Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υπ. Εργασίας 80823/2022 Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. - ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ι)
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 15 16284,
222, 057, 620
Ηλ. Ταχυδρομείο : dsr@ypakp.gr
Πληροφορίες : Ε. Ζυγούρη,
Δ. Πισκοπάνη

Α.Δ.Α.: Ρ3ΑΕ46ΜΤΛΚ-ΣΒΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. : 80823

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

1. Υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις.

2. Διαδικαστικά ζητήματα για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων –Αιτήσεις εγγραφής

α. Αίτηση εγγραφής υπό σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

β. Αίτηση εγγραφής συνεστημένων έως και 31.12.2021 συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

γ. Αίτηση εγγραφής οργανώσεων εργοδοτών.

3. Αίτηση τροποποίησης καταστατικού συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

4. Τήρηση στοιχείων/αρχείων των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μετά την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μητρώο.

5. α) Αίτηση επικαιροποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων (πλην καταστατικού) συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και β) Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων και αρχείων οργανώσεων εργοδοτών.

α) Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων

β) Οργανώσεις Εργοδοτών

6. Πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και καταμέτρησης ηλεκτρονικών ψήφων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (άρθρο 13 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρ. 87 του ν. 4808/2021).

7. Βεβαιώσεις

α. Βεβαίωση Εγγραφής

β. Βεβαίωση Καταστατικού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων

γ. Βεβαίωση Εγγραφής και Τροποποιήσεων/Επικαιροποιήσεων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (Βεβαίωση Ιστορικότητας).

δ. Βεβαίωση Μητρώου

8. Είδος και εύρος ελέγχου από την Υπηρεσία

9. Υποβληθείσες αιτήσεις και διαχείριση αυτών.

10. Χορήγηση Στοιχείων σύμφωνα με το άρ. 10 της Υ.Α

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/), κατά τα οριζόμενα στο ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α΄101) και την με αρ. 62599/26.8.2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄4279) καθώς και τη λειτουργία του Μητρώου αυτού.

1. Υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις.

Οι υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών αναφέρονται στα άρ. 2 και 6 της ΥΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρ.2 υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α΄79) συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, καθώς και οι ενώσεις προσώπων της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ Α΄27). Σύμφωνα με το άρ.6 υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και τρόπου σύστασης, οι οποίες έχουν ως μέλη τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν την εργοδοτική ιδιότητα και επομένως απασχολούν τα ίδια εργαζόμενους ή νομίμως εκπροσωπούν επιχειρήσεις – εργοδότες. Ενώσεις προσώπων, που δεν αποτελούν σωματεία αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά οργανώσεων εργοδοτών, εγγράφονται ομοίως στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε..

Επισημαίνεται ότι από την εγγραφή στο Μητρώο εξαιρούνται οι ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και οι οργανώσεις των άρ. 30Α, Β και Γ του ν. 1264/1982.

Ομοίως κατά τα ανωτέρω, δεν εγγράφονται οι οργανώσεις που έχουν ως μέλη τους αποκλειστικά συνταξιούχους.

2. Διαδικαστικά ζητήματα για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων – Αιτήσεις εγγραφής

Οι υπόχρεες προς εγγραφή οργανώσεις υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο. Τα στοιχεία υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της οργάνωσης ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό.

Για τις υπό σύσταση συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, τα στοιχεία εγγραφής δύναται να υποβάλει εις εκ των ιδρυτικών μελών της οργάνωσης ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από ιδρυτικό μέλος για τον σκοπό αυτό. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα στοιχεία υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επισυνάπτεται στην καρτέλα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής της υπό σύσταση οργάνωσης, το σχετικό επιβεβαιωτικό αρχείο (Εξουσιοδότηση/Υπεύθυνη δήλωση), επιλέγοντας εισαγωγή αρχείου στην ετικέτα «Εξουσιοδότηση/Υπεύθυνη δήλωση». Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλει, όπως επιβεβαιώνεται από τον υποβάλλοντα σε ειδικό πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Διευκρινίζεται ότι, ως υπό σύσταση συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων λογίζονται εκείνες οι οποίες δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 1264/1982, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το άρ. 83 του ν. 4808/2021 και ισχύει, αποκτούν νομική προσωπικότητα από και διά της εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ημερομηνία έναρξης του άρθρου αυτού είναι η 1η.1.2022 (άρ. 100, ν.4808/2021), υπό σύσταση συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων είναι εκείνες οι οποίες μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχουν εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων/βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και εάν ακόμη έχει εκδοθεί η σχετική διαταγή εγγραφής από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις εγγραφής και διαμορφώνεται αντιστοίχως το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής:

