Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 178551 ΕΞ 2022 Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες

Αριθμ. 178551 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 6467/17.12.2022

Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 65).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Την υπό στοιχείο Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

10. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65), τηρείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών (εφεξής ΕΓΔΙΧ). Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Άρθρο 2

Μενού Πλοήγησης - Ρόλοι Χρηστών

1. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

 1. Δημιουργία Αίτησης
 2. Επεξεργασία Αίτησης
 3. Υποβολή Αίτησης
 4. Λίστα Αιτήσεων
 5. Παραμετροποίηση
 6. Διαχείριση χρηστών
 7. Παραγωγή Αναφορών
 8. Βοήθεια

Καθώς η πρόσβαση στις ανωτέρω λειτουργίες είναι άμεσα συνυφασμένη με τους ρόλους που αποδίδονται στους χρήστες, περιγράφονται κατωτέρω τα δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες για το σύνολο των διαθέσιμων ρόλων της πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι όποια εκ των λειτουργιών δεν σχετίζεται με κάποιο ρόλο, δεν αποτελεί διαθέσιμη επιλογή στο βασικό μενού της πλατφόρμας κατά την είσοδο του χρήστη σε αυτή. Για τους ρόλους που έχουν πρόσβαση στη λειτουργία Παραγωγή Αναφορών θα παράγονται εξειδικευμένες αναφορές που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Ειδικότερα, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:

 1. Προβολή συνόλου αιτήσεων (ενεργών και μη).
 2. Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.
 3. Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
 4. Αναζήτηση αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
 5. Ταξινόμηση αιτήσεων βάσει στοιχείων της υπόθεσης.

2. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών της πλατφόρμας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο. Έτσι, ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

α) Αιτών: Φυσικό πρόσωπο - Ευάλωτος Οφειλέτης που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή και δύναται να υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη.

β) Συνιδιοκτήτης: Φυσικό Πρόσωπο που εισέρχεται στην Πλατφόρμα και συναινεί στην μεταφορά της Κύριας Κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης με τη λήξη του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του παρόντος προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κύριων και επικαρπωτών.

γ) Σύνδικος: Φυσικό Πρόσωπο το οποίο δηλώνεται στην Πλατφόρμα από τον οφειλέτη σε περίπτωση μη βεβαρυμένου ακινήτου που η κύρια κατοικία αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας.

δ) Χειριστής Υποθέσεων Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου: Στέλεχος Χρηματοδοτικού Φορέα, με δικαίωμα επισκόπησης των υποθέσεων που αφορούν το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εκπροσωπεί και επεξεργασίας της αίτησης.

ε) Διαχειριστής πλατφόρμας: Στέλεχος Δημοσίου (ΓΓΠΣΔΔ, ΕΓΔΙΧ) με δικαιώματα παραμετροποίησης και διαχείρισης της πλατφόρμας και των χρηστών της πλατφόρμας (ανάθεση ρόλων κ.λπ.).

Άρθρο 3

Περιγραφή σταδίων της διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη

1. Στάδιο 1: Δημιουργία Αίτησης για Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Είσοδος στην Πλατφόρμα Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη, ο χρήστης Αιτών (οφειλέτης) εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» μέσω του www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου. Αιτών
2 Καταχώριση των κωδικών TaxisNet Με την επιτυχή εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Αιτών
3 Έλεγχος στοιχείων εισόδου

1. Η Πλατφόρμα ελέγχει:

 1. Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος,
 2. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο
 3. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα

2. Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιη-μένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

3. Αν ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

4. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

Πλατφόρμα
4 Δημιουργία νέας αίτησης

1. Ο χρήστης Αιτών επιλέγει τη δημιουργία νέας αίτησης μέσω της Πλατφόρμας.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων, η Πλατφόρμα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέας αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την επεξεργασία της προσωρινά αποθηκευμένης.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, δημιουργείται αυτόματα νέα αίτηση από την Πλατφόρμα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ- συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης», «Στάδιο Αίτησης» και «Λόγος Ολοκλήρωσης».

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί, δημιουργείται αυτόματα νέα αίτηση από την Πλατφόρμα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ- συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης», «Στάδιο Αίτησης» και «Λόγος Ολοκλήρωσης».

5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί λόγω παραίτησης από την αίτηση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τότε ο αιτών δεν δύναται να δημιουργήσει νέα αίτηση.

6. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί λόγω ακύρωσης της αίτησης πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, τότε ο αιτών δύναται να δημιουργήσει νέα αίτηση.

Αιτών
5 Δήλωση άρσης φορολογικού απορρήτου και απορρήτου καταθέσεων

1. Με την είσοδο του αιτούντα στην Πλατφόρμα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ώστε να επιβεβαιώσει ότι συναινεί στην άρση και του φορολογικού του απορρήτου και απορρήτου καταθέσεων.

2. Η ανωτέρω άρση του απορρήτου, αποτελεί υποχρεωτική ενέργεια στην Πλατφόρμα προκειμένου ο αιτών να προχωρήσει στην δημιουργία αίτησης.

Αιτών
6 Αναζήτηση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη

1. Η Πλατφόρμα αναζητά αυτοματοποιημένα μέσω διασύνδεσης με την Πλατφόρμα Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, εάν για τον αιτούντα έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί και η κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη.

Η Πλατφόρμα καταρτίζει τον Πίνακα «Στοιχεία Αίτησης Ευάλωτου Οφειλέτη» στον οποίο περιλαμβάνονται τα πεδία «Αριθμός Αίτησης Ευάλωτου Οφειλέτη», «Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης Ευάλωτου Οφειλέτη», «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αίτησης Ευάλωτου Οφειλέτη».

2. Σε περίπτωση που δεν έχει βρεθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη ή έχει επέλθει το διάστημα των τριών (3) μηνών από την έκδοσή της, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον οφειλέτη «Δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη για το συγκεκριμένο ΑΦΜ. Απαιτείται αίτηση στην Πλατφόρμα Ευάλωτου Οφειλέτη για να συνεχίσετε».

Πλατφόρμα
7 Άντληση Φορολογικών στοιχείων αιτούντα

1. Η Πλατφόρμα ανακτά στοιχεία του Αιτούντα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - Μητρώο ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αιτούντα απεικονίζονται στην καρτέλα «Στοιχεία Αίτησης» που καταρτίζει η Πλατφόρμα. Ειδικότερα:

Η Πλατφόρμα καταρτίζει τον Πίνακα «Στοιχεία Αιτούντα - Φυσικό Πρόσωπο». Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ

2. Ιδιότητα (Επιτηδευματίας/Μη Επιτηδευματίας)

3. Όνομα

4. Επώνυμο

5. Πατρώνυμο

6. Διεύθυνση

7. Περιοχή

8. ΤΚ 9. Νομός

10. ΑΜΚΑ

11. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

12. Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Τα πεδία 1-9 αντλούνται αυτόματα, τα πεδία 10, 11, 12 συμπληρώνονται από το χρήστη και είναι υποχρεωτικά. Το πεδίο 11 επιβεβαιώνεται μέσω σχετικού μηχανισμού, με την αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης.

Πλατφόρμα
8 Επιλογή Νομικής Ενέργειας κατά του Αιτούντα

1. Στην Πλατφόρμα εμφανίζεται καρτέλα «Στοιχεία Κύριας Κατοικίας και Δικαιούχου» όπου ο αιτών επιλέγει τον λόγο για τον οποίο έχει εκκινήσει αίτηση, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

i. Αφορά πλειστηριασμό επί της κύριας κατοικίας

ii. Αφορά κατάσχεση επί της κύριας κατοικίας

iii. Αφορά διαδικασία πτώχευσης

2. Με βάση την ανωτέρω επιλογή, ο αιτών επισυνάπτει ένα από τα ακόλουθα κατά περίπτωση:

 1. τη διακήρυξη διενέργειας πλειστηριασμού επί της κύριας κατοικίας του (έγγραφο προγράμματος πλειστηριασμού), όταν σε βάρος της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή. Επιπλέον, συμπληρώνει την ημερομηνία πλειστηριασμού.
 2. το απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης επί της κύριας κατοικίας του. Επιπλέον, συμπληρώνει την ημερομηνία κοινοποίησης του αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης.
 3. την απόφαση περί κήρυξης του σε κατάσταση πτωχεύσεως. Επιπλέον συμπληρώνει την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κήρυξης του σε πτώχευση.

3. Στην περίπτωση που επίκειται πλειστηριασμός επί της κύριας κατοικίας ή κατάσχεση της κύριας κατοικίας, ο Αιτών συμπληρώνει την τιμή της πρώτης προσφοράς της κύριας κατοικίας για την έναρξη του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή.

