Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 65809/2022 Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων.

Αριθμ. 65809

ΦΕΚ B' 3703/13.07.2022

Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα άρθρα 36, 37, 38 και την παρ. 10 άρθρου 79.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

10. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

11. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

12. Την υπ’ αρ. 3520/21-6-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

13. Την υπ’ αρ. 60496/28-6-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Την ανάγκη του προσδιορισμού των κριτηρίων επιλεξιμότητας των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, με σκοπό την αποτελεσματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την αποτελεσματική του διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

15. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α.,

αποφασίζουμε:

Την εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τον καθορισμό του τρόπου πλήρωσής τους και την κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων, ως εξής:

Άρθρο 1

Επιλεξιμότητα παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

A. Επιλεξιμότητα παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται μόνο από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

2. Για να θεωρείται ένας πάροχος επιδοτούμενης κατάρτισης ως επιλέξιμος πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ., που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. και Ν του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

β) να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση προγραμμάτων e-learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης ή υβριδικής μορφής, εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρακολούθηση εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης και προώθησή τους στην απασχόληση,

γ) να αξιολογείται θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4921/2022, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του νόμου αυτού,

δ) να πληροί τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

B. Κριτήρια επιλεξιμότητας

I. Πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας: Εγγραφή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. (πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας)

1. Για την πλήρωση του κριτηρίου της περ. (α) της υποπαρ. 2 της παρ. Α του παρόντος άρθρου, οι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οφείλουν να κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ., που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), δύνανται να είναι επιλέξιμοι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4763/2020.

II. Δεύτερο κριτήριο επιλεξιμότητας: Ολοκληρωμένο Σύστημα που διαθέτουν οι πάροχοι για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την προώθησή τους στην απασχόληση

1. Για την πλήρωση του κριτηρίου (β) της υποπαρ. 2 της παρ. Α του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται τρεις (3) βαθμίδες κατάταξης των παρόχων, ανάλογα με το μέγιστο αριθμό των καταρτιζομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει ο κάθε πάροχος ανά πάσα χρονική στιγμή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δυναμικότητα των παρόχων, βάσει της άδειας λειτουργίας που διαθέτουν:

i) Στην 1η βαθμίδα εντάσσονται όσοι πάροχοι μπορούν να καταρτίσουν έως 400 άτομα.

ii) Στη 2η βαθμίδα εντάσσονται όσοι πάροχοι μπορούν να καταρτίσουν έως 1.500 άτομα

iii) Στην 3η βαθμίδα εντάσσονται όσοι πάροχοι μπορούν να καταρτίσουν έως 2.000 άτομα.

2. Για την ένταξη σε κάθε βαθμίδα κατάταξης, πέραν της πλήρωσης του πρώτου κριτηρίου επιλεξιμότητας της υποπαρ. Ι της παρ. Β, ο πάροχος οφείλει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Για την ένταξη στην 1η βαθμίδα κατάταξης, ο πάροχος οφείλει να πληροί τα κάτωθι:

α) Να διαθέτει αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), σύγχρονης και ασύγχρονης, και υποστήριξης των συμμετεχόντων. Η αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. αναφέρεται είτε σε ιδιόκτητο Ο.Σ.Τ.Κ., είτε σε Ο.Σ.Τ.Κ. με νέα ή σε εξέλιξη σύμβαση μίσθωσης χρήσης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Η Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων έτσι ώστε ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά στον ίδιο χρόνο, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση. Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους συζήτησης (chat rooms) για να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών. Πρέπει να υποστηρίζεται η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου με την αίθουσα διδασκαλίας, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή τους, να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία τόσο μαζί, όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε διαφορετικούς χώρους. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική επικοινωνία, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορούν να υποστηρίζουν και εφαρμογές, όπως είναι η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board).

Η Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να υλοποιείται μέσω ενός Ο.Σ.Τ.Κ. το οποίο, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 141267/Κ6/2021 (Β’ 5159) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρέπει να αποτελείται από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης - Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:

i) Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - Learning Content Management System (LCMS).

ii) Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων Authoring Tool. Οι εφαρμογές μπορούν να προσληφθούν από τον χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους. Το περιβάλλον του συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η Εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις απαραίτητες λειτουργικές δυνατότητες για τη διαχείριση χρηστών και διαχείριση μαθημάτων. Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί, τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (ΑICC/compliant/ certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

β) Να διαθέτει, στην κάθε αδειοδοτημένη δομή και σε κάθε αίθουσα πληροφορικής για τα προγράμματα που παρέχονται και υλοποιούνται εν μέρει ή εν συνόλω διά ζώσης, κατ’ ελάχιστον 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) που διαθέτουν λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Ο πάροχος μεριμνά για τη διάθεση ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ανά συμμετέχοντα στο κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.

