Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΚΥΑ 127065/2022 Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Αριθμ. 127065

ΦΕΚ Β 7120-31.12.2022

Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

β. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),

γ. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

δ. του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 166),

ε. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

η. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8),

θ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2) Την υπ’ αρ. οικ.71672/27-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3) Την υπό στοιχεία 735/Συν.47/22-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ.

4) Την υπ’ αρ. 127043/29-12-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2023 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ως εξής:

α) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για τον συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας.

β) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Προετοιμασίας - Ωρίμανσης Φακέλου, Απονομής Συντάξεων, Παροχών, Εκκαθάρισης Συντάξεων και Γραμματείας Συντάξεων.

Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας στελεχώνονται:

i. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στα Κλιμάκια Ι. Α), Β), Γ), Δ), Ε) και

ii. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στο Κλιμάκιο Ι. ΣΤ) υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που περιγράφονται στο

ii. γνωρίζουν και επιτελούν τα εξής αντικείμενα: ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, απονομή συντάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές, εκκαθάριση συντάξεων και γραμματείας συντάξεων.

Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στα Κλιμάκια που περιγράφονται στο

i. και ii δύνανται το αργότερο έως 31/01/2023 να δηλώσουν πρώτη συμμετοχή στα Κλιμάκια Ι. Α),Β),Γ),Δ),Ε),ΣΤ) και να τα στελεχώσουν κατόπιν απόφασης Διοικητή e-Ε.Φ.Κ.Α. Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ που εκδόθηκαν το 2021 και το 2022 με τα μέλη που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή στα Κλιμάκια των ετών αυτών (Υ.Ο.Δ.Δ. 90/2021, Υ.Ο.Δ.Δ. 122/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Υ.Ο.Δ.Δ. 1145/2022, Υ.Ο.Δ.Δ. 594/2021, ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/ 13-04-2021, Υ.Ο.Δ.Δ. 306/2021, Β' 6243/2021, Β' 671/ 2022, Υ.Ο.Δ.Δ. 430/2022, Β' 5036/2022 και Υ.Ο.Δ.Δ. 1098/ 2022). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη των Κλιμακίων δύνανται να επιλέγουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικό Κλιμάκιο κάθε μήνα, όχι όμως σε περισσότερα του ενός Κλιμάκια για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να δηλώνουν τη συμμετοχή τους οποτεδήποτε και εκδίδεται σχετική απόφαση Διοικητή ανά τρίμηνο.

Ι. Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από: - Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του Κλιμακίου - Τον Υποδιοικητή A’ του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του Κλιμακίου - Τον Υποδιοικητή B’ του e-ΕΦΚA - Τον Υποδιοικητή Γ’ του e-ΕΦΚΑ - Τον Υποδιοικητή Δ’ του e-ΕΦΚΑ - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων

Δημοσίου Τομέα - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας - Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων - Τον Συντονιστή του ΚΕΑΟ - Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης. Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των Κλιμακίων, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων-μελών, καθώς και τον προσδιορισμό και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε Κλιμάκιο-Ομάδα Εργασίας.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε Κλιμακίου, λαμβάνοντας υπόψη της μηνιαίες αναφορές προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων εργασίας που αποστέλλονται από τα Περιφερειακά Κλιμάκια συντονισμού, καθώς και έκθεση για τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2023.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των στόχων, με βάση τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας.

Η επίτευξη των στόχων όλων των μελών των Κλιμακίων ΙΙ. Α, Β, Γ, Δ, Ε επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από μηχανογραφική εφαρμογή, στην οποία κάθε μέλος Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας κάθε μήνα καταχωρεί την απόδοσή του (εκτός Κλιμακίου και εντός Κλιμακίου) και η οποία έχει δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/workflow), από ειδικό σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και από το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα που διατηρούνται στον eΕΦΚΑ.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από: - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών. - Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας. - Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. - Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης. - Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης. - Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών.

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

Τους υπαλλήλους (κατόπιν ορισμού), Προϊσταμένους Τμημάτων και τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.

Το έργο των ανωτέρω Ι. Β) και Γ) Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει τον συντονισμό των μελών των Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού Ι. Ε) και των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ Ι. ΣΤ) κατ’ αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενο από υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού: της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Διεύθυνσης Διοίκησης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Τμήματος Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών Το έργο του Κλιμακίου Δ) περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας ως προς τις διαδικασίες στελέχωσης, λειτουργίας και συντονισμού όλων των Κλιμακίων, καθώς και της εκκαθάρισης της μηνιαίας απόδοσης των μελών όλων των Κλιμακίων.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από: - Τον Προϊστάμενο της ΠΥΣΥ ως επικεφαλής - Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων, στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας - Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ΠΥΣΥ και τους υπαλλήλους αυτών κατόπιν ορισμού.

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειάς του και φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνο. Επίσης, συνεργάζεται με τα Κλιμάκια Ι. Β), Γ), Δ) και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλει στο Κλιμάκιο Διοίκησης στο τέλος κάθε μήνα. Τέλος, το εν λόγω Κλιμάκιο ελέγχει τα ποσοστά επίτευξης στόχων των μελών των Κλιμακίων των οργανικών μονάδων της περιφέρειας του και αποστέλλει τις καταστάσεις αποζημίωσης των μελών στο Τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών.

