Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Y.A. 122064/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141581/24-12-2021

Αριθμ. 122064

ΦΕΚ Β 6539 - 21.12.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 141581/24-12-2021 απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2021» (Β' 6270).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.

2. Το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014,σ. 1-178).

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 01.07.2014,σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

5. Την υπ’ αρ. 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 46221/2019 (Α' 133).

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Υ35/22-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

13. Την υπό στοιχεία 54570/17.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του έτους 2021» (Β’ 2024).

14. Την υπ’ αρ. 117200/5-12-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54570/14-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021”». (Β’ 6212).

15. Την υπ’ αρ. 141581/24-12-2021 απόφαση «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2021». (Β’ 6270).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 117200/5-12-2022 (Β’ 6212) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 141581/24-12-2021 «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2021» απόφασή μας ως εξής:

Άρθρο 1

Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Α. Τμήμα του συνολικού ποσού της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2021, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 0
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 195
ΔΑΠΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 2.850.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 3.255.000

Β. Τμήμα του συνολικού ποσού της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2021, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.660.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 70.100.000
ΔΑΠΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2.350.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.500.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 670
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 11.5
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.700.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.050.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ) 23.800.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 104.841.500

Άρθρο 2

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Α. Τμήμα του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2021, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

 

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 266.500.000
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 32.000.000
ΔΑΠΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 15.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 13.250.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.300.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.400.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.300.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 30.500.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 34.020.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4.500.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.850.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17.000.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 18.500.000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 59.900.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.500.000
ΣΥΝΟΛΟ 526.520.000

Β. Τμήμα του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2021, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

 

 

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.500.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 64.950.000
ΔΑΠΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1.180.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.610.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.060.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.120.000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 24.910.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 0
ΣΥΝΟΛΟ 98.330.000

Άρθρο 3

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!