Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 115875/2022 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους

Αριθμ. 115875

ΦΕΚ B' 6215/07.12.2022

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

3. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).

4. Το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριος Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 15).

5. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

6. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τον ν. 4314/2014 «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 28 αυτού.

9. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

13. Το άρθρο 63 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

14. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

19. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

20. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

21. Τo π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α’ 15).

22. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

23. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

24. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

25. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

26. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

27. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

28. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

29. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

30. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» (Β’ 948).

31. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/08-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

32. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ.

33. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

34. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

35. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-122018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης ''Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων''”» (Β’ 5968).

36. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

37. Το από 20/4/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη επί του προγράμματος.

38. Την υπ’ αρ. 25838/10-3-2022 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

39. Την υπ’ αρ. 46605/5-5-2022 απόφαση ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5167020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 108061/11-11-2022 όμοιά της (ΑΔΑ:69ΨΑ46ΜΤΛΡΧΔΑ).

40. Την υπ’ αρ. 51943/19-05-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου 2022ΣΕ33410007 στο ΠΔΕ 2022(ΑΔΑ: ΨΡΔΜ46ΜΤΛΡΝΑΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 111004/18-11-2022 όμοιά της (ΑΔΑ: Ψ65Ρ46ΜΤΛΡ-5ΨΦ).

41. Την υπ’ αρ. 56503/15-6-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ανακατανομής των πιστώσεων του έργου 2022ΣΕ33410007 στο ΠΔΕ 2022, στη ΣΑΕ 334/1 (ΑΔΑ: 92ΓΥ46ΜΤΛΚ-Ο52).

42. Τις υπ’ αρ. 2708/64/17-5-2022 και 4015/19-7-2022 αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.

43. Την υπ’ αρ. 111070/23-11-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακόσιων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (14.935.120,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και συγχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΣ) και καταμερίζεται κατ’ έτος ως εξής:

  • Για το έτος 2022: 4.000.000 ευρώ
  • Για το έτος 2023: 10.935.120 ευρώ.

Αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ταυτότητα της δράσης/προγράμματος

1. Ένα σημαντικό πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες. Αφενός, οι άνεργοι νέοι, ηλικίας έως 29 ετών, στερούνται εργασιακής εμπειρίας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας αφετέρου, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη ανέργων νέων εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας και εξειδίκευσης αυτών. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας διαμορφώνονται νέες συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες, η ανάγκη παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (όπως υπηρεσίες e-shop) από πληθώρα επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρούνται αναγκαίες κι απαραίτητες.

2. Η εν λόγω δράση προσβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ενισχύοντας ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανέργων ενισχύοντας σημαντικά την ψηφιακή οικονομία.

3. Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

4. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου

5. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 3.900 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των ανέργων του προηγούμενου κύκλου.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες δαπάνες

1. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και εμπίπτει:

α) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»,

β) στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»,

γ) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iiΥ «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και στον

δ) Ειδικό στόχο Ι «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας έως 29 ετών» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

2. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δράσης ανέρχεται στα δεκατέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (14.935.120,00€), βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και καταμερίζεται κατ’ έτος ως εξής:

Για το έτος 2022: 4.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2023: 10.935.120 ευρώ.

Άρθρο 3

Φορείς υλοποίησης της δράσης

1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης της παρούσας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Δικαιούχος της δράσης ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α.. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι αρμόδια για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των παρόχων/ επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

3. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τη Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 4

Περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση σε τομείς ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Μετά τη λήξη του προγράμματος η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Πάροχοι θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

5.1. Πάροχοι/επιχειρήσεις

5.1.1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:

α) ηλεκτρονικό εμπόριο,

β) δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις,

γ) υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή - κινητή - διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ευρυζωνικές υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων,

δ) συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων,

ε) τηλε-εκπαίδευση,

στ) συστήματα αυτοματισμού γραφείου,

ζ) ψηφιακές εκτυπώσεις,

η) ψηφιακή τηλεόραση, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτηση).

