Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 98538/2022 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022

Αριθμ. 98538

ΦΕΚ Β 5369 - 18.10.2022

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 162).

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Την υπ’ αρ. 26226/3.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τον ν. 4399/2016» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 19 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022.

11. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

12. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

1. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4887/2022, για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στα Καθεστώτα Χορήγησης Ενισχύσεων του νόμου αυτού.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και Γραμματείς.

3. Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε κάθε αρμόδιο φορέα δύνανται να συγκροτούνται περισσότερες της μιας Επιτροπές.

4. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της που δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών) του ν. 4887/2022.

Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/ 2022, λαμβάνεται υπόψη και η συνάφεια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής με το αντικείμενο της θέσης του μέλους στον φορέα αυτό καθώς και η γνώση και εμπειρία των στελεχών της Διοίκησης με τα ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

5. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής που προέρχονται από το Ε.Μ.Π.Α. πραγματοποιείται με τυχαία κλήρωση από το σύνολο των μελών του που έχουν δηλώσει, κατόπιν πρόσκλησης, διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή.

6. Κάθε μέλος του Ε.Μ.Π.Α. δύναται να συμμετέχει ως μέλος σε Επιτροπές περισσότερων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022.

7. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής δύναται να ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκάστης Επιτροπής και ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της και δύνανται να προέρχονται είτε από τις Υπηρεσίες των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022, είτε από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117 του ν. 4887/2022.

Άρθρο 2

Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

1. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022.

2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ν. 4887/2022, τις ρυθμίσεις της οικείας προκήρυξης και των συνοδευτικών αυτής δικαιολογητικών και στοιχείων και στη βάση του Οδηγού Αξιολόγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4887/2022, για το σύνολο των υποβεβλημένων αξιολογήσεων.

3. Η Επιτροπή παραλαμβάνει την αίτηση υπαγωγής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:

i. σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,

ii. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται προθεσμία έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Η δυνατότητα αξιοποιείται άπαξ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της εντός της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας.

Στις περιπτώσεις που, για λόγους τεχνικής φύσεως, οι οποίοι αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν.), δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Π.Σ.-Αν., η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης λειτουργίας του συστήματος από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Η διαδικασία άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της άνω διαπιστωτικής πράξης, για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί.

Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει όλες τις συσχετιζόμενες ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου (Αίτηση Υπαγωγής, Αξιολόγηση, Απόσυρση, Συμπληρωματικά Στοιχεία, Μηνύματα) στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.Αν.).

4. To αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής δύναται να είναι: πρόταση προς υπαγωγή ή προς υπαγωγή με διαφορετικούς όρους σε σχέση με το αίτημα υπαγωγής όπως αρχικώς υποβλήθηκε, πρόταση προς απόρριψη για λόγους που άπτονται του ελέγχου νομιμότητας ή και της αξιολόγησης εύλογου κόστους και του ελέγχου δεικτών βαθμολογίας.

Βάσει του ως άνω αποτελέσματος, ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 3

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τα θέματα προς εξέταση της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων του άρθρου 2 της παρούσας. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να υποστηρίζονται στο έργο τους από τους ειδικούς εισηγητές της παρ. 7 του άρθρου 1.

2. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε χώρους των αρμόδιων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη. Η αποστολή της πρόσκλησης και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η συχνότητα και ο αριθμός των οποίων συναρτάται με το πλήθος των προς αξιολόγηση θεμάτων, τα οριζόμενα μέλη διατυπώνουν τις απόψεις των επί αυτών.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με το σύνολο των μελών της.

6. Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

7. Στο τέλος εκάστης συνεδρίασης συντάσσεται Πρακτικό με υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή) όλων των μελών της Επιτροπής. Στο Πρακτικό γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης των θεμάτων και καταγράφονται τυχόν επιφυλάξεις από τα μέλη της.

8. Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ου έργου της Επιτροπής υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν.) και ακολουθείται η περαιτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως προβλέπεται στην οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 4

Περιορισμοί και Όροι για τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

1. Τα μέλη του Ε.Μ.Π.Α. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές εφόσον ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να επιλέγονται για ανάθεση αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού ν. 4887/2022.

2. Τα μέλη του Ε.Μ.Π.Α. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της εφόσον συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των επενδυτικών σχεδίων που εξετάζονται κατά τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

3. Τα μέλη του Ε.Μ.Π.Α. που έχουν συντάξει την έκθεση πιστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 δεν συμμετέχουν υπό οιαδήποτε ιδιότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υποβάλλει την εν λόγω έκθεση πιστοποίησης.

4. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που αφορά η αξιολόγηση ή στην περίπτωση που στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού.

5. Στις περιπτώσεις ύπαρξης ή διαπίστωσης κωλυμάτων στα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, στις συνεδριάσεις συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ή τα επενδυτικά σχέδια ανατίθενται σε άλλες Επιτροπές.

6. Για τα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, βάσει του άρθρου 125 του ν. 4887/2022.

Άρθρο 5

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται με την παρούσα απόφαση θα καθορισθεί με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών που προβλέπεται την παρ. 16 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής έχει εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022, η υπ’ αρ. 26226/03-03-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!