Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 182896 ΕΞ 2022 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού.

Αριθμ. 182896 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 6493/17.12.2022

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 5α, 5β και 5γ του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285),

β) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 129),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων).

2. Την υπό στοιχεία 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

3. Την υπό στοιχεία 113611 ΕΞ 2021/17.09.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού» (ΑΔΑ: Ω5ΙΙΗ-ΦΚΚ).

4. Το υπό στοιχεία 39313 ΕΞ 2022/23.03.2022 ενημερωτικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

5. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων νόμιμης λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

6. Την υπό στοιχεία 172718 EΞ 2022/24.11.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έργο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)

1. Έργο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, αποτελεί η εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται από την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 και η οποία ασκείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001, κατά της απόφασης επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Η Επιτροπή εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή και την προσβαλλόμενη απόφαση επανακαθορισμού, ως προς τη νομική και ουσιαστική της ορθότητα και με αιτιολογημένη απόφαση, απορρίπτει την προσφυγή ή τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση επανακαθορισμού, ή την ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει την ορθή αποτύπωση, στην απόφαση επανακαθορισμού, των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, σύμφωνα με το νόμο και τα πραγματικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό, όπως ενδεικτικά οι φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού, η ύπαρξη βλάστησης, τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής, η μορφολογία του πυθμένα, ο τομέας ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής, τα βάθη της θάλασσας. Η Επιτροπή εξετάζει τους νομικούς και ουσιαστικούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, τα έγγραφα που υποβάλλονται ενώπιόν της, καθώς και τα έγγραφα που αποτελούν στοιχεία του φακέλου της ενδικοφανούς προσφυγής, τα έγγραφα και τις τυχόν γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, τις εκθέσεις αυτοψίας, τα διαγράμματα και τυχόν υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτη που ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης επανακαθορισμού και δύναται να αναθέτει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη διενέργεια έκθεσης αυτοψίας στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, από την οποία μπορεί να ζητά συνδρομή και τη χορήγηση κάθε αναγκαίου στοιχείου και εγγράφου, για τη διαμόρφωση της κρίσης της, όποτε το κρίνει σκόπιμο, ή να ζητά το διορισμό πραγματογνώμονα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

2. Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ο φάκελος της ενδικοφανούς προσφυγής δύναται να αποστέλλεται προς παροχή διευκρινίσεων ή τυχόν συμπληρώσεων προς την Επιτροπή επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001 που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση ή την κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

3. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την περιέλευση σ’ αυτήν του φακέλου της ενδικοφανούς προσφυγής, με πλήρη στοιχεία από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του οικείου Δήμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε., εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της.

Άρθρο 2

Πρόσκληση - Χρόνος και τόπος συνεδριάσεων

1. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται από τον Γραμματέα στα μέλη του συλλογικού οργάνου, τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από τη συνεδρίαση.

Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση κατεπείγοντος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτή οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.

2. Πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή του, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη του.

β) όταν μέλος έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυμα αυτό είναι γνωστό στον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.

3. Η Επιτροπή είναι δυνατό να συνεδριάζει στην έδρα της ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 3

Σύνθεση - Απαρτία - Τρόπος λήψης αποφάσεων

1. Ως σύνθεση νοείται η συμμετοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών σε συγκεκριμένη συνεδρίαση του εν λόγω συλλογικού οργάνου. Απαρτία είναι ο από τον νόμο προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός μελών, η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για τη λήψη νόμιμης απόφασης.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

3. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.

4. Κατά τη συνεδρίαση, συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή, εάν τα παρόντα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, συμφωνούν για τη συζήτησή τους. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ’ αυτές συζητήσεων.

5. α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται, με φανερή ψηφοφορία, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος αναπληρωτή του. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μια από τις επικρατέστερες.

β) Αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

γ) Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο, θεωρείται ως απόν.

6. α) Τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υφίσταται ισχυρός και σοβαρός λόγος αντικειμενικής δυσκολίας και δικαιολογημένης απουσίας του συγκεκριμένου μέλους ή των μελών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κατά την συνεδρίαση που πραγματοποιείται.

β) Η νομιμότητα της σύνθεσης του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

7. Η Επιτροπή δύναται να καλέσει για παροχή πληροφοριών ή υποβολή στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τα προς συζήτηση θέματα, υπηρεσιακά στελέχη ή άλλα πρόσωπα, τα οποία όμως αποχωρούν πριν την έναρξη της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος. Επίσης, δύναται να ζητάει την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του προσφεύγοντος.

8. Η Επιτροπή δύναται να λειτουργήσει, μέχρι ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Σε κάθε περίπτωση όμως που τα προαναφερόμενα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη αντικατασταθούν πριν την λήξη της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας, με την έκδοση σχετικής απόφασης του αρμοδίου Υπουργού, με την οποία ανασυγκροτείται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η εν λόγω Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα χωρίς τον κατά τα ανωτέρω χρονικό περιορισμό.

9. Τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά του εν λόγω συλλογικού διοικητικού οργάνου, θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Προς τούτο προβλέπονται και εφαρμόζονται κωλύματα συμμετοχής, με βάση τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

10. Τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε:

α) λήψη απόφασης,

β) διατύπωση γνώμης,

γ) εισήγησης - πρότασης, εφόσον:

  1. η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης,
  2. είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένους,
  3. έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους, ή έχουν προβεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, στη διατύπωση έγγραφης γνώμης ή εισήγησης ή στη σύνταξη μελέτης ή γνωμοδότησης υπέρ των ενδιαφερομένων σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ή/και της διαδικασίας συγκρότησης του φακέλου της ενδικοφανούς προσφυγής.

Η ενέργεια του διοικητικού οργάνου που έγινε παρά τη συνδρομή τέτοιων λόγων είναι ελαττωματική και συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής διοικητικής πράξης.

11. Για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής και δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης (ν. 2690/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), καθώς και οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α’ 26).

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες ΠροέδρουΓραμματέα

1. Ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο αναπληρωτής του, συγκαλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου, καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν.

2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

3. Με απόφαση του Προέδρου, δύναται να ορίζεται εισηγητής επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπάλληλος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποβάλλει την εισήγησή του προς τα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από τη συνεδρίαση.

4. Ο Γραμματέας συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον συνεπικουρεί κατά την άσκηση των γραφειοκρατικής φύσεως καθηκόντων του. Οφείλει να αποστέλλει τις προσκλήσεις στα μέλη, παρίσταται στη συνεδρίαση, συντάσσει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συντάσσει τα αποσπάσματα πρακτικών, όπου αυτό απαιτείται, και αποστέλλει τα πρακτικά στα μέλη. Οφείλει να τηρεί σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο αρχείο που περιλαμβάνει πρόσκληση, ημερήσια διάταξη, τυχόν γραπτές εισηγήσεις, πρακτικά των συνεδριάσεων, αποσπάσματα πρακτικού, την αλληλογραφία ή την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα μέλη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με τη λειτουργία και τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Πρακτικά

Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική, αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν, καθώς και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη δύνανται να καταθέτουν γραπτώς στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης, τις τοποθετήσεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου αυτές να περιληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το πρακτικό συντάσσεται από τον Γραμματέα, αποστέλλεται στα μέλη για σχολιασμό και υπογραφή και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

Σε περίπτωση ομοφωνίας, το πρακτικό δύναται να υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, μετά από απόφαση της Επιτροπής.

Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!