Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α 111847/2022 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216).

Υ.Α 111847/2022

ΦΕΚ B’ 6007/24.11.2022

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 19 του ν. 4995/2022 «Πιλοτική Λειτουρ- γία Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button)» (Α’ 216)

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα- σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 , Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α’ 168) σε συνδυασμό με τα άρθρα 22-26 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

13. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).

15. Της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

16. Της υπ’ αρ. 202931/16.04.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

17. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

18. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

19. Της υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 υπουργικής απόφασης «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

20. Της υπό στοιχεία 780101 ΕΞ 2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

21. Της υπ’ αρ. 110668/22.11.2022 απόφασης της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» (Β’ 5971).

22. Της υπ’ αρ. 111367/23.11.2022 εισηγητικής έκθεσης οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της ΓΔΟΥ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, πέρα αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ’ αρ. 106227/10-11- 2022 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι ότι από την πιλοτική λειτουργία του Προγράμματος «Κόμβιον Πανικού» (Panic Button) δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προύπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επειδή η εγκατάσταση και η εφαρμογή του του πιλοτικού προγράμματος παρέχεται δωρεάν, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), που θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

α. Πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Panic Button): το πρόγραμμα αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου που την χρησιμοποιεί.

β. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button): τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216), υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας.

γ. Εγγεγραμμένα πρόσωπα: οι δικαιούχοι που, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 4 της παρούσας, εγγράφονται στην εφαρμογή και την εγκαθιστούν στο κινητό τηλέφωνό τους.

δ. Συμβουλευόμενη γυναίκα: η γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που απευθύνεται για υποστήριξη σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Περφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ε. Αριθμητικός κωδικός για την είσοδο και την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button): ο μοναδικός αριθμός μίας χρήσης, ο οποίος παράγεται από τη βάση δεδομένων με την ονομασία «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) του άρθρου 8 της παρούσας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγγραφή στην εφαρμογή και η χρήση αυτής μόνο από τις δικαιούχους των άρθρων 5 και 6 της παρούσας.

Οι αριθμητικοί κωδικοί διατίθενται:

i. σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, με άντλησή τους από πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ii. σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στην οποία οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση, κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

στ. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι: οι υπάλληλοι που ορίζονται από τις υπηρεσίες του άρθρου 4 της παρούσας, στους οποίους διατίθενται οι αριθμητικοί κωδικοί της περ. ε’ του παρόντος, για την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button).

ζ. Βάση δεδομένων της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button Database).: η βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. από την εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button). Επιπρόσθετα στη βάση δεδομένων παράγονται και τηρούνται οι αριθμητικοί κωδικοί της περ. ε’ του παρόντος.

Άρθρο 3
Ψηφιακή εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button)

1. Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» του άρθρου 19 του ν. 4995/2022 (Α’ 216), λειτουργεί από την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ψηφιακή εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) (application), η οποία αναπτύχθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών».

Η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) αποτελείται από τα εξής συστήματα:

α.εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα έξυπνης τεχνολογίας (smartphones) με λογισμικό Android,

β. εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα έξυπνης τεχνολογίας (smartphones) με λογισμικό Ios και

γ. Διακομιστή Μεσολάβησης (proxy server). Τα συστήματα της εφαρμογής επικοινωνούν με τα συ- στήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του άρθρου 8 της παρούσας, για τους σκοπούς λειτουργίας του Προγράμματος «Κομβίον Πανικού».

