Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΚΥΑ 497/ΓΔ4/2023 Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, κοστολόγηση διδακτικών πακέτων, μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης και της αποζημίωσης χρήσης του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, καθορισμός των αποζημιώσεων ένταξης και χρήσης και διαδικασία καταβολής τους.

Αριθμ. 497/ΓΔ4

ΦΕΚΒ 4-04.01.2023

Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, κοστολόγηση διδακτικών πακέτων, μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης και της αποζημίωσης χρήσης του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, καθορισμός των αποζημιώσεων ένταξης και χρήσης και διαδικασία καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως τα άρθρα 84 και 85.

2. Το άρθρο 121 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251).

3. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

4. Τον ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

5. Τον ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των ΠρότυπωνΠειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ ’143) και ιδίως τα άρθρα 20, 23, 24 και 77.

10. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,Α’ 45).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου τηςΚυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’ 126).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση ΓενικώνΓραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2).

17. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

19. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

20. Την υπό στοιχεία Υ33/09-09-2021 απόφαση τουΠρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

21. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση τουΠρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

22. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση τουΠρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

23. Την υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΥφυπουργόΑνάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

24. Την υπό στοιχεία 160159/ΓΔ4/23-12-2022 υπουργική απόφαση «Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στηνΨ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους» (Β’ 6712).

25. Το Πρακτικό της 12ης Ιουλίου 2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.).

26. Το απόσπασμα πρακτικού της 45ης/20-12-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).

27. Το υπ’ αρ. 70/29-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

28. Την ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων και ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τον τρόπο και τα κριτήρια κοστολόγησης των διδακτικών πακέτων, τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης, της αποζημίωσης χρήσης και του μέγιστου ποσού της αποζημίωσης χρήσης, τον καθορισμό της αποζημίωσης ένταξης, της αποζημίωσης χρήσης και του μέγιστου ποσού της αποζημίωσης χρήσης του άρθρου 84 του ν. 4823/2021, καθώς και με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αυτών.

29. Την υπό στοιχεία 91971/26-09-2022 σύμφωνη γνώμη για τη χρηματοδότηση της δράσης «ΜητρώοΔιδακτικών Βιβλίων» από το Πρόγραμμα «ΑνθρώπινοΔυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΠΑΔΚΣ) 2021-2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (30.347.480,00) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 20212027, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/724/160544/Β1/27-12-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τουΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συγκρότηση της ΕπιτροπήςΚοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων

1. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που συστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 συγκροτείται ως εξής:

α) Πρόεδροι:

αα) Ρηνάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη της ΔιεύθυνσηςΣπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Λαπατά Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και ΕφαρμογήςΠρογραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή,

αβ) Νιγιάννης Ανδρέας, Προϊστάμενος της ΔιεύθυνσηςΣπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών καιΕφαρμογής Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή,

αγ) Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Μαραγκού Ολυμπία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή,

αδ) Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Προγραμμάτων της ίδιαςΔιεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

β) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου ΕκπαιδευτικήςΠολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως μέλη:

βα) Πετροπούλου Γεωργία, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., Συντονίστρια Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM), με αναπληρωτή τον Στυλιάρη Ευστάθιο, Προϊστάμενο του ΤμήματοςΣυντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης ΠοιότηταςΥπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

ββ) Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., με αναπληρώτρια τη Μπίλλα Πολυξένη, Σύμβουλο Α’ καιΠροϊσταμένη του Τμήματος Β’ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Ε.Π.,

γ) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου ΤεχνολογίαςΥπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») ως μέλη:

γα) Μανωλόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον Σοφοτάσιο Δημήτριο, Προϊστάμενο Τμήματος καιΑναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκδόσεων τουΙ.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

γβ) Μεγάλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη ΔιεύθυνσηςΣτρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού τουΙ.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον ΒαγγελάτοΑριστείδη, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

δ) Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.), ως μέλη:

δα) Αντωνόπουλος Απόστολος με αναπληρωτή τονΑργύρη Νικόλαο.

δβ) Βαλεριάνος Διονύσιος με αναπληρωτή τον Δαρδανό Κωνσταντίνο.