α.Αίτηση εγγραφής υπό σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

Η απόκτηση νομικής προσωπικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων συντελείται με την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο πλέον αντικαθιστά το ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων που τηρείτο στο οικείο Πρωτοδικείο.

Για την εγγραφή ελέγχονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως:

α) το επικυρωμένο από τον δικαστή πρωτότυπο καταστατικό, το οποίο περιέχει και τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, αυτό περιέχει τις πρωτότυπες υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα της τροποποιητικής γενικής συνέλευσης, αλλά και την επικυρωτική σφραγίδα της οργάνωσης.

β) τη διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της συνδικαλιστικής οργάνωσης στα προσήκοντα βιβλία/ αρχεία .

γ) το αποδεικτικό επίδοσης της διαταγής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

δ) τις δημοσιευθείσες περιλήψεις του καταστατικού στα έντυπα που ορίζει η εν λόγω διαταγή.

ε) το πρακτικό ίδρυσης (συστατική/ιδρυτική πράξη) της συνδικαλιστικής οργάνωσης, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των συμπραξάντων στη σύσταση ιδρυτικών μελών.

στ) τον πίνακα των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, με παρά πόδα αυτού τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών, αν ο πίνακας αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στο πρακτικό ίδρυσης της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω οργανώσεις υποβάλλουν ψηφιακά τα ανωτέρω στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ευκρινώς σαρωμένα. Το σύνολο των αρχείων α΄ έως και στ΄ οφείλουν να τηρούνται σε έγχαρτη μορφή στο αρχείο της Οργάνωσης.

Το πρόσωπο που υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, συμπληρώνει επιμελώς τα πεδία αυτής που αφορούν την επωνυμία (ακριβής καταγραφή της καταστατικής επωνυμίας), το είδος της οργάνωσης, τα στοιχεία έδρας καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου. Μη ορθή/πλήρης καταγραφή των ανωτέρω προκαλεί αδυναμία εγγραφής και η σχετική αίτηση αιτιολογημένα δεν γίνεται αποδεκτή.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των αρχείων και στοιχείων, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η επισύναψη περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία σε 1 (ένα) ενιαίο σαρωμένο αρχείο. Ομοίως, είναι δυνατή η ανάρτηση αρχείων στην καρτέλα «ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ» της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων αυτών, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 8 και 9 της παρούσας.

Σε περίπτωση που γίνει η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., η οργάνωση εγγράφεται σε αυτό, με ημερομηνία η οποία ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής του συνόλου των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Από την ημερομηνία αυτή αποκτά αριθμό μητρώου στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και νομική προσωπικότητα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής οργάνωσης, λόγω ελλιπών στοιχείων η τελευταία ενημερώνεται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

β. Αίτηση εγγραφής συνεστημένων έως και 31.12.2021 συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

Οι εν λόγω οργανώσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με το σύνολο των κατ΄ ελάχιστον στοιχείων και αρχείων, τα οποία απαιτούνται κατά την παρ. 3 του τροποποιημένου άρ. 2 του ν.1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ. 83 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ 101) σε συνδυασμό με το άρ. 3 της υπ’ αριθμ. 62599/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4279), και συγκεκριμένα:

α) τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία και το είδος της οργάνωσης, τα στοιχεία έδρας και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου. Στην περίπτωση συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλώνονται τουλάχιστον οι καταστατικές επωνυμίες αυτών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, τα ΑΦΜ αυτών, ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο σωματείων, το έτος και το δικαστήριο εγγραφής ή ο αριθμός μητρώου στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. Τα συγκεκριμένα στοιχεία υποβάλλονται στην καρτέλα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Οι οργανώσεις - μέλη των ανωτέρου βαθμού συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, υπέχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής.

