Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 153666 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/ 31.01.2022 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δικαιούχους» (Β’ 322).

Αριθμ. 153666 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 5473/24.10.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/ 31.01.2022 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δικαιούχους» (Β’ 322).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119 αυτού.

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως το άρθρο τέταρτο αυτού.

10. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

11. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

13. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

14. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1).

16. Τη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1).

18. Το από 11.10.2022 και με α.π. 1521 ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021 (Α’ 135).

19. Την υπ’ αρ. 152337/19-10-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 12027 ΕΞ 2022/ 31.01.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ελάχιστου επιτοκίου χορήγησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς του δικαιούχους» (Β’ 322), ως εξής και μόνο στα ακόλουθα σημεία, ήτοι τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2 και 3 αυτής και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Σε εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021 (Α’ 135), το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τους δικαιούχους, ορίζεται σταθερό:

α) Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187/1), σε ποσοστό 0,35%,

β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 1%.

Άρθρο 2

1) Το επιτόκιο του άρθρου 1 ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τροποποίησης της παρούσας, με την οποία αναθεωρείται το ελάχιστο επιτόκιο του άρθρου 1.

2) Η περ. β του άρθρου 1 δεν καταλαμβάνει όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συνάψει, το αργότερο 1 (μία) ημερολογιακή ημέρα προ της δημοσίευσης της παρούσας, σύμβαση με ανεξάρτητο Αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου και οι οποίες εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από σταθερό επιτόκιο σε ποσοστό 0,35%.

Άρθρο 3

Το επιτόκιο του άρθρου 1 είναι το ελάχιστο και δύναται κατά περίπτωση να είναι υψηλότερο, υπολογιζόμενο με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4522), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!