Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 104122/2022 Καθορισμός του φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος του άρθρου 58 του ν. 4837/2021 «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α’ 178).

Αριθμ. 104122

ΦΕΚ Β 5814 - 15.11.2022

Καθορισμός του φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος του άρθρου 58 του ν. 4837/2021 «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α’ 178).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178) και ειδικότερα το εδάφιο για τον καθορισμό του φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

7. Τις διατάξεις του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». (Α’ 135)

8. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

9. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

10. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

13. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το π.δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», (Α’ 430), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

16. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

17. Την υπ’ αρ. 101619/27-10-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του Προγράμματος χρηματοδότησης για την δημιουργία νεών τμημάτων βρεφικής φροντίδας

1. Καθορίζουμε ως φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος του άρθρου 58 του ν. 4837/2021 «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας» (Α’ 178), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ), εφεξής «Φορέας Υλοποίησης».

2. Το Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του άρθρου 58 του ν. 4837/2021 εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση παιδικής προστασίας» (κωδ.16919), που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους. Ειδικότερα έχει ενταχθεί ως υποέργο 4 «Υποστήριξη της δημιουργίας νέων βρεφικών σταθμών ή νέων θέσεων σε υφιστάμενους βρεφικούς σταθμούς για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης

1. Το ΤΕΕ, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας του άρθρου 58 του ν. 4837/2021, αναλαμβάνει:

α) Την πραγματοποίηση μελέτης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του ως άνω προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησής του.

β) Την κατάρτιση σχεδίου τεχνικού δελτίου για την ένταξη και έγκριση του προγράμματος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προκειμένου να υποβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

γ) Την επικοινωνία με την αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την οριστικοποίηση και υλοποίηση του τεχνικού δελτίου βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του Ταμείου.

δ) Τον σχεδιασμό και τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες, φορείς, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ για την υποβολή αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

ε) Τη δημοσιότητα του Προγράμματος για την προσέλκυση αιτήσεων.

στ) Την υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν καθώς και την αξιολόγησή τους.

ζ) Την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης.

η) Την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής εγκεκριμένων αιτήσεων.

θ) Την παραλαβή και εξέταση ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους κατά των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης.

ι) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων.

ια) Την εισήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση αποφάσεων απένταξης από το πρόγραμμα.

ιβ) Την ανάπτυξη ξεχωριστού λογισμικού, εάν απαιτείται, και τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης.

ιγ) Την υποβολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδίου με συχνές ερωτήσειςαπαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του σχετικού Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων.

ιδ) Την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για θέματα των δράσεων του προγράμματος και την υποβολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης.

ιε) Την εισήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, την διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή τους. ιστ) Την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

ιζ) Την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

ιη) Την παραλαβή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

θ) Την εκταμίευση των πόρων του προγράμματος και τη διάθεση αυτών προς τους δικαιούχους.

2. Το ΤΕΕ αναλαμβάνει, επίσης, καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

3. Το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη των δράσεων, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών.

4. Το ΤΕΕ οφείλει να ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!