Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο. 3333/2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311,317
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής
Email : deaf@aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Β
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδ. : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3614303
Email : deispraxeon@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ4ΞΕ46ΜΠ3Ζ-Α4Τ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ: Ο. 3333

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022 με τίτλο «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α' 239/22.12.2022).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5006/2022:

 • του άρθρου 19 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων μετά από την παραχώρηση σ' αυτούς της κοινωνικής κατοικίας του προγράμματος «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»
 • του άρθρου 24 αναφορικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»
 • του άρθρου 41 αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές - Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995
 • του άρθρου 42 αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 55 «Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων» του ν. 4262/2014 και την κατάργηση της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπό στοιχεία Δ28/34026/2522/6.10.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 3169)
 • του άρθρου 43 αναφορικά με την αντιμετώπιση των διατακτικών σίτισης
 • του άρθρου 46 αναφορικά με την έναρξη ισχύος

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Το άρθρο 19 αφορά τις βασικές υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων μετά από την παραχώρηση, οι οποίες είναι συμβατές με την αξιοποίηση των οικιών για στεγαστική αποκατάσταση
 • Το άρθρο 24 αφορά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της υπό εκκαθάριση εταιρεία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»
 • Το άρθρο 41 αφορά την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές
 • Το άρθρο 42 αφορά εξυγίανση προνοιακών φορέων - ήτοι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη ως άνω νομικών προσώπων και εμφανίζουν παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και, γενικότερα, προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας
 • Το άρθρο 43 αφορά τα φυσικά πρόσωπα προς τα οποία χορηγούνται, από τους εργοδότες, διατακτικές σίτισης
 • Το άρθρο 46 αφορά την έναρξη ισχύος

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 19 «Υποχρεώσεις μετά από την παραχώρηση»

Με το άρθρο 19 του κοινοποιούμενου νόμου, το οποίο αφορά τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων μετά από την παραχώρηση σ' αυτούς της κοινωνικής κατοικίας του προγράμματος «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής», ορίζεται ότι

«1. Οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την κοινωνική κατοικία του προγράμματος, ως κύρια μόνιμη κατοικία τους. Φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια θεωρείται ότι κατοικεί μονίμως σε αυτήν όταν ο δικαιούχος και τα προστατευόμενα μέλη του είναι εγκατεστημένοι και διαβιούν συνεχώς και αδιαλείπτως στην κατοικία καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Ενδιάμεσες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας ή στράτευσης ή σε εποχιακή μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους ή εργασία ή σε προσωρινή εγκατάσταση σε άλλο τόπο για εργασία ή έργα που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Εκμίσθωση της κατοικίας από τους δικαιούχους ή παραχώρηση της χρήσης της με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, δεν επιτρέπεται, επάγεται δε υποχρεωτικά την ανάκληση του παραχωρητηρίου. Επιπλέον, οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Σχέσεων των συνιδιοκτητών του συγκροτήματος στο οποίο βρίσκεται η κατοικία.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι πάντων και ουδέν αποτέλεσμα επάγεται κάθε διάθεση εν ζωή της κατοικίας από τον παραχωρησιούχο, καθώς και κάθε επιβάρυνσή της με εμπράγματα βάρη. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης επάγεται την ανάκληση του παραχωρητηρίου από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 20, και τον αποκλεισμό του από κάθε άλλο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής που εφαρμόζεται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο φορέα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

3. Οι δικαιούχοι συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο φορέας διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15 έχει το δικαίωμα να διασταυρώνει τα στοιχεία για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 18 και του παρόντος άρθρου, μέσω των αρμόδιων αρχών, δημοσίων ή δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και των διαχειριστικών ή εποπτικών αρχών άλλων κοινωνικών προγραμμάτων που αφορούν στεγαστική συνδρομή.».

Άρθρο 24 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013»

Στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), στην οποία περιέχονται ρυθμίσεις για την εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε.), επήλθαν τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εκκαθάριση της Ο.Χ.Α.Ε. μέχρι την 31η.12.2023, και η παρ. 8 του άρθρου 35 διαμορφώθηκε ως εξής:

«8.α) Η μετοχή της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε., άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στη Δ.ΥΠ.Α.. β) Η εκκαθάριση της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την 31η.12.2023. γ) Ο νέος εκκαθαριστής της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.».

Άρθρο 41 «Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές - Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μετά από την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 (Α'213), περί της δυνατότητας ορισμού προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, προστίθενται παρ. 6Α έως 6Γ ως εξής:

«6Α. Τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης, που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρά μόνον για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

6Β. Το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α 206), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλόμενων φόρων, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4987/2022 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.

6Γ. Το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α' 32), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.».

Άρθρο 42 «Εξυγίανση προνοιακών φορέων - Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014»

Με την παρ. 2 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε νέο τρίτο εδάφιο στην παρ. 8 του άρθρου 55 («Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων» του ν. 4262/2014 (Α'114) και η παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου διαμορφώθηκε ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (&-Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 5006/2022, η παρ. 8 του ν. 4262/2014, όπως διαμορφώθηκε, κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζεται και για Σχέδια Εξυγίανσης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή πριν από την 22α/12/2022 (βλ. παρ. 1 άρθρου 46 ν. 5006/2022).

Με την παρ. 4 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου καταργήθηκε η υπό στοιχεία Δ28/34026/2522/6.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 3169), περί της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 43 «Διατακτικές σίτισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222) και στην παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος άρθρου 9 του ν. 2336/1995 (Α' 189), περί των παροχών σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρύ γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

Οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.».

Άρθρο 46 «Έναρξη ισχύος»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2, ενώ με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου 43 αρχίζει την 1η.1.2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!