Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2344 ΕΞ 2023 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Αριθμ. 2344 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 248/20.01.2023

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

A. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

B. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) και ιδίως το άρθρο 4.

Ε. Την υπ’ αρ. 429/12.3.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» (Β’ 850) και ιδίως το άρθρο 3.

ΣΤ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. 3891/ 14-07-2020 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και 3975/17-07-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 22821/18-08-2020 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και 6171/03-03-2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:

i. «e-Presence.gov.gr» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, με τη μέθοδο getEmployees. Η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες για το συγκεκριμένο υπάλληλο, σχετικές με τα στοιχεία εργασίας του (Κωδικός Φορέα οργανικής θέσης, Ονομασία Φορέα στον οποίο κατέχει οργανική θέση ο υπάλληλος, Κωδικός Φορέα, Ονομασία Φορέα, Οργανική θέση στον Φορέα).

ii. «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη μέθοδο getEmployeesExtended. Η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες για τον συγκεκριμένο υπάλληλο, σχετικές με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του (Επώνυμο, Όνομα και Πατρώνυμο Υπαλλήλου, Κωδικός Φορέα οργανικής θέσης, Ονομασία Φορέα στον οποίο κατέχει οργανική θέση ο υπάλληλος, Κωδικός Φορέα, Ονομασία Φορέα, Οργανική θέση στον Φορέα).

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας είναι ο έλεγχος πρόσβασης των υπαλλήλων των φορέων του Δημοσίου τομέα στη συνεδρίαση φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 429/12.3.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» (Β’ 850) και ιδίως το άρθρο 3.

3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο έλεγχος πρόσβασης των υπαλλήλων φορέων του Δημοσίου τομέα σε εφαρμογές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 26, και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) και ιδίως το άρθρο 4.

4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!