β) το πρακτικό ίδρυσης της οργάνωσης (συστατική/ ιδρυτική πράξη) και τη διαταγή του δικαστή περί εγγραφής της οργάνωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου.

γ) το ισχύον επικυρωμένο από το οικείο Πρωτοδικείο καταστατικό, στο οποίο αποτυπώνονται επί σφραγίδος οι αριθμοί εγγραφής στο δημόσιο βιβλίο σωματείων (αριθμός μητρώου) και το ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων (ειδικός αριθμός) και, σε περίπτωση που οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνονται ευκρινώς επί του αρχείου του καταστατικού, αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί κατάθεσης σωματείου (στο οποίο αποτυπώνονται οι συγκεκριμένες εγγραφές και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού), της πλέον πρόσφατης έκδοσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..

Επισημαίνεται ότι τόσο το αρχείο της ιδρυτικής πράξης όσο και της διαταγής εγγραφής, είναι επιθυμητά προς υποβολή και οι οργανώσεις, εφόσον τα έχουν, καλούνται να τα υποβάλουν. Ωστόσο, εάν τα σχετικά αρχεία δεν είναι διαθέσιμα, π.χ. λόγω απώλειας/καταστροφής τους κτλ., αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού περί κατάθεσης σωματείου, όπως αναφέρεται στο σημείο γ’ ανωτέρω.

δ) ορθή αναγραφή των αριθμών εγγραφής (γενικός ή και ειδικός αριθμός μητρώου) της οργάνωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου (Πρωτοδικείου) και έτος αυτής.

Ομοίως, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2α. της παρούσας, είναι δυνατή η επισύναψη περισσοτέρων από τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία σε 1 (ένα) ενιαίο σαρωμένο αρχείο.

Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων αυτών, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 8 και 9 της παρούσας.

Σε περίπτωση που υποβληθούν όλα τ’ ανωτέρω στοιχεία στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., η οργάνωση εγγράφεται σε αυτό, με ημερομηνία η οποία ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής των στοιχείων και αποκτά αριθμό μητρώου στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., χωρίς να μεταβάλλεται ο χρόνος κτήσης της νομικής προσωπικότητας. Μη ορθή/πλήρης καταγραφή των ανωτέρω προκαλεί αδυναμία εγγραφής και η σχετική αίτηση αιτιολογημένα δεν γίνεται αποδεκτή.

Σε περίπτωση μη εγγραφής οργάνωσης, λόγω ελλιπών στοιχείων η τελευταία ενημερώνεται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

γ. Αίτηση εγγραφής οργανώσεων εργοδοτών.

Οι εν λόγω οργανώσεις εξακολουθούν, και μετά την έναρξη ισχύος του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., να υποβάλλονται στις διαδικασίες απόκτησης νομικής προσωπικότητας και δημοσιότητας στοιχείων που τους αφορούν, όπως αυτές ίσχυαν και πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 6 του ν.1876/1990 (όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 96 του ν. 4808/2021). Κατά συνέπεια, αυτές οι οργανώσεις αφού ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που κατά περίπτωση απαιτούνται ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε..

Ειδικότερα, υποβάλλονται το σύνολο των στοιχείων και αρχείων, τα οποία προβλέπονται στην παρ. 4γ’ του άρθρου 6 του ν.1876/1990, όπως ισχύει και εξειδικεύονται στο άρ. 7 της υπ’ αριθμ. 62599/2021 ΥΑ και συγκεκριμένα:

α) τα στοιχεία επωνυμίας και έδρας της οργάνωσης καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου αυτής,

β) το πρακτικό ίδρυσης της οργάνωσης(συστατική/ιδρυτική πράξη),

γ) το ισχύον επικυρωμένο από το οικείο Πρωτοδικείο καταστατικό, στο οποίο αποτυπώνονται επί σφραγίδος οι αριθμοί εγγραφής στο δημόσιο βιβλίο σωματείων (αριθμός μητρώου) και τυχόν ειδικός αριθμός και, σε περίπτωση που οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνονται ευκρινώς επί του αρχείου του καταστατικού, αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί κατάθεσης σωματείου (στο οποίο αποτυπώνονται οι συγκεκριμένες εγγραφές και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού), της πλέον πρόσφατης έκδοσης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε..

