Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 90097/2022 Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων

Αριθμ. 90097

ΦΕΚ B' 5106/29.09.2022

A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) και ιδίως την παρ. 1 αυτού.

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κωδικά Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 23 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184).

10. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6) και ιδίως την περ. ιζ της παρ. 2 του άρθρου 2.

11. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

12. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

13. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57).

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

21. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

22. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

23. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

24. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

25. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

26. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

27. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

28. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

29. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

30. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

31. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

32. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

33. Την υπό στοιχεία 119126EΞ2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

34. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968: διόρθωση σφάλματος).

35. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

36. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

37. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 (Β’ 883) απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ.

38. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

39. Την υπό στοιχεία ΓΝ 019/2022 γνωμοδότηση (ΑΠ: 22151 ΕΞ 2022/17-02-2022) της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Την υπό στοιχεία 144638 ΕΞ 2021/17-11-2021 (ΑΔΑ: 6Τ5ΡΗ-03Ι) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 139229 ΕΞ 2022/27-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΚ7ΨΗ-ΡΞ6) όμοιά της.

41. Τις υπ’ αρ. 38581/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΘΦ46ΜΤΛΡΧΥ1) και 92906/28-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΛΒ46ΜΤΛΡ-ΠΜ7) αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης του έργου 2021ΤΑ03400006 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 034.

42. Την υπό στοιχεία 46058 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/6-4-2022 (ΑΔΑ:647ΤΗ-ΨΨ4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί σύμφωνης γνώμης προέγκρισης πίστωσης έτους 2022 σε έργα της ΣΑΤΑ 034 στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικούς ΟΠΣ ΤΑ 5149171, 5150092, 5150094, 5150507, 5149170, 5150752, 5157226, 5158526.

43. Τις υπ’ αρ. 1552/29/08-03-2022, 5277/114/ 27-9-2022 και 5278/117/27-9-2022 αποφάσεις του ΔΣ του της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

44. Την υπ’ αρ. 90051/28.09.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

45. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (111.230.000,00 €), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

για το έτος 2022: 77.861.000,00 ευρώ

για το έτος 2023: 16.684.500,00 ευρώ

για το έτος 2024: 16.684.500,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση των προγραμμάτων:

α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και

β) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

Άρθρο 1

Ταυτότητα του προγράμματος

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τις «πιο δύσκολα εξυπηρετήσιμες» πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι, τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα, τα νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και της παρουσίας τους σε δουλειές με προοπτική.

2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) που εντάσσονται σε μία από τις προαναφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες (ωφελούμενοι) στην παρ. 1.

3. Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια. Όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία, δικαιούχοι είναι επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

4. Στοιχεία του Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Measure) Μεταρρύθμιση Απασχόλησης Ενεργητικών Πολιτικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ) 16747
MIS ΕΡΓΟΥ: 5150094
Τίτλος έργου (Sub3) Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας"
Τίτλος υποέργου/ προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες»
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Συνοχή Δεξιότητες, Κοινωνική
Άξονας (Component) 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης Όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης 1) Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (L 352) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας είτε: 2) Άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο.
Ταμείο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034)
Φορέας Υλοποίησης Δ.ΥΠ.Α.
Δαπάνη 51.337.000,00 €

Άρθρο 2

Ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) - Φορέας Υλοποίησης - Αρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α. - Χρηματοδότηση - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Επιλέξιμες περιοχές

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση μέσω της οποίας ο Διοικητής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

2. Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, υλοποιείται από τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ή ΚΠΑ2 (Γραφεία/Τμήματα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης και Γραφεία/ Τμήματα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών) της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2149/51/25-7-2017, 2505/57/24-7-2018 και 6315/30-11-2021 αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος του παρόντος Κεφαλαίου προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων, τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (51.337.000 ευρώ), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

 • Για το έτος 2022: 31.337.000,00 ευρώ
 • Για το έτος 2023: 10.000.000,00 ευρώ
 • Για το έτος 2024: 10.000.000,00 ευρώ.

4. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

5. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση με ID 16747, εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης (Pillar): 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και στον Άξονα (Component): 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

7. Για την παρακολούθηση του προγράμματος της δράσης χρησιμοποιείται ο δείκτης αποτελέσματος όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2021 (OJ ΕΕ L 429/83 της 1/12/2021):

11 «Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας».

8. Καθεστώς ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται:

α. Είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis),

β. Είτε βάσει των άρθρων 32/ή και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο.

Α. Για τις επιχειρήσεις που δεν επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης τα άρθρα 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του εν λόγω Κανονισμού.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (άρθρο 1, παρ. 1) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού (άρθρο 1, παρ. 2), εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση δυνάμει του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).

Β. Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης [Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία - ΓΚΑΚ o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187)], οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού αυτού.

Tα καθεστώτα ενισχύσεων βάσει των άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108, αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων.

Επίσης, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία (άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 33 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως: α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες, και γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση (ιστ) του ανωτέρω Κανονισμού, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33.

Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ, ήτοι το 50% των επιλέξιμων δαπανών ως προς το άρθρο 32 και το 75% των επιλέξιμων δαπανών ως προς το άρθρο 33.

