της γεωγραφικής περιοχής που πραγματοποιεί ή θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

7. Να παρέχει στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων (εφεξής Κ.Ζ.Γ.Π.), το κέντρο στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου έχει την έδρα της η οργάνωση ή η ένωση, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με:

 • την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της οργάνωσης ή της ένωσης,
 • την κατοχή επαρκούς αριθμού ζώων αναπαραγωγής για την πραγματοποίηση προγράμματος βελτίωσης ή την εξασφάλιση της διατήρησης της φυλής,
 • την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα σχετικά με τις αποδόσεις των ζώων στοιχεία για την πραγματοποίηση του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης της φυλής,
 • οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σχετικά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής και της λειτουργίας τους ως φορέας.

8. Να διαθέτει κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων, όπου:

Α) Στον κανονισμό καθορίζονται:

 • ο βελτιωτικός στόχος,
 • το σύστημα αναγνώρισης των ζώων,
 • το σύστημα καταγραφής στα γενεαλογικά βιβλία,
 • το σύστημα χρησιμοποίησης των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων και άλλων ζωοτεχνικών στοιχείων για την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων,
 • ορισμός των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών (standards) της φυλής που θεωρούνται ως προϋπόθεση προκειμένου να εγγραφεί ένα ζώο στα γενεαλογικά βιβλία της φυλής,
 • ο διαχωρισμός του γενεαλογικού βιβλίου στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι τρόποι ταξινόμησης και εγγραφής των ζώων,
 • ότι δέχεται ως μέλος της κάθε εκτροφέα που έχει καθαρόαιμα ζώα της φυλής και επιθυμεί να γίνει μέλος τους,
 • ο τρόπος που ρυθμίζει την επίλυση των διαφορών με τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους,
 • ότι διασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ των εκτροφέων που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους,
 • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκτροφέων που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής και δεν είναι μέλη τους,
 • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκτροφέων που έχουν την ιδιότητα του μέλους,
 • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της οργάνωσης ή της ένωσης.

Β) Καμία διάταξη του κανονισμού δεν εμποδίζει τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής από το να έχουν:

α) Διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή και την αναπαραγωγή των ζώων αναπαραγωγής τους,

β) το δικαίωμα να εγγράφουν τους απογόνους που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής στα βιβλία γενεαλογίας,

γ) τη δυνατότητα να έχουν την κυριότητα των ζώων αναπαραγωγής τους.

9. Το πρόγραμμα επιλογής και χρησιμοποίησης των ζώων αναπαραγωγής, που εφαρμόζει, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να βελτιώνεται ή τουλάχιστον να διατηρείται η ικανότητα απόδοσης των ζώων.

10. Το ζωοτεχνικό πρόγραμμα βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών που εφαρμόζει δεν πρέπει να παρεμποδίζει τα εθνικά προγράμματα βελτίωσης ή τα προγράμματα άλλων ήδη αναγνωρισμένων φορέων αναπαραγωγής για την ίδια φυλή, καθώς και τα προγράμματα διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών ή πληθυσμών βοοειδών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Άρθρο 4

Ανάκληση και λήξη της αναγνώρισης

1. Η απόφαση αναγνώρισης του φορέα αναπαραγωγής καθαρής φυλής ανακαλείται με απόφαση της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. όταν:

α. τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος για το οποίο αναγνωρίστηκε ο φορέας είναι ανεπαρκή,

β. δεν παρέχεται πλέον η εγγύηση για τη συνέχιση του προγράμματος.

2. Η αναγνώριση λήγει αυτοδικαίως όταν εκπνεύσει ο σκοπός για τον οποίο έγινε.

Άρθρο 5

Σύσταση Επιτροπής Αναγνώρισης

1. Συστήνεται σε καθένα από τα πέντε Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, Δράμας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας, Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη:

α. Τον προϊστάμενο του Κ.Ζ.Γ.Π. ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής,

β. τον προϊστάμενο του τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,

γ. τον προϊστάμενο του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως τακτικά, με αναπληρωματικά μέλη, τους κατά νόμο αναπληρώνοντας αυτούς.

