Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 39740 ΕΞ 2022 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη ΔΥΠΑ στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Αριθμ. 39740 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 5249/11.10.2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 84.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 98155/Γ4/14.06.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» και ιδίως το άρθρο 11 (Β’ 2366).

Δ. Την υπ’ αρ. 4031/76/20.07.2021 απόφαση του ΔΣ του πρώην ΟΑΕΔ «Έγκριση της 541/20/18-05-2021 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΚΕΠ για τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)».

Ε. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 127175//H/04.11.2011 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και ιδίως την παρ. 2.α του άρθρου 2 (Β’ 2508).

Ζ. Το υπ’ αρ. 8557/11-06-2021 αίτημα διαλειτουργικότητας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Η. Το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 32790 ΕΙ 2021 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας υπηρεσία «Έλεγχος ανέργου-μαθητή», με βάση το ως άνω αίτημα.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος ανέργου-μαθητή», της οποίας πάροχος των δεδομένων είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων - ΙΝΕΔΙΒΙΜ» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Η υπηρεσία αυτή, που αποτελείται από τη μέθοδο «Έλεγχος ανέργουμαθητή με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ», για την αναζήτηση στοιχείων φυσικού προσώπου που αντλούνται από τη βάση δεδομένων της ΔΥΠΑ, με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του, πραγματοποιεί έλεγχο του εάν ένα φυσικό πρόσωπο είναι άνεργος, μαθητής στη ΔΥΠΑ ή τίποτε από τα δύο.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η επαλήθευση των δεδομένων της παρ. 1 προκειμένου η ΔΥΠΑ να αναλαμβάνει και να προμηθεύει τους εγγεγραμμένους νέους ανέργους στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 15-30 ετών καθώς και τους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και τους σπουδαστές των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ έως 30 ετών με Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων, οι οποίες εξασφαλίζουν στους κατόχους τους την παροχή εκπτώσεων σε διαφορά αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4031/76/20.07.2021 απόφαση του ΔΣ του πρώην ΟΑΕΔ «Έγκριση της 541/20/18-05-2021 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΚΕΠ για τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)».

3. Ο φορέας λήπτης των δεδομένων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ διενεργείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 4 Οκτωβρίου

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!