2. Η εφαρμογή εγκαθίσταται, μέσω ενός μοναδικού δημόσιου συνδέσμου (public url), σε συνδυασμό με την καταχώριση του αριθμητικού κωδικού της περ. ε’ του άρθρου 2 της παρούσας, σε κινητά τηλέφωνα έξυπνης τεχνολογίας (smartphones), που υποστηρίζουν λογισμικά android και ios, ανεξαρτήτως του παρόχου κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο είναι συμβαλλόμενο το εγγεγραμμένο πρόσωπο.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, το εγγεγραμμένο πρόσωπο έχει την δυνατότητα να ειδοποιεί τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής («100»), με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του, σε περίπτωση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, που συνδέεται με άμεσο κίνδυνο ή με απειλή κινδύνου της ζωής του ή της σωματικής ακεραιότητάς του. Εάν το περιστατικό αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4
Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)»

Η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button)» χορηγείται στις δικαιούχους από:

α. Τα Αστυνομικά Τμήματα και τα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button) από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές

1. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που επιλαμβάνονται καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, ενημερώνουν την δικαιούχο για τη δυνατότητα να εγκαταστήσει στο κινητό τηλέφωνό της την εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑ- ΝΙΚΟΥ» (Panic Button), καθώς και για τη διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

2. Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, της αποδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ο μοναδικός δημόσιος σύνδεσμος (public url) και ο αριθμητικός κωδικός για την είσοδό της και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης της εφαρμογής.

3. Η εφαρμογή απεγκαθίσταται από το κινητό τηλέφωνο από το ίδιο το εγγεγραμμένο πρόσωπο, όποτε το επιθυμεί.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της εφαρμογής «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button) από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

1. Η γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που απευθύνεται σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής υποστήριξης, ενημερώνεται από τον/ την κατά περίπτωση αρμόδιο/α σύμβουλο, εφόσον εκτιμηθεί ότι συντρέχουν παράγοντες σοβαρού κινδύνου βίας, για τη δυνατότητα να της χορηγηθεί η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)», καθώς και για τη διαδικασία και τους όρους εγκατάστασης και χρήσης αυτής.

2. Εάν η συμβουλευόμενη γυναίκα δηλώσει ότι επιθυμεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, συμπληρώνει και υπογράφει Αίτηση, με την οποία ζητά την εγγραφή της και την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο που η ίδια υποδεικνύει. Στην συνέχεια ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος του Συμβουλευτικού Κέντρου αποδίδει στη συμβουλευόμενη γυναίκα τον μοναδικό δημόσιο σύνδεσμο (public url) και τον αριθμητικό κωδικό για την είσοδό της στην εφαρμογή και την εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης στο κινητό τηλέφωνο.

3. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση φυλάσσεται από τον/την αρμόδιο/α σύμβουλο σε ξεχωριστό φάκελο από τον ατομικό φάκελο της συμβουλευόμενης γυναίκας.

4. Η εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)» παραμένει στη διάθεση της συμβουλευόμενης γυναίκας και μετά τη διακοπή ή τη λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και απεγκαθίσταται από το κινητό τηλέφωνο από την ίδια, όποτε το επιθυμεί.

Άρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ (Panic Button)».

1. Η εγγραφή της δικαιούχου στην εφαρμογή «ΚΟΜ- ΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) γίνεται μέσω του μοναδικού δημόσιου συνδέσμου (public url) που έχει παραχθεί για τον σκοπό αυτό, ο οποίος διατίθεται στη δικαιούχο, μαζί με τον αριθμητικό κωδικό, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των υπηρεσιών του άρθρου 4.

2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή, η δικαιούχος συμπληρώνει τα εξής πεδία:

α. Αριθμητικός Κωδικός

β. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

γ. Ονοματεπώνυμο

δ. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

ε. Διεύθυνση κατοικίας και όροφος

στ. Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικίας

ζ. Ιστορικό περιστατικών κακοποίησης

η. Ένδειξη κατοχής όπλου από τον/την θύτη

θ. Ένδειξη ύπαρξης τέκνων

ι. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες του/της θύτη

ια. Ένδευξη ύπαρξης ιστορικού ψυχολογικών διατα- ραχών του/της θύτη.

ιβ. Ένδειξη εγκυμοσύνης του θύματος. Η δικαιούχος καταχωρεί και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που μπορεί να ζητείται, στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού της εφαρμογής.