Επισημαίνεται ότι το αρχείο της ιδρυτικής πράξης, είναι επιθυμητό προς υποβολή και οι οργανώσεις, εφόσον το έχουν, καλούνται να το υποβάλουν. Ωστόσο, εάν το σχετικό αρχείο δεν είναι διαθέσιμο, π.χ. λόγω απώλειας/καταστροφής του κτλ., αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού περί κατάθεσης σωματείου.

δ) ορθή αναγραφή των αριθμών εγγραφής (γενικός ή και ειδικός αριθμός μητρώου) της οργάνωσης στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου (Πρωτοδικείου) και έτος αυτής,

ε) τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων – μελών ή/και μελών αυτών μέχρι φυσικού προσώπου, ατομικής επιχείρησης ή εταιρίας, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος αντιπροσωπευτικότητας (ν. 1876/1990, άρ. 6 παρ. 2, εδ. β, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από το άρ. 96 του ν.4808/2021). Σε περίπτωση οργανώσεων με μέλη πρωτοβάθμιες ή άλλου βαθμού εργοδοτικές - επαγγελματικές οργανώσεις, δηλώνονται τουλάχιστον οι καταστατικές επωνυμίες αυτών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, τα ΑΦΜ αυτών, ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο σωματείων, το έτος και το δικαστήριο εγγραφής. Τα συγκεκριμένα στοιχεία υποβάλλονται στην καρτέλα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι οργανώσεις – μέλη των ανωτέρου βαθμού εργοδοτικών – επαγγελματικών οργανώσεων, υπέχουν αυτοτελούς υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε..

στ) τα στοιχεία και αρχεία των παρ. 2.3, 2.5 και 2.7 του άρ. 7 της ως άνω ΥΑ, τα οποία υποβάλλονται στις καρτέλες «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΣ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ» και «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ», αντιστοίχως, της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ομοίως, όπως αναφέρεται και παραπάνω, είναι δυνατή η επισύναψη περισσοτέρων στοιχείων σε 1 (ένα) ενιαίο σαρωμένο αρχείο.

Σημειώνεται ότι ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά οργανώσεων εργοδοτών, εγγράφονται ομοίως στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. υποβάλλοντας ως περιεχόμενο της αίτησής τους τα αναγκαία, κατά ανάλογο περιεχόμενο, αρχεία.

Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων αυτών, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 8 και 9 της παρούσας.

Σε περίπτωση που υποβάλλονται με πληρότητα τ’ ανωτέρω στοιχεία στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., η οργάνωση εγγράφεται σε αυτό, με ημερομηνία η οποία ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής των στοιχείων εγγραφής και αποκτά αριθμό μητρώου στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Μη ορθή/πλήρης καταγραφή των ανωτέρω προκαλεί αδυναμία εγγραφής και η σχετική αίτηση αιτιολογημένα δεν γίνεται αποδεκτή. Τα αναφερόμενα στο σημείο ε) στοιχεία, αν δεν υποβληθούν εν όλω ή μερικώς δεν κωλύουν την εγγραφή της οργάνωσης στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., αλλά είναι αναγκαίο έστω στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων, να υποβάλλονται.

Σε περίπτωση μη εγγραφής οργάνωσης λόγω ελλιπών στοιχείων η τελευταία ενημερώνεται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Αίτηση τροποποίησης καταστατικού συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων.

Μετά την 1η.1.2022 κάθε τροποποίηση καταστατικού των οργανώσεων των εργαζομένων που αναφέρονται στα σημεία 2α) (Υπό σύσταση συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων) και 2β) (Συνεστημένες έως και 31.12.2021 συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων) της παρούσης, δηλώνεται και αποκτά ισχύ κατά τρόπο ανάλογο με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο2α) της παρούσης.

Μετά την έκδοση απόφασης τροποποίησης καταστατικού από το αρμόδιο δικαστήριο (διαταγή εγγραφής), τη διενέργεια των δημοσιεύσεων και των κοινοποιήσεων που εκεί ορίζονται, οι οργανώσεις των εργαζομένων υποβάλλουν μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την «Αίτηση τροποποίησης καταστατικού συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων».

Η υποβολή αυτού του τύπου αίτησης είναι δυνατή μόνο για ήδη εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. οργανώσεις, οι οποίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά αρχεία στις καρτέλες «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ».