4. Στην περίπτωση πτώχευσης η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας αντλείται αυτόματα από τον ΕΝΦΙΑ.

5. Σε περίπτωση που έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της κύριας κατοικίας:

i. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία έχει βάρος ο οφειλέτης επιλέγει τον Πιστωτή με την υψηλότερη σειρά προσημείωσης, εφόσον υπάρχει προσημείωση στην κύρια κατοικία, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος της επιδότησης.

ii. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία είναι ελεύθερη βαρών ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει τον επισπεύδοντα του πλειστηριασμού από σχετική λίστα τιμών.

6. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση:

i. αλλά δεν έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της κύριας κατοικίας ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει τον πιστωτή με την υψηλότερη σειρά προσημείωσης.

ii. Σε περίπτωση μη βεβαρυμένου ακινήτου η κύρια κατοικία αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας και ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώσει το ΑΦΜ του Συνδίκου.

Αιτών
9 Υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης κύριας κατοικίας

1. Για την οριστική υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητη η συναίνεση στις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις:

i. Ο χρήστης Αιτών δηλώνει ρητά ότι συναινεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, κατά τη λήξη του ενδιάμεσου προγράμματος.

ii. Ο χρήστης Αιτών δηλώνει ρητά ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση ευάλωτου είναι αληθή.

iii. Ο χρήστης Αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί απόκρυψη ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και ότι δεν αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία μετά την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου.

iv. Ο χρήστης Αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν έχει υπερβεί τα όρια που προβλέπονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (μόνο σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών).

Αιτών
10 Καταχώριση Συνιδιοκτητών

1. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του παρόντος προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κύριων και επικαρπωτών. Εάν, μέσω ΕΝΦΙΑ, προκύπτει ότι ο ευάλωτος δεν έχει το 100% της κυριότητας του ακινήτου, θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ΑΦΜ των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών του ακινήτου, o Αιτών καταχωρεί το ΑΦΜ τους στην Πλατφόρμα προκειμένου ο συνιδιοκτήτης να εισέλθει στην Πλατφόρμα για τη συναίνεση μεταβίβασης της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης με τη λήξη του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτήτη/ών, η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο 2. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με το Στάδιο 3.

Αιτών

2. Στάδιο 2: Συναίνεση συνιδιοκτήτη στη μεταφορά ακινήτου στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Είσοδος στην Πλατφόρμα Για την συναίνεση μεταφοράς του ακινήτου στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης μετά τη λήξη του Ενδιάμεσου Προγράμματος, ο χρήστης Συνιδιοκτήτης εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» μέσω του www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov. gr με την επιλογή του σχετικού σύνδεσμο. Συνιδιοκτήτης
2 Καταχώριση των κωδικών TaxisNet Με την επιτυχή εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Συνιδιοκτήτης
3 Έλεγχος στοιχείων εισόδου

1. Η Πλατφόρμα ελέγχει:

 1. Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος,
 2. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο
 3. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα
 4. Αν ο ΑΦΜ έχει δηλωθεί ως συνιδιοκτήτης σε αίτηση

2. Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

3. Αν ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

4. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

5. Αν ο ΑΦΜ δεν έχει δηλωθεί ως συνιδιοκτήτης σε κάποιο ακίνητο, για αίτηση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου, εμφανίζει το μήνυμα «Δεν έχετε δηλωθεί ως συνιδιοκτήτης ακινήτου. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

Πλατφόρμα
4 Επιλογή αίτησης 1. Ο χρήστης Συνιδιοκτήτης επιλέγει τη σχετική αίτηση μέσω της Πλατφόρμας, για την οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναίνεση στη μεταφορά του ακινήτου στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, μετά την ολοκλήρωση του ενδιάμεσου προγράμματος. Συνιδιοκτήτης
5 Συναίνεση Συνιδιοκτήτη στη μεταφορά ακινήτου στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης

1. Στην Πλατφόρμα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία του ακινήτου, ώστε ο συνιδιοκτήτης να επιβεβαιώσει ρητά ότι συναινεί στη μεταφορά του εν λόγω ακινήτου στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, μετά την ολοκλήρωση του ενδιάμεσου προγράμματος.

