Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 83413/2022 Yπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

Αριθμ. 83413

ΦΕΚ Β 4930-21.09.2022

Yπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Μέρους Ε’ «Δράση Νταντάδες της ΓειτονιάςΣήμα Διαφορετικότητας - Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 46 και της παρ. 5 του άρθρου 41.

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει (Α’ 133).

3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

8. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και ιδίως των άρθρων 22-26 αυτού. 11. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).

12. Της υπό στοιχεία 142574/28-12-2021 (Κωδ: ΑΝΑΔ50/εκδ.3.0) πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή της δράσης "Νταντάδες της γειτονιάς"» και Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΑΔΑ: Ψ20246ΜΤΛΡ-ΖΓ0).

13. Της υπό στοιχεία 6457/27-01-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασία υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 205). 14. Της υπό στοιχεία 26460/18.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 1328). 15. Της υπό στοιχεία 29518/28-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ιες επιμελητές/τριες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτουμένης δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» (ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ).

Β. Την υπ’ αρ. 37487/19.04.2022 εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Γ. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72981/01.08.22 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσης καθορίζεται το υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του γονέα και του/της Επιμελητή/τριας της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο θα καταρτίζεται και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.

Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Άρθρο 2

Συμβαλλόμενα μέρη

Για τους σκοπούς της παρούσας ως «συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται:

Α) Ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια παιδιού, ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, και επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών για κατ’οίκον φροντίδα από Επιμελητή/τρια, στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Β) Ο/Η Επιμελητής/τρια, που είναι εγγεγραμμένος/η στο «Μητρώο Επιμελητών» και επιλέγεται από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού, για την παροχή υπηρεσίων κατ’οίκον φροντίδας του.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας υποβάλλεται μέσω εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), που είναι προσβάσιμο από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημοσίας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr. Η ισχυρή ταυτοποίηση των συμβαλλόμενων μερών κατά την είσοδό τους στο πληροφοριακό σύστημα επέχει θέση υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.

2. Για την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού συμπληρώνει το υπόδειγμα της παρούσας, που βρίσκεται στην σχετική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr και ο/η Επιμελητής/τρια το αποδέχεται, με τον ίδιο τρόπο. Εν συνεχεία, το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υποβληθεί οριστικά από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής του ιδιωτικού συμφωνητικού το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει ψηφιακό αρχείο του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τον μοναδικό αριθμό υποβολής, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν είτε να εκτυπώσουν, είτε να αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους ή να επιλέξουν να τους σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).

3. Ως ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρείται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτού στο πληροφοριακό σύστημα, με αυτόματη απόδοση στα συμβαλλόμενα μέρη μοναδικού αριθμού υποβολής.

4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή την λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Άρθρο 4

Υποχρεωτικά στοιχεία ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται κατωτέρω, συμπληρώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α. Τόπος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού.

β. Χρόνος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού.

γ. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

δ. Διεύθυνση κατοικίας γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

ε. ΑΦΜ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

στ. ΑΜΚΑ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

ζ. Ονοματεπώνυμο τέκνου που θα αφορούν οι υπηρεσίες φροντίδας.

η. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο Επιμελητή/τριας.

θ. ΑΜ Επιμελητή/τριας.

ι. Διεύθυνση κατοικίας Επιμελητή/τριας

ια. ΑΦΜ Επιμελητή/τριας.

ιβ. ΑΜΚΑ Επιμελητή/τριας.

ιγ. Σχέση τέκνου με ιδιοκτήτη οικίας, στην οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες.

ιδ. Στοιχεία αμοιβής.

ιε. Διάρκεια συμφωνητικού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!