Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κ.Υ.Α 5578/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982).

Κ.Υ.Α 5578/2022

ΦΕΚ B’ 6643/22.12.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4985/2022 (Α’ 203),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR) (L 119),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (Α’ 29),

ζ) του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 44) και ιδίως το στοιχείο 1 της περ. Α του άρθρου 2 και το άρθρο 13Α,

η) της υπ’ αρ. 710/019/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (Β' 1441),

θ) του ν. 4579/2018 «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» (Α' 201) και ιδίως το άρθρο 5,

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159), ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180)του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

ιη) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιθ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπ’ αρ. 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

5. Την υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 4701/30.9.2022 (Β’ 5128) και υπ’ αρ. 5003/ 28.10.2022 (Β’ 5574) όμοιες αποφάσεις.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών με την προσθήκη στους φορείς της παρ. 5Α του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών και των αερομεταφορέων.

7. Την υπό στοιχεία 53798ΕΞ/19.12.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις πέραν αυτών που έχουν περιγραφεί στην υπό στοιχεία 41336 ΕΞ2022/13.10.2022 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης επί του άρθρου «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Β’ 3982), ως εξής:

Α.

1. Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 4Α της υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 κοινής απόφασης επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την παραπομπή και η φράση «της προηγούμενης παραγράφου» διορθώνεται στο ορθό «του πρώτου εδαφίου »,

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 κοινής απόφασης προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 4Α διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 4Α

Διαδικασία επίδειξης εγγράφου σε φορείς που υπέχουν υποχρέωση τήρησης στοιχείων ταυτοποίησης.

1. Εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίοι υπέχουν υποχρέωση τήρησης φωτοαντίγρα69250 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6643/22.12.2022 φου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων αυτού, ο έλεγχος ταυτοποίησης πραγματοποιείται με επίδειξη του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Στην συνέχεια, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των φορέων του πρώτου εδαφίου καταχωρίζει στο εξουσιοδοτημένο σύστημα του φορέα τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου και αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του τελευταίου, μέσω σχετικής ειδοποίησης, αριθμός ασφαλείας, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και πραγματοποιείται η άντληση, μέσω διαλειτουργικότητας ή διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (Αpplication Programming Interfaces - API’s), των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), ή εγγράφου που φέρει ιδίως τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 80 ως άνω.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης του ανωτέρω εγγράφου κατά τα ως άνω, το εκδοθέν έγγραφο τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της παρ. 1 με δική τους ευθύνη, για όσο χρόνο απαιτείται.

3. Η τήρηση του ως άνω εγγράφου από τους παραπάνω φορείς είναι ισοδύναμη με την τήρηση φωτοαντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή στοιχείων αυτού.

4. Η διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3 ακολουθείται και για τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4053/2012 και για τους αερομεταφορείς, κατά την έννοια του στοιχείου α’ του άρθρου 3 του ν. 4579/2018».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4082/26.07.2022 (Β’ 3982) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!