Οι ενισχύσεις υπέρ εργαζομένων με αναπηρία, που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ΓΚΑΚ, μπορούν να σωρευθούν με άλλες ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει του ΓΚΑΚ και αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες πάνω από το υψηλότερο ισχύον όριο βάσει του ΓΚΑΚ, εφόσον η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από το 100% των σχετικών δαπανών για όλη τη διάρκεια κατά την οποία απασχολούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για όλες τις ομάδες στόχο του παρόντος κεφαλαίου, και

β) επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε όλη την επικράτεια.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis)

1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα βάσει του Κανονισμού (EE) 1407/2013 της Επιτροπής, πρέπει η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στη δράση.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

ε) η φυλάκιση και ο θάνατος,

στ) η οικειοθελής αποχώρηση και

ζ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων:

α) Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την απασχόληση ωφελουμένων Ατόμων με Αναπηρία.

β) Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/31-8-2022 (Β’ 4629) υπουργική απόφαση, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της “Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων”. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

στ. Τα νυχτερινά κέντρα.

ζ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

η. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

θ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ι. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ια. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ιβ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 32 Η’/ΚΑΙ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σύμφωνα με το σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

2. Ως αριθμός εργαζόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), ήτοι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:

i. Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε) και

ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (του μήνα υποβολής).

Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση. Ο υπολογισμός των ΕΜΕ και η δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμό των απασχολουμένων κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

4. Ως μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 137),

ε) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου

στ) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

ζ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

5. Δεν θεωρείται ως μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, εάν οι θέσεις έχουν μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

6. Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.

7. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

8. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο αριθμός των Ε.Μ.Ε., για το προηγούμενο δωδεκάμηνο είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο αριθμός των Ε.Μ.Ε., για το προηγούμενο δωδεκάμηνο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ε.Μ.Ε. και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

9. Δεν υπάγονται στο Πρόγραμμα:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την απασχόληση ωφελουμένων Ατόμων με Αναπηρία.

β. Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του επιχορηγούμενου προσωπικού δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

γ. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/ 31-8-2022 (Β’ 4629) υπουργική απόφαση, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

δ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

ε. Τα νυχτερινά κέντρα.

στ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ζ. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

η. Οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 651/2014. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποβάλει:

i) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31η/12/2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:

 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

 • ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
 • ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

ii) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση:

 • δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή
 • έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή
 • έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί.

θ. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ι. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ια. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ιβ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/ και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων ή Ε.Μ.Ε. από αυτές που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ιδ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιε. Επιχειρήσεις που δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

ιστ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς τις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί στη δράση θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα του παρόντος Κεφαλαίου πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι - άνεργοι

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος, ανεξάρτητα από το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι άτομα εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. και τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) όπως ορίζονται στο σημείο 3 του άρθρου 2 του ΓΚΑΚ, Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες τα οποία ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, Αποφυλακισμένα Άτομα, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α.

2. Οι ωφελούμενοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγεται από τη δικαιούχο επιχείρηση:

α) Στην περίπτωση του Κανονισμού (EE) 1407/2013:

Όλες οι κατηγορίες ωφελουμένων της ανωτέρω παραγράφου να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

β) Στην περίπτωση του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:

α.α. Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

β.β. Τα άτομα σε «ιδιαίτερα μειονεκτική θέση» ήτοι τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα Άτομα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τα ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α ως εξής:

i. Κατά τους προηγούμενους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους, ή

ii. Κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους εφόσον πληρούν ταυτόχρονα τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών ή
 • δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή
 • είναι άνω των 50 ετών ή
 • ζουν μόνοι έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών.

Β. Κατά την υπόδειξή τους όλοι οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν, πέραν των οριζομένων της υποπαρ. Α, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

β) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

γ) Για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: (α) ΥΠΑΙΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Αθήνα και (β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Θεσσαλονίκη, των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Γ. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι ωφελούμενοι, οφείλουν:

α) Τα άτομα με αναπηρία να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α που αναγράφουν ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία. Εξαιρούνται και δύνανται να ενταχθούν Άτομα με Αναπηρία που πάσχουν από ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, ακόμα και στην περίπτωση που στην γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. αναφέρεται ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2716/1999 (Α’ 96). Στη γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται ότι η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται βεβαίωση απεξάρτησης.

β) Τα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:

i. Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2017 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.

ii. Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ της Δ.ΥΠ.Α. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:

i. Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2017 και μετά ή

ii. Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει τη Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής ή

iii. Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης ή

iv. Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις iii και iv, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

δ) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν:

i. Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α.

ii. Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.

ε) Οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να προσκομίζουν βεβαίωση ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο των ακόλουθων φορέων, ως εξής:

 • Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατόπιν εισήγησης από τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.
 • Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες των Δήμων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του/της προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Για τους Ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατόπιν εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

στ) Τα διεμφυλικά πρόσωπα να προσκομίσουν:

i. Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ii. Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση.

ζ) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων να διαθέτουν Πράξη Χαρακτηρισμού τους ως θύματα εμπορίας ανθρώπων από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

η) Τα ενήλικα άτομα, τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, να είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και να διαθέτουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του Ε.Κ.Κ.Α., στην οποία (α) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα anynet, (β) αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου του εν λόγω ωφελούμενου στο πληροφοριακό σύστημα anynet και (γ) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο παραμένει φιλοξενούμενο στη Δομή Παιδικής Προστασίας.