γ) Να διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα/ επάρκεια, ως ακολούθως:

γα) Να διαθέτει πληροφοριακό σύστημα διοικητικής υποστήριξης, το οποίο δύναται να είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα που αφορά την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του παρόχου κατάρτισης και να διαθέτει λειτουργία συμβατή με την υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικά των απαιτούμενων διαδικασιών επαλήθευσής τους.

γβ) Να έχει τις κάτωθι πιστοποιήσεις κατά ISO σε ισχύ:

i) ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης»,

ii) ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων»,

iii) ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών».

δ) Να απασχολεί κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό το οποίο απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

i) Διευθυντή Κατάρτισης, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης, ή/και συμβουλευτικής, ή/και πιστοποίησης ή/ και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Ο Διευθυντής Κατάρτισης δεν δύναται να απασχολείται παράλληλα σε άλλο φορέα Κ.Δ.Β.Μ.

ii) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

iii) Διοικητικό Προσωπικό, το οποίο συνολικά ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ.

iv) Στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., το οποίο ανέρχεται σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε) σε περίπτωση ύπαρξης μίας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) Ε.Μ.Ε για κάθε επί πλέον δομή. Στις πέντε (5) Ε.Μ.Ε δύναται να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό (Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος). Στις Ε.Μ.Ε. δεν προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται ad-hoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής. Οι Ε.Μ.Ε προκύπτουν είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, είτε με νέα πρόσληψη.

v) Υπεύθυνο Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)/System Administrator, με κατάλληλο επαγγελματικό προφίλ, ο οποίος μεριμνά ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως διαδικτυακής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) ή μικτής (blended) κατάρτισης.

vi) Τουλάχιστον έναν (1) Επόπτη Τηλεκατάρτισης, ο οποίος ορίζεται από τον πάροχο. Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης έχει υπό την εποπτεία του έως 100 καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της τηλεκατάρτισης. Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ε) Να δηλώσει ο πάροχος τον Μέσο Ετήσιο Κύκλο εργασιών (€) των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων. Δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

2.2. Για την ένταξη στη 2η βαθμίδα κατάταξης, ο κάθε πάροχος επιπλέον των οριζόμενων για την 1η βαθμίδα κατάταξης, είναι απαραίτητο να πληροί τα κάτωθι:

α) Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να είναι ύψους άνω των 250.000€ έως και 700.000€.

β) Να διαθέτει εμπειρία κατά την τελευταία τριετία, όπως προκύπτει από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, σε έργα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ύψους μεγαλύτερου των 125.000€ έως και 350.000 €.

γ) Να διαθέτει θετικά αποτελέσματα χρήσης για τουλάχιστον μία (1) από τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.

δ) Να διαθέτει δύο εκ των τριών παρακάτω πιστοποιητικών κατά ISO σε ισχύ:

i) ISO 21001:2018 «Διαχείριση Εκπαιδευτικών Οργανισμών»,

ii) ISO 29993:2017 «Διαχείριση Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης» ή ISO 29990:2010 «Υπηρεσίες εκμάθησης στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας»,

iii) ISO 37001:2016 «Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας»

ε) Οι Ελάχιστες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) απαιτείται να είναι οκτώ (8). Δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

2.3. Για την ένταξη στην 3η βαθμίδα κατάταξης, ο κάθε πάροχος επιπλέον των οριζόμενων για τη 2η βαθμίδα κατάταξης, είναι απαραίτητο να πληροί τα κάτωθι:

α) Ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος εργασιών (€) των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να είναι ύψους μεγαλύτερου από 700.000€.

β) Να διαθέτει εμπειρία κατά την τελευταία τριετία όπως προκύπτει από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σε έργα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, ύψους άνω των 350.000€.

γ) Να διαθέτει θετικά αποτελέσματα χρήσης για τουλάχιστον μία (1) από τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.

δ) Να διαθέτει σωρευτικά τα παρακάτω πιστοποιητικά κατά ISO σε ισχύ:

i) ISO 21001:2018 «Διαχείριση Εκπαιδευτικών Οργανισμών»,

ii) ISO 29993:2017 «Διαχείριση Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης» ή ISO 29990:2010 «Υπηρεσίες εκμάθησης στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας»,

iii) ISO 37001:2016 «Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας».

ε) Οι Ελάχιστες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) απαιτείται να είναι δεκαπέντε (15). Σημειώνεται ότι δεν δίδεται η δυνατότητα «Δανεισμού Εμπειρίας».

