Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 79305/2022 Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.).

Αριθμ. 79305

ΦΕΚ B' 4586/30.08.2022

Καθορισμός του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε κατάρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων(Α.Λ.ΔΕ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα άρθρα 27, 35 και την παρ. 9 του άρθρου 79.

2. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α' 163).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

7. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

8. Το άρθρο 56 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247).

9. Το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 154).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

18. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

20. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

21. Την υπό στοιχεία 63789/6-7-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 562).

22. Την υπό στοιχεία 65809/12-7-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησής των επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703).

23. Την υπό στοιχεία 69943/22-7-2022 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του» (Β'3943).

24. Την υπ’ αρ. 1/01/12-7-2022 Πρόταση του Εθνικού Συμβούλιου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

25. Την υπ’ αρ. 72363/29-7-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 18-8-2022) εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

26. Το γεγονός ότι οι Α.Λ.ΔΕ των καταρτιζόμενων θα πιστώνονται με δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες, που θα εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης.

27. Την ανάγκη καθορισμού του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ.

28. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται άμεση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ, καθώς καθορίζεται μόνο το ύψος του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Η προκαλούμενη δαπάνη της πίστωσης των Α.Λ.ΔΕ. με χρηματικές μονάδες θα καθορισθεί μελλοντικά και θα βαρύνει τα εκάστοτε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ., ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Το ανώτατο όριο του δικαιώματος της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης για τον κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, εφαρμόζεται κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ. και αφορά αποκλειστικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2

Ανώτατο όριο διάθεσης δικαιωμάτων

1. Για την εφαρμογή του συστήματος των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων (Α.Λ.ΔΕ.), οι πιστωτικές μονάδες του δικαιώματος της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης για τον κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

2. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ., το ανώτατο όριο των πιστωτικών μονάδων της παρ. 1 για τον κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., καθορίζεται στις 1.500 μονάδες.

3. Ειδικά για την πρώτη φάση ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ., ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Η ισοτιμία μετατροπής των πιστωτικών μονάδων σε χρηματικές είναι 1.

β. Καθορίζεται το ανώτατο όριο του συνολικού ύψους των διαθέσιμων χρηματικών μονάδων Α.Λ.ΔΕ. σε ymax = 1.500 χρηματικές μονάδες.

γ. Καθορίζεται το ύψος της σταθεράς α, η οποία εκφράζει το ύψος των μονάδων που πιστώνονται σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων,σε 1.100 χρηματικές μονάδες.

δ. Ο λογαριασμός των δικαιούχων των Α.Λ.ΔΕ. πιστώνεται με χρηματικές μονάδες που είναι το άθροισμα ενός σταθερού ποσού εφάπαξ πριμοδότησης, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα και ενός μεταβλητού ποσού το οποίο υπολογίζεται βάσει ενός συνόλου κριτηρίων με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης/βαρύτητας το κάθε κριτήριο, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές χρηματικές μονάδες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, ήτοι ymax = 1.500 χρηματικές μονάδες.

ε. Ο αλγόριθμος υπολογισμού των δικαιωμάτων διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

στ. Για την πρώτη φάση λειτουργίας των Α.Λ.ΔΕ. ο λογαριασμός πιστώνεται με ένα ανώτατο όριο χιλίων πεντακοσίων χρηματικών μονάδων (1.500€) που είναι το άθροισμα ενός εφάπαξ ποσού χιλίων εκατό χρηματικών μονάδων (1.100€) και ενός μεταβλητού ποσού έως τετρακοσίων χρηματικών μονάδων (400€).

Άρθρο 3

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Η καταβολή της ενίσχυσης που παρέχεται μέσω των Α.Λ.ΔΕ. δύναται να πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ.ΥΠ.Α. μέσω Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού Λογαριασμού ειδικού σκοπού του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α'63).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!