Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Y.A. 89285/2022 Τροποποίηση των υπ’ αρ. 58175-23/05/2017 και 57693-23/05/2017 και 77602-12/07/2021 αποφάσεων

Αριθμ. 89285

ΦΕΚ B' 4956/21.09.2022

Τροποποίηση των υπ’  αρ. 58175-23/05/2017 (Β’ 1819) και 57693-23/05/2017 (Β’ 1819) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 (Β’ 3391) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) (Διόρθωση σφάλματος Α’ 207), 

β) του μέρους ΙΗ’ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως τα άρθρα 130 και 131, 

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, όπως διορθώθηκε στο τεύχος Α’ 126), 

η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15) και ιδίως το άρθρο 73. 

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174). 

3. Την υπ’ αρ. 51875/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867). 

4. Την υπ’ αρ. 141748/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «1η Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 6358). 

5. Την υπ’ αρ. 62564/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442). 

6. Την υπ’ αρ. 58175-23/05/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819). 

7. Την υπ’ αρ. 57693-23/05/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 1819). 

8. Την υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391). 

9. Την ανάγκη αναμόρφωσης των προϋπολογισμών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020, του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 και του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με σκοπό τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

10. Την από 12/09/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της τροποποίησης των υπ’ αρ. 58175-23/05/2017 (Β’ 1819) και 57693-23/05/2017 (Β’ 1819) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 (Β’ 3391) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 87086-12/09/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58175-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5817523/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 1819) τροποποιείται ως εξής: 

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ367) μέχρι του ύψους των πενήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (52.000.000 ευρώ).». 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57693-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης» 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 57693-23/05/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 1819) τροποποιείται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ388) μέχρι του ύψους των τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (37.200.000 ευρώ).». 

Άρθρο 3 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης»

Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3391) τροποποιείται ως εξής: 

«Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 325.800.000 €.». 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