5.1.2. Ο πάροχος/επιχείρηση ορίζει επόπτη - επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που δύναται να είναι ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος ασχολείται μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο που θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Κατά την αίτηση ο πάροχος/επιχείρηση επισυνάπτει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ανωτέρω συσχέτιση (βεβαίωση εργοδότη για τον ορισμό του εργαζομένου-επόπτη, υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία όταν ο ίδιος είναι ο επόπτης).

5.1.3. Οι πάροχοι/επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i) Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο/ασκούμενο.

ii) Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:

α. 1-3 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.

β. 4-9 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.

γ. 10-19 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.

δ. 20-30 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.

ε. 31-50 άτομα, μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.

στ. άνω των 50, ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων/ασκούμενων ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό απασχολουμένων του παρόχου/επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5.1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τον μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

5.1.5. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

β. Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση

γ. Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

ε. Η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα.

στ. Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α. Κ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος/επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

5.1.6. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπιστωθεί ότι υπάρχει μείωση προσωπικού α) κατά το μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή/και β) μετά την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την ημερομηνία αξιολόγησης, ο αξιολογητής προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

α. Ελέγχει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος/επιχείρηση έχει προβεί σε νέα πρόσληψη προσωπικού.

β. Ενημερώνει τον πάροχο/επιχείρηση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού και την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η κάλυψη της μείωσης προσωπικού πρέπει να γίνει πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του παρόχου/ επιχείρησης στο πρόγραμμα.

5.1.7. Δεν θεωρείται ως μείωση προσωπικού:

α. Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.

β. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη).

γ. Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση.

ε. Η φυλάκιση και ο θάνατος.

στ. Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 κατά την αξιολόγηση, με ηλεκτρονικό τρόπο.

5.1.8. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

α. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τον ν. 2190/1994 (Α’ 28) και τον ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/31-8-2022 (Β’ 4629), υπουργική απόφαση - ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Ο δυνητικός πάροχος/επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων». Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ε. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

ζ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

η. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι) οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων.

θ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα λάβει απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ο ωφελούμενος (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

ι. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον καλύψουν τον αριθμό του προσωπικού που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ια. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

ιβ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

ιγ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων.

ιδ. Οι εποχικές επιχειρήσεις, πλην των εποχικών επιχειρήσεων που λειτουργούν όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

5.2. Ωφελούμενοι/Ασκούμενοι

5.2.1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.900 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στην Ψηφιακή Οικονομία και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η θεωρητική κατάρτιση δύναται να είναι μέρος προγράμματος κατάρτισης εφόσον οι ώρες κατάρτισης στο συγκεκριμένο αντικείμενο ψηφιακής οικονομίας είναι τουλάχιστον 50.

5.2.2. Από τους ανωτέρω εξαιρούνται:

α. άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση/μαθητεία σε αντικείμενο της Ψηφιακής Οικονομίας.

β. άνεργοι που η θεωρητική τους κατάρτιση σε τομέα Ψηφιακής Οικονομίας εντάσσεται ως διακριτό ή αυτοτελές μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5.2.3. Οι άνεργοι υποδεικνύονται στο πλαίσιο του προγράμματος από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.

Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι:

i) ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. Πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους (υπογραφή συμφωνητικού) στον πάροχο/επιχείρηση. Οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

ii) έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση σε τομέα Ψηφιακής Οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

iii) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

iv) Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης κατά την υπόδειξή τους στον πάροχο/επιχείρηση.

5.2.4. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε παρόχους/επιχειρήσεις:

α. άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:

α.α. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

α.β. είχαν απασχοληθεί στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

α.γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

α.δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

β. άτομα που θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και

γ. άτομα που είναι εταίροι πολυπρόσωπων ΙΚΕ.

5.2.5 Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι με Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 δηλώνουν ότι:

i) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ii) δεν ανήκουν στις περιπτώσεις α. έως και γ. της παρ. 5.2.4. του παρόντος.

