Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/2022 Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646

ΦΕΚ B' 6789/28.12.2022

Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

8. To π.δ. 62/2020, «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

10. Το π.δ. 116/2004 «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση» (Α’ 81).

11. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

12. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

13. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

14. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού.

15. Toν ν. 4820/2020 «Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη άρθρου 280Α στον ν. 4738/2020» (Α’ 130) και ειδικότερα το άρθρο 195.

16. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

17. Της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/159992 ΕΞ 2021/14.12.2021 (ΑΔΑ 98Η2Η-2ΥΡ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ (κωδικός ΟΠΣ 5150133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

18. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

19. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού.

20. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

21. Τον ν. 2472/1997 «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

22. Τον ν. 3471/2006 «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον ν. 4195/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού (Α’ 63).

24. Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

25. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

26. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

27. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis).

28. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

29. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'αρ. 46274/02.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857).

30. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).

31. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

32. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

33. Την υπό στοιχεία ΓΝ 168/2022 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

34. Την με ΑΠ 121323/2659/24.11.2022 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

35. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ/159772 ΕΞ 2021/14.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του έργου με τίτλο “SUB.2. Πράσινα Ταξί” (κωδικός ΟΠΣ 5150133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 98 Η2Η-2ΥΡ).

36. Την με ΑΠ 176871/ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/02.12.2022 έγκριση πρόσκλησης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» του έργου «SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150133), της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

37. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

38. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

39. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

40. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό η οποία για τα έτη 2022-2024 ανέρχεται σε 39.940.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για το έτος 2022 έχουν εγκριθεί πιστώσεις ύψους 16.050.400,00 €,

αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Η Δράση «Πράσινα Ταξί» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ειδικότερα από του ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) και υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Δράσης: «16924 - Ηλεκτροκίνηση Συγκοινωνιών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την απόφαση Ένταξης υπ’ αρ. ΥΠΟΙΚ/159992 ΕΞ 2021/14.12.2021 (ΑΔΑ 98Η2Η-2ΥΡ) «Ένταξη του Έργου με τίτλο SUB.2. ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ (κωδικός ΟΠΣ 5150133)».

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (ΒEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο).

Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

Άρθρο 2

Φορέας Υλοποίησης της Δράσης

Φορέας υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4710/2020 (Α’ 142).

Ο φορέας υλοποίησης της δράσης:

 • Ενημερώνει το σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της Δράσης,
 • παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Δράσης, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες - κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης, ανάλογα με τη σπουδαιότητά της, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στη Δράση φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται,
 • αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα (https://prasinataxi.gov.gr) στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων, γίνεται η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των αιτήσεων. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων και αποτελεί τον υπεύθυνο παρακολούθησης ολοκλήρωσης των έργων των Ωφελούμενων,
 • διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,
 • αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης,
 • οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/ πράξης για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της δράσης, τον οποίο διατηρεί μέχρι το έτος 2031 μετά την αποπληρωμή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον ωφελούμενο με την σχετική απόφαση για την ολοκλήρωση της πράξης του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και
 • λειτουργεί και εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων/ωφελούμενων, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, την υπαγωγή στη δράση, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης https://prasinataxi.gov.gr.

Άρθρο 3

Στόχος της Δράσης

Οι σημαντικά αυξανόμενες ανάγκες για μεταφορικό έργο δημιουργούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που σημειώνεται στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων εκλύοντας ρύπους ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το συνολικό οικοσύστημα (οξείδια του θείου, του αζώτου, όζον, μικροσωματίδια PM2,5/PM10 και λοιπά).

Αντίστοιχα προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως έντονο. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και ευνοούν την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αφενός μεν ο ιδιαίτερα υψηλός μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ που είναι τα 16,6 έτη αφετέρου δε η τεχνολογία των κινητήρων που σύμφωνα με σχετικές μελέτες το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορούν είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με το 90% του στόλου να αφορά κινητήρες βενζίνης, ενώ στον αντίποδα τα οχήματα χαμηλών ρύπων (υβριδικά, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο) δεν ξεπερνούν το 1% του στόλου.

