Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο.ΔΕΑΦ 1108406 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4982/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. :105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375311,317
Email:deaf@aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' , Β
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδ.:106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
Email:deef@aade.gr
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ.:18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο:210 4802282
Email: d.eleg@aade.gr
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ.:18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο:210 4802282
Email:defk@aade.gr
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3635007
Email:deispraxeon@aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

Αρ. Πρωτ: Ο.ΔΕΑΦ 1108406 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 5, 28, 30, 44, 77, 84, 88, 95 και 112 του ν. 4982/2022 με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α 195/15.10.2022).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 28, 30, 44, 77, 84, 88, 95 και 112 του ν. 4982/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4982/2022:

- του άρθρου 13 παρ. 5 αναφορικά με την εισφορά σε χρήμα - του άρθρου 28 αναφορικά με τα Κίνητρα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.)

- του άρθρου 30 αναφορικά με τα Κίνητρα για την εγκατάσταση εντός Επιχειρηματικού Πάρκου

- του άρθρου 44 για τη φορολογική μεταχείριση και τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

- του άρθρου 77 περί της ρύθμισης θεμάτων εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» - Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 2 ν. 4338/2015

- του άρθρου 84 σχετικά με το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης δράσεων - τροποποίηση άρθρου 9 ν.4890/2022

- του άρθρου 88 αναφορικά με την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 4949/2022

- του άρθρου 95 αναφορικά με την ενίσχυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

- του άρθρου 112 περί της έναρξης ισχύος

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Το άρθρο 13 παρ. 5 αφορά στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) και συμμετέχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε χρήμα.
  • Το άρθρο 28 αφορά στη σύσταση και στις συναλλαγές της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.) και στα κίνητρα που δίδονται για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου.
  • Το άρθρο 30 αφορά στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και στα κίνητρα που δίδονται για την εγκατάσταση.
  • Το άρθρο 44 αφορά στην εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας σε σχέση με το εμπράγματο δικαίωμα της επιφανείας εντός επιχειρηματικού πάρκου που ρυθμίζεται από τα άρθρα 36-44 (Κεφάλαιο Γ) του νόμου και τη δυνατότητα τιτλοποίησης αυτού, καθώς και τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Το άρθρο 77 αφορά στην υπό εκκαθάριση εταιρεία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» και στον εκκαθαριστή της καθώς και στο νόμιμο εκπρόσωπο του εκκαθαριστή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  • Το άρθρο 84 αφορά στους δικαιούχους των αφορολόγητων, ανεκχώρητων και ακατάσχετων ενισχύσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης δράσεων
  • Το άρθρο 88 αφορά στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών - Το άρθρο 95 αφορά στις επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δικαιούχους της ενίσχυσης του άρθρου αυτού

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 13, 28, 30, 44, 77, 84, 88, 95 και 112 του ν. 4982/2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 13

Εισφορά σε γη και σε χρήμα

Με την παρ. 5 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η εισφορά σε χρήμα εκ μέρους των ιδιοκτητών των ακινήτων που βρίσκονται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) βεβαιώνεται με ατομική διοικητική πράξη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταβάλλεται, μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής, σε ειδικό λογαριασμό της Ε.Α.Δ.Ε.Π. που τηρείται για τον σκοπό αυτόν, σε έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής. Με την ίδια πράξη καθορίζονται και τα σχετικά διαστήματα καταβολής των δόσεων. Οι δόσεις καταβάλλονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.) ενημερώνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά υπόχρεο και χρέος.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενημερώνεται η αρμόδια, για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, για τη δέσμευση αυτής, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170). Η δέσμευση της χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας αίρεται αν εξοφληθούν ολικά οι βεβαιωμένες οφειλές προς την Ε.Α.Δ.Ε.Π..

Άρθρο 28

Κίνητρα για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι η σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.) απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Αν η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, το ποσό της απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας, δωρεάς έκτασης, σύστασης δικαιώματος επιφανείας, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εισφοράς ακινήτων προς την Ε.Α.Δ.Ε.Π. για τον σκοπό της διασφάλισης έκτασης, από την Ε.Α.Δ.Ε.Π. ή από και προς επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.), απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού του κινήτρου, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δεν διαθέτει σε τρίτο την εν λόγω έκταση.

Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι το ποσό της εισφοράς σε χρήμα, με το οποίο συμμετέχει έκαστος ιδιοκτήτης πλην της Ε.Α.Δ.Ε.Π., στις δαπάνες για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής, αποτελεί παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 170).

Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του καταλαμβάνουν όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 30

Κίνητρα για την εγκατάσταση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Ε.Π., απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Αν, μέσα σε πέντε (5) έτη από τη μετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο Ε.Π., υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.).

Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του καταλαμβάνουν όλους τους Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 44

Φορολογική μεταχείριση - Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Το άρθρο 44 του κοινοποιούμενου νόμου ρυθμίζει θέματα φορολογικής μεταχείρισης και αναγκαστικής εκτέλεσης επί δικαιώματος επιφανείας εντός επιχειρηματικού πάρκου.