Η συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.

Γραμματέας της επιτροπής για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται υπάλληλος του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης είναι αρμόδια για:

α. Την εισήγηση για την αναγνώριση φορέων για την κατάρτιση ή και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής,

β. την εισήγηση για την αναγνώριση φορέων για την κατάρτιση ή/και εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης, διάσωσης και διατήρησης βοοειδών καθαρής φυλής.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης συγκαλείται με ευθύνη του προέδρου της και συνεδριάζει στην έδρα του Κ.Ζ.Γ.Π.

2. Συστήνεται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη:

α. Τον προϊστάμενο της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε., ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής,

β. τον προϊστάμενο του τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.,

γ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως τακτικά, με αναπληρωματικά μέλη, τους κατά νόμο αναπληρώνοντας αυτούς.

Η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

Γραμματέας της επιτροπής για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται υπάλληλος της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης είναι αρμόδια για:

α. Την εξέταση ένστασης επί της απόφασης μη αναγνώρισης ως φορέα αναπαραγωγής βοοειδών καθαρής φυλής,

β. την εξέταση ένστασης επί της απόφασης ανάκλησης αναγνώρισης φορέα αναπαραγωγής του άρθρου 4 της παρούσας και

γ. την εξέταση ένστασης επί της απόφασης επιβολής κυρώσεων του άρθρου 11 της παρούσας.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης συγκαλείται με ευθύνη του προέδρου της και συνεδριάζει στην έδρα της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά αναγνώρισης

1. Η οργάνωση ή ένωση εκτροφέων που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως φορέας αναπαραγωγής καθαρής φυλής βοοειδών, υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση στο Κ.Ζ.Γ.Π., οπού βρίσκεται η έδρα αυτής.

2. Στην αίτηση αναφέρονται:

α. Η επωνυμία, η έδρα και η νομική προσωπικότητα της οργάνωσης ή ένωσης εκτροφέων,

β. το όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση του υπεύθυνου της οργάνωσης ή της ένωσης,

γ. η εκτρεφόμενη φυλή.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Το καταστατικό της οργάνωσης ή ένωσης εκτροφέων το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 3,

β. τον κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων, ο οποίος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 8 του άρθρου 3,

γ. το ζωοτεχνικό πρόγραμμα αναπαραγωγής που θα εφαρμόσει.

δ. Περιγραφή του συστήματος αναγνώρισης των ζώων,

ε. περιγραφή της οργάνωσης, της υποδομής και της ικανότητας να πραγματοποιούν τους αναγκαίους ελέγχους αποδόσεων και την τήρηση των στοιχείων γενεαλογίας,

στ. δήλωση για το είδος των γενεαλογικών βιβλίων που έχει καταρτίσει ή τηρεί ή που προτίθεται να καταρτίσει ή να τηρήσει και στο οποίο προβλέπονται διατάξεις για την χωριστή εγγραφή ζώων της αυτής φυλής, που διαφοροποιούνται ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά,

ζ. κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των μελών της οργάνωσης ή της ένωσης καθώς και τον αριθμό των θηλυκών και αρσενικών ενήλικων ζώων αναπαραγωγής ανά εκτροφή,

η. πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας για την υγιεινή κατάσταση των ζώων,

θ. υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής δραστηριότητάς τους,

ι. υπεύθυνη δήλωση, ότι ο φορέας αποδέχεται την εποπτεία και τους ελέγχους από τη Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. και το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. σε άτι αφορά:

 • το σύστημα αναγνώρισης των ζώων,
 • την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων,
 • την τήρηση των στοιχείων του ελέγχου αποδόσεων και εκτίμησης της γενετικής αξίας,
 • τον αριθμό των ζώων, ώστε κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ζωοτεχνικού προγράμματος που εφαρμόζει,
 • την ορθότητα των στοιχείων που συγκεντρώνει καθώς και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία τους,
 • την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου των ζώων, τη διακίνηση του γενετικού υλικού και ότι άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του φορέα.

