Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 116905/2022 Παράταση ισχύος της Υ.Α. 54410/16088/2021

Αριθμ. 116905

ΦΕΚ B' 6249/12.12.2022

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 54410/16088/ 31.12.2020 (Β’ 3/2021) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α' 43),

β. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85),

γ. της περ. β2 της υποπαρ. Ε.2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94),

δ. του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α' 41),

ε. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ε.Φ.Κ.Α.» (Α' 8),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α' 119),

ζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155) και

η. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α'98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπ’ αρ. 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την υπό στοιχεία 54410/16088/31-12-2020 (Β’ 3/2021) υπουργική απόφαση περί παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία 54721/Δ1.18853/12-11-2018 (Β’ 5322) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Την υπό στοιχεία Φ.80000/οίκ.61362/16406/ 28.12.2016 (Β’ 4412) κοινή υπουργική απόφαση περί διάρθρωσης των οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) (Ν.Π.Δ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 626/41/10-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αρ. 569692/ 2-12-2022 έγγραφο του Φορέα.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 54410/16088/ 31.12.2020 (Β’ 3/2021) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης και διεκπεραίωσης των εργασιών επί θεμάτων Παροχών και Εσόδων των τ. ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ του e-ΕΦΚΑ στο ΝΑΤ, για δύο έτη επιπλέον, ήτοι έως 31/12/2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!