3. Δεν εντάσσονται:

α) Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα:

i. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ii. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

iii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

iv. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων υποπαραγράφου α), εφόσον πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β) Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

δ) Άτομα που:

i. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

ii. Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

iii. Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

iv. Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας)

v. Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, όπως, ενδεικτικά, επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

vi. Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

vii. Δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de-minimis)

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων Ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενήλικων ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

1.2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα Αδείας.

2. Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνοντα στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης:

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι: 16.800 ευρώ [24 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ].

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για οκτώ (8) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Ή/ΚΑΙ 33 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων Ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενήλικων ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

1.2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/0502-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται:

α. Το 75% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως, για την πρόσληψη ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία.

β. Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως, για την πρόσληψη ωφελούμενων Απεξαρτημένων Ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενήλικων ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α.

Ως «μισθολογικό κόστος», για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και λαμβάνονται υπόψη για το συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης:

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για οκτώ (8) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 16.800 ευρώ [24 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ],

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ με Αναπηρία 16.800 ευρώ [24 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ].

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Σύμφωνα με την περ. (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ). Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Άρθρο 1

Ταυτότητα του προγράμματος

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία, άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι ρομά.

2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που εντάσσονται ανήκουν σε μία από τις προαναφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες στην παρ. 1.

3. Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια.

4. Στοιχεία του Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Measure) Μεταρρύθμιση Απασχόλησης Ενεργητικών Πολιτικών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ID ΕΣΑΑ) 16747
MIS ΕΡΓΟΥ: 5150094
Τίτλος έργου Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας"
Πρόγραμμα Β Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Συνοχή Δεξιότητες, Κοινωνική
Άξονας (Component) 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης Όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)
Καθεστώς ενίσχυσης 1) Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 (L 352) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας είτε, 2) Άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο.
Ταμείο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034)
Φορέας Υλοποίησης Δ.ΥΠ.Α.
Δαπάνη 59.893.000,00 €

Άρθρο 2

Ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) -Φορέας ΥλοποίησηςΑρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α. - Χρηματοδότηση - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Επιλέξιμες περιοχές

1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α.

2. Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο παρόν πρόγραμμα υλοποιείται από τα ΚΠΑ 2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2149/51/25-7-2017, 2505/57/24-7-2018 και 6315/30-11-2021 αποφάσεις του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, όπως ισχύουν.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος του παρόντος Κεφαλαίου, προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των πενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (59.893.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 034) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

 • Για το έτος 2022: 46.524.000,00 ευρώ
 • Για το έτος 2023: 6.684.500,00 ευρώ
 • Για το έτος 2024: 6.684.500,00 ευρώ

4. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

5. To πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση με ID 16747, εμπίπτει στον Πυλώνα Ανάκαμψης (Pillar): 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και στον άξονα (Component): 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

7. Για την παρακολούθηση του προγράμματος χρησιμοποιείται ο δείκτης αποτελέσματος όπως ορίζεται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2106 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2021 (OJ ΕΕ L 429/83 της 1/12/2021):

11 «Αριθμός ατόμων που εργάζονται ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας».

8. Καθεστώς ενίσχυσης

1. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται:

α. Είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis),

β. Είτε βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο.

Α. Για τις επιχειρήσεις που δεν επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του εν λόγω Κανονισμού.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (άρθρο 1, παρ. 1) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού (άρθρο 1, παρ. 2), της παρούσας εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση».

Στην «ενιαία επιχείρηση» κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση δυνάμει του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).

Β. Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης [Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά ΚατηγορίαΓΚΑΚ o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187)], οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αυτού.

Tα καθεστώτα ενισχύσεων βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108, αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν, είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και ιδίως: α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες και γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.

Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ, ήτοι το 50% των επιλέξιμων δαπανών ως προς το άρθρο 32.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis)

1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα βάσει του Κανονισμού (EE) 1407/2013 της Επιτροπής, πρέπει η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

2. Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στη δράση.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

ε) η φυλάκιση και ο θάνατος,

στ) η οικειοθελής αποχώρηση και

ζ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/31-8-2022 (Β’ 4629) υπουργική απόφαση, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της “Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων”. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ε. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. (ΕΕ) 1407/2013 αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

στ. Τα νυχτερινά κέντρα.

ζ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

η. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

θ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ι. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ια. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ιβ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σύμφωνα με το σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

2. Ως αριθμός εργαζόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), ήτοι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:

i. Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε) και

ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (του μήνα υποβολής).

Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση. Ο υπολογισμός των ΕΜΕ και η δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, δηλαδή του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμό των απασχολουμένων κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

4. Ως μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

στ) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

ζ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

5. Δεν θεωρείται ως μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, εάν οι θέσεις έχουν μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση και

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

6. Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προσμετρούνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.

7. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

8. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο αριθμός των Ε.Μ.Ε., για το προηγούμενο δωδεκάμηνο είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο αριθμός των Ε.Μ.Ε., για το προηγούμενο δωδεκάμηνο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ε.Μ.Ε. και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

9. Δεν υπάγονται στο Πρόγραμμα:

α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

β. Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του επιχορηγούμενου προσωπικού δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

γ. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

αα. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80016/ 31-8-2022 (Β’ 4629) υπουργική απόφαση, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

δ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.