Ο στόλος των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ αριθμεί περίπου 28.500 οχήματα σε όλη την Επικράτεια εκ των οποίων μόλις τα 2.400 είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO6, δηλαδή ποσοστό μόλις 8,5%.

Σκοπός της δράσης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η πράσινη περιβαλλοντική πολιτική που έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών ρύπων η οποία θα επιτευχθεί μέσω της σταδιακής μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) που οφείλονται στις μεταφορές.

Η υποχρέωση απόσυρσης δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των στόλων των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ και τον σταδιακό εξηλεκτρισμό του μέσω της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών ρύπων.

Επιπλέον η αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού του στόλου των ΤΑΞΙ στη Ελλάδα προκύπτει και από τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την κινητικότητα μηδενικών και χαμηλών ρύπων (έως 50gr CO2 /χιλιόμετρο) σύμφωνα με την οποία ο στόχος που έχει τεθεί για το 2030 είναι ένα στα τρία νέα οχήματα να είναι ηλεκτρικό.

Η νέα δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και συμβάλλει στους ακόλουθους πυλώνες του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

 • Πράσινη Μετάβαση, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές.
 • Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη κινητικότητα.
 • Κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς θα ενισχυθεί η απασχόληση στους τομείς που σχετίζονται με την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης(αυτοκίνητα, συνεργεία, συντηρητές και τεχνίτες, φορτιστές).

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων της δράσης θα συντελέσει στη:

α) Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

Η συνολική επένδυση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2022-2024.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι/Τελικοί Αποδέκτες της Δράσης

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί».

Ως ιδιοκτήτες νοούνται όσοι κατέχουν το εκατό τοις εκατό (100%) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους συγκύριους.

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης:

 • Δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (ΒEV) ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού De Minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • Δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
 • Υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση αυτή συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus (βλ. Πίνακα άρθρου 7). Επιπλέον, υποχρεούται να προβεί σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2, του Κανονισμού Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.

γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.

δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του προηγούμενου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

 • Δικαιούται την επιπλέον ενίσχυση μέσω της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 • Δικαιούται της επιπλέον ενίσχυσης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο.

Σημειώνεται ότι:

 • Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L354/1 της28.12.13)104/2000 του Συμβουλίου, στον πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών υπέρ τρίτων και ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα οφείλουν να διασφαλίσουν την αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω τήρησης χωριστών λογαριασμών.

Στην περίπτωση που επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

H δράση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε ποσό τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (39.940.000,00 €).

O προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ανά Περιφέρεια με βάση τη τρέχουσα κατανομή κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ. Σε περίπτωση μη εξάντλησης των πόρων σε μία Περιφέρεια, οι διαθέσιμοι πόροι δύναται να προστεθούν/ανακατανεμηθούν στους πόρους άλλων Περιφερειών, ακολουθώντας κριτήρια αναλογικής κατανομής ή εξ’ ολοκλήρου σε περίπτωση εξάντλησης πόρων άλλης Περιφέρειας.

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Περιφέρεια παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 1.350.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4.700.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 1.400.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.670.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.400.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 19.500.000,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.500.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.700.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 700.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.000.000,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 600.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 700.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 1.720.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 39.940.000,00

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του άρθρου 5 της παρούσας.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr και στην ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi.gov.gr.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013(De Minimis).

Άρθρο 6

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα είναι η 9η Ιανουαρίου 2023.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31ηΔεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 7

Ύψος ενισχύσεων και Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) νέου Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο και επιδότησης της απόσυρσης καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά (ΒEV) Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500€).

IΙ) Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€)

ΙΙΙ) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ Φ.Π.A..

Επιπλέον, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική:

 • Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ.
 • Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από έλεγχο του αριθμού των εξαρτώμενων μελών μέσω του Πίνακα 8 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης (Ε1) με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα (29) έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι άνω του ενός, και έκαστος εξ αυτών τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα με την εκάστη ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που του αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Σε κάθε περίπτωση, αθροιστικά τα ποσά προσαύξησης των ειδικών κατηγοριών, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του τελικού ποσού προσαύξησης ανά ειδική κατηγορία όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Τύπος Οχήματος: ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ (ΒEV)
Κατηγορία Ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη Ιδιοκτήτης/ες άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
Αριθμός Οχημάτων Ένα (1) ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
Οικολογικό Bonus 40%, έως 17.500 €
Υποχρεωτική Απόσυρση 5.000 €
«Έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο 500 € ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ
ΑμεΑ 1.000 €
Νέοι ηλικίας έως 29 ετών 1.000 €
Οικογένειες με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα 1.000 €

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ ενιαία επιχείρηση, σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η.12.2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

Ειδικά για τυχόν αποχαρακτηρισμούς ή αποσύρσεις του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, που έχουν γίνει πριν την δημοσίευση της παρούσας, η πράξη θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να έχει γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα.

