Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2067/2022 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C(2022) 4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε" Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ -
α) ΤΜΗΜΑ Α" ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
β) ΤΜΗΜΑ Γ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Μελανίτου, Μ.Κουνάβη
Κ. Τριαδάς
Τηλέφωνο: 210.6987407, 448, 504
E-Mail: ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ0Φ446ΜΠ3Ζ-Χ57

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2067

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C(2022) 4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 σχετικά με την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για εμπορεύματα που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) C(2022)4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλονται στα εμπορεύματα κατά την εισαγωγή αυτών και τα οποία πρόκειται να διανεμηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση (ΕΕ) C(2022)4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022, χορηγείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 74 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθμ.1186/2009 και απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στα αγαθά που εισάγονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 51 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ περί Φ.Π.Α. από κρατικούς οργανισμούς ή ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για λογαριασμό τους. Οι διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης εφαρμόζονται για το χρονικό διάστημα από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης εγκυκλίου αφορά:

α) τους κρατικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων ,

β) τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν εισαγωγές για λογαριασμό των ανωτέρω,

γ) τους δημόσιους φορείς και άλλους φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των αιτούντων κρατών μελών στα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών ,

δ) τις μονάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό διάστημα παροχής βοήθειας και

ε) τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εισαγωγής.

 

Κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση (ΕΕ) C(2022)4469 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 74 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και 51 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, με τις διατάξεις της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, να χορηγούν απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό και Φ.Π.Α. που επιβάλλονται σε εμπορεύματα που εισάγονται από συγκεκριμένους/εγκεκριμένους φορείς, οργανισμούς κ.λ.π. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για βοήθεια στην ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα:

Ι. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α. Ως προς το άρθρο 1

Με την παράγραφο 1, προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. στις εισαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα εμπορεύματα προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

ι) δωρεάν διανομή από τους φορείς και τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) προς όφελος των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία·

II) δωρεάν διάθεση προς όφελος των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα φορέων των φορέων και των οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·

β) τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 75, 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1186/2009 και στα άρθρα 52, 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ·

γ) τα εμπορεύματα εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των αιτούντων κρατών μελών στα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών.

Με την παράγραφο 2, χορηγείται επίσης απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. στα εμπορεύματα της παραγράφου 1, όταν αυτά εισάγονται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με τον όρο ότι ο κρατικός οργανισμός ή άλλος ευαγής ή φιλανθρωπικός οργανισμός είναι εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές και ασκεί παρόμοιες δραστηριότητες στο κράτος μέλος στο οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ δύο κρατών μελών απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση από τον εγκεκριμένο ευαγή ή φιλανθρωπικό οργανισμό στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί την απαλλαγή.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι, οι οργανισμοί που επωφελούνται της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής, μετά προηγούμενη κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους, δύνανται να μεταφέρουν τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή σε ουκρανικούς κρατικούς οργανισμούς ή άλλους ευαγείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές, προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν στα άτομα που έχουν ανάγκη στην Ουκρανία.

Με την παράγραφο 5, χορηγείται ομοίως απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. όταν αυτά εισάγονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από μονάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό διάστημα της παροχής βοήθειας στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Β. Ως προς το άρθρο 2

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης, σε μηνιαία βάση, τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Επιπλέον, έως τις 31 Μαρτίου 2023 το αργότερο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) κατάλογο των οργανισμών που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

β) ενοποιημένες πληροφορίες που αφορούν τη φύση και τις ποσότητες των διαφόρων εμπορευμάτων που εισάγονται με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 1·

γ) μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα άρθρα 78, 79 και 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και με τα άρθρα 55, 56 και 57 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, όσον αφορά τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στα πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης απόφασης.

Γ. Ως προς τα άρθρα 3 και 4

Στο άρθρο 3 της Απόφασης προβλέπεται ότι το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και τη Φινλανδία.

Στο άρθρο 4 της Απόφασης ορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται η εν λόγω Απόφαση.

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Εμπορεύματα που δύναται να εισαχθούν με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. είναι είδη που προορίζονται να διατεθούν δωρεάν προς όφελος των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο συνημμένο Παράρτημα Ι παρατίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ως άνω είδη όπως, προσωρινά καταλύματα έκτακτης ανάγκης, είδη στέγασης, φάρμακα και ιατρικά είδη, καθώς και εξοπλισμό για τη διαχείριση και την παροχή τροφίμων κ.α.

2. Δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με βάση την κοινοποιούμενη απόφαση, είναι οι κρατικοί οργανισμοί, ευαγή ή φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λ.π. που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές των αιτούντων κρατών μελών καθώς και οι κρατικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.λ.π. που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας.

3. Για την εισαγωγή με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α. των εμπορευμάτων που προορίζονται να διατεθούν/δωρηθούν προς όφελος των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τις σχετικές εισαγωγές για λογαριασμό τους, είτε πρόκειται για εγκεκριμένους φορείς ή οργανισμούς στην Ελλάδα είτε σε άλλο ΚΜ, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή διασάφηση εισαγωγής στην οποία συμπληρώνεται στη θέση «Καθεστώς» ο κωδικός ατελείας C26 για την απαλλαγή από το δασμό, ενώ στη θέση 44.1 θα συμπληρώνεται ο κωδικός ατελείας Ι14 για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. εισαγωγής.

Με τη διασάφηση εισαγωγής συνυποβάλλεται από τα δικαιούχα πρόσωπα δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα και τα στοιχεία του οργανισμού/φορέα,

β) η αρμόδια αρχή του αιτούντος ΚΜ από την οποία έχει εγκριθεί ο εν λόγω οργανισμός/φορέας,

γ) ο τόπος προορισμού των αγαθών (Ελλάδα, άλλο ΚΜ ή Ουκρανία) και

δ) ο εγκεκριμένος οργανισμός/φορέας που θα τα παραλάβει, είτε στην περίπτωση αποστολής τους στην Ουκρανία είτε στην περίπτωση αποστολής τους σε άλλον εγκεκριμένο οργανισμό/φορέα εντός της ΕΕ.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων, το δικαιούχο πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η υποβολή στις τελωνειακές αρχές της διασάφησης εισαγωγής από τα ανωτέρω πρόσωπα ισοδυναμεί με δέσμευση για την ακρίβεια των στοιχείων και την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά στον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

5. Τέλος ως προς τον έλεγχο ορθής εφαρμογής των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και 54 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ, η απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. χορηγείται στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα «τα λογιστικά βιβλία των οποίων επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους και οι οποίοι παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα» και ως εκ τούτου τα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της διάθεσης και διανομής των ειδών, των ποσοτήτων και των προσώπων που παραδίδονται. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους φορείς/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τελωνειακές αρχές παρακαλούνται για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση και προτεραιοποίηση της εισαγωγής των εν λόγω ειδών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου με τη διενέργεια ελέγχων, ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή ειδών που δεν έχουν συνάφεια με τον ενδεικτικό κατάλογο ειδών, αλλά και η χρήση των εισαχθέντων ειδών για σκοπούς άλλους από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Συνημμένα:

  1. Απόφαση (ΕΕΜ2022) 4469/01.07.2022
  2. Ενδεικτική Λίστα Ειδών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!