2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η ΚαλλιπολίτουΕυρυδίκη, υπάλληλος του Τμήματος Α’ της ΔιεύθυνσηςΣπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Μόκα Βάια, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης ΣπουδώνΠρογραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η επιτροπή συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο/κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ευρίσκεται σε απαρτία, όταν στη σύνθεσή της μετέχουν ο/η Πρόεδρος ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της και τόσα από τα μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά, κατά τρόπον ώστε τα παρόντα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της αναπληρωτή/τριάς του/της, να είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.

4. Η Γραμματέας της επιτροπής τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από την ίδια και επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρο.

5. Η επιτροπή ορίζεται ως μη αμειβόμενη. Οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, αφότου περιέλθουν σε γνώση της το σύνολο των στοιχείων και δεδομένων, με βάση τα οποία δύναται να επιτελέσει το έργο της. Ειδικά όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το διάστημα των δύο (2) μηνών του προηγούμενου εδαφίου δεν αρχίζει πριν από την έγκριση των νέων προγραμμάτων σπουδών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των αντίστοιχων βιβλίων.

6. Η επιτροπή δύναται να κοστολογεί τα διδακτικά βιβλία της κάθε βαθμίδας και κατηγορίας εκπαίδευσης και να υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις της διακριτά.

7. Για τη λειτουργία της επιτροπής ή για οιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 2

Έργο της ΕπιτροπήςΚοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων

Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων:

1. Κοστολογεί τα διδακτικά βιβλία, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής ή επαγγελματικής, καθώς και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία συγκαταλέγεται και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά ή αναφέρεται εντός αυτών και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας. Η κοστολόγηση γίνεται ανά διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα και τάξη, μέσω του καθορισμού της τιμής αναφοράς κάθε διδακτικού βιβλίου, του εξώφυλλου των διδακτικών βιβλίων κάθε διδακτικού πακέτου, καθώς και κάθε διδακτικού πακέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί, ανά διδακτικό πακέτο, με την υπουργική απόφαση της παρ. 20 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021. Για κάθε διδακτικό πακέτο, η επιτροπή συμπληρώνει, επιπλέον, τις τιμές των πινάκων1.1 και1.2 που προσαρτώνται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο3.

2. Εισηγείται τις τιμές αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου και των σχετικών βιβλίων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Καθορίζει το ποσοστό επί της τιμής αναφοράς των διδακτικών πακέτων ως κοινό ποσοστό για την εφάπαξ αποζημίωση ένταξης κάθε δικαιούχου κάθε διδακτικού πακέτου.

Άρθρο 3

Μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου

1. Ως διδακτικό πακέτο νοείται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων ενός (1) μαθήματος σε μία (1) τάξη.

2. Η Επιτροπή καθορίζει την τιμή αναφοράς για κάθε διδακτικό πακέτο, η οποία είναι κοινή για τα διδακτικά πακέτα του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους. Η τιμή αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου προκύπτει από το άθροισμα της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων που απαρτίζουν το διδακτικό πακέτο του μαθήματος (Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου) και της Κοινής Τιμής Αναφοράς του Εξώφυλλου των Βιβλίων του Διδακτικού Πακέτου, κατά τρόπον ώστε:

Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Πακέτου = [Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου1 + Τιμή Αναφοράς ΔιδακτικούΒιβλίου2 + ….…] + Κοινή Τιμή Αναφοράς ΕξωφύλλουΒιβλίων Διδακτικού Πακέτου

3. Η Κοινή Τιμή Αναφοράς Εξωφύλλου Βιβλίων Διδακτικού Πακέτου καθορίζεται από την επιτροπή και είναι ενιαία για όλα τα διδακτικά πακέτα όλων των μαθημάτων όλων των τάξεων, με βάση τις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το μεσοσταθμικό κόστος των τρεχουσών τιμών αγοράς για εξώφυλλα βιβλίων διδακτικού περιεχομένου.

4. Η Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου είναι κοινή για τα διδακτικά βιβλία διδακτικών πακέτων του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους.