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει το δικαίωμα υποβολής, στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης https://prasinataxi.gov.gr, μιας (1) αίτησης ανά άδεια που κατέχει ή συμμετέχει ως συγκύριος ποσοστιαία, η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.

β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.

Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.

Το ποσό της επιδότησης του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη θα αποδοθεί στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα καταχωρήσει ο ίδιος στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης υποδείξει ο ίδιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσης.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, τότε το συνολικό ποσό της επιδότησης καταβάλλεται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που διαθέτει έκαστος επί της αδείας του Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, και καταβάλλεται διακριτά στον ατομικό/εταιρικό λογαριασμό που θα υποδείξει έκαστος.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Γενικές επισημάνσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες:

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι πριν την 1η.12.2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
 • Για την περίπτωση εγγράφων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.
 • Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους.
 • Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.
 • Για τον έλεγχο των τιμών, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη της Δράσης, τον προμηθευτή ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.
 • Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 8

8.1 Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά ή Χρονομίσθωση

Για τις ανάγκες της δράσης επιλέξιμα οχήματα θεωρούνται όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (ΒEV). Απαραίτητη προϋπόθεση για το όχημα που επιλέγεται είναι να φέρει έγκριση τύπου.

Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες η απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος έχει οριστεί ως υποχρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018). (Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες).

8.2 Επιλέξιμα προς αγορά «Έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο

 • Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο που είναι επιλέξιμα για τη δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.1.
 • Για τις ανάγκες της Δράσης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, χρησιμοποιείται η Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης η/ο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 της παρούσης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης η/ο στη λίστα αυτή. Η επιλογή και η καταχώρηση των επιπλέον σημείων επαναφόρτισης η/ο γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είτε σε οικιακό περιβάλλον, είτε σε χώρο στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».
 • Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται:

α) Ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https:// prasinataxi.gov.gr.

β) Εγγράφως στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 119,Τ.Κ.10192 Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • Οι ως άνω αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
 • Η λίστα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης.
 • Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης. Στην ιστοσελίδα της δράσης θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιημένη λίστα.
 • Οι κατασκευαστές/εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην σχετική λίστα οφείλουν να υποβάλλουν προς έγκριση, μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https:// prasinataxi.gov.gr, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 • Οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες οφείλουν να καταθέτουν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 9

Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής της Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργείται διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση όλων των Ωφελούμενων, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως ερωτήματα σχετικά με την παρούσα δράση.

Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, των αντιπροσωπειών οχημάτων/επίσημων εμπόρων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών, του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές που τους αφορούν μέσω της διαδικτυακής πύλης (κόμβου) της δράσης https:// prasinataxi.gov.gr, η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με τους εμπλεκόμενους στη δράση φορείς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης.

Άρθρο 10

Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημιουργείται και λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (helpdesk), μέσω του οποίου θα παρέχονται πληροφορίες για τη δράση. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.

Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης θα καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις.

Άρθρο 11

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

11.1 Υποχρεώσεις Φορέα Υλοποίησης

Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται ο Κανονισμός (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

11.2. Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στη δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της δράσης (π.χ. αντιπροσωπείες, επίσημοι διανομείς, κ.λ.π.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας της δράσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

11.3 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων θα σχεδιαστεί, θα παραχθεί και θα διανεμηθεί πληροφοριακό υλικό (λογότυπο, έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα, κ.λπ.). Οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες καθώς και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων/επίσημοι διανομείς, εταιρίες προμήθειας και εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης, κ.λπ.) θα μπορούν να ενημερώνονται και από τη διαδικτυακή πύλη της δράσης.