ΣΤ) Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, η απονομή των συντάξεων, η χορήγηση επιδομάτων και εφάπαξ παροχών, η εκκαθάριση αυτών και η γραμματειακή υποστήριξη της απονομής των συντάξεων.

ΙΙ. Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε Κλιμάκιο - Ομάδα Εργασίας στις Περιφερειακές οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Κλιμάκια Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την προετοιμασία και την ωρίμανση των συνταξιοδοτικών φακέλων ορίζεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:

 

τ. Φορέας Μηνιαία Ατομική Απόδοση Υπαλλήλων
ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 120 30
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 120 30

 

Πίνακας 1

Πλήθος εισηγητών Μηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
1 120 30
2 240 60
3 και άνω 320 80

 

Πίνακας 2

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα 3:

 

τ. Φορέας ΣΤΑΘΜΙΣΗΣΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Ανακεφαλαίωση 1,2
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Διαπίστωση/Έλεγχος πραγματικής απασχόλησης 0,9
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Διαπίστωση/Έλεγχοςπραγματικήςαπασχόλησης 1,5
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Έλεγχος υπαγωγής στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) 1,2
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Προσδιορισμός ημερών ασφάλισης σε περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης 1
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Διεκπεραίωση έκθεσης επιτόπιου ελέγχου ή Δελτίου Ελέγχου ΣΕΠΕ ή ΣΔΟΕ 2
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Διεκπεραίωση Δήλωσης Απασχόλησης - Καταγγελίας 2
ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Προσδιορισμός ημερών ασφάλισης σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. θέαμα - ακρόαμα) 0,9
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης 2,5
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Έλεγχος καταβολής εισφορών 2,5
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προσδιορισμός οφειλών 2,5
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - απόφαση αναγνώρισης 2,5
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προαιρετική ασφάλιση 2,5

 

Πίνακας 3

Β. Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν:

τ. Φορέας Μηνιαία Ατομική Απόδοση Εισηγητών
ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κύριες και Επικουρικές) 40 30
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ 40 30
ΟΑΕΕ 40 30
ΟΓΑ 40 30
ΕΤΑΑ 40 30
ΝΑΤ 40 30
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 40 30
Συμμετοχές (κύριες, επικουρικές) όλων των τ. φορέων 80 50
ΔΗΜΟΣΙΟ (Κύριες Επικουρικές Εφάπαξ) 40 30
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) 40 30
ΕΤΕΑΕΠ (Ιδιωτικού Τομέα) 40 30

Πίνακας 4

Πλήθος εισηγητών Μηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
1 40 30
2 80 60
3 120 80
4 και άνω 140 80

Πίνακας 5

Στην εκτός Κλιμακίου απόδοση, οι 40 αποφάσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα

6. Η εντός Κλιμακίου απόδοση (30 αποφάσεις) αφορά είτε στα 10 θέματα απονομών συντάξεων που διακρίνονται με αστερίσκο στον Πίνακα 6, είτε σε τροποποιητικές/αναθεωρητικές αποφάσεις κύριας σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Όσον αφορά στα μέλη των Κλιμακίων που δεν απασχολούνται στα αντικείμενα των 10 θεμάτων, δεν απαιτείται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Ειδικά για τους Προϊστάμενους Τμημάτων/Ελεγκτές του Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας Απονομής Συντάξεων, η απόδοση συνδέεται με την απόδοση των μελών των Κλιμακίων που απασχολούνται στα 10 θέματα και στην έκδοση τροποποιητικών/αναθεωρητικών αποφάσεων κύριας σύνταξης (επί αποφάσεων που έχουν εκδοθεί με επιφύλαξη ή σύμφωνα με τον ν. 4921/2022, είτε με την αυτοματοποιημένη διαδικασία είτε όχι) και συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές.

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ -ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Απονομή Απλή Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)* 1
Απονομή Απλή Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) 1
Διαδοχική (Κύρια)* 1,5
Διαδοχική (Επικουρική) 1,5
Διαδοχική ΟΓΑ* 1,75
Διεθνείς 2,3
Διεθνείς με Διαδοχική 2,5
Συμμετοχή (Κύρια/Επικουρική) 0,9
Συμμετοχή Διεθνείς 1,6
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Κύρια) * 0,9
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Επικουρική) 0,9
Μεταβίβαση αιτία Θανάτου (Κύρια/Επικουρική) Διεθνείς 1,2
Τροποποίηση/Αναθεώρηση Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) 1,5
Τροποποίηση/Αναθεώρηση Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) 1,5
Τροποποίηση/Αναθεώρηση (Κύρια/Επικουρική) Διεθνείς 2,5
Παράταση σύνταξης * 0,5
Παράταση σύνταξης Διεθνείς 1
Μονιμοποίηση σύνταξης* 0,5
Μονιμοποίηση σύνταξης Διεθνείς 1
Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)* 0,5
Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας) Διεθνείς 0,8
Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας)* 0,5
Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρα-τετραπληγίας) Διεθνείς 0,8
Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/παράταση)* 0,5
Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/παράταση) Διεθνείς 0,8
Αλληλογραφία (Εξερχόμενων) Διεθνών 0,5
Απονομή Εφάπαξ * 1
Τροποποίηση/Αναθεώρηση/Λοιπές μεταβολές (Δημόσιο) 0,9
Τροποποίηση/Αναθεώρηση/Λοιπές μεταβολές (Δημόσιο) Διεθνείς 1,5
Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο) 0,5
Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο) Διεθνείς 1

