Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 105837/2022 Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 105837

ΦΕΚ B' 5807/15.11.2022

Τροποποίηση της υπ' αρ. 11641/08.02.2022 απόφασης «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 622).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 2.α του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» (Α’ 8),

ε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

3. Την υπ’ αρ. 11641/08.02.2022 απόφαση «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 622).

4. Tα υπ’ αρ. 225430/16.05.2022 και 313619/05.07.2022 έγγραφα του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 11641/08.02.2022 απόφασης «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 622), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ

Συστήνονται οι παρακάτω Διοικητικές Επιτροπές στον e-ΕΦΚΑ, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνσης Α' Απονομής Συντάξεων με έδρα την Αθήνα
Διεύθυνσης Β' Απονομής Συντάξεων με έδρα τον Πειραιά
Διεύθυνσης Ε' Απονομής Συντάξεων - Α' Υποδιεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα την Αθήνα
Διεύθυνσης Ε' Απονομής Συντάξεων - Β' Υποδιεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα την Αθήνα
Διεύθυνσης ΣΤ' Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών με έδρα την Αθήνα
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με έδρα την Αθήνα
Υγειονομικών με έδρα την Αθήνα
Νομικών με έδρα την Αθήνα
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, Διοικητική Επιτροπή Επικουρικών Συντάξεων με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, Διοικητική Επιτροπή Εφάπαξ Παροχών με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - Διοικητική Επιτροπή Επικουρικής Ασφάλισης με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - Διοικητική Επιτροπή Εφάπαξ Παροχών με έδρα την Αθήνα
Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας με έδρα την Αθήνα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής
Τοπικής Διεύθυνσης Α’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
Τοπικής Διεύθυνσης Δ' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
Τοπικής Διεύθυνσης Ε' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ' ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια
Τοπικής Διεύθυνσης Ζ' ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι
Τοπικής Διεύθυνσης Η' ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Δάφνη
Τοπικής Διεύθυνσης Θ' ΚΤ Αθήνας με έδρα Ζωγράφου
Τοπικής Διεύθυνσης Ι' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη
Τοπικής Διεύθυνσης ΙΑ' ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Νέος Κόσμος)
Τοπικής Διεύθυνσης Α' ΒΤ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή
Τοπικής Διεύθυνσης Β' ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' ΒΤ Αθήνας με έδρα την Κηφισιά
Τοπικής Διεύθυνσης Δ' ΒΤ Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο
Τοπικής Διεύθυνσης Ε' ΒΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία
Τοπικής Διεύθυνσης Α' ΔΤ Αθήνας με έδρα το Περιστέρι
Τοπικής Διεύθυνσης Β' ΔΤ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' ΔΤ Αθήνας με έδρα το Ίλιον
Τοπικής Διεύθυνσης Δ' ΔΤ Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη
Τοπικής Διεύθυνσης Α' ΝΤ Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ανατολικής Αττικής με έδρα τις Αχαρνές
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Ανατολικής Αττικής με έδρα τον Άγιο Στέφανο
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Ανατολικής Αττικής με έδρα τη Ραφήνα
Τοπικής Διεύθυνσης Δ' Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί
Τοπικής Διεύθυνσης Ε’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο
Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια
Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά
Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά
Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Πειραιώς με έδρα το Κερατσίνι
Τοπικής Διεύθυνσης Δ’ Πειραιώς με έδρα τον Κορυδαλλό
Τοπικής Διεύθυνσης Ε’ Πειραιώς με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ’ Πειραιώς με έδρα το Πέραμα

