Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 462973/2022 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615
210 52 85 642, 639, 536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599-617
Ε – mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77 – Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.,
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885–210 5291773
Aριθμ. Φαξ : 210 52 91 735
E – mail: diakanonismos@keao.gov.gr

Α.Δ.Α.: 9ΨΟΝ46ΜΑΠΣ-ΗΑ2

Α.Π.: 462973/Σ.597/05-10-22

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
1. Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γενικής Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
6. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
7. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
8. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμός 3ης Μαρτίου 2021), σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Σχετικά: 1. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ ΤΑ' 270/ 24.12.1997), όπως ισχύει.

2. Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ' 272/ 18.3.1998).

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.

Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Κ.Ε./6350/Α325/11-03-2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 964/Β/11-03-2021 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β'1432/09-04-2021, ΑΔΑ:ΨΔΡΕ465ΧΘΞ-90Ε), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται οι πληγείσες περιοχές, από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ανωτέρω Δ.Α.Ε.Φ.Κ. συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 2094/Β'/20.05.2021, ΑΔΑ: 6ΑΤ9465ΧΘΞ-ΡΟΜ), με την οποία επεκτείνεται η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.

Με την υπό στοιχεία 177779/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/03.06.2022 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 3022/17.06.2022, ΑΔΑ: 6ΕΦ6465ΧΘΞ-96Ω), επεκτείνεται περαιτέρω η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση εισφορών για την ενιαία εφαρμογή από τα αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής –Υπαγόμενα πρόσωπα

Στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω ΚΥΑ εμπίπτουν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα, στις περιοχές που καθορίζονται ως πληγείσες από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και συγκεκριμένα:

I. Στις περιοχές που καθορίζονται με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Κ.Ε./6350/Α325/11-03-2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 964/Β/11-03-2021 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β'1432/09-04-2021, ΑΔΑ:ΨΔΡΕ465ΧΘΞ-90Ε):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

A. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

α) ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 • Κοινότητα Παλαιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ελασσόνας
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς

β) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

 • Κοινότητα Νίκης της Δημοτικής Ενότητας Αρμενίου
 • Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Βουναίνων, Κραννώνος, Κυπαρίσσου, Μικρού Βουνού της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος
 • Κοινότητα Μοσχοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου

γ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 • Κοινότητα Φαλάννης της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας
 • Κοινότητες 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων

δ) ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 • Κοινότητες Αμπελώνος και Βρυοτόπου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου

B. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας

II. Στις περιοχές που προστέθηκαν μεταγενέστερα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 2094/Β'/20.05.2021, ΑΔΑ: 6ΑΤ9465ΧΘΞ-ΡΟΜ),:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

α) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

 • Κοινότητα Σκοτίνης της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύμπου

β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Κοινότητα Κατερίνης της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης
 • Κοινότητα Κορινού της Δημοτικής Ενότητας Κορινού
 • Κοινότητα Περιστάσεως της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας
 • Κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Μηλιάς της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας
 • Κοινότητα Ρητίνης της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Β2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

α) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 • Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής
 • Κοινότητα Φούφα της Δημοτικής Ενότητας Μουρικίου
 • Κοινότητα Περδίκκα της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας

β) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

 • Κοινότητες Μεταξά και Πλατανορρεύματος της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 • Κοινότητες Ανθηρού και Καρυάς της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας

β) ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 • Κοινότητες Πύργου Ιθώμης και Χάρματος της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης
 • Κοινότητες Μουζακίου, Γελάνθης και Μαγουλίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Παμίσου

γ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

δ) ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 • Κοινότητα Σοφάδων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων

Γ2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

α) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

 • Κοινότητες Αγιάς, Μεγαλοβρύσου και Μεταξοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς
 • Κοινότητα Ομολίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
 • Κοινότητα Καστρίου της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας

β) ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

γ) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Νικαίας

δ) ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων
 • Κοινότητα Γόννων της Δημοτικής Ενότητας Γόννων
 • Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου
 • Κοινότητα Μακρυχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος

ε) ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Αμπελώνος

στ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 • Κοινότητες Κρήνης, Μεγάλου Ευυδρίου, Πολυνερίου και Υπερείας της Δημοτικής Ενότητας Ενιππέα
 • Κοινότητα Σκοπιάς της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου
 • Κοινότητες Αμπελείας, Ρευματιάς, Σκοτούσσης και Χαλκιάδων της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα
 • Κοινότητα Φαρσάλων της Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων

Γ3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

α) ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων
 • Κοινότητα Αχλαδέας της Δημοτικής Ενότητας Χασίων

β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 • Κοινότητες Βροντερού, Ελάτης και Πετρουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων
 • Κοινότητες Γόμφων και Μουριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων
 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Μυροφύλλου
 • Κοινότητες Παραποτάμου και Πιαλείας της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων
 • Κοινότητες Βαλκάνου, Μεσοχώρας και Στουρναραιίκων της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων
 • Κοινότητες Αγίου Βησσαρίωνος, Κοτρωνίου και Παλαιοκαρυάς της Δημοτικής Ενότητας Πύλης

γ) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

δ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 • Όλη η Δημοτική Ενότητα Πελλιναίων

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

 • Κοινότητα Παλαιάς Γιαννιτσούς της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης

III. Στις περιοχές που προστέθηκαν περαιτέρω με την υπό στοιχεία 177779/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/03.06.2022 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 3022/17.06.2022, ΑΔΑ: 6ΕΦ6465ΧΘΞ-96Ω),:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 • Δημοτικές Κοινότητες Ερμητσίου, Ματαράγκας και Πύργου Κιερίου, της Δημοτικής Ενότητας Άρνης
 • Δημοτική Κοινότητα Λουτρού της Δημοτικής Ενότητας Μενελαΐδας
 • Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αμπέλου, Καρποχωρίου και Πασχαλίτσης, της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων,

οι οποίες επλήγησαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και αποδεδειγμένα έχει υποστεί ζημία η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Β. Ρύθμιση Εισφορών

Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:

Β.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, ήτοι 01/03/2021 – 31/08/2021.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), ήτοι έως 28/02/2021.

Β.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).

 • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (δηλ. 01/03/2021) και έως και 31/08/2021, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, ήτοι με ληκτική ημερομηνία πληρωμής έως 28/02/2021.

Γ. Υπαγωγή σε ρύθμιση – Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, (31η Αυγούστου 2021), με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

Οι εισφορές των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, ήτοι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.

Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Επισήμανση

 • Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Δ. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:

 • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
 • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.

Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.

Ε. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΣΤ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης.

Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.

Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.

Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Ζ. Επισημάνσεις

Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!