Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 47302/2022 Ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ του e-ΕΦΚΑ επί αποδοχών, στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ E
Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Βογιατζόγλου
Τηλέφωνο: 2131516746
Ηλ. Ταχ.: proasf@ypakp.gr

Α.Δ.Α.: Ψ3Κ846ΜΤΛΚ-40Μ

Αριθ. Φακ..: 80020

Αριθ. Πρωτ.: 47302

ΠΡΟΣ:

e-ΕΦΚΑ

1. Γραφείο κ.Διοικητή

2. Γραφείο κ.Υποδιοικητή
κ. Ν. Παγώνη

3. Γενική Δ/νση Εισφορών
α. Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών
β. Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

4. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής
 Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών

ΚΟΙΝ. :

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Β ΄ Οικονομικού
Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11
153 44 Γέρακας

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αποδοχών, στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού» 

Με αφορμή σχετικό ερώτημα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής καθώς και πλήθος προφορικών ερωτήσεων από Υπηρεσίες του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε ότι, στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού όπου σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων η Διοίκηση υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση του δικαιωθέντος υπαλλήλου, τόσο ως προς τις διοικητικές συνέπειες, όσο και ως προς τις οικονομικές συνέπειες (π.χ μισθολογική αποκατάσταση), για την διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων επί αποδοχών υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν ανάλογη εφαρμογή, τα όσα αναφέρονται στην υπ’αριθμ.Φ10042/6020/152/25-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΡ4465Θ1Ω-ΦΚΤ) εγκύκλιο της υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, εφόσον, για τους υπαλλήλους που έχουν δικαιωθεί τον διορισμό τους αναδρομικά προκύπτει επιδίκαση αποδοχών, για την ασφαλιστική τους αποκατάσταση και ειδικά για την επικουρική ασφάλιση, οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται τα εν λόγω πρόσωπα, θα πρέπει καταρχήν να εξετάζουν εάν κατά το διάστημα του αναδρομικού διορισμού απασχολήθηκαν και κατ’ επέκταση υπήχθησαν στην επικουρική ασφάλιση οποιουδήποτε πρώην φορέα, τομέα, λογαριασμού ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης. 

Στις περιπτώσεις όπου, κατά το χρονικό διάστημα του αναδρομικού διορισμού, δεν υφίσταται για τον υπάλληλο άσκηση άλλου επαγγέλματος ή εκμίσθωση της εργασίας του σε τρίτο ασφάλιση, ο εκκαθαριστής θα υπολογίσει τις προβλεπόμενες, υπέρ επικουρικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, επί των αναδρομικών αποδοχών και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα, λογαριασμού ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις όμως που υφίσταται, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ασφάλιση ο εκκαθαριστής υπολογίζει τις εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί των αναδρομικών αποδοχών όπως αυτές προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των σχετικών μισθολογικών διατάξεων και όχι εκείνες που προκύπτουν από την αφαίρεση εισοδήματος που έχει αποκτηθεί από τον ασφαλισμένο κατά το χρονικό διάστημα πριν τον αναδρομικό διορισμό. Από το υπολογισθέν ποσό ασφαλιστικών εισφορών, αφαιρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου που έχουν καταβληθεί κατά την απασχόλησή του για το κρίσιμο χρονικό διάστημα και τελικά παρακρατείται από τις καταβλητέες αποδοχές η τυχόν σχετική διαφορά. 

Τέλος σημειώνεται ότι, οι εν λόγω εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης υπολογίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη) κατά την κρίσιμη μισθολογική περίοδο αναδρομικού διορισμού. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α. 

Δρ. Παρασκευή Τσάμη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!