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Π.Υ.Σ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή
Τοπικής Διεύθυνσης Δράμας με έδρα την Δράμα
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο
Τοπικής Διεύθυνσης Καβάλας με έδρα την Καβάλα
Τοπικής Διεύθυνσης Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνσης Γ' Απονομής Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Υποδιεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τοπικής Διεύθυνσης Δ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ' Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά
Τοπικής Διεύθυνσης Ζ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη
Τοπικής Διεύθυνσης Η' Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο
Τοπικής Διεύθυνσης Θ' Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη
Τοπικής Διεύθυνσης Ι' Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ημαθίας με έδρα τη Βέροια
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια
Τοπικής Διεύθυνσης Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Πέλλας με έδρα την 'Εδεσσα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
Τοπικής Διεύθυνσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη
Τοπικής Διεύθυνσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες
Τοπικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο
Π.Υ.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' ΚοΖάνης με έδρα την ΚοΖάνη
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα
Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά
Τοπικής Διεύθυνσης Καστοριάς με έδρα την Καστοριά
Τοπικής Διεύθυνσης Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα
Π.Υ.Σ.Υ. Ηπείρου και Κέρκυρας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα
Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας με έδρα την Άρτα
Τοπικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα
Τοπικής Διεύθυνσης ΠρέβεΖας με έδρα την ΠρέβεΖα
Τοπικής Διεύθυνσης Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα
Π.Υ.Σ.Υ. Θεσσαλίας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Λάρισας με έδρα την Λάρισα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Λάρισα με έδρα τη Λάρισα
Τοπικής Διεύθυνσης Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
Τοπικής Διεύθυνσης Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα
Π.Υ.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ευβοίας με έδρα την Χαλκίδα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι
Τοπικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι
Τοπικής Διεύθυνσης Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα
Π.Υ.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Αχαΐας με έδρα το Αίγιο
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ηλείας με έδρα τον Πύργο
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα
Τοπικής Διεύθυνσης Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο
Τοπικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι
Τοπικής Διεύθυνσης Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα
Π.Υ.Σ.Υ. Πελοποννήσου
Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας με έδρα το Δήμο Ναυπλιέων
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Κορινθίας με έδρα το Κιάτο
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία
Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη
Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
Π.Υ.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου
Τοπικής Διεύθυνσης Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη
Τοπικής Διεύθυνσης Σάμου με έδρα τη Σάμο
Τοπικής Διεύθυνσης Χίου με έδρα τη Χίο
Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου
Τοπικής Διεύθυνσης Α' Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου
Τοπικής Διεύθυνσης Β' Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο
Τοπικής Διεύθυνσης Γ' Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα
Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο
Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κω
Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης
Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο
Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο
Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο
Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο
Τοπικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο
Τοπικής Διεύθυνσης Χανίων με έδρα τα Χανιά

Άρθρο 2

Σύνθεση

1. Οι Διοικητικές Επιτροπές των Τοπικών Διευθύνσεων της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών και της ΣΤ’ Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης, αποτελούνται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

5. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα αγροτών συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ και β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της οικείας Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των οικείων διευθύνσεων, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι των οικείων διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι Διοικητικές Επιτροπές των Τοπικών Διευθύνσεων των υπολοίπων Π.Υ.Σ.Υ. και της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελούνται από:

1. Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλληλο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. κατηγορίας, με Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή υπάλληλο εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

5. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα αγροτών συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ και β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της οικείας Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των οικείων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι των οικείων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, με τους αναπληρωτές τους.

3. Η Διοικητική Επιτροπή της Διεύθυνσης Β’ Απονομής Συντάξεων, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

5. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα ναυτικών συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοδοτών που προτείνεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, με τους αναπληρωτές τους.

6. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα ναυτικών πρακτόρων συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος προτεινόμενος από την Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, με τον αναπληρωτή του.

7. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα αγροτών συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Β’ Απονομής Συντάξεων και

β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων της ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Β’ Απονομής Συντάξεων εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Η ανωτέρω Επιτροπή εκδικάζει ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Β’ Απονομής Συντάξεων, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

4. Η Διοικητική Επιτροπή της Διεύθυνσης Γ’ Απονομής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, αποτελείται από:

1. Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλληλο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή υπάλληλο εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. κατηγορίας, Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή εποπτευόμενου, εκτός e-ΕΦΚΑ, Φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

5. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα αγροτών συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γ’ Απονομής Συντάξεων και β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων της ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γ’ Απονομής Συντάξεων εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Η ανωτέρω Επιτροπή εκδικάζει ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Γ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων, εκτός των θεμάτων που αφορούν στους ασφαλισμένους του τ. Ε.Τ.Α.Α. και τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., τα οποία θα εκδικάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

5. Οι Διοικητικές Επιτροπές της Διεύθυνσης Ε’ Απονομής Συντάξεων, ως εξής:

Α. Η Διοικητική Επιτροπή της Α’ Υποδιεύθυνσης Απονομών, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. και Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε.Θ.Ν.Ι.Κ.Η., που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ή την Εθνική Ασφαλιστική με τον αναπληρωτή του.