* Συμπεριλαμβάνεται στα 10 θέματα

Πίνακας 6

Για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών ορίζεται επικουρικά και προσμετρώνται 140 αλληλογραφίες τον μήνα. Τα σχετικά μηνιαία στοιχεία αντλούνται από το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 7:

Α/Α ΚΩΔ. ΟΠΣ ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
1 129 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε213/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΔΣΚΑ
2 191 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε210
3 325 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ε.Ε./Δ.Σ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε202/ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΣΚΑ
4 326 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Ε./Δ.Σ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε213
5 327 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Ε./Δ.Σ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε205/ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΚ/ΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Ε./Δ.Σ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε207/ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Ή ΑΛΛΟ
7 329 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Ε./Δ.Σ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε202/Ε203/Ε204
8 330 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Ε./Δ.Σ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΖΩΗΣ
9 331 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΣΦ/ΝΟ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ε.Ε./Δ.Σ. ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
10 332 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ Ε.Ε./Δ.Σ. ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
11 333 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε./Δ.Σ. ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
12 334 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΒΑΡΕΩΝ Ε.Ε./Δ.Σ. ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
13 336 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Ε/Δ.Σ. ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
14 337 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Ή ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
15 338 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ε.Ε./Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
16 429 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε205 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε205

Πίνακας 7

 

Γ. Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων Η μηνιαία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 8 που ακολουθεί:

Ολοι οι τ. Φορείς Μηνιαία Ατομική Απόδοση
ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Υπάλληλος 70 30

Πίνακας 8

Επειδή οι υπάλληλοι των Κλιμακίων εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων ανήκουν στα τμήματα απονομής των συντάξεων, οι στόχοι των Προϊσταμένων/Ελεγκτών αντιστοιχούν στους στόχους του Πίνακα 5.

Στις Τοπικές Διευθύνσεις που δεν υπάρχουν Τμήματα Απονομής Συντάξεων η μηνιαία ατομική απόδοση του Ελεγκτή Εκκαθάρισης Συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 9 που ακολουθεί:

Πλήθος εισηγητών Μηνιαία Ατομική Απόδοση Ελεγκτών
  ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
1 70 30
2 140 60
3 210 80
4 και άνω 250 80

Πίνακας 9

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης του Πίνακα 10, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε εργασίας.

 

Είδος Εργασίας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ- ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Εκκαθάριση χειρόγραφων αρχικών αποφάσεων απονομής συντάξεων 1,5
Εκκαθάριση χειρόγραφων τροποποιητικών και αναθεωρητικών αποφάσεων 1,5
Μεταβολές συντάξεων χειρόγραφες και ηλεκτρονικές (αναγγελία/διακοπή εργασίας, χορήγηση/διακοπή οικογενειακών επιδομάτων, διατροφές, κατασχέσεις, οφειλές κ.λπ.) 0,5
Εκκαθάριση κληρονομικών δικαιωμάτων 1,5
Παράταση σύνταξης σε ανάπηρο ή σπουδάζον τέκνο που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου. Παράταση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας (ηλεκτρονικό ΔΑΜ) 0,5
Έλεγχος τριετίας συντάξεων χηρείας 1
Έλεγχος και επαναφορά συντάξεων κατοίκων εξωτερικού 1
Αναζήτηση αχρεωστήτων καταβληθεισών συντάξεων/Έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης σε Υπηρεσίες του Φορέα 1
Εκτέλεση καταλογιστικών αποφάσεων 1
Έλεγχος βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση (διάσπαση αποδοχών, επιμερισμός, διόρθωση κ.λπ.) 1.5
Παροχή απόψεων για δικαστική χρήση (αγωγές, προσφυγές συνταξιούχων για κρατήσεις κ.λπ.) 1,5

Πίνακας 10

 

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Δ. Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων Έργο των μελών των Κλιμακίων Γραμματείας Συντάξεων είναι η γενική διοικητική υποστήριξη των μελών των

Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων. Ως ελάχιστος μηνιαίος στόχος των μελών του Κλιμακίου αυτού ορίζεται ο μέσος όρος της μηνιαίας απόδοσης εντός Κλιμακίου των μελών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν και συμμετέχουν στα Κλιμάκια, με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μέσος όρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 70%.

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

IIΙ. Διάρκεια και Χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας λειτουργούν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 01-01-2023 μέχρι 31-12-2023. Τα μέλη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου τους εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

ΙV. Τα Κλιμάκια συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Τα νέα μέλη των Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!