ε. Τα νυχτερινά κέντρα.

στ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

ζ. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

η. Οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Καν. 651/2014. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποβάλει:

i) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31η/12/2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:

 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
 • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

 • ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
 • ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

ii) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση:

 • δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή
 • έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή
 • έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί.

θ. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ι. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

ια. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.

ιβ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

ιγ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/ και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων ή Ε.Μ.Ε. από αυτές που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.

ιδ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces).

ιε. Επιχειρήσεις που δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

ιστ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς τις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί στη δράση θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα του παρόντος Κεφαλαίου πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι - Άνεργοι

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, είναι:

α) Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (EE) 1407/2013:

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 (οκτώ) ετών και εξάμηνη ανεργία,

ii. άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία,

iii. άνεργοι με 24μηνη ανεργία,

iv. άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης,

v. άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και

vi. άνεργοι ρομά.

β) Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:

i. άνεργες μητέρες οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 (οκτώ) ετών και 6μηνη ανεργία,

ii. άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία,

iii. άνεργοι με 24μηνη ανεργία,

iv. άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης,

v. άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και

vi. άνεργοι ρομά με 6μηνη ανεργία.

2. Οι ωφελούμενοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Οι άνεργες μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών, να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και άνω.

ii. Οι άνεργοι άνω των 55 ετών, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών.

iii. Οι μακροχρόνια άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

iv. Τα άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. κατά την υπόδειξή τους να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

v. Τα άνεργα μέλη μονογονεϊκής οικογένειας να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α κατά την υπόδειξή τους. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας νοείται το άτομο που ζει μόνο έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

vi. Οι άνεργοι ρομά να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.: α) κατά την υπόδειξή τους στην περίπτωση επιχείρησης που εντάσσεται στο πρόγραμμα βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013, ή β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών στην περίπτωση επιχείρησης που εντάσσεται στο πρόγραμμα βάσει του Καν. (ΕΕ) 651/2014. Επίσης, οι εν λόγω άνεργοι να διαθέτουν βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/καταυλισμό.

Κατά την υπόδειξή τους, όλοι οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν, πέραν των οριζομένων ανωτέρω, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

β) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

3. Δεν εντάσσονται:

α) Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

i. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

ii. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

iii. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και

iv. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.

β) Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

δ) Άτομα που:

i. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

ii. Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

iii. Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

iv. Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

v. Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, όπως, ενδεικτικά, επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

vi. Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

vii. θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή

viii. θα προσληφθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του κεφαλαίου Γ.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de-minimis)

1. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία,

ii. άνεργοι άνω των 55 ετών με δωδεκάμηνη ανεργία,

iii. άνεργοι με 24μηνη ανεργία,

iv. άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης,

v. άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και

vi. άνεργοι ρομά.

1.2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/0502-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για δώδεκα (12) μηνών πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα Αδείας.

2. Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών όπου αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης

Για την πρόσληψη ατόμων που ορίζονται στην υποπαρ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου, η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.:

i. άνεργες μητέρες οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και 6μηνη ανεργία,

ii. άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία,

iii. άνεργοι με 24μηνη ανεργία,

iv. άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης,

v. άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και

vi. άνεργοι ρομά με 6μηνη ανεργία.

1.2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται:

το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως.

Ως «μισθολογικό κόστος», για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη της δράσης, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

3. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης

Για την πρόσληψη ατόμων που ορίζονται στην υποπαρ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου, η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ.

Σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ.1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής οι ενισχύσεις για την πρόσληψη ωφελουμένων στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ. Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

1. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην ιστοσελίδα αυτής (https://www.dypa.gov.gr/)

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση.

2. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής είναι τα εξής:

α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services).

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2.

Στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemeri noteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdoseupeuthunes-deloses

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

γ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

δ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), στο πλαίσιο του προγράμματος.

ε. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά έγγραφα είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), καθώς και περί μη ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 2

Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και υπόδειξης ανέργων

1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων υπαγωγής

Το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση.

1.1. Για το πρόγραμμα του Κεφαλαίου Α της παρούσας, το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιο είναι το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Mεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης όπου αρμόδιο είναι το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης. Για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδιο είναι το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Θεσσαλονίκης.

1.2. Για το πρόγραμμα του Κεφαλαίου Β της παρούσας, το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε περίπτωση ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση το Γραφείο/ Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

2. Διαδικασία αξιολόγησης

2.1. Η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α.

2.2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α. σε υπαλλήλους του ΓΕ ΕΚΟ ή Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης αντίστοιχα - αξιολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΕΡΓΑΝΗ, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis).

2.3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι - αξιολογητές δεν διενεργούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος επιτόπιες ή και διοικητικές επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμένου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

2.4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. όλα τα στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Τα πεδία της ενέργειας αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δυνητικά δικαιούχος.

2.5. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 των δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά α) είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας, για τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών, είτε με τη σώρευση ενισχύσεων βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής αντίστοιχα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και β) για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.6. Σε περίπτωση εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση [άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].

