Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο ΔΟΣ Α 1135382 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4879/2022 (Α’4/17.1.2022) “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Τατ. Καρατζά
Τηλέφωνο:2103375858
e-mail: dos.a@aade.gr 
Url:http://www.aade.gr/ 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Α.Π.: Ο ΔΟΣ Α 1135382 ΕΞ 2022

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4879/2022 (Α’4/17.1.2022) “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4879/2022 “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου”.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν.4879/2022:

Α) του άρθρου πρώτου «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου”,

Β) του άρθρου δεύτερου «Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) το άρθρο πρώτο: Αφορά την κύρωση του ν. 4879/2022, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος,

Β) το άρθρο δεύτερο: Αφορά την έναρξη ισχύος του ν. 4879/2022.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων πρώτου και δευτέρου άρθρου του ν.4879/2022 (Α'4), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού.

Ο κοινοποιούμενος νόμος διαρθρώνεται ως εξής:

Ι. Άρθρο Πρώτο

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου

Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Συγκεκριμένα:

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρα 1 έως 2)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ (άρθρα 3 έως 5)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (άρθρα 6 έως 20)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (άρθρα 21 έως 22)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V, ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (άρθρο 23)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 24 έως 28)
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII, ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 29 έως 30)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΙΙ. Άρθρο Δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο δεύτερο ορίζονται τα εξής:

«Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 30.12.2021 και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου αυτής που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της Σύμβασης αυτής.”.

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 29 της Σύμβασης και σύμφωνα με την ανακοίνωση του

Υπουργείου Εξωτερικών με Α.Φ. 0544/M.7258/ΑΣ47199 (ΦΕΚ 164 τ Α’ 02/09/2022), οι διατάξεις της εν λόγω ΣΑΔΦ και του Πρωτοκόλλου αυτής τέθηκαν σε ισχύ την 14η Μαρτίου 2022 και θα έχουν εφαρμογή από 01/01/2023.

Συνημμένα:

1) ΦΕΚ Α’ 4/17.1.2022 (άρθρα πρώτο και δεύτερο) του ν. 4879/2022

2) Αιτιολογική έκθεση ν. 4879/2022

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!