3. Όταν ο πάροχος της κατάρτισης είναι Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., οφείλει:

α) Nα πληροί την προϋπόθεση του στοιχείου α) της υποπερ. 2.1 της περ. 2. της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Β του παρόντος άρθρου, με την επισήμανση ότι το σύστημα τηλεκατάρτισης που χρησιμοποιείται, πληροί, τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORMconformant), AICC (ΑICC/compliant/certified, Section 508-compliant ή W3C WCAG 2.1 LEVEL AA).

β) Να διαθέτει αίθουσα πληροφορικής για τα προγράμματα που παρέχονται και υλοποιούνται εν μέρει ή εν συνόλω διά ζώσης, κατ’ ελάχιστον 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ) που διαθέτουν, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

γ) Να διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα/ επάρκεια, ως ακολούθως:

γα) Να διαθέτει πληροφοριακό σύστημα διοικητικής υποστήριξης, το οποίο δύναται να είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα που αφορά την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και να διαθέτει λειτουργία συμβατή με την υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικά των απαιτούμενων διαδικασιών επαλήθευσής τους.

γβ) Να διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις σε ισχύ

i) ISO 9001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης» ή Πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι. (Ε.Σ.Δ.Π.) που καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ή Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Α.Ε.Ι., που να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του εκάστοτε ιδρύματος,

ii) ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων» και ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών», ή Εφαρμογή Πολιτικής Ασφάλειας των Πληροφοριών του Α.Ε.Ι. για το σύνολο των μονάδων του και Εφαρμογή Πολιτικής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, βάσει του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν. 4624/2019, καθώς και ορισμό Υπεύθυνου Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων για το σύνολο των λειτουργιών του Α.Ε.Ι.

γγ) Να απασχολεί κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό το οποίο απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

i) Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης και κατάρτισης ή να είναι μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. (με μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας) και να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης ή/ και κατάρτισης, ή/και συμβουλευτικής, ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δε διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

ii) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Τίτλο, πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

iii) Διοικητικό Προσωπικό, το οποίο συνολικά να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έναν (1) υπάλληλο για τη Γραμματειακή και τη Διοικητική υποστήριξη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

iv) Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να ανέρχεται σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, στις οποίες δύναται να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό. Στις Ε.Μ.Ε. δεν προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου. Οι Ε.Μ.Ε προκύπτουν είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης είτε με νέα πρόσληψη.

v) Έναν Υπεύθυνο Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)/System Administrator, με κατάλληλο επαγγελματικό προφίλ, ο οποίος να μεριμνά ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως διαδικτυακής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) ή μικτής (blended) κατάρτισης.

vi) Τουλάχιστον έναν Επόπτη Τηλεκατάρτισης, ο οποίος να ορίζεται από τον πάροχο. Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης έχει υπό την αρμοδιότητά του έως 100 καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της τηλεκατάρτισης. Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

vii) Επιθυμητή είναι και η Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης Εκπαιδευομένων (call center).

III. Τρίτο κριτήριο επιλεξιμότητας: Αξιολόγηση παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν

1. Για την πλήρωση του κριτηρίου (γ) της υποπαρ. 2 της παρ. Α του παρόντος άρθρου, προσμετράται σωρευτικά η επίδοση του εκάστοτε παρόχου επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των Κ.ΕΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι επιτρέπουν την καταγραφή της ποιότητας των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων των καταρτιζομένων προκειμένου αυτοί να ενταχθούν/επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

2. Η αξιολόγηση υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. βάσει της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4921/2022 και περιλαμβάνει, τα εξής στοιχεία/δείκτες:

α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία ή δημιούργησε δική του επιχείρηση εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης, ή αν πρόκειται για εργαζόμενους, το ποσοστό αυτών που διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,

β) το ποσοστό των καταρτισθέντων ή το ποσοστό των εργοδοτών - όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων - που έχει αξιολογήσει θετικά το εκάστοτε πρόγραμμα, καθώς και

γ) το ποσοστό των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος και έχουν πιστοποιηθεί.

3. Προσμετρώντας τους ως άνω δείκτες, ο κάθε πάροχος κατατάσσεται σε μία βαθμολογική κλίμακα, η οποία προσδιορίζεται με αριθμούς ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιητική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη. Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση.

Η επίδοση του παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πλην των περιπτώσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο, εάν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις κάτωθι πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία, ήτοι έχει υποβληθεί έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή δημιούργησε δική του επιχείρηση εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου/αυτοαπασχολούμενου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

4. Οι πάροχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν αξιολογηθεί αρνητικά, ήτοι με βαθμό 1 ή 2, χάνουν την επιλεξιμότητά τους και διαγράφονται από το μητρώο επιλέξιμων παρόχων που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. Επιτρέπεται να εγγραφούν εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4921/2022.