2.7. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης από τον αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

2.8. Ο Προϊστάμενος αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Έχοντας την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης μπορεί, όπου κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να διαφοροποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης με κατάλληλη τεκμηρίωση.

2.9. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

2.10. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2), εκδίδεται η σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).

2.11. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΓΕ ΕΚΟ) ή ΚΠΑ 2 ή ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση.

2.12. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, αρμόδιο για την αξιολόγηση είναι το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2.13. Στη συνέχεια το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης, ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

Το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει τον δικαιούχο με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως e-mail.

3. Έγκριση - Αναζήτηση και Υπόδειξη Άνεργων

3.1 Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης ανά ωφελούμενο και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, είτε λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, ήτοι για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε τα ποσά που έχει λάβει βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης με τη σώρευση ενισχύσεων βάσει των άρθρων 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.

3.2 Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2), μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α. την αίτηση υπαγωγής από τη δικαιούχο επιχείρηση,

β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων και

γ. κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του κεφαλαίου Α και του άρθρου 4 του κεφαλαίου Β, αντίστοιχα.

Για τη διαπίστωση της δυνατότητας υπόδειξης του ανέργου ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει επιπλέον και σε έρευνα σε τρίτα πληροφορικά συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και του e-ΕΦΚΑ.

Όπου απαιτείται ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία (εφεξής εργασιακός σύμβουλος) αναζητά από τον προς υπόδειξη ωφελούμενο άνεργο επιπλέον δικαιολογητικά.

Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κενής θέσης εργασίας.

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως δέκα (10) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση, που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 των κεφαλαίων Α και Β, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο, εξάγοντας σχετική λίστα δυνητικά ωφελουμένων.

Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο περισσότερων ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον αριθμό των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας. Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας, προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

Εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.

Ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως. Επίσης ενημερώνει το σχετικό πεδίο του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. σχετικά με το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

3.3 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας και της κατηγορίας στην αρχική τοποθέτηση.

3.4 Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση, της ως άνω προθεσμίας για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 90 ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

4. Διαδικασία ενστάσεων/αντιρρήσεων

4.1 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

4.2 Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, διακοπής κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08-12-2015 (Β’ 2784) κοινής υπουργικής απόφασης.

4.3 Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Άρθρο 3

Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθηση προγράμματος - Τροποποιήσεις

1. Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών, ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Παρακολούθηση προγράμματος - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση. Ο δικαιούχος της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α., όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

Κάθε αίτημα καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης. Το αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/82850/0022/25.9.2013 (ΥΟΔΔ 487) κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή ΟΑΕΔ - Προστασία ελεγκτών ΟΑΕΔ» του ν. 4144/2013: «i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2 ή ΓΕ ΕΚΟ, για απόρριψη καταβολής επιχορήγησης από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2).

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, καταβολής επιχορήγησης κ.λπ., υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2.

Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού επιχορήγησης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προβλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Α. Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15-7-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα απόφαση, η Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α., η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Το έντυπο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την καταβολή επιχορήγησης του διμήνου που θα έπεται χρονικά και θα καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:

α. Η λειτουργία της επιχείρησης.

β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.

γ. Αν έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο ωφελούμενος από τη Δ.ΥΠ.Α (κατά την υπόδειξη) ή την επιχείρηση σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Β. Διοικητική Επαλήθευση

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α.

Κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα δικαιολογητικά όπως θα οριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Καταβολή ενίσχυσης

Το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η διαδικασία και ο τρόπος της καταβολής της ως άνω ενίσχυσης προσδιορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις δράσης

1. Διαδικασία Τροποποιήσεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο, προς το ΓΕ ΕΚΟ ή το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α. Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:

α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

β. Αλλαγή νομικής μορφής.

γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας, να ενημερώσουν άμεσα το ΓΕ ΕΚΟ ή το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

2. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου. Η παράταση - επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α.

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση - επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου ΓΕ ΕΚΟ ή του Γραφείου/Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

3. Τροποποίηση/επικαιροποίηση απόφασης ένταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28-9-2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498) (Διαδικασία Ένταξης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), η Απόφαση Ένταξης Πράξεων δύναται να τροποποιηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, λόγω μεταβολής επιμέρους στοιχείων που δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των οροσήμων και στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων της Απόφασης Ένταξης (όπως αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου, στον προϋπολογισμό).

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

α. στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης (υπογραφή σύμβασης) και λήξης του Έργου,

β. στα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου,

γ. στα στοιχεία του προϋπολογισμού του Έργου,

δ. στον Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L187) της Επιτροπής, υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό ήτοι τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ή τον αριθμό των απασχολουμένων, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ΕΜΕ κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης καθώς και το επιχορηγούμενο προσωπικό. [Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση].

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β, αντίστοιχα.

Ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και να υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

α) που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (L352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis) ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας.

β) που επιλέγουν να ενταχθούν βάσει των άρθρων 32 ή/και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα και την κατηγορία του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας και κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου υπαλλήλου, η διάρκεια και το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλονται ανάλογα, όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του προϋπολογισμού και της διάρκειας της αρχικής απόφασης υπαγωγής.

Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κεφαλαίου Α και στο άρθρο 3 του κεφαλαίου Β, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις:

α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.

γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορίας - λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του κεφαλαίου Α και στο άρθρο 3 του κεφαλαίου Β, αντίστοιχα, ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια ή δράσεις ενισχύσεων, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή να προσληφθούν/απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την δικαιούχο επιχείρηση.

Άρθρο 6

Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 “Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού”». Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν. 4270/2014.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).

Άρθρο 7

Ολοκλήρωση πράξεων

1. Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση, συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο του πράξης και έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης μέσω του ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.

2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης πράξης στο δικαιούχο. Με τη βεβαίωση αυτή:

α. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής των δεικτών και των στόχων της ενίσχυσης).

β. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Καταβολής Ενίσχυσης καθώς και του τελικού Αιτήματος.

γ. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας συνεισφοράς και αποτυπώνονται ποσά που ενδεχόμενα έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.

δ. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της ενίσχυσης.

ε. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας.

στ. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί (από ΦΥ, ΕΥΣΤΑ, Αρχή Ελέγχου, Εξωτερικοί Ελεγκτές λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή Ε.Ε.).

3. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη βεβαίωση ολοκλήρωσης στον Δικαιούχο με κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμβατικό ταχυδρομείο).

4. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο του δικαιούχου.

Άρθρο 8

Λοιπές Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται σε πρόγραμμα με βάσει την παρούσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ.

3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

5. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 9

Πληροφόρηση

1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν ή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να συνεχίσει, να λήξει και να επαναπροκηρύξει σε περίπτωση μη κάλυψης την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

4. Η Δημόσια Πρόσκληση του κάθε προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

6. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

7. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

8. Η Δ.ΥΠ.Α. αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΥΣΤΑ) προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., συνοπτικές πληροφορίες υπό την τυποποιημένη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Με βάση το άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού, προκύπτει η υποχρέωση αποστολής περιληπτικής πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

9. Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι αναρτημένες στον σχετικό ιστότοπο πληροφορίες, πρέπει να είναι διαθέσιμες για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (De-Minimis))
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του άρθρου 32 ή 33 ΤΟΥ ΚΑΝ.651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για τους δυνητικά δικαιούχους που επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του άρθρου 32 του ΚΑΝ. 651/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ 651/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(αφορά σε εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν με βάση το άρθρο 32 ή/και 33 του ΓΚΑΚ 651/2014)

Για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), ως δωδεκάμηνο αναφοράς εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση.

Παράδειγμα: Ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση 28-6-2022. Το δωδεκάμηνο βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι Ε.Μ.Ε. είναι από 01-6-2021 έως 31-5-2022.

Σε περίπτωση που επιχείρηση λειτουργεί λιγότερους από 12 μήνες τότε οι Ε.Μ.Ε υπολογίζονται διαιρώντας το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού με τους αντίστοιχους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Ως έναρξη λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος που δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι επιχειρήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι ελεγκτές του Οργανισμού για τον -αυτόματουπολογισμό των Ε.Μ.Ε. 12μήνου (στήλη Q με τίτλο «ΕΜΕ 12μήνου» του Πίνακα Υπολογισμού Ε.Μ.Ε. που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού) συμπληρώνουν μόνο τις στήλες C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M και Ν.

Για τον υπολογισμό των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση προϋποθέσεων για το απασχολούμενο προσωπικό, ως μήνας αναφοράς εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που προηγούνται της ημέρας της υποβολής της εντολής κενής θέσης - δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων.

Π.χ. Ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης - δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων 28-6-2022. Ο μήνας βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι Ε.Μ.Ε. είναι από 29-5-2022 έως 28-6-2022.

Οι επιχειρήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι ελεγκτές του Οργανισμού για τον -αυτόματουπολογισμό των Μονάδων Εργασίας του μήνα της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση (στήλη S με τίτλο «ΕΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ» του Πίνακα Υπολογισμού Ε.Μ.Ε. που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού) συμπληρώνουν μόνο την στήλη R (με τίτλο «ΜΗΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»).

Για τον υπολογισμό τόσο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) όσο και των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση, μιας επιχείρησης υπολογίζεται η πλήρης απασχόληση (γραμμές του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α:1 και 9), η μερική απασχόληση (από 1 ώρα έως 7 ώρες, συμπληρώνοντας τις γραμμές του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α: από 2 έως 8 και από 10 έως 16), η εποχική απασχόληση (συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και όχι έργου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες γραμμές), η εκ περιτροπής απασχόληση (γραμμή του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α:18) και οι ωρομίσθιοι (γραμμή του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α:17).

Δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του 12μηνου και των Μονάδων Εργασίας του Μήνα της αίτησης υπαγωγής στη δράση, οι θέσεις που έχουν μειωθεί για τους παρακάτω λόγους:

i. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη (πειθαρχικοί λόγοι),

ii. η οικειοθελής αποχώρηση,

iii. η συνταξιοδότηση (είτε με καταγγελία σύμβασης είτε όχι) γήρατος ή αναπηρίας και ο θάνατος.

Προς τούτο στην κατάσταση που υποβάλλει η επιχείρηση (σε περίπτωση επιτόπιου ή και διοικητικού ελέγχου) πρέπει να αναφέρεται ο λόγος απουσίας του μισθωτού και να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω στον Πινάκα Υπολογισμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση δεν θα συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία αποχώρησαν οικειοθελώς κ.λπ. σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.