Άρθρο 12

Διαδικασίες εφαρμογής/υλοποίησης της δράσης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Δράσης.

2. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα του άρθρου 5.

3. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).

4. Κάθε Α.Φ.Μ. δικαιούται να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να υποβληθούν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.

6. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταύτιση περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

7. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται από φορείς του Δημοσίου:

 • Για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: με σκοπό την άντληση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή των αιτήσεων από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, τους ελέγχους και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών),
 • για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
 • για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης.

Επίσης, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Υλοποίησης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κ.λπ. με τα στοιχεία του αιτούντα/ ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη.

8. Κατά την εφαρμογή/υλοποίηση της δράσης τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

12.1.Υποβολή Αιτήματος για την απόκτηση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Κάθε ιδιοκτήτης άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https:// prasinataxi.gov.gr, η οποία του επιτρέπει να κάνει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Στην παρούσα Δράση, η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, για τη συλλογή των δικαιολογητικών τα οποία δύναται να αντληθούν και να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων. Η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και η πληροφορία για το ποια από αυτά δύναται να αντληθούν ηλεκτρονικά και ποια από αυτά να μεταφορτωθούν υποχρεωτικά ως έγγραφα από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι.

Για όσα από τα δικαιολογητικά μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, χωρίς ηλεκτρονική επισύναψη από τον ωφελούμενο/τελικός αποδέκτης, ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δικαιολογητικά αυτά στην διαδικτυακή πύλη. Σημειώνεται πως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δύναται να μεταφορτωθούν έγγραφα προαιρετικά από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μη δυνατότητας άντλησης δικαιολογητικών μέσω βάσεων δεδομένων ή πιθανής αδυναμίας του συστήματος για την ηλεκτρονική διασταύρωσή τους μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων εκείνη τη στιγμή, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται στην ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντιπροσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing). Σε κάθε ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αντιστοιχεί ένας μοναδικός (1) Ψηφιακός Κωδικός ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το σύνολο των μεριδιούχων. Τονίζεται ότι η αίτηση παραμένει μια και ενιαία, και δεν υποβάλλεται ξεχωριστά από κάθε συγκύριο, αλλά για την υποβολή και αξιολόγηση της χρειάζεται η συμπλήρωση του ποσοστού 100%.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Τιμολόγιο/α Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

 • Η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • Τα στοιχεία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη (υποχρεωτικά η αναγραφή συνόλου των Α.Φ.Μ. σε περίπτωση συγκύριων).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρεία χρονομίσθωσης (leasing) έχει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας με τον ωφελούμενο/ τελικό αποδέκτη, την έκδοση τιμολογίου ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου μίσθωσης (τριάντα έξι (36) μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. μία Απόδειξη/Τιμολόγιο για την παράδοση του οχήματος στον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά το ή τα Α.Φ.Μ. του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη/Τιμολόγιο Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/Εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (De Minimis). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβολής περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα 1.

Για την υποβολή αίτησης πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι, όπου απαιτείται, μέσω σχετικής διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων..

Από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με τη δράση, αντλούνται, κατ’ ελάχιστο οι εξής πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) από συγκεκριμένους φορείς (αντί προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη):

Α. Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.):

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • H έναρξη της ατομικής επιχείρησης ή/και επιχείρησης.
 • Ονοματεπώνυμα υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας και συζύγου υπόχρεου υποβολής, ή επωνυμία για τις περιπτώσεις μη φυσικών προσώπων και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης και την έδρα/ υποκαταστήματα αυτής.
 • Στοιχεία Α.Δ.Τ.
 • ΚΑΔ εταιρείας και στοιχεία μελών εταιρείας.

Από τα στοιχεία εισοδήματος και για εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας για το έτος αναφοράς:

 • Στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και πιο συγκεκριμένα τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα.

Β. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) από την Α.Α.Δ.Ε.

Γ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων Τελών Κυκλοφορίας Οχήματος από Α.Α.Δ.Ε.:

 • Το Αποδεικτικό καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα στοιχεία οχήματος και του/ων κατόχων καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας τους.

