Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 32/2022 Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 106 77
Πληροφορίες: Γανωτίδου Ελ.
Γκόβαρη Ν.
Τηλέφωνα : 210.52.91.770, 210.52.91.798
Ε-mail : diakanonismos@keao.gov.gr

Α.Δ.Α.: 6Ψ7Ρ46ΜΑΠΣ-01Μ

Αθήνα, 23/09/2022

Αρ. Πρωτ.: 434995

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 32

ΠΡΟΣ : Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Κοινοποίηση: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ’ αρ. 122836 ΕΞ 2022/01-09-2022 (ΦΕΚ Β', 4696/08-09-2022)

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αρ. 44/2021 και 45/2021 εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 122836 ΕΞ 2022/01-09-2022 (ΦΕΚ Β', 4696/08-09-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.», σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται τα υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καταργείται η υποχρέωση:

  • αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη,
  • υποβολής της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου ε’ του άρθρου 9,
  • υποβολής της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης του στοιχείου β’ της παρ. 2 του άρθρου 10,
  • υποβολής των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του στοιχείου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10,
  • υποβολής του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, του στοιχείου δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4738/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την δημοσίευση των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και για όσες αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για την πληρότητα της αίτησης.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η προσκόμισή τους κρίνεται απαραίτητη από τα αρμόδια όργανα, υποβάλλεται στην πλατφόρμα σχετικό αίτημα προσκόμισής τους και ο οφειλέτης υποχρεούται στην ανάρτησή τους. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυμερών αιτήσεων το εν λόγω αίτημα προς τον οφειλέτη δύναται να υποβληθεί μόνο από χρηματοδοτικό φορέα ενώ στις διμερείς αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί αίτημα από το Δημόσιο ή/και το Κ.Ε.Α.Ο..

Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, και πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Τέλος, από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που αντικατέστησε τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης/μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης κ.λπ. (σχετ.13535/29-03-21 ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ), δύναται να υποκατασταθεί, εφόσον δεν είναι εφικτή η σχετική συνυποβολή του με την αίτηση, από τα εξής έγγραφα:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι

α) δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για υπαγωγή του σε διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α’ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α’ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και

β) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020 και

Β) την αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Τόσο η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση όσο και η αίτηση προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον οφειλέτη αντί του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας κατά την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία οριστικής υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων από την καθυστέρηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχία της διαπραγμάτευσης και για τη διατήρηση της συναφθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη ή, σε περίπτωση που έχει ήδη συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών (παρ. 2 άρθρ.27 ν. 4738/2020-ΦΕΚ Α' 207, αρθρ.10 ΚΥΑ 66468/2021ΦΕΚ Β' 2484).

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!