Β. Η Διοικητική Επιτροπή της Β’ Υποδιεύθυνσης Απονομών, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και τ. Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., που προτείνεται από τη Γ.Σ.Ε.Ε., με τον αναπληρωτή του

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τον Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) και Η.Σ.Α.Π., με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Ε’ Απονομής Συντάξεων μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης και β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της οικείας διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ε’ Απονομής Συντάξεων εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ε’ Απονομής Συντάξεων, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με τους αναπληρωτές τους.

6Α. Η Διοικητική Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αποτελείται από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), με τους αναπληρωτές τους.

2. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών που προτείνονται από τον Σ.Α.Τ.Ε., την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., την Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε. και την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ένωση Συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (1) μέλη.

6Β. Η Διοικητική Επιτροπή Υγειονομικών, αποτελείται από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους των ιατρών, που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τους αναπληρωτές τους.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο των οδοντιάτρων, που προτείνεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των φαρμακοποιών, που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων υγειονομικών, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών, με τον αναπληρωτή του.

5. Έναν (1) εκπρόσωπο των κτηνιάτρων, που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, με τον αναπληρωτή του.

6. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (1) μέλη.

6Γ. Η Διοικητική Επιτροπή Νομικών, αποτελείται από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους των Δικηγόρων, που προτείνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τους αναπληρωτές τους.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο των συμβολαιογράφων, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων δικηγόρων, που προτείνεται από το Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων, με τον αναπληρωτή του.

5. Έναν (1) εκπρόσωπο των υποθηκοφυλάκων, που προτείνεται από το Σύλλογο Υπαλλήλων Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του.

6. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (1) μέλη.

6Δ. Η Διοικητική Επιτροπή των ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποτελείται από:

1. Δύο (2) εκπροσώπους των Δημοσιογράφων, που προτείνονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που υποδεικνύεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που υποδεικνύεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

5. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (1) μέλη.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Υγειονομικών, Νομικών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος της Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και β) οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Δ’ Διεύθυνσης Απονομής συντάξεων για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δ’ Απονομής Συντάξεων εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Διοικητικές Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές για θέματα παροχών της Γ’ και Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και θεμάτων ασφάλισης και εσόδων χωρικής αρμοδιότητας όλης της Επικράτειας, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι της οικείας Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με τους αναπληρωτές τους.

7. Οι Διοικητικές Επιτροπές στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ως εξής:

Α. Η Διοικητική Επιτροπή για θέματα επικουρικών συντάξεων, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του.

Β. Η Διοικητική Επιτροπή για θέματα εφάπαξ παροχών, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητάς του και β) οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της οικείας διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών δημόσιου τομέα, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι της οικείας Γενικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ με τους αναπληρωτές τους.

8. Οι Διοικητικές Επιτροπές στη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ως εξής:

Α. Η Διοικητική Επιτροπή για θέματα Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελείται από:

1. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

Β. Η Διοικητική Επιτροπή για θέματα εφάπαξ παροχών, αποτελείται από:

α. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητάς του και β) οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της οικείας διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της Επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Οι ανωτέρω Επιτροπές εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, καθώς και ενστάσεις που αφορούν επί καταλογισμών αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών συντάξεων επί συνταξιοδοτικών αποφάσεων αρμοδιότητάς τους.

Ως γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ με τους αναπληρωτές τους.

9. Η Διοικητική Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας αποτελείται από:

α. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α’ ή Δ.Ε. με 25ετή τουλάχιστον υπηρεσία, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του π.δ. 213/1992 (Α’ 102), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του.

γ. Δύο (2) εκπροσώπους των τραπεζοϋπαλλήλων προερχόμενοι από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.