Άρθρο 7

Διαδικασία αναγνώρισης και Ενστάσεις

1. Διαδικασία Αναγνώρισης

α. Η αίτηση του προς αναγνώριση φορέα με τα συνοδευτικά έγγραφα σε τετραπλούν υποβάλλεται στο άρμοδιο Κ.Ζ.Γ.Π. στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου βρίσκεται η έδρα του φορέα. Το Κ.Ζ.Γ.Π. εξετάζει εντός 10 ημερών αν η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6. Σε περίπτωση που η αίτηση με τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης ειδοποιείται εγγράφως ο φορέας για τη συμπλήρωση τους,

β. ο προϊστάμενος του Κ.Ζ.Γ.Π. ενημερώνει την Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.,

γ. ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης ενημερώνει σχετικά για την αίτηση του ενδιαφερόμενου τα μέλη της Επιτροπής και ορίζει την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής,

δ. η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από τον πρόεδρο της επιτροπής για τυχόν προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων σχετικών με την αναγνώριση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εάν το επιθυμεί να αναπτύξει την επιχειρηματολογία του υπέρ της αίτησης αναγνώρισης του στην επιτροπή,

ε. συντάσσεται πρακτικό, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένο εις τριπλούν και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στη Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε η οποία εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή απόρριψης. Την απόφαση την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. Στην περίπτωση αναγνώρισης φορέα ενημερώνει και το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ζ. η αναγνώριση αναφέρεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων, του ζωικού κεφαλαίου, της οργάνωσης και της όλης υποδομής καθώς και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης ή διατήρησης και διακίνησης του γενετικού υλικού.

2. Ενστάσεις κατά αποφάσεων Αναγνώρισης.

α. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος αναγνώρισης ή σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης αναγνώρισης ενός φορέα, ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης υποβάλλοντας σχετική ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης της αίτησης αναγνώρισης ή της ανάκλησης αναγνώρισης,

β. η ένσταση υποβάλλεται στη Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. με συστημένη επιστολή,

γ. ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης συγκαλεί τα μέλη της επιτροπής και ορίζει την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής,

δ. η Δευτεροβάθμια Επιτροπή εισηγείται πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για την έκδοση ανάλογης απόφασης. Η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. και αναλόγως στο αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ευθύνη της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.

Άρθρο 8

Διαδικασία Ανάκλησης

Όταν τα αρμόδια, κατά το άρθρο 9 της παρούσας, για την εποπτεία και τον έλεγχο όργανα διαπιστώσουν ότι συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 4 ενημερώνουν εγγράφως τη Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε., η οποία ανακαλεί την απόφαση αναγνώρισης εκδίδοντας σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 9

Υπογραφή σύμβασης - Υποχρεώσεις του φορέα

1. Μετά την απόφαση αναγνώρισης, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του αναγνωρισμένου φορέα και του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π.. Η σύμβαση καθορίζει τις υποχρεώσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας, κυρίως σε ότι αφορά:

α) Στις διαδικασίες για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων, την ορθότητα και την πιστότητα των αναγραφομένων στοιχείων στα γενεαλογικά βιβλία, της εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης, την εκτίμηση της γενετικής αξίας, την επιλογή και τη διακίνηση του βελτιωμένου γενετικού υλικού ή τη διάσωση - διατήρηση του αυτόχθονου γενετικού υλικού,

β) στη δημοσιοποίηση των ζωοτεχνικών στοιχείων και τεχνικών πληροφοριών σχετικά με το αναπαραγωγικό υλικό,

γ) στη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές,

δ) στη διαδικασία αποστολής στις αρμόδιες κρατικές αρχές των απαραίτητων πληροφοριών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται.