Άρθρο 6

Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων και ανέργων -Υπαγωγή παρόχων/επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

6.1. Αίτηση συμμετοχής ανέργων

6.1.1. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

β) Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι άνεργοι οφείλουν να ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία (ΚΠΑ2). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, ανήκει στους ωφελούμενους. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ή των ΚΠΑ2.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων, οι οποίες ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

6.1.2. Η αίτηση των ανέργων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Οι άνεργοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία υπόδειξης και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α.e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΓΓΠΣ και του e-ΕΦΚΑ.

Οι άνεργοι επισυνάπτουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης με το οποίο τεκμηριώνεται ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση σε τομέα Ψηφιακής Οικονομίας. Η ηλεκτρονική σάρωση (scan) του πιστοποιητικού πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη. Η αίτηση δεν ολοκληρώνεται χωρίς την επισύναψη του πιστοποιητικού και δεν εμφανίζεται αριθμός πρωτοκόλλου.

6.1.3. Κατάταξη ανέργων

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για το κριτήριο μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του Δ.ΥΠ.Α..

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, οι άνεργοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά ΚΠΑ2. Κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων στους πίνακες είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά πλήρη μήνα με ανώτατο όριο τους 24 μήνες.

β. Οι υποψήφιοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προέρχονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) μέσω διαλειτουργικότητας.

γ. Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια. Η σχετική πληροφορία αντλείται από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.

δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ε. Σε διαφορετική περίπτωση, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

6.1.4. Κατά των πινάκων της παρ. 6.1.3 επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων. Οι ενιστάμενοι, ως πιστοποιημένοι χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Δ.ΥΠ.Α., υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να τα υποβάλλουν μέσω email στην Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα, δεν εξετάζεται.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εγκρίνονται με σχετική απόφαση από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο, που ορίζεται με απόφασή του, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων ανά ΚΠΑ2, οι οποίοι αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. Επιπλέον αναρτώνται και πίνακες αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

6.2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων

6.2.1 Στη συνέχεια καλούνται με σχετικό δελτίο τύπου οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (eservices) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά και λήγει εντός προθεσμίας που ορίζεται με Δελτίο Τύπου. Ο αριθμός των κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2 διαμορφώνεται από τον αριθμό των ανέργων των πινάκων που έχουν καταρτιστεί ανά ΚΠΑ2.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

6.2.2. Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που διαθέτουν κλειδάριθμο Δ.ΥΠ.Α. μπορούν να εισέλθουν στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. κάνοντας χρήση αυτού ή εναλλακτικά μέσω κωδικών taxisnet.

Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο Δ.ΥΠ.Α., δύνανται να πραγματοποιήσουν είσοδο στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση των κωδικών taxisnet.

6.2.3. Εάν ο πάροχος/επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματα αυτά, τότε υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου υπάγεται το υποκατάστημα. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

6.2.4. Οι επιχειρήσεις διευκολύνονται στην απόκτηση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. όπου απαιτείται, χωρίς να χρειαστεί προσέλευση σε Υπηρεσία. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης,

β. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,

γ. ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,

δ. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και

ε. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τους/επιχειρήσεις υποχρεωτικά μετά την υποβολή της αίτησης και για την έγκρισή της και από τους παρόχους/επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν μέσω κωδικών taxisnet.

Για ατομικές επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων υπάρχουν ήδη στο μητρώο ως φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η αποστολή έναρξης επιτηδεύματος προς το αρμόδιο ΚΠΑ2, προκειμένου να καταχωριστεί η επιπλέον ιδιότητα του νομικού προσώπου στο ήδη υπάρχον ΑΦΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

6.2.5. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου/επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος/ επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, της ΓΓΠΣ και του e-ΕΦΚΑ. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την απόρριψή της και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι πάροχοι/επιχειρήσεις ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. ή των ΚΠΑ2.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (όπως συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - αλλαγή αριθμού θέσεων), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων που ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Οι υποψήφιοι πάροχοι/ επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη ακύρωσης της αίτησης.

