Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1087498 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2022 του συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Xασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 210 6987541
Url: www.aade.gr
E-Mail: e.karavana@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ3ΞΡ46ΜΠ3Ζ-ΩΡΣ

Αθήνα, 15-09-2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1087498 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2022 του συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Xασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας»

Σχετ.: 1) Η αριθ. Δ990/528/23-07-2002 ΔΤΟΟ (Κοιν/ση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας).

2) Η αριθ. Δ 1279/762/10-08-2006 ΔΤΟΟ (Κοιν/ση της Απόφασης 1/2006 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους Διοικητικής Συνεργασίας).

3) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΤΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).

4) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΣΟΚΒ1159739ΕΞ2016/04-11-2016 ΔΤΟ (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2016 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 19ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών ούτως ώστε να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων ορισμένες κατηγορίες προϊόντων τα οποία κατασκευάζονται σε εξειδικευμένες ζώνες ανάπτυξης και σε βιομηχανικές περιοχές και συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους Σύρους πρόσφυγες και τους Ιορδανούς).

5) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΒ1024857ΕΞ2019/15-02-2019 ΔΤΟ (Κοινοποίηση Απόφασης 1/2018 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση των διατάξεων του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και του πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών ούτως ώστε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία κατασκευάζονται στην επικράτεια του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για Σύρους πρόσφυγες και Ιορδανούς, να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων).

6) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1054441 ΕΞ 2021/28-06-2021 [*Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. *Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου συνόλου κανόνων οι οποίοι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής (μέσω της τροποποίησης /αντικατάστασης των πρωτοκόλλων καταγωγής) αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης].

7) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1097533 ΕΞ 2021/03-11-2021 - ΑΔΑ: ΧΨΕ746ΜΠ3Ζ-ΗΝΒ (Κοινοποίηση Απόφασης 1844/2021 του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την εν θέματι Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L232/07-09-2022), για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

Β. Επί της κοινοποιούμενης Απόφασης 1/2022 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022, επισημαίνονται τα κατωτέρω:

Με τις ανωτέρω (4) και (5) σχετικές, είχαν κοινοποιηθεί οι Αποφάσεις για παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που κατασκευάζονται σε περιοχές της Ιορδανίας ώστε να εφαρμόζονται για αυτά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πιο ελαστικοί κανόνες καταγωγής για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής τους μεταχείρισης κατά την εισαγωγή στην ΕΕ, έναντι των κανόνων καταγωγής της ισχύουσας προτιμησιακής συμφωνίας. Η παρεχόμενη παρέκκλιση αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση, σε οικονομικό επίπεδο, της κρίσης των Σύρων προσφύγων, μέσω της αύξησης των εξαγωγών της Ιορδανίας στην ΕΕ και της δημιουργίας πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης κυρίως για τους Σύρους πρόσφυγες. Στο απλουστευμένο αυτό καθεστώς καλύπτει προϊόντα σε 52 κεφάλαια του εναρμονισμένου συστήματος. Στα εν λόγω προϊόντα αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα μεταποιημένων προϊόντων και περιλαμβάνουν είδη που η Ιορδανία εξάγει σήμερα σε μικρές ποσότητες στην ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα,

 • Με την Απόφαση 1/2016 (ανωτέρω 4 σχετική), της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, της 19ης Ιουλίου 2016, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και συμπληρώθηκε ο πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, ούτως ώστε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία κατασκευάζονται στην επικράτεια του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους Σύρους πρόσφυγες και τους Ιορδανούς, να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων.
 • Με την Απόφαση 1/2018 (ανωτέρω 5 σχετική), της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας τροποποιήθηκαν περαιτέρω οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 3, θεσπίζοντας πρόσθετες διατάξεις ευελιξίας και παρατείνοντας την ισχύ του καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
 • Με την Απόφαση 1/2021 (ανωτέρω 6 σχετική), της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας έγινε αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής», ώστε να περιλαμβάνει αφενός μια δυναμική σύνδεση με τη σύμβαση ΠΕΜ που θα την καταστήσει εφαρμοστέα μεταξύ της Ένωσης και της Ιορδανίας και, αφετέρου, να περιλαμβάνει τους μεταβατικούς κανόνες που θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως εναλλακτική δέσμη κανόνων έναντι των κανόνων της ισχύουσας σύμβασης ΠΕΜ.

Για να διατηρηθεί η εφαρμογή της απόφασης 1/2016 και της απόφασης 1/2018, οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να συνδεθούν με τους νέους κανόνες καταγωγής που θα ισχύουν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 (ανωτέρω 6 σχετική). Προς τούτο απαιτείται η τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας προκειμένου οι διευκολύνσεις που περιέχονται στις αποφάσεις 1/2016 και 1/2018 να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Δηλαδή, η τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 που γίνεται με την κοινοποιούμενη Απόφαση, έχει στόχο την διατήρηση αυτού του καθεστώτος απλουστευμένων κανόνων καταγωγής μέσω της σύνδεσης των εν λόγω κανόνων με τους νέους εφαρμοστέους κανόνες καταγωγής του πρωτοκόλλου 3, όπως αυτό τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 1/2021 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας (ανωτέρω 6 σχετική). Η απόφαση αριθ. 1/2021 δεν διατηρεί τα μέτρα παρέκκλισης που εισήχθησαν με τις αποφάσεις αριθ. 1/2016 και αριθ. 1/2018 όσον αφορά την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ιορδανικών προϊόντων προς την Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το πρωτόκολλο 3 τροποποιείται με την προσθήκη ενός προσαρτήματος Β το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της κοινοποιούμενης Απόφασης, το οποίο περιέχει συμπληρωματικό πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εφαρμογή της απόφασης 1/2016 και της απόφασης 1/2018 και να αποφευχθούν, ως εκ τούτου, οικονομικές απώλειες για τους εγκεκριμένους εξαγωγείς (βάσει της απόφασης 1/2016 της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, της 19ης Ιουλίου 2016), γίνεται αναδρομική εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική συνέχεια του μέτρου παρέκκλισης.