δ. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα του τ. Τ.Α.Ξ.Υ., και στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ταμεία (Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π, Τ.Α.Π.-Η.Λ.Π.Α.Π., Τ.Α.Π.-Εθνική Ασφαλιστική, Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., Τ.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. και Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), θα συμμετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

Στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, α) ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητάς του και β) οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της οικείας διεύθυνσης για θέματα αρμοδιότητας των τμημάτων τους ή υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ Α’ βαθμού με θέση ευθύνης προερχόμενοι από οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και τις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι δύναται να διορίζονται με απόφαση Διοικητή ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα συνεπικουρούμενος από τα υπό στοιχεία β μέλη άνευ ψήφου και παρέχουν προς τα μέλη της επιτροπής τις απαιτούμενες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή γνώμες.

Η ανωτέρω Επιτροπή εκδικάζει ενστάσεις και προσφυγές εκτός των θεμάτων που αφορούν στους ασφαλισμένους του τ. Ε.Τ.Α.Α. και τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., τα οποία θα εκδικάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές.

Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ με τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 3

Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

1. Οι εκπρόσωποι μέλη των Διοικητικών Επιτροπών (Δ.Ε.) με τους αναπληρωτές τους επιλέγονται, για την Περιφέρεια Αττικής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για τις Περιφέρειες εκτός Αττικής, από τον Περιφερειάρχη για τις Δ.Ε. που έχουν την έδρα τους στην οικεία Περιφέρεια, από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό εκπροσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Φορείς και Οργανώσεις που υποδεικνύουν εκπροσώπους, λυθεί, τεθεί υπό εκκαθάριση ή εκλείψει για οποιαδήποτε λόγο, ο Υπουργός καλεί την κατά την κρίση του αντίστοιχη οργάνωση ασφαλισμένων ή εργοδοτών ή συνταξιούχων να ορίσει εκπροσώπους.

2. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας των Διοικητικών Επιτροπών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, α) της Περιφέρειας Αττικής, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και β) των Περιφερειών εκτός Αττικής διορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη για τις Δ.Ε. που έχουν την έδρα τους στην οικεία Περιφέρεια, με τριετή θητεία η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της και δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τις Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής είναι τριετής χωρίς δυνατότητα συμμετοχής των ιδίων μελών πέρα των δύο (2) συνεχών θητειών στην ίδια επιτροπή.

4. Μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από την επιτροπή, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας.

6. Οι Διοικητικές Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα που ανήκουν ή όπου αλλού οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Φορέα, λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

7. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων καθορίζεται σε δέκα (10) για κάθε μία από τις επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής και για τις επιτροπές εκτός Αττικής σε έξι (6). Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν 2 φορές την ίδια ημέρα και να απέχουν χρονικά μεταξύ τους μία ώρα.

8. Τα θέματα ανά συνεδρίαση κατανέμονται από τους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων στους εισηγητές ισομερώς.

9. Ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του υποδεικνύονται από τον προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης ή της Τοπικής Διεύθυνσης.

10. Για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών έχουν εφαρμογή συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

11. Κωλύματα και έκπτωση μελών ασφαλισμένων και εργοδοτών:

Α. Τα μέλη που εκπροσωπούν τους εργοδότες στις Διοικητικές Επιτροπές (τακτικό και αναπληρωματικό) και υποδεικνύονται από τον οικείο εργοδοτικό φορέα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς τον Φορέα και να πληρούν μία εκ των τριών παρακάτω προϋποθέσεων:

α. Τα ίδια τα μέλη να είναι εργοδότες, δηλαδή να απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του Φορέα,

β. το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν να είναι εργοδότης, δηλαδή να απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του Φορέα,

γ. οι ίδιοι να είναι μέλη της Διοίκησης του οικείου εργοδοτικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος εργοδοτικός φορέας είναι και αυτός εργοδότης.

Β. Τα μέλη που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους στις Διοικητικές Επιτροπές (τακτικό και αναπληρωματικό) πρέπει να είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν και να συντρέχει ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας και ασφάλισης.

12. Τα μέλη των Διοικητικών Επιτροπών υπέχουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που στοιχειοθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!