6.3 Διαδικασία υπαγωγής παρόχου/επιχείρησης στο πρόγραμμα

6.3.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. με σειρά που προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα σε υπαλλήλους προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας (όπως έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, της Α.Α.Δ.Ε., του eΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών). Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης είναι άμεση και ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται με σχετική επιστολή του ΚΠΑ2 στο e-mail το οποίο το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους παρόχους/επιχειρήσεις.

Άρθρο 7

Υλοποίηση του προγράμματος

7.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.

7.1.1. Μετά την έκδοση της πρώτης εγκριτικής απόφασης ανά ΚΠΑ2, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, ενημερώνει τον πρώτο εγγεγραμμένο άνεργο του πίνακα που ανήκει στην αρμοδιότητά του, ώστε να τον υποδείξει στον εγκεκριμένο πάροχο.

Πριν την ενημέρωση του ανέργου έχει προηγηθεί ο έλεγχος της ορθότητας του συνημμένου κατά την αίτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών σε τομέα Ψηφιακής Οικονομίας. Σε περίπτωση που ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι το πιστοποιητικό δεν καλύπτει τα κριτήρια του προγράμματος, ενημερώνει εγγράφως τον άνεργο για την εξαίρεσή του από τον πίνακα και προχωρά στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου. Επιπλέον ελέγχονται από τον εργασιακό σύμβουλο και οι προϋποθέσεις της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης εξακολουθεί να ισχύει ο πλήρης έλεγχος των προϋποθέσεων παραμονής των ωφελούμενων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία της υπόδειξης και τοποθέτησής τους (υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος δεν καλύπτει τα κριτήρια του προγράμματος, τον ενημερώνει εγγράφως για την εξαίρεσή του από τον πίνακα, δηλώνει τη δικαιολογημένη ακύρωση της συμμετοχής του υποψηφίου στο ΟΠΣ και προχωρά στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου.

7.1.2. Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.

Στην περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α.. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του αρμόδιου εργασιακού σύμβουλου του ΚΠΑ2 με τους ωφελούμενους και πριν την έκδοση του συστατικού σημειώματος, επικαιροποιείται ή δημιουργείται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

7.1.3. Ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω e-mail από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συστατικού σημειώματος, ωφελούμενος και πάροχος/ επιχείρηση προχωρούν στην υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.5 του παρόντος. Αν για λόγους ανώτερης βίας από την πλευρά του ωφελούμενου ή του παρόχου/ επιχείρησης δεν είναι δυνατή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η προθεσμία έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, ο εργασιακός σύμβουλος προχωράει στην ενημέρωση του επόμενου ωφελούμενου σε σειρά κατάταξης ωφελούμενου, εξαντλώντας τον πίνακα.

7.1.4. Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης και τοποθέτησής τους στους παρόχους/επιχειρήσεις, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

7.1.5. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

7.1.6. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ Δ.ΥΠ.Α. η άρνησή τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων διαπιστώσει ότι τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου του πίνακα.

7.1.7. Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στον πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου. Ο άνεργος υποδεικνύεται εκ νέου σύμφωνα με την αρχική θέση κατάταξης στον πίνακα, χωρίς η επαναφορά του στον πίνακα να επηρεάζει την τοποθέτηση άλλων ανέργων που έχουν ήδη υποδειχθεί.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση και ο άνεργος συνεχίζει να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις υπόδειξης, συνολικά μέχρι τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι. Η διαδικασία δεν επηρεάζει τις συζεύξεις που έχουν ήδη γίνει.

Η ευθύνη του παρόχου/επιχείρησης ή του ωφελούμενου σε περίπτωση μη τοποθέτησης ή και αποχώρησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιολογείται από τον εργασιακό σύμβουλο με βάση τα κάτωθι κριτήρια της παρ. 7.2. του παρόντος.