Δ. Διαδικτυακή Υπηρεσία παροχής στοιχείων οχημάτων Αδειών Κυκλοφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών:

 • Στοιχεία του προς απόσυρση οχήματος και του νέου ταξινομημένου οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, ημερομηνίες κυκλοφορίας, στοιχεία κατόχου/ων, ημερομηνία έκδοσης, κατηγορία ρύπων EURO).

Ε. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

ΣΤ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α.:

 • Άντληση στοιχείων όπως ημερομηνία έκδοσης και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας

Ζ. Διαδικτυακή Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. και αναζήτησης στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ από Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.

 • Στοιχεία για την σύσταση της εταιρίας (επωνυμία, στοιχεία διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, Α.Φ.Μ., Α.Μ. Γ.Ε.Μ.Η.).

Η. Διαδικτυακή Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών και λήψης στοιχείων για Πιστοποιητικά από Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:

 • Πιστοποιητικό Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για αριθμό τέκνων και ημερομηνίες γέννησης.

Θ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για την διασταύρωση ΙΒΑΝ - Α.Φ.Μ. από Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ι. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

12.3. Απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται να αποσύρει παλαιό Ε.Δ.Χ. όχημα ΤΑΞΙ.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

 • Να είναι τεχνολογίας EURO5 και παλαιότερης και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη μετά την 1η.12.2021.
 • Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα.
 • Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους.
 • Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) και να λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας δράσης.
 • Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης θα γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από πιστοποιημένο επίσημο φορέα στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την διαδικασία καταβολής στον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη του ποσού που αντιστοιχεί στην απόσυρση και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό καταβολής της ενίσχυσης.

Η επενδυτική συνιστώσα για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων θα συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσυρση παλαιότερων οχημάτων που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας, σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/ΕΚ).

12.4. Απόκτηση (αγορά και εγκατάσταση) σημείου επαναφόρτισης η/ο

Ο σκοπός της χρηματοδότησης είναι η διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών φόρτισης η/ο. Τα σημεία επαναφόρτισης η/ο που θα χρηματοδοτηθούν είναι συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρισης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1).

12.5. Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης η/ο

Στην ενότητα αυτή, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που εγκαθίστανται και λειτουργούν ως σημεία επαναφόρτισης η/ο, και τα οποία καθίστανται επιλέξιμα για την παροχή οικολογικού μπόνους όπως περιγράφεται παραπάνω.

12.5.1. Κοινές προδιαγραφές

 • Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
 • Επιτρέπονται μόνο τα σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
 • Tα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση των η/οσε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.
 • Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν τις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι την εγκατάστασή τους. Παρόλα αυτά, για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364
 • Απαίτηση για IP rating (κατ’ ελάχιστον IP44), σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1.
 • Απαίτηση να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (πχ φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.).

12.5.2 Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC)

 • Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.
 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης η/ο οικιακής χρήσης είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ).

b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ).

 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα* για τα σημεία επαναφόρτισης η/ογια χρήση σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ).

b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ).

c. Iσχύς από 23 kW έως 44 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ).

 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

*Σημείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα η/ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

12.5.3. Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

 • Οι DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης οικιακής χρήσης είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης για χρήση σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 50 kW.
 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

12.5.4. Ικανότητα διαχείρισης ισχύος

To σημείο επαναφόρτισης η/ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:

i. Διαχείριση ενεργού ισχύος**.

ii. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).

iii. Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.

β. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης η/ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

Η υποδομή φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης και πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες από την καταβολή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη χώρο. Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνεται μέσω της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

12.6. Διαδικασία λήψης επιδότησης για «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης λαμβάνει την επιδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης εφόσον:

α. Επιλέξει την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο, κατά την υποβολή της αίτησης σημαίνοντας το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης και υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Ι (παρ. 1).

β. Υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και καταβολή της ενίσχυσης, όπως περιγράφονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα ΙΙ.

Κατόπιν των παραπάνω, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης λαμβάνει το ποσό σύμφωνα με διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 16 της παρούσης.

