Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2069/2022 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3222516
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-2113128
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ78Π46ΜΠ3Ζ-ΞΜΥ

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2069

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’
του Πίνακα Διανομής

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταυτοποίησης προσώπων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του Άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

Σχετ.: 1. Το αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1067429 ΕΞ 2022/28.7.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της ΑΑΔΕ και η επισυναπτόμενη σε αυτό αριθ. 4090/27.7.2022 (ΑΔΑ: 64ΟΦ46ΜΤΛΠ-Ρ5Ν) εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Το αριθ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1073439 ΕΞ 2022/12.8.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

1. Σε συνέχεια του αριθ. 1 σχετικού εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο αριθ. 2 σχετικό έγγραφο, για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, επισημαίνουμε τα εξής:

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Ζ’ του ν. 4954/2022 (Α’ 136) καθιερώθηκε η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application). Η εν λόγω εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο να αποθηκεύει στοιχεία, που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή στην άδεια οδήγησης οχήματος, τα οποία δύναται, προς διευκόλυνσή του, να επιδεικνύει, κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησής του, μεταξύ των άλλων, σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), επομένως και στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή σε δικαστικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του ως άνω Άρθρου, δεν θίγεται η ισχύς των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση Δ.Α.Τ. ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

β) Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 10 του ιδίου ως άνω Άρθρου και νόμου εκδόθηκε η αριθ. 4082/2022 (Β’ 3982) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που θεσμοθετήθηκε με το συγκεκριμένο Άρθρο.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. αποσαφηνίζεται ότι τα στοιχεία του Δ.Α.Τ. και της άδειας οδήγησης οχήματος «εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR».

2. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του προαναφερθέντος Άρθρου 80 προβλέπεται η διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας και της εγκυρότητας του εγγράφου, που επιδεικνύει το φυσικό πρόσωπο, μέσω της κινητής του συσκευής, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται και στις διατάξεις του Άρθρου 4 της ως άνω Κ.Υ.Α., πρέπει οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να ορίσουν συγκεκριμένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους με τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας αυτών, για την ορθή διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Στη σχετική αριθ. 4090/27.7.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διευκρινίζεται ότι για τη χρήση της εφαρμογής προς το σκοπό της επαλήθευσης στοιχείων, δεν απαιτείται πρόσθετη αυθεντικοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου ή λειτουργού.

3. Με την προαναφερθείσα αριθ. 4090/27.7.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσδιορίστηκε επίσης η διαδικασία επίδειξης στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και καθορίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθούνται από τους ορισθέντες ανά υπηρεσία υπαλλήλους, ως ακολούθως:

  • «Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εγκαθιστά την εφαρμογή στην προσωπική του κινητή συσκευή.
  • Το φυσικό πρόσωπο εμφανίζει στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό τον κωδικό QR του εγγράφου της παρ. 4 μέσω της εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στη δική του κινητή συσκευή.
  • Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός επαληθεύει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που του επιδεικνύεται. Η επαλήθευση πραγματοποιείται μέσω της αντίστοιχης ειδικής υπηρεσίας της ΕΨΠ, η οποία είναι ενσωματωμένη, ως διακριτή επιλογή, στην εφαρμογή.
  • Μετά τη σάρωση του κωδικού QR, εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής του υπαλλήλου ή του λειτουργού τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, χωρίς να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών.
  • Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία, τον οποίο το φυσικό πρόσωπο γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο ή λειτουργό. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.
  • Ο αρμόδιος υπάλληλος ή λειτουργός εισάγει τον αριθμό ασφαλείας σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής και ολοκληρώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.»

4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ μεριμνούν για τη χρήση της βέλτιστης τεχνικής λύσης για την υλοποίηση των ανωτέρω. Ενδεικτικά, ανακατανέμουν τις ήδη διανεμηθείσες ανά υπηρεσία συσκευές κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο του SYZEFXIS, με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων που θα οριστούν για την ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας ταυτοποίησης ως ανωτέρω.

5. Όπως ρητά ρυθμίζεται στις διατάξεις της προαναφερθείσας αριθ. 4082/2022 Κ.Υ.Α. και ειδικότερα:

α) στην παρ. 4 του Άρθρου 4 αυτής, ουδέν στοιχείο αποθηκεύεται στην κινητή συσκευή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου, κατά τη διαδικασία επίδειξης του εγγράφου και μετά την ολοκλήρωση αυτής και

β) στην παρ. 5 του Άρθρου 4 αυτής, η επίδειξη του εγγράφου, κατά τα προαναφερθέντα, ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας. Επομένως, το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούται, κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτότητας ή της ταυτοποίησής του, να φέρει μαζί του και το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.

Τονίζεται ότι, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που ταυτοποιεί τον πολίτη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής δεν προβαίνει στη λήψη στιγμιότυπων οθόνης (screenshots) κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης ούτε τα αποθηκεύει στην κινητή συσκευή.

6. Τέλος, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι αυτών για την ορθή εφαρμογή του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!