Η εν λόγω τιμή καθορίζεται ως ακολούθως:

Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου = (Τελική τιμή δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου + Κοινή τιμή Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων 16σέλιδου) x Αριθμό δεκαεξασέλιδων

Στην τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψη το δεκαδικό μέρος του αριθμού δεκαεξασέλιδων με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, τηρώντας τους κανόνες στρογγυλοποίησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου για το διδακτικό βιβλίο στις ειδικές προδιαγραφές αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνει σελίδες με μηδενικό ή ελάχιστο κείμενο/περιεχόμενο, ο αριθμός των δεκαεξασέλιδων για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς διδακτικού βιβλίου μειώνεται αναλογικά.

5. Η τελική τιμή δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου είναι κοινή για τα διδακτικά βιβλία διδακτικών πακέτων του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός της τελικής τιμής δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τις προδιαγραφές μόνο ψηφιακή μορφή ή και έντυπη και ψηφιακή μορφή διδακτικού βιβλίου, γίνεται βάσει πέντε (5) παραμέτρων:

I. Συγγραφή κειμένου/περιεχομένου (ΣΚ/Π)

II. Εικονογράφηση (Ε)

III. Σχεδιασμός (layout) - Σελιδοποίηση (ΣΣ)

IV. Επιμέλεια: Φιλολογική - Τυπογραφική - Επιστημονική (Ε/ΦΤΕ) V. Λειτουργικά κόστη (ΛΚ)

6. Η Επιτροπή καθορίζει τη Βασική Τιμή Παραμέτρου για κάθε μία (1) από τις προαναφερόμενες πέντε (5) παραμέτρους, η οποία είναι κοινή για όλα τα δεκαεξασέλιδα κάθε διδακτικού βιβλίου κάθε μαθήματος κάθε τάξης. Ο καθορισμός γίνεται με βάση τις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το μεσοσταθμικό κόστος ανά παράμετρο βιβλίων διδακτικού περιεχομένου με τρέχουσες τιμές αγοράς.

7. Η επιτροπή καθορίζει έναν Συντελεστή Παραμέτρου για κάθε μία (1) από τις προαναφερόμενες πέντε (5) παραμέτρους, ο οποίος αναφέρεται στο συγκεκριμένο διδακτικό βιβλίο. Ο καθορισμός γίνεται με βάση τις ειδικές προδιαγραφές του κάθε διδακτικού βιβλίου. Στη συνέχεια, η επιτροπή καθορίζει την Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο, η οποία προκύπτει ως γινόμενο της Βασικής Τιμής Παραμέτρου με τον Συντελεστή Παραμέτρου κατά τρόπον ώστε:

Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο = Βασική Τιμή Παραμέτρου x Συντελεστή Παραμέτρου και ειδικότερα: Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΚ/Π = Βασική ΤιμήΣΚ/Π x ΣυντελεστήΣΚ/Π Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ = Βασική ΤιμήΕ x ΣυντελεστήΕ

Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΣ = Βασική ΤιμήΣΣ x ΣυντελεστήΣΣ

Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ/ΦΤΕ = Βασική ΤιμήΕ/ΦΤΕ x ΣυντελεστήΕ/ΦΤΕ Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΛΚ = Βασική ΤιμήΛΚ x ΣυντελεστήΛΚ

Τέλος, η Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου προκύπτει από το άθροισμα των πέντε (5) Τελικών Τιμών δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο, με συνέπεια:

Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου = (Βασική ΤιμήΣΚ/Π x ΣυντελεστήςΣΚ/Π) + (Βασική ΤιμήΕ x ΣυντελεστήςΕ ) + (Βασική ΤιμήΣΣ x ΣυντελεστήςΣΣ) + (Βασική ΤιμήΕ/ΦΤΕ x ΣυντελεστήςΕ/ΦΤΕ) + (Βασική ΤιμήΛΚ x ΣυντελεστήςΛΚ) = Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΚ/Π + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΣ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ/ΦΤΕ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΛΚ

8. Σε κάθε δεκαεξασέλιδο κάθε διδακτικού βιβλίου κάθε μαθήματος κάθε τάξης, ορίζεται ως ελάχιστη αναλογία τουλάχιστον οκτώ (8) Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων (Ψ.Μ.Α.) κατά μέσο όρο σε σχέση με το σύνολο των δεκαεξασέλιδων. Τα Ψ.Μ.Α. αποτυπώνονται σε τρεις (3) τύπους ανάλογα με το κόστος τους, σύμφωνα με το παράρτημα που προσαρτάται. Η αναλογία ανά δεκαεξασέλιδο, κατά μέσο όρο σε σχέση με το σύνολο των δεκαεξασέλιδων, είναι η ακόλουθη:

Τύπος Ι: 4,5/8 Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα

Τύπος ΙΙ: 3/8 Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα

Τύπος ΙΙΙ: 0,5/8 Ψηφιακό Μαθησιακό Αντικείμενο

Τα κλάσματα 4,5/8 για τον Τύπο Ι και 0,5/8 για τον τύπο ΙΙΙ υποδηλώνουν ότι ανά δυο (2) δεκαεξασέλιδα πρέπει να περιλαμβάνονται εννέα (9) Ψ.Μ.Α. τύπου Ι και ένα (1) Τύπου ΙΙΙ.

9. Η επιτροπή κοστολογεί τα Ψ.Μ.Α. καθενός από τους τρεις (3) τύπους Ψ.Μ.Α., με βάση τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται για τα Ψ.Μ.Α. στις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το κόστος των Ψ.Μ.Α. του κάθε Τύπου με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Η Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. καθορίζεται από την επιτροπή ως ο μέσος όρος των τιμών των Ψ.Μ.Α. που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε Τύπο. Η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. είναι το γινόμενο της Βασικής Τιμής Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. και της ελάχιστης ποσότητας του Ψ.Μ.Α. του εκάστοτε Τύπου πρέπει να εμφανίζονται ανά δεκαεξασέλιδο. Ειδικότερα: Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος Ι = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος Ι x 4,5 Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙ = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙ x 3 Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙΙ = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙΙ x 0,5 Η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου ορίζεται βάσει της αναλογίας των Ψ.Μ.Α. κάθε Τύπου στο δεκαεξασέλιδο των διδακτικών βιβλίων.

Ειδικότερα:

Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου = (Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος Ι x 4,5) + (Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙ x3) + (Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙΙ x 0,5) = Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου Τύπος Ι + Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙ + Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙΙ

Η Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α., η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. και η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου είναι κοινές για όλα τα διδακτικά βιβλία κάθε μαθήματος κάθε τάξης.

10. Ο αριθμός δεκαεξασέλιδων ενός διδακτικού βιβλίου ορίζεται με βάση τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 20 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

11. Οι τιμές αναφοράς κάθε Διδακτικού Πακέτου και των διδακτικών βιβλίων καταγράφονται συγκεντρωτικά και υποβάλλονται από την Επιτροπή Κοστολόγησης μαζί με τα αναλυτικά φύλλα των υπολογισμών (προσαρτημένος Πίνακας1.1 και1.2) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Οι Τιμές Αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου και των διδακτικών βιβλίων ορίζονται με απόφαση τουΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την εισήγηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων.

13. Οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι τιμές αναφοράς των βιβλίων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Άρθρο 4

Μεθοδολογία υπολογισμού αποζημιώσεων των νόμιμων δικαιούχων

1. Οι νόμιμοι δικαιούχοι κάθε διδακτικού πακέτου που εντάσσεται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) λαμβάνουν εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση ένταξης, η οποία αποτελεί ποσοστό επί της τιμής αναφοράς. Το ποσοστό ορίζεται από την Επιτροπή Κοστολόγησης και είναι κοινό για όλα τα διδακτικά πακέτα για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων και δεν υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

2. Οι νόμιμοι δικαιούχοι κάθε διδακτικού πακέτου που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και έχει επιλεγεί, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του ν. 4823/2021, και τελικώς διανεμηθεί σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνει αποζημίωση χρήσης που υπολογίζεται σε ετήσια βάση, βάσει του«ποσοστού χρήσης» του εν λόγω διδακτικού πακέτου.

