Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1126172 ΕΞ 2022 Ανακοίνωση σχετικά με τα έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην EE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 6987541
Url : www.aade.gr
E-Mail : e.karavana@aade.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΧ6Ψ46ΜΠ3Ζ-ΦΔ3

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1126172 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με τα έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ — Ακτής Ελεφαντοστού»

Σχετ.: 1) Η αριθ. πρωτ. Ε.2044/03-04-2020 «Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ.2/2019 της επιτροπής ΣΟΕΣ για την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφετέρου της 2 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου αρ.1 για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (L 49 /21-22020)».

2) Το αρ. 8092274/23-11-2022 έγγραφο της TAXUD (Valid proof of origin for exports from Côte d’Ivoire to the EU from 2.12.2022).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2022/C 452/06, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 452/29-11-2022.

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Βάσει του Πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης - ΣΟΕΣ – [ανωτέρω (1) σχετική], τα προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ υπάγονται στις διατάξεις της συμφωνίας είτε

α) με την προσκόμιση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ του πρωτοκόλλου, είτε

β), στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ.1 του πρωτοκόλλου, με δήλωση καταγωγής της οποίας το κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα IV αυτού.

Μετά την πάροδο της 3ετίας μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου θα εφαρμόζεται μόνο η υπό σημείο β) δήλωση καταγωγής.

Με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του πρωτοκόλλου 1 της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ, και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 και στο άρθρο 26 του εν λόγω πρωτοκόλλου, από τις 2 Δεκεμβρίου 2022 τα προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ, μόνον κατόπιν υποβολής δήλωσης καταγωγής η οποία συντάσσεται:

  • από εξαγωγέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ακτής Ελεφαντοστού ή
  • από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.

Συνεπώς, από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και δηλώσεις καταγωγής από εγκεκριμένους εξαγωγείς κατά την έννοια του άρθρου 22 του πρωτοκόλλου 1, δεν είναι πλέον έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για τη παροχή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται από τη ΣΟΕΣ για τις εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρωτόκολλο αριθ. 1 δεν έχει μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν πριν από τις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, η Γενική Διεύθυνση TAXUD [ανωτέρω σχετική (2)] θεωρεί ότι, κατ' εξαίρεση, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδόθηκαν από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού και οι δηλώσεις καταγωγής που συντάχθηκαν από εγκεκριμένους εξαγωγείς πριν από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, και προσκομίστηκαν κατά την εισαγωγή στην ΕΕ μετά από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, δεν θα πρέπει να απορριφθούν, καθώς εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ίσχυαν εκείνη την ημερομηνία.

Στην περίπτωση αυτή, οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α) Τα προϊόντα θα μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία με προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, (εκτός εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης της χορήγησης προτίμησης), με την επιφύλαξη πιθανών προληπτικών μέτρων, δηλαδή λήψη εγγύησης που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του εισαγωγικού δασμού του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN) και του προτιμησιακού εισαγωγικού δασμού.

β) Θα πρέπει να ζητηθεί από τους εισαγωγείς να λάβουν έγκυρη δήλωση καταγωγής,

  • από εξαγωγέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ακτής Ελεφαντοστού ή
  • από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ,

αντικαθιστώντας το προσκομιζόμενο αποδεικτικό καταγωγής, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αξίωσης χορήγησης δασμολογικής προτίμησης.

γ) εάν δεν προσκομιστεί έγκυρη δήλωση καταγωγής κατά τη λήξη του εν λόγω τριμήνου, η χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης θα πρέπει να απορριφθεί.

Η παραπάνω εξαίρεση θα ισχύσει για αξιώσεις χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που υποβάλλονται έως τις 2 Μαρτίου 2023.

  • Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Συνημμένο: 1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!