Άρθρο 13

Διαδικασία έγκρισης/ απόρριψης του αιτήματος ενίσχυσης

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in - first served) και την διαθεσιμότητα των πόρων ανά Περιφέρεια και συνολικά.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος υπαγωγής είναι η ακόλουθη:

1. Μετά την υποβολή του αιτήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών με το οποίο ενημερώνεται για το μοναδικό ψηφιακό κωδικό που έλαβε η αίτησή του, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεσμεύθηκε και εκκρεμεί η έγκρισή της σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της παρούσας Δράσης.

2. Μετά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων της διαδικτυακής πύλης και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου ακολουθείται από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών, με το οποίο επιβεβαιώνεται η έγκριση του αιτήματος.

4. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, για τον ακριβή λόγο απόρριψής του αιτήματός του. Σε περίπτωση όπου ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θέλει να υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις), σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, σχετικά με το λόγω απόρριψής του αιτήματός του, αποστέλλει προς τον Φορέα Υλοποίησης της Δράσης μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi. gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος απόρριψης του αιτήματος.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ότι η αίτηση είτε απορρίπτεται εφόσον έχει ήδη εξαντληθεί το όριο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας είτε γίνεται αποδεκτή με περικοπή της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έως της συμπλήρωσης του ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού De Minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000 €) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στην περίπτωση όπου υπάρξει υπέρβαση του ορίου, τότε ο Φορέας Υλοποίησης προσαρμόζει το ποσό ενίσχυσης που θα λάβει η ενιαία ατομική επιχείρηση ή εταιρεία από τη δράση, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που θα χορηγηθεί να ισούται με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €)στην περίοδο των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

6. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Υλοποίησης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στη δράση, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πλην αυτών που έχουν διευκρινιστικό και μόνο χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δικαιολογητικά που δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ειδοποιείται ο αιτών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση των παραπάνω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του μηνύματος. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το αίτημα ενίσχυσης απορρίπτεται.

7. Μετά την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών να υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η αίτηση απορρίπτεται αυτομάτως και ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης εκπίπτει από δικαιούχος της εγκεκριμένης ενίσχυσης.

9. Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης με την ανάρτηση στον ιστότοπο της Δράσης της σχετικής απόφασης.

10. Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Φορέα Υλοποίησης, ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων.

Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία και δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εν τω μεταξύ ακυρωθεί. Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για την υπαγωγή των αιτήσεων των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών στη δράση (απόφαση Υπαγωγής). Η υπαγωγή νέων αιτήσεων στη δράση πραγματοποιείται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή πιστοποιείται από τον μοναδικό Ψηφιακό Κωδικό που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αιτήσεων για κάθε ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη.

Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανακτήσεων.

Άρθρο 14

Διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου

Επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφόσον δεν αυξάνεται η αρχικά εγκριθείσα επιδότηση και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης στη δράση.

Επιπλέον εάν η άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ έχει περισσότερους του ενός συγκύριους, και σε περίπτωση αποχώρησης συγκυρίου ή πώλησης ή μεταβίβασης μεριδίου, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi. gov.gr, στο οποίο θα δηλώνονται οι νέοι συγκύριοι και θα προσκομίζονται τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικά για την περίπτωση αποχώρησης συγκυρίου, ο οποίος μεταβιβάζει το μερίδιο του στους υπόλοιπους συγκυρίους, η δημόσια δαπάνη του αποχωρούντος κατανέμεται αναλογικά σε αυτούς.

Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επιλεξιμότητα της αίτησης.

Η αλλαγή προμηθευτή, η οποία δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δαπάνης δεν συνιστά αιτία τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό.

Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με το οποίο αυξάνεται η εγκεκριμένη επιδότηση του οχήματος ή του φορτιστή. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης με το οποίο αυξάνεται η εγκεκριμένη επιδότηση του οχήματος ή του φορτιστή, αυτή θα παραμείνει ως η αρχικώς εγκεκριμένη. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης με το οποίο μειώνεται η εγκεκριμένη επιδότηση του οχήματος ή του φορτιστή, αυτή αναπροσαρμόζεται μειούμενη.

