Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 173977 ΕΞ 2022 Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπ. Οικονομικών

Αριθμ. 173977 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 6114/01.12.2022

Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 του ν. 4972/2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181),

β. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

γ. των άρθρων 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ. του άρθρου 90 της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

ε. του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του (Α’ 126) «Διορθώσεις Σφαλμάτων».

2. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018/ 17.9.2018 (Β’ 4291) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4972/2022.

3. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002701 ΕΞ 2018/ 28.9.2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ 0018206 ΕΞ 2015/30.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 878) υπουργικής απόφασης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 565) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 152527 ΕΞ 2021/01-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1047) όμοια απόφαση, που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4972/2022.

4. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002704 ΕΞ 2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 565) υπουργική απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0018213 ΕΞ 2015/ 30.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 878) υπουργικής απόφασης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 000197 ΕΞ 2019/ 11.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 79) και 152544 ΕΞ 2021/01-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1047) όμοιες αποφάσεις, που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4972/2022.

5. Την υπό στοιχεία 62835 ΕΞ 2019/07-06-2019 (Β’ 2246) υπουργική απόφαση Σύστασης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

6. Την υπό στοιχεία 89893 ΕΞ 2019/13-08-2019 (Β’ 3277) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

7. Την υπό στοιχεία 147134 ΕΞ 2019/23-12-2019 (Β’ 5087) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

8. Την υπό στοιχεία 89096 ΕΞ 2020/13-08-2020 (Β’ 3446) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

9. Την υπό στοιχεία 149405 ΕΞ 2020/31-12-2020 (Β’ 5911) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

10. Την υπό στοιχεία 41883 ΕΞ 2021/07-04-2021 (Β’ 1567) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

11. Την υπό στοιχεία 127581 ΕΞ 2021/13-10-2021 (Β’ 4879) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

12. Την υπό στοιχεία 18571 ΕΞ 2022/11-02-2022 (Β’ 682) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

13. Την υπό στοιχεία 74086 ΕΞ 2022/30-05-2022 (Β’ 2689) υπουργική απόφαση Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

14. Το υπ’ αρ. 14/14.10.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

15. Το υπ’ αρ. 5/16.05.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 του ν. 4972/2022 ως κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
5 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11 ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
12 ΑΥΓΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15 ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ
17 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
19 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
22 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23 ΓΙΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΓΙΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
25 ΓΚΟΥΒΑ ΛΟΥΚΙΑ ΗΛΙΑΣ
26 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27 ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
31 ΔΑΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΗΛΙΑΔΗ ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
34 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36 ΖΗΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37 ΖΗΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΗΣ
38 ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39 ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
41 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
42 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44 ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
47 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΗΣ
49 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
50 ΚΙΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
52 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
53 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
54 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
55 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΘΩΜΑΣ
56 ΚΟΤΗΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
57 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58 ΚΟΥΛΟΦΟΥΤΟΥ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
59 ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
60 ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
61 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
62 ΚΟΥΤΟΥΒΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
63 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
65 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
68 ΛΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
69 ΛΕΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
70 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
72 ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73 ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
74 ΛΩΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
75 ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
76 ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΪΟΣ
77 ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
79 ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
81 ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
82 ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
83 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
84 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
85 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
86 ΜΠΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
87 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
88 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
89 ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
90 ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
91 ΝΤΑΛΛΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
92 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
93 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ
94 ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
96 ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
97 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
98 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
99 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
101 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
102 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
103 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
104 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
105 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
106 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
107 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
108 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
109 ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
110 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
111 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
112 ΠΕΤΡΕΑ ΕΡΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
113 ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
114 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
115 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
116 ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
117 ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
118 ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
119 ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
120 ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
121 ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
122 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
123 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
124 ΣΓΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
125 ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
126 ΣΚΟΥΡΤΗ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΣ
127 ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΟΛΩΜΩΝ ΡΑΦΑΗΛ
128 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
129 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
130 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
131 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
132 ΣΥΡΡΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
133 ΤΕΛΕΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
134 ΤΖΑΧΑΝΗ ΛΗΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
135 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
136 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
137 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
138 ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
139 ΤΣΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
140 ΦΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
141 ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
142 ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
143 ΦΡΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
144 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
145 ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
146 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
147 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
148 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
149 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!