Ως «ποσοστό χρήσης» ορίζεται ο αριθμός των διδακτικών πακέτων ενός (1) δικαιούχου, που επελέγησαν και διανεμήθηκαν σε συγκεκριμένο μάθημα και τάξη, διαιρούμενος με το σύνολο των διδακτικών πακέτων του εν λόγω μαθήματος και τάξης, τα οποία επελέγησαν και διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες. Στο σύνολο των διδακτικών πακέτων που επελέγησαν και διανεμήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και εκείνα, για τα οποία ορίζουν οι παρ. 16, 17 και 18 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και για τα οποία δεν καταβάλλεται οιαδήποτε αποζημίωση με βάση την παρούσα.

Το ποσοστό χρήσης για κάθε δικαιούχο αποδίδεται επί τοις εκατό (100) και φέρει δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τελικής διανομής των διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4823/2021, συντάσσονται συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μάθημα και τάξη, βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στις οποίες αποτυπώνονται τα ποσοστά επί του συνόλου των διδακτικών βιβλίων που επιλέγονται.

Η σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων πραγματοποιείται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Οι καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και διαβιβάζονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο έχει την ευθύνη αποζημίωσης των νόμιμων δικαιούχων.

3. Για κάθε σχολικό έτος, το ποσό της αποζημίωσης χρήσης ενός δικαιούχου προκύπτει με βάση τον εξής τύπο: Αποζημίωση χρήσηςσχ. έτους = Τιμή αναφοράς διδακτικού πακέτου x ποσοστό χρήσης διδακτικού πακέτου του δικαιούχου επί του συνόλου των διανεμηθέντων διδακτικών πακέτων στο συγκεκριμένο μάθημα στη συγκεκριμένη τάξη.

Το ποσοστό υπολογίζεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του οποίου η λειτουργία προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν. 4823/2021.

4. Από την αποζημίωση χρήσης αφαιρείται η αποζημίωση ένταξης διδακτικού πακέτου που έλαβε ο δικαιούχος. Αν η προκύπτουσα αποζημίωση χρήσης, κατά το πρώτο σχολικό έτος χρήσης του συγκεκριμένου διδακτικού πακέτου, είναι μικρότερη από την αποζημίωση ένταξης διδακτικού πακέτου, η διαφορά αφαιρείται από τις αποζημιώσεις χρήσης των επόμενων σχολικών ετών.

Σε περίπτωση απένταξης διδακτικού πακέτου ή βιβλίου από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. η ληφθείσα αποζημίωση ένταξης, κατά το μέρος που δεν έχει συμψηφισθεί με αποζημίωση χρήσης δεν αναζητείται ούτε επιστρέφεται, ενώ παύει να καταβάλλεται οιοδήποτε ποσό για αποζημίωση χρήσης, ακόμη κι αν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο αποζημίωση χρήσης μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης χρήσης για το συγκεκριμένο διδακτικό πακέτο ή βιβλίο.

5. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται κάθε σχολικό έτος από το έτος πρώτης ένταξης του διδακτικού βιβλίου στο Μ.Δ.Β.. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη αποζημίωση που μπορεί να λάβει ένας (1) δικαιούχος από την ένταξη και την οιασδήποτε μορφής και έκτασης χρήση και εκμετάλλευση ενός (1) διδακτικού πακέτου δεν δύναται να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς διδακτικού πακέτου.

Διδακτικό πακέτο που έχει αποζημιωθεί με το μέγιστο ποσό, διατίθεται στις σχολικές μονάδες χωρίς να καταβάλλεται περαιτέρω αποζημίωση. Περαιτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιημένης έκδοσης ενός (1) διδακτικού πακέτου, η οποία δεν λογίζεται ούτε αντιμετωπίζεται ως νέο διδακτικό πακέτο.

Άρθρο 5

Πηγές χρηματοδότησης

Το κόστος αποζημίωσης των δικαιούχων και λοιπών υποστηρικτικών δράσεων ή ενεργειών θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Π.Α.Δ.Κ.Σ. 2021-2027) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027.

Άρθρο 6

Πίνακας και Παράρτημα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ο ακόλουθος πίνακας και παράρτημα:

ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

ΑναπληρωτήςΥπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥφυπουργόςΑνάπτυξης και ΕπενδύσεωνΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!