Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161/2022 Καθορισμός των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161

ΦΕΚ B' 4862/15.09.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως, την παρ. 4 του άρθρου 47Α αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4811/2021 (Α’ 108).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

13. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/69117/2565/ 04-07-2022 εισερχομένου ηλεκτρονική επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ.

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαγράφονται οι υποπερ. βα της περ. α της παρ. 1, η περ. ε της παρ. 2 και η περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23.12.2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης» (Β’ 6548), αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, προστίθεται νέα παρ. 6 και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

1. Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):

α) Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται τα κάτωθι:

αα) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

αβ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του,

αγ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

αδ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κατασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής κατασκευής κ.λπ.).

β) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι:

βα) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017. Στην περίπτωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια όργανα του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, πλην της οικείας ΥΔΟΜ, όπως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές», τις Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης για την ηλεκτροδότηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μητροπολιτικών Μεγάρων, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ, υποβάλλεται, θεωρημένη, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια από τα ως άνω όργανα και φορείς.

Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.

γ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.ά.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασιών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προβλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών.

δ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κτηνοτροφικών στέγαστρων της υπ’ αρ. 5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων» (Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατασκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση.

2. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,

ε) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας).

Ειδικότερα:

i. Στην περίπτωση φωτεινών επιγραφών, προσκομίζεται η άδεια του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).

ii. Στην περίπτωση κατασκευών και εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, υποβάλλεται έγγραφο, με το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη μελέτη από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της Περιφέρειας ή του Δήμου.

iii. Στην περίπτωση αρδευτικών εγκαταστάσεων, κατατίθεται ειδικό δελτίο από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

iv. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης φωτεινών σηματοδοτών, υποβάλλεται έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με την αρμοδιότητα επί του δρόμου, επί του οποίου τοποθετείται ο σηματοδότης.

3. Για ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης λοιπών δημόσιων Υπηρεσιών και φορέων, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,

ε) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας).

Ειδικότερα:

i. Στην περίπτωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται, υποβάλλεται βεβαίωση ότι περατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμένες από Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικά πρόσωπα ή την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αντιστοίχως.

ii. Στην περίπτωση στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβούκλιων αναμονής οδηγών καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΟΣΑ, υποβάλλεται το οικείο έγγραφο του ΟΟΣΑ.

iii. Στην περίπτωση Υ/Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., υποβάλλεται σχετικό έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

iv. Στην περίπτωση αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων, υποβάλλεται έγγραφο του Προϊσταμένου των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεότερων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων, και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

v. Στην περίπτωση κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός των συνόρων του Αγίου Όρους, υποβάλλεται έγγραφο του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

4. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, καθώς και υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι έχουν εξασφαλιστεί οι τυχόν απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις υπηρεσιών και φορέων και έχουν τηρηθεί οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην παραπάνω περίπτωση εμπίπτουν, περίπτερα αναπήρων πολέμου, σταθμαρχεία, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσηςάρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων, μάνδρες οικοδομικών υλικών, λατομεία -μεταλλεία, τροχογραφεία της ΕΛΠΑ, τροχόσπιτα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, καντίνες, χώροι παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food), θερμοκήπια, αναμεταδότες της ΕΡΤ, πλατείες, οδοί και πάρκα, καθώς και αντλίες μη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

5. Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:

α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,

γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.

Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:

i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης.

ii. Για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης και στάθμευσης.

6. Για τις προσωρινές δραστηριότητες της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016, υποβάλλεται για την έκδοση βεβαίωσης προσωρινής σύνδεσης περιορισμένου χρόνου ίσου με τον χρόνο άσκησης της δραστηριότητας, αντίγραφο της προβλεπόμενης έγκρισης λειτουργίας της αδειοδοτούσας αρχής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης του ενδιαφερομένου προς αυτήν.»

Άρθρο 2

Παράταση της εφαρμογής

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23-12-2021 (Β’ 6548), παρατείνεται κατά ένα μήνα και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο επτά (7) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1 του παρόντος προθεσμίας».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!