Συγκεκριμένα ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να υποβάλλει ένα (1) αίτημα τροποποίησης που αφορά στην μεταβολή άδειας Ε..Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ σύμφωνα με τα ως άνω του παρόντος άρθρου και ένα (1) αίτημα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά μοντέλο οχήματος, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), εφόσον η επιλογή του σε όχημα ή/και σημείο επαναφόρτισης ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Άρθρο 15

Υποβολή Ένστασης επί απορριπτικού αποτελέσματος

Κατά της απόρριψης αίτησης, που έχει υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό ψηφιακό κωδικό, ο αιτών δύναται να υποβάλλει ένσταση (αντιρρήσεις).

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Υλοποίησης μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Πράσινα Ταξί», το link της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://prasinataxi.gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης. Εξετάζεται από το Φορέα Υλοποίησης τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Φορέα Υλοποίησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης ο αιτών συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών και διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 16

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https:// prasinataxi.gov.gr και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. Σημειώνεται πως, και κατά το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης, κάποια δικαιολογητικά δύναται να αντληθούν και να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά μέσω διασυνδέσεων με βάσεις δεδομένων. Η πληροφορία για το ποια από αυτά τα δικαιολογητικά δύναται να αντληθούν ηλεκτρονικά και ποια από αυτά να μεταφορτωθούν υποχρεωτικά ως έγγραφα από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική άντληση των στοιχείων περιγράφονται στο άρθρο 12.1.

3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης της δημόσιας ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνον στον προμηθευτή του οχήματος. Για την περίπτωση αυτή ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης οφείλει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή/και το ιδιωτικό συμφωνητικό με την οποία δηλώνει την εκχώρηση της απαίτησης είσπραξης σε τρίτον (προμηθευτής) και ταυτόχρονα ο προμηθευτής του οχήματος να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εκχώρησης στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης επωνυμία της εταιρίας και ο τραπεζικός της λογαριασμός αυτής (IBAN, Επωνυμία Τράπεζας και BIC/ SWIFT). Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκύριων με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος ΙΙΙ (Υπόδειγμα 5), με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος την συναίνεση του. Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία επ’ ουδενί δεν καθιστά άμεσο δικαιούχο τον προμηθευτή του οχήματος.

16.2 Καταβολή της ενίσχυσης - Πίστωση λογαριασμού ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη

1. Αρμόδιος Φορέας για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου προς τη Διεύθυνση δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Υλοποίησης της δράσης.

3. Από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης εξάγεται:

α) αναλυτική κατάσταση ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το Α.Φ.Μ. τους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι) η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται στον λογαριασμό εκάστου εξ’ αυτών και αναλογικά σύμφωνα με τα ποσοστιαία μερίδια που διαθέτουν επί της άδειας. Η ηλεκτρονική μορφή της παραπάνω αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται

β) συγκεντρωτική κατάσταση ωφελούμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των ωφελούμενων και τη συνολική δαπάνη ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση διαβιβάζοντται προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΙΑΣ Α.Ε.. Το ποσό της συνολικής δαπάνης σύμφωνα και με τις αποφάσεις υπαγωγής, εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

5. Με βάση την ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση, εκδίδεται εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μεταφέρεται το ποσό της συνολικής δαπάνης, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως υπόλογος διαχειριστής για την εκκαθάριση και μεταφορά του ποσού της δαπάνης του έργου, σε ενδιάμεσο λογαριασμό που ανοίγεται στην ΤτΕ προς το σκοπό αυτό με την ονομασία «Πληρωμές με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.»:

α) του συνολικού ποσού προς τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες και

β) του ποσού που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ).

6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. με βάση την αναλυτική κατάσταση πληρωμής μεταφέρει τα ποσά για την καταβολή της ενίσχυσης, με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού στον οποίο έχει μεταφερθεί το συνολικό ποσό και πίστωση του τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων του ωφελούμενου/ ων ή σε περίπτωση εκχώρησης στον δηλωθέντα λογαριασμό.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους με ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΔΙΑΣ Α.Ε.

8. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν μεταφέρονται στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα ίδια έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΠΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

9. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ύψος της πίστωσης του ενδιάμεσου λογαριασμού της παρ. 6.

10. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ).

β) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ από το ΥΠΑΝΕΠ

γ) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.

δ) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) για τη μεταφορά του ποσού της συνολικής δαπάνης στον ενδιάμεσο λογαριασμό και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκτέλεση της πληρωμής.

11. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την ενίσχυση ο δικαιούχος και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που θα είχε εφαρμοστεί σε περίπτωση που είχε αναγκαστεί να δανειστεί το εν λόγω ποσό στην αγορά». Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζονται, κατ’ ελάχιστον, τα επιτόκια ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τα ποσά της καταβολής επιδότησης οχήματος ύψους έως 1.500€ είναι ακατάσχετα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4519/2022 (Α’ 63).

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων/Τελικών Αποδεκτών

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της παρούσας δράσης οφείλει και υποχρεούται:

 • Να μην έχει επιδοτηθεί για το ίδιο όχημα μέσω οποιασδήποτε άλλης δράσης επιδότησης και να μην διαθέτει ενεργό αίτημα επιδότησης για το ίδιο όχημα στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά-Α’ και Β’ κύκλος» και «eAstypalea» (είτε σε φάση υπαγωγής είτε σε φάση ολοκλήρωσης),
 • να αποδεχτεί τους όρους της παρούσας Προκήρυξης για τη συμμετοχή του στη δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή,
 • να μην αιτηθεί και να μην επιδοτηθεί για άνω του ενός (1) επιλέξιμου οχήματος ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ,
 • να μην αιτηθεί για χρηματοδότηση δαπάνης που έχει γίνει προ της 1ης.12.2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος,
 • να μην επιδοτηθεί εάν δεν καλύπτονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 12.3. «Απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ»,
 • να μην επιδοτηθεί για περισσότερο του ενός (1) «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ,
 • να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Ι (κατά την υποβολή της αίτησης) και ΙΙ (κατά την ολοκλήρωση καταβολής της ενίσχυσης) και να συμπληρώσει και υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ,
 • να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή,
 • να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης η/ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής,
 • να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του τουλάχιστον για δυο (2) έτη, από την ημερομηνία ταξινόμησης και να διαθέτει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας,
 • σε περίπτωση επιδότησης σημείου επαναφόρτισης η/ο το σημείο επαναφόρτισης η/ο να λειτουργεί για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες από την πληρωμή του ποσού χρηματοδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο χώρο,
 • σε περίπτωση χρονομίσθωσης η ισχύς του μισθωτηρίου συμβολαίου να μην είναι μικρότερη των τριάντα έξι (36) μηνών,
 • να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματος του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου/ της πράξης του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του,
 • να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιδότησης από τη δράση, και δέκα (10) έτη μετά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτεί τη δράση,
 • να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου/πράξης και για όσο χρόνο ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου/πράξης, στο Φορέα Υλοποίησης της Δράσης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας,
 • να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρότερη συνεννόηση,
 • ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών,
 • προς αυτό το σκοπό, ο δυνητικός ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό της δράσης και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση του έργου του.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Προκήρυξης από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη δράση και ανάκτησης επιδότησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 18

Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο/Τελικό Αποδέκτη των όρων και προϋποθέσεων της δράσης - Ανάκληση απόφασης

1. Ο Φορέας Υλοποίησης, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες ή αντλούνται από ηλεκτρονικά μητρώα της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να διενεργεί σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους της Δράσης και πιθανή διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (ν. 1599/1986), θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση των κινήτρων του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη από τις αρμόδιες Αρχές.

2. Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων και κυρίως με το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της υπό στοιχεία 59886/ ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β’ 2417) κοινής υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ'αρ. 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ2Σ2) εγκύκλιο, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση, και διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, μη τήρηση των προϋποθέσεων του ΕΚ 1407/2013 ή υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, και προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν ποσό, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου ή μέρους της χορηγηθείσας ενίσχυσης, εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το ανακτητέο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τον ν. 4978/2022 2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» - Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 190).

Άρθρο 19

Παρατάσεις Προθεσμιών

Μετά από έγκριση του Φορέα Υλοποίησης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της αίτησης, ήτοι των δώδεκα (12) μηνών για τους οποίους η έγκριση του θεωρείται ενεργή, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών. Η ανωτέρω παράταση δύναται να δοθεί μόνο μία (1) φορά. Για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος παράτασης πέραν της 30ης.06.2024 και η καταβολή της επιδότησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31η.12.2024.

Άρθρο 20

Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!