Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Κρατικός Προϋπολογισμός Ύψος συνολικών φόρων προϋπολογισμού

Καθαρά Έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ​2022 σε δημοσιονομική βάση

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 60.359 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.934 εκατ. ευρώ ή 8,9%, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Αναλυτικότερα:

Φόροι:

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 54.915 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 4.860 εκατ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Η αύξηση αυτή οφείλεται:

α) στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λόγω της σταδιακής επαναφοράς της στην κανονικότητα μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης νοικοκυριών  και  επιχειρήσεων, 

β)  στη  σημαντική  αύξηση  των  τουριστικών  εισπράξεων  που επανήλθαν πλησίον του επιπέδου του 2019,

γ) στη σημαντική αύξηση των μισθών, γεγονός που επηρεάζει  κυρίως  τα  έσοδα  από  τους  άμεσους  φόρους  (φόροι  εισοδήματος)  και

δ)  στις  έντονες πληθωριστικές  πιέσεις  που  αντιμετωπίζει  και  η  χώρα  μας,  ως  αποτέλεσμα  της  παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως ο ΦΠΑ, οι ΕΦΚ, οι φόροι με μορφή χαρτοσήμου και οι  φόροι  επί  χρηματοοικονομικών  και  κεφαλαιακών  συναλλαγών. 

Οι  φόροι  επί  αγαθών  και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο ύψος των 31.532 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3.041 εκατ. ευρώ ή 10,7% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεταινα ανέλθουν στο ποσό των 21.409 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.654 εκατ. ευρώ από τον στόχο και τα έσοδα από τους ΕΦΚ εκτιμώνται στο ποσό των 7.076 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι δασμοί και τα λοιπά τέλη που επιβάλλονται στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της ΕΕ με βάση το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο.

Εκτιμώνται έσοδα 423 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 127 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Οι  τακτικοί  φόροι  ακίνητης  περιουσίας,  που  περιλαμβάνουν  κυρίως  τον  ΕΝΦΙΑαναμένεται  να διαμορφωθούν στο ύψος των 2.381 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 121 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022, λόγω της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου του ΕΝΦΙΑ (νέες αντικειμενικές αξίες, μείωση συντελεστών κύριου φόρου, επέκταση των εκπτώσεων).

Φόροι κεφαλαίου

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών. Εκτιμώνται έσοδα 226 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Τα  κύρια  έσοδα  της  κατηγορίας  αυτής  προέρχονται  από  το  τέλος  επιτηδεύματος  και  από  τη συμμετοχή  του  Δημοσίου  στα  κέρδη  της  ΤτΕ

Οι  λοιποί  φόροι  παραγωγής  εκτιμάται  ότι  θα διαμορφωθούν σε 1.198 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 165 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω του αυξημένου μερίσματος από την ΤτΕ κατά 116 εκατ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος

Το  ύψος  του  φόρου  εισοδήματος  (φυσικών  προσώπων,  νομικών  προσώπων  και  λοιπών κατηγοριών) αναμένεται να διαμορφωθεί στα 16.855 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.508 εκατ. ευρώ ή 9,8%, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν σε 11.152 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 800 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμώνται στο ποσό των 4.399εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 606 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Λοιποί τρέχοντες φόροι

Η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  κυρίωςτα  τέλη  κυκλοφορίας  οχημάτων  και  τα  διάφορα  μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.298 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Κοινωνικές εισφορές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τις εισφορές των εργαζομένων για παροχές υγείας από το δημόσιο. Εκτιμώνται έσοδα 55 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από τον στόχο.

 

Μεταβιβάσεις: Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα έσοδα από:

  • το  συγχρηματοδοτούμενο  σκέλος  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  που αναμένεται να ανέλθει σε 4.681 εκατ. ευρώ, καθώς και μέρος του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ύψους 30 εκατ. ευρώ,
  • τη μεταφορά αποδόσεων λόγω της διακράτησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs) και από το Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων (SMPs) της ΕΚΤ, καθώς και επιστροφή τόκων EFSF, συνολικού ύψους 748 εκατ. ευρώ και
  • το ΤΑΑ, ύψους 2.816 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εσόδων από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθει στα 8.474 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 908 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων του ΠΔΕ κατά 446 εκατ. ευρώ, καθώς και της είσπραξης εσόδων από ANFAsκαι SMPsκαι από επιστροφήτόκων EFSF, ύψους 748 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί.

Πωλήσεις αγαθώνκαι υπηρεσιών

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα έσοδα από παράβολα, μισθώματα κτιρίων και υποδομών, καθώς και από προμήθειες, λόγω παροχής εγγύησης του ΕΔ.

Οι πωλήσειςαγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να διαμορφωθούν στο ύψος των 676 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Λοιπά τρέχοντα έσοδα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εσόδων, με κυριότερες τα μερίσματα από τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο διαφόρων εταιρειών, τους τόκους από ομόλογα που κατέχει το ΕΔ, τις διάφορες κατηγορίες προστίμων και προσαυξήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, το οποίο προέρχεται κυρίως από επιστροφές ποσών από Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  (ΝΠΔΔ)  για  εκτέλεση  έργων  επενδύσεων,  καθώς  και  τις επιστροφές ιδίων πόρων από την ΕΕ.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2.218  εκατ.  ευρώ,  αυξημένα  κατά  191  εκατ.  ευρώ  έναντι  του  στόχου  του  προϋπολογισμού  2022, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από μερίσματα φορέων του δημοσίου κατά 141εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Η  κατηγορίααυτή  αφορά  έσοδα  από  την  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  ΕΔ,  μέσω  της διαδικασίας  αποκρατικοποιήσεων  από  το  Ταμείο  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περιουσίας  του  Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

Εκτιμώνται  έσοδα  ύψους  13  εκατ.  ευρώ,  χωρίς  απόκλιση  από  τον  στόχο  του προϋπολογισμού 2022.

 

Επιστροφές φόρων

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 5.993 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1.036 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων επιστροφών του ΦΠΑ.

 

Πληροφοριακά στοιχείαΈσοδα

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα του ΠΔΕ περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα έσοδα».

Ειδικότερα, τα έσοδα ΠΔΕ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.700 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2022.

Έσοδα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα έσοδα του ΤΑΑ περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις» και αναμένεται να ανέλθουνσε δημοσιονομική βάση στο ποσό των 2.816 εκατ. ευρώ, στο ύψος των αντίστοιχων δαπανών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