Για να λογίζεται ότι υπάρχει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων μίας επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του αριθμού των Ε.Μ.Ε. της, γεγονός που διαπιστώνεται μετά από τη σύγκριση του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκάμηνου με τις Μονάδες Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση.

Η σύγκριση των Ε.Μ.Ε. με τις Μονάδες Εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ή όχι.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. για το προηγούμενο 12μηνο είναι μικρότερος ή ίσος των Μονάδων Εργασίας της επιχείρησης κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση, τότε η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να επιχορηγηθεί για όσους άνεργους προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. είναι μεγαλύτερος του αριθμού των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση, τότε η επιχείρηση πρέπει, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση, να προσλάβει προσωπικό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. (για τον οποίον και θα δεσμευτεί). Στη συνέχεια δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη δράση για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

Παράδειγμα επιχείρησης που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: Μονάδες Εργασίας/ Απασχολούμενο προσωπικό (αφού έχει μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 3,88 (3 άτομα με πλήρη απασχόληση, 1 με μερική απασχόληση - 4ωρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση - δηλαδή 0,5) και 1 με μερική απασχόληση -3ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση - δηλαδή 0,38.

Ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε. 12μήνου) έχει ως εξής:

Έστω ότι η ίδια επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς: 3 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, δηλ. 3 x 12 = 36: 12 = 3 Ε.Μ.Ε.,

1 εργαζόμενος μερικής απασχόλησης (3ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση), δηλ. 1 x 12 x 3/8 = 0,38 Ε.Μ.Ε.

Η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα διότι το απασχολούμενο προσωπικό κατά το μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση είναι 3,88 το οποίο είναι μεγαλύτερο από τις ΕΜΕ του δωδεκάμηνου αναφοράς 3,38. Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα δεσμευτεί για τις ΜΕ του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση δηλαδή για 3,88.

Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, αυτή υπολογίζεται με βάση τις ώρες. Συνεπώς, για τον υπολογισμό 4ωρης απασχόλησης, πολλαπλασιάζουμε με το 4/8, για 5ωρη απασχόληση με το 5/8, κ.ο.κ.

Παράδειγμα επιχείρησης που παρουσιάζει μείωση των Ε.Μ.Ε.

Μονάδες Εργασίας/Απασχολούμενο προσωπικό (αφού έχει μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση) επιχείρησης κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση, η οποία έχει 2 άτομα με πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με μερική απασχόληση (4ώρη σε πενθήμερη βάση) και 1 άτομο με μερική απασχόληση (6ωρη σε πενθήμερη βάση) που αντιστοιχεί σε 0,75 (θέση πλήρους απασχόλησης), δηλαδή συνολικά 3,75 (θέσεις πλήρους απασχόλησης).

Ο υπολογισμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) έχει ως εξής:

Έστω ότι η ίδια επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς:

2 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, δηλ. 2 x 12 = 24: 12 = 2 Ε.Μ.Ε.,

3 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου (4ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση), δηλ. 3 x 12 x 4/8 = 18: 12 = 1,5 Ε.Μ.Ε.,

1 εργαζόμενο μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου (6ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση)=0,75 δηλ. 1x 12 x 6/8 = 9: 12 = 0,75 Ε.Μ.Ε

5 εργαζόμενους επί 2 μήνες (εποχική απασχόληση, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης -3ωρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση) δηλ. 5 x 2 = 10: 12 x 3/8 = 0,31 E.M.E.

1 εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης (ο οποίος έχει απασχοληθεί 120 ημέρες το προηγούμενο 12μηνο)=0,40 δηλ. 120:300 = 0,40 Ε.Μ.Ε,

1 ωρομίσθιο εργαζόμενο (ο οποίος έχει απασχοληθεί 320 ώρες το προηγούμενο 12μηνο)=0,15 δηλ. 320:2080 = 0,15 Ε.Μ.Ε

Επομένως, το σύνολο των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) της επιχείρησης, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς είναι: 2 + 1,5 + 0,75+ 0,31+0,40 +0,15 = 5,11 Ε.Μ.Ε.

Η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει προσωπικό προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαραίτητων Μονάδων Εργασίας το 1,36 (3,75<5,11) και στη συνέχεια δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη δράση, για τα άτομα που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού (καθαρή αύξηση).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί ωρομίσθιο, εκ περιτροπής απασχολούμενο προσωπικό, οι Ε.Μ.Ε. υπολογίζονται ως εξής:

Στην περίπτωση που το 12μηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση η επιχείρηση απασχολούσε ωρομίσθιο προσωπικό, οι Ε.Μ.Ε. για το προσωπικό αυτό υπολογίζονται ως εξής:

 • Προσθέτουμε το σύνολο των ωρών απασχόλησης του κάθε ωρομίσθιου εργαζομένου ανά μήνα και βγάζουμε το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση.
 • Ύστερα διαιρούμε το σύνολο αυτό δια του 2080, που είναι ο αριθμός των ωρών που απασχολείται ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών.
 • Ο αριθμός που θα προκύψει είναι οι ΕΜΕ που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ωρομίσθιο εργαζόμενο.