2. H συναίνεση του Συνιδιοκτήτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης του Αιτούντα.

Συνιδιοκτήτης

3. Στάδιο 3: Οριστική υποβολή αίτησης

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Είσοδος στην Πλατφόρμα Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα ενδιάμεσης περιόδου, ο χρήστης εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» μέσω του www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού σύνδεσμο. Αιτών
2 Καταχώριση των κωδικών TaxisNet Με την επιτυχή εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Αιτών
3 Επιλογή αίτησης Ο χρήστης επιλέγει την σχετική αίτηση που επιθυμεί να επεξεργαστεί. Αιτών
4 Οριστική υποβολή αίτησης

1. Η Πλατφόρμα ελέγχει τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας:

 1. σε περίπτωση που η κήρυξη της πτώχευσης ή η επιβολή της κατάσχεσης έχει λάβει χώρα πριν την δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος.
 2. σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή επιβολής κατάσχεσης μετά την δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης ή δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 84 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η Πλατφόρμα δεν κάνει αποδεκτή την αίτηση, ενώ αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον αιτούντα.

2. Ο χρήστης υποβάλει οριστικά την αίτηση σε περίπτωση που πληρούνται όλα τα κριτήρια.

3. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης επιλέγοντας «Ακύρωση».

4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παραίτησης από την αίτηση επιλέγοντας «Παραίτηση». Στην περίπτωση που παραιτηθεί από μία αίτηση ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκ νέου αίτηση.

Αιτών

4. Στάδιο 4: Υπολογισμός Μηνιαίας Δόσης

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Υπολογισμός μηνιαίου ποσού πληρωμής

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρηθεί, η Πλατφόρμα υπολογίζει το μηνιαίο δοσολόγιο, ως εξής:

1) ο ευάλωτος οφειλέτης έχει την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τον πιστωτή/σύνδικο, σε μηνιαία βάση, η οποία προσδιορίζεται σε 3,5% επί της αξίας της κύριας κατοικίας, διαιρούμενης δια δώδεκα (12), περιλαμβανομένης σε αυτήν της συνεισφοράς του Δημοσίου.

2) Η συνεισφορά Δημοσίου, για τους ευάλωτους οφειλέτες ανά κατηγορία υπολογίζεται ως κάτωθι: 

 • Για τον αιτούντα: 70€ ανά μήνα. 
 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35€ τον μήνα. 
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35€ τον μήνα 
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35€ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. 
 • Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται 210 € μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. 
 • Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% επί της μηνιαίας δόσης

2. Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών και την οριστική υποβολή της αίτησης, η αίτηση μεταβαίνει στο επόμενο βήμα και το περιεχόμενο της αίτησης κοινοποιείται στους αρμόδιους Χρηματοδοτικούς Φορείς.

Πλατφόρμα

5. Στάδιο 5: Αξιολόγηση Αίτησης από Χρηματοδοτικό Φορέα/Σύνδικο

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Είσοδος στην Πλατφόρμα Ο χρήστης εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα» μέσω του www. gov.gr ή της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr με την επιλογή του σχετικού σύνδεσμο. Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου/ Σύνδικος
2 Καταχώριση των κωδικών TaxisNet Με την επιτυχή εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου/ Σύνδικος
3 Έλεγχος στοιχείων εισόδου

1. Η Πλατφόρμα ελέγχει:

 1. Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος
 2. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο
 3. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα

2. Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

3. Αν ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

4. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

Πλατφόρμα
4 Επιλογή αίτησης Ο χρήστης επιλέγει την αίτηση που επιθυμεί να επεξεργαστεί από σχετική λίστα. Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου/ Σύνδικος
5 Διαχείριση Αίτησης

1. Ο χρήστης εξετάζει την αίτηση βάσει κριτηρίων και την αποδέχεται, επιλέγοντας «Αποδοχή» ή αιτείται διόρθωση στοιχείων της αίτησης, επιλέγοντας «Διόρθωση Στοιχείων» ή τη μεταβιβάζει σε άλλο Χρηματοδοτικό Φορέα επιλέγοντας «Μεταβίβαση».

2. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ο δικαιούχος της επιδότησης δηλώνει και τον λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται η επιδότηση. Ο εν λόγω λογαριασμός δύναται να είναι:

i. είτε ειδικός ακατάσχετος στο όνομα του οφειλέτη,

ii. είτε λογαριασμός αποκλειστικής εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου προγράμματος στο όνομα του Πιστωτή (στην περίπτωση αυτή δηλώνει και κωδικό πληρωμής)

iii. είτε λογαριασμός εξυπηρέτησης για περιπτώσεις πτώχευσης όπου υπεύθυνος είναι ο Σύνδικος.