Η τροποποίηση καταχωρείται, κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 2α, 8 και 9 της παρούσας.

4. Τήρηση στοιχείων/αρχείων των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών μετά την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μητρώο.

Η εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων στο οικείο μητρώο συντελείται με την κατάθεση ορισμένων αναγκαίων, κατά περίπτωση, στοιχείων.

Περαιτέρω, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων υποχρεούνται να τηρούν, διαρκώς επικαιροποιημένα, στην ψηφιακή τους μερίδα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982 και ιδίως τα προβλεπόμενα στις παρ. γ και δ, καθώς τα αναφερόμενα στις παρ. α και β (πλην της πράξης διάλυσης) λογίζονται ότι κατατίθενται ως περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής και δύνανται ακολούθως να τροποποιηθούν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσης. Ως τήρηση νοείται η ψηφιακή υποβολή των στοιχείων αυτών, είτε εξ αρχής ως περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής από κοινού με τα υπόλοιπα υποχρεωτικώς υποβαλλόμενα και ελεγχόμενα από την Υπηρεσία στοιχεία, είτε μεταγενέστερα μέσω της υποβολής αίτησης επικαιροποίησης και η διαρκής, στο μέλλον, τήρηση/επικαιροποίησή τους ώστε τα τηρούμενα στοιχεία να απεικονίζουν την τρέχουσα νομική και πραγματική κατάσταση των οργανώσεων. Το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών δεν τελεί υπό έγκριση από την Υπηρεσία, ακριβώς διότι η διαρκής τήρησή τους αποτελεί ευθύνη της εγγεγραμμένης οργάνωσης, η μη ανταπόκριση στην οποία (όπως και η μη εγγραφή) συνεπάγεται τις έννομες συνέπειες που, κατά περίπτωση και διαβαθμισμένα, προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1264/1982.

Για τις οργανώσεις των εργοδοτών, υπάρχει ομοίως υποχρέωση διαρκούς τήρησης/επικαιροποίησης των στοιχείων, τα οποία υπεβλήθησαν στο σύνολό τους διά της αρχικής αιτήσεως εγγραφής.

5. α) Αίτηση επικαιροποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων (πλην καταστατικού) συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και β) Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων και αρχείων οργανώσεων εργοδοτών.

α) Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων

Για τη διαρκή ανταπόκριση των εγγεγραμμένων οργανώσεων στην υποχρέωση τήρησης επικαιροποιημένων στοιχείων και αρχείων κατά τα οριζόμενα στο σημείο 4 της παρούσας (επομένως πλην των στοιχείων για τα οποία απαιτείται κατά νόμο τροποποίηση του καταστατικού της οργάνωσης), οι οργανώσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επικαιροποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων, πλην των στοιχείων και αρχείων καταστατικού. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής και με το πλήρες περιεχόμενό της καταγράφεται και αποθηκεύεται στη ψηφιακή μερίδα της οικείας οργάνωσης και ενημερώνει αντιστοίχως την τρέχουσα κατάσταση αυτής.

β) Οργανώσεις Εργοδοτών

Για τη διαρκή ανταπόκριση των εγγεγραμμένων οργανώσεων στην υποχρέωση τήρησης επικαιροποιημένων στοιχείων και αρχείων κατά τα οριζόμενα στο σημείο 4 της παρούσας, οι οργανώσεις υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επικαιροποίησης ορισμένων ή και όλων των στοιχείων και αρχείων που έχουν υποβάλει στο παρελθόν. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής και με το πλήρες περιεχόμενό της καταγράφεται και αποθηκεύεται στη ψηφιακή μερίδα της οικείας οργάνωσης και ενημερώνει αντιστοίχως την τρέχουσα κατάσταση αυτής.

Επισημαίνεται ότι, και στις δύο ως άνω περιπτώσεις αιτήσεων τα αποτελέσματα των αιτούμενων μεταβολών στην ψηφιακή μερίδα της κάθε οργάνωσης επέρχονται από τη στιγμή της υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.

6. Πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και καταμέτρησης ηλεκτρονικών ψήφων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (άρθρο 13 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρ. 87 του ν. 4808/2021).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 1264/1982 (Α΄79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 87 του ν. 4808/2021 (Α΄101), τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Η εισαγωγή των πρακτικών διαλογής στην ψηφιακή μερίδα των εγγεγραμμένων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων γίνεται με ευθύνη των ιδίων, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, με την υποχρέωση να βεβαιώνονται αυτά από το δικαστικό αντιπρόσωπο. Το σχετικό ευκρινώς σαρωμένο αρχείο εισάγεται/αναρτάται στην καρτέλα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και συγκεκριμένα στην ετικέτα «ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (επισύναψη σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.)».

Η εισαγωγή του αρχείου δύναται να πραγματοποιηθεί είτε ως περιεχόμενο της αρχικής αίτησης εγγραφής μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (εφόσον είναι διαθέσιμο), είτε μεταγενέστερα με την «Αίτηση επικαιροποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων (πλην καταστατικού) συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων» (βλ. σημείο 5α).

Τα πρακτικά διαλογής και καταμέτρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Τον αριθμό όσων είχαν δικαίωμα ψήφου και τον αριθμό ψηφισάντων με ηλεκτρονική και φυσική παρουσία.

β) Τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος.

γ) Τα ονοματεπώνυμα εκείνων που εξελέγησαν και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε έκαστος εξ αυτών.

7. Βεβαιώσεις

Από το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών δύνανται να εξαχθούν οι εξής βεβαιώσεις:

α. Βεβαίωση Εγγραφής

Η οργάνωση που εγγράφεται κατά τα ανωτέρω, ενημερώνεται σχετικά μέσω της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην/στις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση. Ακολούθως, αποδίδεται σε αυτήν μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) στην αντίστοιχη μερίδα του οικείου Μητρώου. Με χρήση των στοιχείων αυτών, η οργάνωση δύναται να προβεί σε εκτύπωση βεβαίωσης εγγραφής με προτυποποιημένο περιεχόμενο για κάθε νόμιμη χρήση. Εξάλλου, είναι δυνατή η καταφόρτωση και εκτύπωση του περιεχομένου της υποβληθείσας αίτησης εγγραφής και των αρχείων που κατατέθηκαν με αυτήν.

Επισημαίνεται ότι, το περιεχόμενο και συνεπώς η εγκυρότητα της βεβαίωσης είναι δυνατόν να επαληθευτεί μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη χρήση 4 μοναδικών για κάθε βεβαίωση στοιχείων ελέγχου, τα οποία είναι αποτυπωμένα επί του σώματος αυτής, ώστε καθένας ο οποίος νομίμως έχει στην κατοχή του ή του επιδεικνύεται ορισμένη βεβαίωση, να μπορεί να επαληθεύσει το περιεχόμενό της [1] .

Η βεβαίωση εγγραφής συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων επιβεβαιώνει προς κάθε τρίτο, τη μοναδική, αρχική εγγραφή των οργανώσεων αυτών στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., συνεπεία του επιτυχούς ελέγχου από την Υπηρεσία των στοιχείων που κατά περίπτωση υποβλήθηκαν ως περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής (όπως αναφέρονται κατά περίπτωση στο σημείο 2).

Η βεβαίωση τήρησης ή μη των λοιπών στοιχείων, των αναφερομένων στο σημείο 4 της παρούσης, εφόσον δεν υποβλήθηκαν ως περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής, δεν αποτελεί περιεχόμενο της βεβαίωσης εγγραφής. Κατά συνέπεια, η βεβαίωση εγγραφής από κοινού με το περιεχόμενο της δυναμένης να εκτυπωθεί, αίτησης και των συνοδευτικών αυτής αρχείων, αποτυπώνει το βεβαιωθέν περιεχόμενο.

Για τις οργανώσεις των εργοδοτών, αντιστοίχως, η βεβαίωση εγγραφής βεβαιώνει ότι υπεβλήθησαν, διά της αιτήσεως εγγραφής, το σύνολο των στοιχείων και αρχείων της παρ. 2γ της παρούσας.