 • Άρθρο 1:

1. Το πρωτόκολλο 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Φασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας («πρωτόκολλο 3») τροποποιείται με την προσθήκη προσαρτήματος Β, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω προσαρτήματος Β και τον κατάλογο των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, ούτως ώστε τα προϊόντα που παράγονται στην Ιορδανία να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων, όταν η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων συνδέεται με την απασχόληση Σύρων προσφύγων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης απόφασης. 2. Το προσάρτημα Β του πρωτοκόλλου 3, εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

 • Άρθρο 2:

Για τους σκοπούς της κοινοποιούμενης Απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης, τα αποδεικτικά καταγωγής μπορούν να εκδίδονται αναδρομικά για εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021 και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης αριθ. 1/2022.

 • Άρθρο 3:

Η κοινοποιούμενη Απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της (L232/07-09-2022).

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Γ. Επί του Παραρτήματος - Προσάρτημα Β «Προσθήκη στον Πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής» του Σχεδίου Απόφασης του Συμβουλίου, επισημαίνονται τα κατωτέρω:

Άρθρο 1:

 • Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 του προσαρτήματος Β του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης, μπορούν επίσης να εφαρμόζονται οι κανόνες του Πίνακα του εν λόγω άρθρου, αντί των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 3, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) η απαιτούμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πρέπει να διενεργείται σε μη καταγόμενες ύλες, ούτως ώστε τα εν λόγω προϊόντα να αποκτούν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, πραγματοποιείται σε μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας, και

β) το συνολικό εργατικό δυναμικό κάθε μονάδας παραγωγής που βρίσκεται στην επικράτεια της Ιορδανίας όπου τα προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταποίηση περιλαμβάνει ποσοστό Σύρων προσφύγων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15 % (υπολογισμένο ατομικά για κάθε μονάδα παραγωγής).

 • Το Aποδεικτικό Kαταγωγής που συντάσσεται σύμφωνα με το κοινοποιούμενο προσάρτημα Β, περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη στα αγγλικά: «Derogation – Appendix B to Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».
 • Στα πλαίσια της Διοικητικής Συνεργασίας, όταν, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 του προσαρτήματος I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, οι τελωνειακές αρχές της Ιορδανίας ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τις αιτούσες τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, προσδιορίζουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του προσαρτήματος Β του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης.
 • Εφόσον η Ιορδανία επιτύχει τον στόχο της να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή Σύρων προσφύγων στην επίσημη αγορά εργασίας εκδίδοντας τουλάχιστον 60.000 ενεργές άδειες εργασίας ή άλλα μετρήσιμα μέσα που αντιστοιχούν σε νόμιμη και ενεργή απασχόληση και καθορίζονται από την επιτροπή σύνδεσης, για Σύρους πρόσφυγες, τα μέρη εφαρμόζουν τις διατάξεις του προσαρτήματος Β σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το προσάρτημα χωρίς την απαίτηση συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β) του άρθρου 1 του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης.
 • Σε περίπτωση αναστολής, το Προσάρτημα Β του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης εξακολουθεί να εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών σε σχέση με προϊόντα τα οποία κατά την ημερομηνία προσωρινής αναστολής του Προσαρτήματος βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση, είτε σε προσωρινή αποθήκευση σε τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες στην Ένωση, και για τα οποία έχει συνταχθεί αποδεικτικό καταγωγής δεόντως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Β πριν την ημερομηνία προσωρινής αναστολής.
 • Το Προσάρτημα Β του Παραρτήματος της κοινοποιούμενης Απόφασης εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης του συμβουλίου σύνδεσης στην οποία προσαρτάται (1η Σεπτεμβρίου 2021) και εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Άρθρο 2:

Στο εν λόγω άρθρο, παρατίθεται ο Πίνακας των προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται το Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης, και οι Κανόνες των επεξεργασιών και μεταποιήσεων που μπορούν να εφαρμόζονται εναλλακτικά προς αυτούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος Ι της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής.

Δηλαδή το Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης που περιλαμβάνει πιο χαλαρούς κανόνες για την απόκτηση της καταγωγής, υπό προϋποθέσεις, σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην επικράτεια της Ιορδανίας και συνδέονται με την απασχόληση Σύρων προσφύγων, είναι συμπληρωματικό στο Παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος Ι της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής.

Το Παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος Ι της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τις επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II του προσαρτήματος I της σύμβασης PEM, ισχύει τηρουμένων των αναλογιών για τον κοινοποιούμενο πίνακα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων τροποποιήσεων:

Στη σημείωση 5.2, τα ακόλουθα βασικά υλικά προστίθενται στο δεύτερο εδάφιο:

 • Ίνες υάλου
 • Μεταλλικές ίνες

Το κείμενο της υποσημείωσης 7.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707 και 2713, οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του νερού, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, καθώς και όλοι οι συνδυασμοί των εργασιών αυτών ή ανάλογων εργασιών, δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος».

Δ. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Συνημμένα: Ένα (1)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