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί διόρθωση στοιχείων αίτησης, καταχωρεί σχετική δικαιολογία αναφορικά με το εντοπισμένο σφάλμα. Κατά τη διόρθωση στοιχείων η αίτηση επιστρέφει στον οφειλέτη για τη διόρθωση των σφαλμάτων και για την εκ νέου υποβολής της από τον οφειλέτη.

4. Σε περίπτωση που η οφειλή έχει μεταβιβασθεί σε κάποιον άλλο Χρηματοδοτικό Φορέα, ο Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου επιλέγει την ενέργεια «Μεταβίβαση» και επιλέγει τον Χρηματοδοτικό Φορέα στον οποίο μεταβιβάζει την αίτηση. Ο Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου στον οποίο μεταβιβάστηκε η αίτηση καταχωρεί τα στοιχεία του για να καταβάλλεται η επιδότηση.

5. Ο δικαιούχος της επιδότησης και εφόσον είναι σύμφωνος με το περιεχόμενο της αίτησης εντός 10 ημερών (εργάσιμων) ενημερώνει την Πλατφόρμα σχετικά με την αποδοχή της αίτησης και την έναρξη πληρωμών επιδότησης.

Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου/ Σύνδικος

6. Στάδιο 6: Παρακολούθηση καταβολής Δόσεων Επιδότησης Δημοσίου

Α/Α Βήμα Περιγραφή Υπεύθυνος Εκτέλεσης/ Σύστημα
1 Έγκριση Επιδότησης Η Πλατφόρμα παρέχει την έγκριση της επιδότησης. Με την αποδοχή του Χρηματοδοτικού Φορέα/Συνδίκου παρέχεται έγκριση από ΕΓΔΙΧ. Πλατφόρμα
2 Αποστολή πληροφοριών στην ΗΔΙΚΑ Η Πλατφόρμα αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια πληρωμών. Πλατφόρμα
3 Καταβολή Επιδότησης Η ΗΔΙΚΑ στις 15 κάθε μήνα ενημερώνεται κατά πόσο ο Χρηματοδοτικός Φορέας/Σύνδικος έχει δηλώσει ληξιπροθεσμία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιπροθεσμία έως το τέλος του μήνα καταβάλει το ποσό της επιδότησης. ΗΔΙΚΑ
4 Αποστολή στοιχείων πληρωμών από ΗΔΙΚΑ Η ΗΔΙΚΑ αποστέλλει κάθε 1-10 του μήνα τα στοιχεία των πληρωμών που πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα καθώς και αυτές που απορρίφθηκαν. ΗΔΙΚΑ
5 Παρακολούθηση Πληρωμών

1. Ο Χρηματοδοτικός Φορέας με την υψηλότερη σειρά προσημείωσης/Επισπεύδων Πιστωτής/Σύνδικος που είναι δικαιούχος της επιδότησης παρακολουθεί την εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών από τον Οφειλέτη μέχρι τη λήξη του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη. Ο δικαιούχος της επιδότησης ενημερώνει χειρωνακτικά την Πλατφόρμα για διακοπή της επιδότησης στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί μία δόση πάνω από 30 ημέρες.

2. Σε περίπτωση που η οφειλή έχει μεταβιβασθεί ο Χρηματοδοτικός Φορέας που λαμβάνει την επιδότηση ενημερώνει την Πλατφόρμα με τα στοιχεία του Φορέα στον οποίο μεταβιβάσθηκε η οφειλή, ο οποίος υποχρεούται να εισέλθει στην πλατφόρμα και να δηλώσει το νέο λογαριασμό καταβολής της επιδότησης.

Χειριστής Υποθέσεων Συνεισφοράς Δημοσίου/ Σύνδικος
6 Επιλογή Αναφοράς Ο επιβλέπων του δημοσίου επιλέγει την αναφορά με τους οφειλέτες για τους οποίους οι πιστωτές διέκοψαν την συνεισφορά λόγω ληξιπροθεσμίας. Επιβλέπων Δημοσίου
7 Παραγωγή Αναφοράς Η πλατφόρμα παράγει αναφορά με το σύνολο των ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους οι πιστωτές διέκοψαν την συνεισφορά λόγω ληξιπροθεσμίας. Πλατφόρμα

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 6 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!