Για παράδειγμα:

Ένας ωρομίσθιος εργαζόμενος απασχολείται: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου 12 ώρες, τον 2ο: 16 ώρες, τον 3ο: 12 ώρες, 4ο: 12 ώρες, 5ο: 16 ώρες, 6ο: 12 ώρες, τον 7ο: 0 ώρες, τον 8ο: 0 ώρες, τον 9ο: 12 ώρες, 10ο: 12 ώρες, 11ο: 12 ώρες, 12ο: 0 ώρες. Σύνολο ωρών = 116, Ε.Μ.Ε. 12μήνου = 116/2080 = 0,04.

Μονάδες Εργασίας ωρομισθίου εργαζόμενου ο οποίος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση απασχολήθηκε 13 ώρες είναι 0,075.

Στην περίπτωση που το 12μηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση η επιχείρηση απασχολούσε προσωπικό με πολύ λίγα ημερομίσθια (εκ περιτροπής απασχόληση), οι Ε.Μ.Ε. για το προσωπικό αυτό υπολογίζονται ως εξής:

 • Προσθέτουμε το σύνολο ημερών απασχόλησης του κάθε εργαζομένου ανά μήνα και βγάζουμε το σύνολο των ημερών που απασχολήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της εντολής κενής θέσης - δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων.
 • Ύστερα διαιρούμε το σύνολο αυτό δια του 300, που είναι ο αριθμός των ημερών που απασχολείται ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών.
 • Ο αριθμός που θα προκύψει είναι οι Ε.Μ.Ε. του 12μήνου που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Έστω ένας εργαζόμενος απασχολείται σε επιχείρηση ως εξής: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου: 12 ημέρες, τον 2ο: 10 ημέρες, τον 3ο:12 ημέρες, 4ο: 12 ημέρες, 5ο: 6 ημέρες, 6ο:2 ημέρες, τον 7ο:0 ημέρες, τον 8ο:0 ημέρες, τον 9ο: 12 ημέρες, 10ο: 12 ημέρες, 11ο:12 ημέρες, 12ο: 0 ημέρες. Σύνολο ημερών= 90,

Ε.Μ.Ε. 12μήνου = 90/300= 0,3.

Μονάδες Εργασίας εκ περιτροπής εργαζόμενου ο οποίος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση ο οποίος απασχολήθηκε 5 ημέρες είναι = 0,2

Όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες θα δεσμευτεί η επιχείρηση ισχύουν τα εξής:

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα δεσμευτεί για τις ΜΕ του μήνα υποβολής της αίτησης οι οποίες είναι είτε ίσες είτε μεγαλύτερες από τις ΕΜΕ 12μήνου.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούται να διατηρήσουν τις Μονάδες Εργασίας για τις οποίες έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δεδομένου ότι δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η κενή θέση που οφείλεται σε καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), οικειοθελή αποχώρηση, θάνατο φυλάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στην περίπτωση αποχώρησης προσωπικού για καθένα από τους ανωτέρω λόγους έστω και αν η αποχώρηση αυτή επιφέρει μείωση των Μονάδων Εργασίας για τις οποίες έχει δεσμευτεί, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και η επιχείρηση δεσμεύεται για τις Μονάδες Εργασίας όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μείωση του προσωπικού.

Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσμευόμενο προσωπικό (με μήνα υποβολής της αίτησης) θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική, η λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Στην περίπτωση που οι Μονάδες Εργασίας μειωθούν για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω η επιχείρηση υποχρεούται να τις καλύψει.

i. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβεί στη συμπλήρωση των ΜΕ είτε με την πρόσληψη νέου υπαλλήλου είτε αλλάζοντας το καθεστώς απασχόλησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα Δημόσια Πρόκληση.

ii. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προσλάβει άτομο μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και την υπαγωγή της σε αυτό, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως αντικατάσταση προσωπικού που μειώθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος εφόσον ο αριθμός των Μονάδων Εργασίας για τις οποίες έχει δεσμευτεί παραμένει σταθερός.

Επιπλέον:

i. Σε περίπτωση που κατά το κρίσιμο 12μηνο αναφοράς ή/και κατά τον μήνα της αίτησης υπαγωγής στη δράση μισθωτός επιχείρησης δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω στράτευσης, δικαιολογημένης ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (όπως τοκετός-λοχεία), ειδικής άδειας μητρότητας (εάν δεν διακοπεί η σχέση εργασίας), η θέση λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό τόσο των Ε.Μ.Ε. του 12μήνου όσο και του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση. Προς τούτο στην κατάσταση που υποβάλλει η επιχείρηση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος απουσίας του μισθωτού και να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.

ii. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των Ε.Μ.Ε και των Μονάδων Εργασίας του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση.

iii. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση κατά το 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση ή/και κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη δράση αντικατέστησε (μία ή περισσότερες φορές) στον ίδιο μήνα μισθωτό που απολύθηκε για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε., θεωρείται 1 θέση εφόσον η αντικατάσταση έγινε μετά την απόλυση του πρώτου μισθωτού και εφόσον, για την ίδια θέση, οι απασχολούμενοι έχουν ασφαλισθεί αθροιστικά για 25 το πολύ ημερομίσθια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ 651/2014

Προβληματική επιχείρηση είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!