7.2. Κριτήρια για νέα υπόδειξη στην αρχική τοποθέτηση

7.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τη μη αρχική τοποθέτηση:

α. Η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο.

β. Η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο.

γ. Η αναιτιολόγητη μη αποδοχή του ωφελούμενου από τον πάροχο.

δ. Άλλοι λόγοι.

7.2.2 Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει πάροχο/επιχείρηση επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση:

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.

β. Άλλοι λόγοι.

7.3. Κριτήρια για υπόδειξη σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

7.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη νέου ανέργου στον πάροχο/επιχείρηση προς αντικατάσταση επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση για τη λύση του συμφωνητικού συνεργασίας:

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.

β. Άλλοι λόγοι.

7.3.2. Ο εργασιακός σύμβουλος δεν υποδεικνύει στον πάροχο/επιχείρηση άλλο άνεργο, εάν οι λόγοι λύσης του συμφωνητικού είναι οι ακόλουθοι:

α. η τοποθέτηση του ωφελούμενου σε άλλο αντικείμενο,

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο,

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκουμένου,

δ. άλλοι λόγοι.

7.3.3. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη του ανέργου σε άλλο πάροχο/επιχείρηση επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τη λύση του συμφωνητικού:

α. η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο,

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον ασκούμενο,

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκούμενου,

δ. άλλοι λόγοι.

7.3.4. Ο εργασιακός σύμβουλος δεν προχωράει στην τοποθέτηση του εν λόγω ανέργου σε άλλον πάροχο/επιχείρηση, εάν η λύση του συμφωνητικού επήλθε επειδή ο ασκούμενος/ωφελούμενος:

α. αποχώρησε οικειοθελώς,

β. απουσίαζε αδικαιολόγητα πάνω από πέντε ημέρες,

γ. δεν τηρούσε το ωράριο ή

δ. εξαιτίας άλλων λόγων.

7.4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 7.3 του παρόντος, ο πάροχος/επιχείρησης ή ο ασκούμενος προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τους λόγους μη τοποθέτησης ή λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

7.5. Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους/ επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι πάροχοι/επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Αν για λόγους ανωτέρας βίας από την πλευρά του ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα, δεν είναι δυνατή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η προθεσμία έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ωφελούμενο ή τον πάροχο αντίστοιχα.

Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α., ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 του παρόχου/επιχείρησης μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., του παρόχου/επιχείρησης και του Ωφελούμενου/Ασκούμενου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων/επιχειρήσεων και των ωφελουμένων/ ασκούμενων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ισχύουν τα εξής:

α. Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος την υπερβούν.

β. Σε περίπτωση υπόδειξης σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια του προγράμματος που συνεπάγεται λύση του συμφωνητικού με έναν πάροχο/επιχείρηση και σύναψη συμφωνητικού με άλλον πάροχο/επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 7.3 του παρόντος, ο ωφελούμενος μπορεί να έχει υπερβεί το όριο των 30 ετών.

γ. Ως είσοδος στο πρόγραμμα (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας του ωφελούμενου με τον πάροχο-επιχείρηση. Ως έξοδος από το πρόγραμμα (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ημέρα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ωφελούμενου στον πάροχο.

Άρθρο 8

Δεσμεύσεις

1. Σε περίπτωση που ο πάροχος/επιχείρηση κατά την 6μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση προϋπάρχοντος προσωπικού, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με την παρ. 5.1.5 του άρθρου 5 της παρούσας, τότε το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο/ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλο πάροχο/επιχείρηση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

2. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του επόπτη - επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε ορισμού ως επόπτη - επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζόμενου στο ίδιο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον επόπτη - επιβλέποντα με άλλον εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

4. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και τη λήξη ή την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα.

Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.(e-services). Το δελτίο εισόδου συμπληρώνεται κατά την έναρξη του προγράμματος και πριν την καταβολή της πρώτης μηνιαίας αποζημίωσης. Αντίστοιχα, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από τη λήξη του προγράμματος και πριν την καταβολή της τελευταίας μηνιαίας αποζημίωσης στον ωφελούμενο/ ασκούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο/ασκούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή στο τελευταίο διάστημα του προγράμματος, αντίστοιχα.

5. Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου/ ασκούμενου για οποιοδήποτε λόγο, νωρίτερα από την λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα που βρισκόταν στον πάροχο/επιχείρηση.

Άρθρο 9

Ωράριο-Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν (για οποιονδήποτε λόγο) μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 132 ημερών εργασιακής εμπειρίας. Η υποχρέωση επιμήκυνσης για αντίστοιχο αριθμό ημερών ισχύει και για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημερολογιακές ημέρες). Για την επιμήκυνση υπογράφεται συμφωνητικό επιμήκυνσης του προγράμματος.

2. Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο).

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εξ αποστάσεως.

5. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 132 ημέρες και ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2.

6. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

7. Ο ωφελούμενος που υπογράφει νέο συμφωνητικό για τη θέση από την οποία αποχώρησε ωφελούμενος, αποζημιώνεται για τις υπολειπόμενες ημέρες έως τη συμπλήρωση των 132 ημερών που αντιστοιχούν στη θέση. Ο ωφελούμενος σε αυτήν την περίπτωση έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε άλλον πάροχο με νέα υπόδειξη.

Άρθρο 10

Αποζημίωση ωφελουμένων

1. Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 27 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.

Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

2. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2, ως πιστοποιημένοι χρήστες της Δ.ΥΠ.Α. τα παρακάτω δικαιολογητικά ως συνημμένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.(e-services):

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

i. δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και

ii. πιστοποιείται, στη Δ.ΥΠ.Α., η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:

i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας

iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης

iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ

vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα

viii. Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ix Συνολικό ποσό αποζημίωσης

γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.

Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο. Σε περίπτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση καταβολής της αποζημίωσης των ωφελουμένων του ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς του, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης και τελευταίας αποζημίωσης του ωφελούμενου/ ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίου-εξόδου από τον ωφελούμενο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

4. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ) από τη Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση των 27 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 ημέρες το μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρίζονται σε ειδική πλατφόρμα στο ΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. από τους υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Κατόπιν οι ΑΠΔ καταρτίζονται συνολικά για τους ωφελούμενους από τη Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλονται στον e-ΕΦΚΑ.

Άρθρο 11

Επίλυση διαφορών

1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και των παρόχων/επιχειρήσεων ή των ωφελούμενων/ασκούμενων κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠΕΚΕΠ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.(Β’ 1708).

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητας του οποίου ανήκει ο άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

3. Λόγω της μικρής διάρκειας του προγράμματος οι ενστάσεις εξετάζονται από τις ΕΠΕΚΕΠ κατά προτεραιότητα και εντός 15 εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση τους από τα ΚΠΑ2.

Άρθρο 12

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

1. Οι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο

α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,

γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,

δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και

ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί δύο τουλάχιστον επιτόπιους ελέγχους προς τους παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων/ασκούμενων.

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α. συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος.

5. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 20142020 και στην υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-18 (Β’ 5968) απόφαση.

Άρθρο 13

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η δημόσια πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. και οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2014-2020.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινάστόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων).

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο/ασκούμενο, κατά την υπόδειξή του στον πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», με τη συγχρηματοδότηση της ΠΑΝ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Επιπλέον η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

4. Ο δικαιούχος (Δ.ΥΠ.Α.) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

5. Ο πάροχος/επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με τη δράση σε ορατό σημείο από το κοινό.

6. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ καθώς και του ν. 4624/2019, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013.

7. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των παρόχων, η προθεσμία λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.

Ο πάροχος/επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε επόμενο κύκλο, εφόσον δεν έχει εξαντλήσει τον αριθμό των θέσεων που δικαιούται από τον προηγούμενο κύκλο σύμφωνα με την παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση με την οποία εξειδικεύονται οι όροι του προγράμματος.

Η Ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!