2. Ο φορέας υποχρεούται:

α) Να τηρεί πιστά τα όσα αναγράφονται στη σύμβαση,

β) να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα τα σχετικά με την παραγωγή και τη διακίνηση των ζώων αναπαραγωγής,

γ) να μην παρεμποδίζει τους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα, να παρουσιάζει τα ζώα και όσα στοιχεία ζητηθούν στους υπαλλήλους που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία και να τους διευκολύνει στον έλεγχο και την επιθεώρηση εργασιών,

δ) να μην προβαίνει σε καμιά αλλαγή των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων χωρίς την έγκριση της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.

3. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία του ζωοτεχνικού προγράμματος που εφαρμόζουν και να ανακοινώνουν υποχρεωτικά τα αποτελέσματα στα μέλη τους, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

4. Να υποχρεώνουν τα μέλη τους να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την αναπαραγωγή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απογόνων με τους γονείς.

5. Να υποχρεώνουν τα μέλη τους, αμέσως μετά τη γέννηση να σημαίνουν τα νεαρά ζώα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η αρμόδια αρχή (Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.) μετά από εισήγηση του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. μπορεί, ύστερα από αίτηση του φορέα, να επιτρέπει εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις και την πιστή εφαρμογή του προγράμματος πρόσκαιρα, για τις περιπτώσεις ερευνητικών κ.α. εργασιών που κρίνονται αναγκαίες.

7. Η αρμόδια αρχή (Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.) έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον αναγνωρισμένο φορέα να προβεί σε τροποποιήσεις του προγράμματος βελτίωσης στα πλαίσια της βελτίωσης της παραγωγικότητας της ελληνικής βοοτροφίας.

8. Η αρμόδια αρχή (Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε.) μπορεί να θέτει περιορισμούς ή προϋποθέσεις για τον τύπο των γενεαλογικών βιβλίων, τα μητρώα των εκτροφών και την οργάνωση του αναγνωρισμένου φορέα.

Άρθρο 10

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των αναγνωρισμένων φορέων αναπαραγωγής

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους φορείς αναπαραγωγής για της εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης βοοειδών ή διάσωσης - διατήρησης των αυτοχθόνων φυλών αυτών γίνεται από τα κατά τόπο αρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π.

2. Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποβάλλεται εισήγηση από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. στην Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

Άρθρο 11

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν:

α) Άρνηση εγγραφής μέλους, το οποίο έχει τις προϋποθέσεις,

β) τροποποίηση του Καταστατικού, ώστε να παρεμποδίζεται η εγγραφή νέων μελών,

γ) μη έγκαιρη σήμανση των νεαρών ζώων,

δ) μη σωστή τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων,

ε) μη πιστή εφαρμογή του κανονισμού ελέγχου των αποδόσεων,

στ) μη τήρηση του ενιαίου συστήματος σήμανσης και αναγνώρισης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής,

ζ) ψευδή δήλωση, ότι οι εκμεταλλεύσεις αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από καθαρόαιμα ζώα της συγκεκριμένης φυλής,

η) μη τήρηση μητρώων ζώων στις εκμεταλλεύσεις, που έχουν ενταχθεί ελέγχου αποδόσεων, γενετικής βελτίωσης και διάσωσης ή διατήρησης της φυλής, και

θ) άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

ι) αναγραφή ψευδών στοιχείων στα αποσπάσματα γενεαλογικών βιβλίων,

ια) παρεμπόδιση εφαρμογής προγραμμάτων άλλων επιχειρήσεων ή κρατικών υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη γενετική βελτίωση των ζώων και στη διατήρηση και διάσωση σπάνιων φυλών,

ιβ) χρήση στην τεχνητή σπερματέγχυση αρσενικών ζώων των οποίων δεν έχει εκτιμηθεί η γενετική αξία, πλην των περιπτώσεων του σπέρματος νεαρών ζώων, που η χρήση του αποσκοπεί στην εξακρίβωση της γενετικής τους αξίας,