Σημειώνεται ότι η εν γένει ρύθμιση του ανωτέρω δικαιώματος περιλαμβάνεται στα άρθρα 3644 (Κεφάλαιο Γ) του κοινοποιούμενου νόμου. Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για την εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας σε σχέση με το εμπράγματο δικαίωμα της επιφανείας και τη δυνατότητα τιτλοποίησης αυτού εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3986/2011 (Α' 152) περί της εξομοίωσης του δικαιώματος με εκείνο της επικαρπίας.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ., π.δ. 503/1985, Α' 182) για την κατάσχεση ακινήτου εφαρμόζονται και για την κατάσχεση του δικαιώματος της επιφάνειας.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, σε περίπτωση πλειστηριασμού του δικαιώματος επιφάνειας, οι γεγενημένες απαιτήσεις του κυρίου έναντι του επιφανειούχου για την καταβολή του ανταλλάγματος του άρθρου 37 ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης και πριν από τη διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά τα άρθρα 977 και 1007 Κ.Πολ.Δ.. Ομοίως, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές και σε περίπτωση πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014 (Α' 246), μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των ομαδικών πιστωμάτων ή αντίστοιχα των εξόδων εκκαθάρισης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση.

Άρθρο 77

Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος» - Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 2 ν. 4338/2015

Με το άρθρο 77 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκαν

α) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 («Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης ΟΔΙΕ Α.Ε.») του ν. 4338/2015 (Α'131) με τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάθεσης του τροποποιούμενου άρθρου, την παράταση της διαδικασίας εκκαθάρισης για δύο (2) επιπλέον έτη και την αντικατάσταση της λέξης «Δικαστήριο» από τη λέξη «Πρωτοδικείο», αντίστοιχα,

β) προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην ανωτέρω παράγραφο και

γ) αντικαταστάθηκε η παρ. 10 του ίδιου άρθρου. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων και προσθηκών, οι παρ. 2 και 10 του άρθρου 2 του ν. 4338/2015 διαμορφώθηκαν ως εξής:

«2. Από την 19η.10.2015, ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος άρθρου στη Βουλή και μέχρι την πάροδο εννέα (9) ετών από την έναρξη της εκκαθάρισης της ΟΔΙΕ Α.Ε. αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της ΟΔΙΕ Α.Ε. για οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής. Με αίτηση του εκκαθαριστή, το

Πρωτοδικείο, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δύναται να παρατείνει την προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την επιμελή διεξαγωγή της. Η αίτηση μπορεί να επαναληφθεί άπαξ, αλλά ο συνολικός χρόνος της δικαστικά δοθείσας παράτασης δεν δύναται να υπερβαίνει αυτόν της ανωτέρω αναστολής.».

«10. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της περ. στ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18), ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΔΙΕ Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εκκαθαριστής και ο νόμιμος εκπρόσωπός του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη ευθύνη για χρέη του ΟΔΙΕ Α.Ε., ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίον ανάγονται. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Κατά τα λοιπά, ως προς τον εκκαθαριστή εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 (Α' 288).».

Άρθρο 84

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4890/2022

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι, ο τίτλος και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4890/2022 (Α' 23), περί αφορολογήτου, ανεκχωρήτου και ακατασχέτου των διαλαμβανόμενων ενισχύσεων, διευρύνονται ως προς το πεδίο εφαρμογής, το αποδεικτικό του δευτέρου εδαφίου προσδιορίζεται ειδικότερα, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 9

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των δράσεων «‘Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο Πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «‘Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170) και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης. Το παρόν εφαρμόζεται και για τη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».».

Άρθρο 88

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 4949/2022

Με τη διάταξη του άρθρου 88 του κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιείται το άρθρο 81 του ν.4949/2022 (Α'126) για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων ως εξής: στο τέλος της παρ. 1 , περί επιχορήγησης χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων, προστίθεται εδάφιο, η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την ημερομηνία έναρξης της επιχορήγησης και τον καταμερισμό της σε ένα (1) δίμηνο και τρία (3) τρίμηνα, αντιστοίχως στις παρ. 3 και 4 προστίθεται διαζευκτικά η πρόβλεψη διμήνων, στην περ. δ' της παρ. 4 προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται η έκθεση ορκωτού λογιστή, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 προστίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και επιχορήγηση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου. Η δαπάνη των επιχορηγήσεων δύναται να καλύπτεται με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό δίμηνο και τρία (3) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.2.2022. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό δίμηνο και τρίμηνο αντίστοιχα σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο TAXISnet.

3. Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε διμήνου ή τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται:

α. από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ' εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Α' 251) και

β. από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ιδίων μέσων των επιχειρήσεων.

4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται:

α. από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων,

β. τα παραστατικά εκτυπώσεως,

γ. λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και

δ. από έκθεση ορκωτού λογιστή στις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

5. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των παρ. 3 και 4 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 95

Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ.

Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης ή ότι ο λαβών δεν είναι δικαιούχος ή ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης μικρότερο από αυτό που έλαβε, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το σύνολο ή το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/Ό14/Ό6) και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190). Οι οφειλές που βεβαιώνονται δυνάμει της παρούσας καταβάλλονται εφάπαξ και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν υπάγονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, σι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου άρθρου.

Άρθρο 112

Έναρξη ισχύος

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς του ν. 4982/2022 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15.10.2022), εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!