Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης 2295/ΛΑΡ/2022 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυνσης Ε’ της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

Αριθμ. 2295/ΛΑΡ

ΦΕΚ B' 4942/21.09.2022

Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υποδιεύθυνσης Ε’ της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε’ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 (Α’170).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1078429 ΕΞ 2021 «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

6. Την ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

εκχωρούμε την εξουσιοδότηση υπογραφής στον/στην Υπεύθυνο/Υπεύθυνη του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Ε’ - Προληπτικών Ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Λάρισα, σύμφωνα με την περ. θ’ της στήλης 6 της περ. 2 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 (Β’ 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη στήλη 2 της περ. 2 του προαναφερόμενου Πίνακα, ο οποίος/η οποία θα υπογράφει «Με εντολή Διοικητή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ε’

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!