ιγ) ψευδή ή ανακριβή στοιχεία νεαρών αρσενικών ζώων, που προορίζονται για εκτίμηση της γενετικής τους αξίας,

ιδ) τροποποίηση ή αλλαγή του ζωοτεχνικού προγράμματος από το φορέα χωρίς νέα έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το κλιμάκιο ελέγχου, το οποίο αποτελείται από δύο τουλάχιστον γεωπόνους του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π., υποβάλει έκθεση ελέγχου στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π., το οποίο προβαίνει αμέσως σε έγγραφη σύσταση προς τον ελεγχόμενο, επισημαίνοντας τις παραβάσεις ή/και παραλείψεις που διαπιστώθηκαν, προτείνοντας κατάλληλα μέτρα και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, θέτοντας εύλογο χρονικό διάστημα για την αποκατάστασή τους.

2. Μετά από επανέλεγχο, όταν παρέλθει το εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον διαπιστωθεί μερική αποκατάσταση βελτιωτικών ενεργειών και εργασιών, χορηγείται από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. νέα προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση και συμμόρφωση με τις έγγραφες συστάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Εάν δεν διαπιστωθούν βελτιωτικές εργασίες ή ενέργειες ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης επιβολής κυρώσεων της παρ. 4 του παρόντος.

3. Μετά την λήξη προθεσμίας υλοποίησης των βελτιωτικών ενεργειών και εργασιών της παραγράφου 2 του παρόντος, εφόσον διαπιστωθεί συνέχιση των παραλείψεων ή των παραβάσεων, συντάσσεται πλήρης έκθεση για το είδος και την έκταση των παραβάσεων, η οποία κοινοποιείται στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. και στη Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε., αναφέροντας συγχρόνως και τις μέχρι τότε ενέργειες του προς τον φορέα αναπαραγωγής. Ο προϊστάμενος του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. εισηγείται στην Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. την ανάλογη κύρωση σύμφωνα με τα κάτωθι:

α) Για τις παραβάσεις και παραλείψεις των στοιχείων α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος, πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ,

β) για τις παραβάσεις και παραλείψεις των στοιχείων δ, ε, στ, ζ, η και θ της παρ. 1 του παρόντος, πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ,

γ) για τις παραβάσεις και παραλείψεις των στοιχείων ι, ια, ιβ, ιγ και ιδ της παρ. 1 του παρόντος, πρόστιμο μέχρι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ,

δ) στην περίπτωση διαπίστωσης πολλαπλών παραβάσεων, κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, στο υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο προστίθεται το 50%, το 25%, το 15%, το 10% και το 5% του αμέσως επόμενου, κατά σειρά φθίνοντος ύψους προστίμου, μέχρι το διπλάσιο του υψηλότερου προστίμου,

ε) στην περίπτωση που οι παραβάσεις ή οι παραλείψεις των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος, συνεχιστούν και μετά την υποβολή του προστίμου, το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. δύναται να εισηγηθεί την ποινή της οριστικής άρσης αναγνώρισης,

στ) η Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. εκδίδει την απόφαση επιβολής της κύρωσης την οποία κοινοποιεί στον ελεγχόμενο φορέα αναπαραγωγής.

4. Τα έσοδα από την επιβολή κυρώσεων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

5. α. Ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα της προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων σε βάρος του στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

β. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για την έκδοση ανάλογης απόφασης. Η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. με ευθύνη της Δ.Ζ.Γ.Π.κΚ.Ε. Στην περίπτωση ανάκλησης αναγνώρισης φορέα αναπαραγωγής καθαρής φυλής ενημερώνεται και το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται η υπ' αρ. 303082/17.03.1997 κοινή υπουργική απόφαση «Αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών» (Β’ 241).

Άρθρο 13

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!