Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο Δ.Ε.Ε. Α 1123298 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασι-μότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», Α'215/18-11-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103635007
Email :deispraxeon@aade.gr
Url:www.aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνα:210 3375456, 454
Email:deaf@aade.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Ο Δ.Ε.Ε. Α 1123298 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασι-μότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», Α'215/18-11-2022)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 (Α' 215/18-112022)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν.4994/2022:

1. του άρθρου 40:«Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας»

2. του άρθρου 46:«Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 40 ν. 4994/2022:αφορά τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στους οποίους επιβάλλεται έκτακτη εισφορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 40 και 46 του ν. 4994/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α'215/18-11-2022).

Ειδικότερα:

Άρθρο 40 «Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας»

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1. και 2 του άρθρου 40 του ν. 4994/2022 θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, ο οποίος εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α' 129). Κατ' εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του πρώτου εδαφίου. Για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εφεξής μήνας εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12. Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (Μ.Τ.Χ.) ανά μήνα εξέτασης, ως η μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων που παρέχονται από τον Προμηθευτή, επί τη βάσει των καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον υπολογισμό της Μ.Τ.Χ. ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζονται και τύποι τιμολογίων σταθερής χρέωσης των καταναλωτών, κατά προτεραιότητα, χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που παρέχουν οι Προμηθευτές, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

2. Με την περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι, εφόσον μετά τον συμψηφισμό απαιτήσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, υπάρχει υπολειπόμενο ποσό εισφοράς ανά προμηθευτή, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο ανά προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α'190). Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167).

Άρθρο 46 « Έναρξη ισχύος»

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 των κοινοποιούμενων διατάξεων ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως σε αυτόν.

Συν: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α' 215/18-11-2022: διατάξεις των άρθρων 40 και 46 (έναρξη ισχύος) του ν.4994/2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!