5. Η αξιολόγηση των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανά πρόγραμμα γίνεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του.

6. Η προκήρυξη κάθε προγράμματος προβλέπει υποχρεωτικά την υποβολή και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. στη βάση των παρακάτω στοιχείων καθώς και των επιπλέον στοιχείων που μπορεί να ορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση προγράμματος:

α. Βεβαίωση για το ποσοστό των καταρτισθέντων που περαίωσαν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, η οποία λαμβάνεται από τον πάροχο,

β. στοιχεία για το ποσοστό των καταρτισθέντων που πιστοποιήθηκε, τα οποία λαμβάνονται από τους φορείς πιστοποίησης και από τις πληρωμές της επιδότησης στους καταρτιζόμενους που πιστοποιήθηκαν μετά την περαίωση της κατάρτισης,

γ. στοιχεία για την απασχόληση των καταρτισθέντων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (e-ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, Δ.ΥΠ.Α.),

δ. συμπληρωμένα ερωτηματολόγια έρευνας ικανοποίησης των καταρτισθέντων και, σε περίπτωση κατάρτισης εργαζομένων, από τους εργοδότες, με ερωτηματολόγια τα οποία αποστέλλονται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της κατάρτισης.

7. Η αξιολόγηση γίνεται με την εξαγωγή μέσου όρου βαθμολογίας για καθέναν από τους παρακάτω δείκτες, με τις αντίστοιχες βαθμολογίες (τα ποσοστά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα):

α. (α1.) εάν πρόκειται για κατάρτιση ανέργων, το ποσοστό ανέργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

Ποσοστό ανέργων που βρήκε εργασία Βαθμολογία
0-24.9% 1
25-49.9% 2
50-59.9% 3
60-69.9% 4
≥70% 5

ή

(α2.) εάν πρόκειται για κατάρτιση εργαζομένων, το ποσοστό εργαζομένων που διατήρησε την εργασία του για χρονικό διάστημα 12 μηνών ως εξής:

Ποσοστό εργαζομένων που διατήρησε την εργασία του Βαθμολογία
0-49.9% 1
50-89.9% 2
90-94.9% 3
95-96.9% 4
≥97% 5

β. Αξιολόγηση του προγράμματος από καταρτισθέντες ή εργοδότες (εάν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων)

Ποσοστό θετικής αξιολόγησης Βαθμολογία
0-34.9% 1
35-74.9% 2
75-79.9% 3
80-89.9% 4
≥90% 5

γ. Πιστοποίηση καταρτισθέντων

Ποσοστό καταρτισθέντων που πιστοποιήθηκε Βαθμολογία
0-64.9% 1
65-74.9% 2
75-84.9% 3
85-89.9% 4
≥90% 5

Ο εξαγόμενος μέσος όρος στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα και αποτελεί την τελική βαθμολογία της αξιολόγησης.

Εάν η τελική βαθμολογία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 3, μειώνεται σε 2, εάν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

8. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους παρόχους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Με την ένσταση μπορεί να προσβληθεί κάθε τυπικό ή ουσιαστικό σφάλμα που αναγράφεται στην απόφαση επί της αξιολόγησης. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτής εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή της ένστασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της ένστασης και, σε περίπτωση που η ένσταση έχει υποβληθεί εμπροθέσμως, μέχρι τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψή της, δεν επέρχεται η συνέπεια της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4921/2022, ήτοι η διαγραφή του από το Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

IV. Τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης:

Πέραν της πλήρωσης των προαναφερόμενων κριτηρίων, για να θεωρείται ένας πάροχος επιδοτούμενης κατάρτισης ως επιλέξιμος πρέπει να πληροί τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στην εκάστοτε σχετική πρόσκληση.

Άρθρο 2

Τεκμηρίωση για την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των παρόχων

Για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων των κριτηρίων επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, ο εκάστοτε πάροχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα, όπως αυτά ζητούνται στην εκάστοτε πρόσκληση που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. ή κάθε αρμόδιος φορέας, ενόψει της προκήρυξης των επιδοτούμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέτοιου είδους έγγραφα είναι ενδεικτικά τα αποδεικτικά ταυτότητας, η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα, τα πιστοποιητικά ISO που ζητούνται και εν γένει κάθε δικαιολογητικό που μπορεί να τεκμηριώσει εγκύρως την ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική πλήρωση των ως άνω κριτηρίων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!