Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

30/003/000/3222/2022 Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479240
E-mail: dat.gcsl@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΝΝΒ46ΜΠ3Ζ-Χ9Ε

Αθήνα, 05/09/2022

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/3222

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγγραφο που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής, της 28^ς Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για τα ψάρια και τα χερσαία ζώα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ’ αρ. L 126/29.04.2022 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με το παρόν έγγραφο, κοινοποιείται ο ανωτέρω κανονισμός, με τον οποίο τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 ως προς τους ορισμούς και τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για τα ψάρια και τα χερσαία ζώα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έγγραφο αφορά τις επιχειρήσεις τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές επισήμου ελέγχου τροφίμων σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά και τις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους που πραγματοποιούν τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος εγγράφου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων τροφίμων, των αρμόδιων αρχών επισήμου ελέγχου τροφίμων, των ΧημικώνΥπηρεσιώντου Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών για την έκδοση του κανονισμού (EE) 2022/685 της Επιτροπής και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.

Με το νέο κανονισμό, τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 333/2007 ως προς τους ορισμούς και τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για τα ψάρια και τα χερσαία ζώα.

Συγκεκριμένα:

  • Τροποποιείται ο ορισμός της «παρτίδας» και εισάγεται νέος ορισμός για «συγκρίσιμο μέγεθος ή βάρος», ώστε να ρυθμίζονται καλύτερα οι απαιτήσεις δειγματοληψίας για τα ψάρια.
  • Εισάγονται νέες διατάξεις ως προς τις διαδικασίες δειγματοληψίας ειδικά για τις περιπτώσεις παρτίδων που περιέχουν ολόκληρα ψάρια, ώστε να καλύπτονται, κατά το δυνατόν, όλες οι περιπτώσεις μεγεθών και να χρησιμοποιείται η ίδια ενιαία πρακτική από τα κράτη-μέλη που θα εξασφαλίζει καλύτερη συγκρισιμότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Για την καταγραφή των εν λόγω διαδικασιών, ελήφθησαν υπόψη η πιθανή κατανομή των μετάλλων στο σώμα των ψαριών, καθώς και διατάξεις ή οδηγίες που ήδη εφαρμόζονται για τις αναλύσεις άλλων παραμέτρων (διοξινών).
  • Εισάγονται νέες διατάξεις ειδικά για τη δειγματοληψία χερσαίων ζώων.
  • Τροποποιούνται οι γενικές αρχές που διέπουν την προετοιμασία του δείγματος.

O κοινοποιούμενος κανονισμός (ΕΕ) 2022/685 εφαρμόζεται από την 15π Δεκεμβρίου 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: http://www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Επιχειρήσεις> ή <Πολίτες>/<Υπηρεσίες Χημείου>/<Τρόφιμα - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα>/<Ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Διονυσία Στεφανίτση

Συνημμένα: Κανονισμός (ΕΕ) 2022/685

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!