Η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων γίνεται με ευθύνη της δικαιούχου, η οποία παρέχει ρητή συναίνεση στους όρους χρήσης της εφαρμογής.

3. Η εγγραφή στην εφαρμογή ολοκληρώνεται επιτυχώς μετά την ταυτοποίηση της δικαιούχου μέσω του αρθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που έχει καταχωρήσει.

4. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής περιλαμβάνει την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων της δικαιούχου στο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο εγκαθίσταται η εφαρμογή και στη βάση δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας.

5. Κάθε φορά που το εγγεγραμμένο πρόσωπο επιλέγει την οικεία ένδειξη στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο γραπτό μήνυμα, τύπου «sms» στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, με τις απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και στη βάση δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας, καθώς και σύνδεσμος με τη θέση γεωεντοπισμού του, όπως αυτή εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της εφαρμογής.

Άρθρο 8
Βάση δεδομένων με την ονομασία «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Τηρείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάση δεδομένων με την ονομασία «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟY» (Panic Button).

2. Στη βάση δεδομένων του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται, κρυπτογραφημένα, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7.

3. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που λαμβάνουν τους αριθμητικούς κωδικούς της περ. ε’ του άρθρου 2 της παρούσας, που τηρούνται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. οφείλουν να εφαρμόζουν το Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Επιπλέον για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. πρέπει να εφαρμόζεται η Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και να λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών, ώστε:

α) η χρήση τους να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση,

β) να μην γίνεται κατάχρηση προκαλώντας υπερφόρτωση στο σύστημα και

γ) να τηρούνται μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και να ειδοποιείται άμεσα η ΓΓΠΣΔΔ για τυχόν διαρροή τους.

5. Η ορθότητα των δεδομένων που συμπληρώνονται στη βάση δεδομένων δύναται να επαληθεύεται μετά από άντληση δεδομένων που τηρούνται στο Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ, στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και στο Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

6. Αρχεία πλήρους καταγραφής των ενεργειών χρήσης σε επίπεδο κεντρικών υπολογιστικών υποδομών, με σκοπό την ιχνηλάτηση σε περιπτώσεις ύποπτης ή παραβατικής συμπεριφοράς πιστοποιημένων ή μη χρηστών διατηρούνται για δέκα (10) έτη.

Άρθρο 9
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης δεδομένων του άρθρου 8 της παρούσας, για τον σκοπό παροχής της δυνατότητας άμεσης ειδοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής κινδύνου της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του προσώπου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, καθώς και για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 7 της παρούσας για την εγγραφή στην εφαρμογή, είναι η Ελληνική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του εδαφίου πρώτου της παρ. 1 του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 [L119, Γ.Κ.Π.δ..].

Οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων που χορηγούν την εφαρμογή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Γ.Κ.Π.δ.. και εκπληρώνουν αμφότεροι τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.δ.. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του εγγεγραμμένου προσώπου και την ενεργοποίηση της εφαρμογής, η Ελληνική Αστυνομία αποκτά γνωστική πρόσβαση στα δεδομένα που αποστέλλονται στα κατά τόπο αρμόδια Επιχειρησιακά Κέντρα των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, τα οποία επεξεργάζεται για δικό της λογαριασμό στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ενώ η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποκτά γνωστική πρόσβαση μόνο σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα (αριθμό δικαιούχων προσώπων που έλαβαν ή/και ενεργοποίησαν την εφαρμογή).

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι Εκτελούσα την Επεξεργασία για τον σκοπό της αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση του άρθρου 8 της παρούσας, για λογαριασμό των Υπευθύνων Επεξεργασίας. Κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων τους.

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.δ.. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει, για λογαριασμό της ΓΓΔΟΠΙΦ, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.δ.. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αναλαμβάνει η Εκτελούσα την Επεξεργασία καθορίζονται με Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με την ΓΓΔΟΠΙΦ.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υπουργός Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!