Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 8962/2023 Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023.

Αριθμ. 8962

ΦΕΚ B' 448/01.02.2023

Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 42 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17) και ιδίως την παρ. 4.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

4. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α' 266).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

9. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2023, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

12. Τον ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α' 235).

13. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023 μέσω της υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου των προϋπολογιζομένων πόρων.

14. Την υπ’ αρ. 4560/18.1.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023, την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2023, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2024, ως ακολούθως:

ποσά σε εκατ. ευρώ

Υπολειπόμενη δαπάνη για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων από προηγούμενα έτη έργων του ΤΑΑ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ Πιστώσεις έργων του ΤΑΑ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 2023 Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης έργων του ΤΑΑ (ΠΔΕ 2024) Σύνολο ανάληψης υποχρέωσης έργων του ΤΑΑ για ΠΔΕ 2023
12.626,958 3.661,850 1.098,555 4.760,405

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