β. Βεβαίωση Καταστατικού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων

Στην παρούσα βεβαίωση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη προς εκτύπωση/καταφόρτωση στην ψηφιακή μερίδα των εγγεγραμμένων οργανώσεων των εργαζομένων σε προτυποποιημένη μορφή, αποτυπώνεται η τελευταία δηλωθείσα επωνυμία της οργάνωσης, ο αριθμός Μητρώου εγγραφής που της αποδόθηκε κατά την εγγραφή της καθώς και τα στοιχεία πρωτοκόλλου και ημερομηνίας υποβολής τυχόν αιτήσεων τροποποίησης καταστατικού συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την 1η/1/2022, η δηλωθείσα σε κάθε μία εξ αυτών επωνυμία και τα στοιχεία της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης/διαταγής εγγραφής/έτους /δικαστηρίου. Το περιεχόμενο και συνεπώς η εγκυρότητα της βεβαίωσης είναι δυνατόν να επαληθευτεί μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Διευκρινίζεται ότι μεταβολές, που αφορούν σε στοιχεία του καταστατικού των οργανώσεων το διάστημα πριν την 1η/1/2022, αναζητούνται και χορηγούνται από τις δικαστικές υπηρεσίες, όπως συνέβαινε έως σήμερα.

γ. Βεβαίωση Εγγραφής και Τροποποιήσεων/Επικαιροποιήσεων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (Βεβαίωση Ιστορικότητας).

Στην παρούσα βεβαίωση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη προς εκτύπωση/καταφόρτωση στην ψηφιακή μερίδα των εγγεγραμμένων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών σε προτυποποιημένη μορφή, αποτυπώνονται τα εξής:

i. Για τις οργανώσεις των εργαζομένων

Η τελευταία δηλωθείσα Επωνυμία, ο αριθμός Μητρώου εγγραφής που της αποδόθηκε κατά την εγγραφή της καθώς και τα στοιχεία πρωτοκόλλου και ημερομηνίας υποβολής τυχόν «Αιτήσεων τροποποίησης καταστατικού συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων» της παρ. 3 της παρούσης και «Αιτήσεων επικαιροποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων (πλην καταστατικού)συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων» της παρ. 5 της παρούσας.

ii. Για τις οργανώσεις των εργοδοτών

Η τελευταία δηλωθείσα επωνυμία, ο αριθμός εγγραφής που της αποδόθηκε κατά την εγγραφή της καθώς και τα στοιχεία πρωτοκόλλου και ημερομηνίας υποβολής τυχόν «Αιτήσεων επικαιροποίησης στοιχείων και αρχείων οργανώσεων εργοδοτών» της παρ. 5 της παρούσας.

Το περιεχόμενο και συνεπώς η εγκυρότητα των βεβαιώσεων είναι δυνατόν να επαληθευτεί μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

δ. Βεβαίωση Μητρώου

Στην παρούσα βεβαίωση, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη προς εκτύπωση/καταφόρτωση στην ψηφιακή μερίδα των εγγεγραμμένων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών σε προτυποποιημένη μορφή, αποτυπώνεται η τελευταία διαθέσιμη «εικόνα» από το σύνολο των καταχωρημένων δεδομένων της οργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εκτύπωση κάθε υποβληθείσας αίτησης και των αρχείων που συνυποβλήθηκαν.

8. Είδος και εύρος ελέγχου από την Υπηρεσία

Η Υπηρεσία δεν ελέγχει κατ’ αρχήν τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αρχεία ως προς το περιεχόμενό τους με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α) της παρούσας. Ο έλεγχός της περιορίζεται μόνο στην πληρότητα των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή (λ.χ. ελέγχεται εάν έχει συνυποβληθεί το καταστατικό ή η διαταγή εγγραφής του Ειρηνοδίκη) και σε πρόδηλα σφάλματα, ιδίως σε αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά πεδία και των συνοδευτικών εγγράφων. Σε καμία περίπτωση ο έλεγχος δεν έχει την έννοια της παροχής διοικητικής άδειας για την άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας, αλλά γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ορθής καταγραφής και τήρησης του Μητρώου.

Παραδείγματα προδήλων σφαλμάτων που μπορεί να ελέγξει η Υπηρεσία είναι τα εξής:

  • διαφορά στην επωνυμία της συνδικαλιστικής οργάνωσης/οργάνωσης εργοδοτών, που έχει καταχωρισθεί στο σχετικό ηλεκτρονικό πεδίο στην καρτέλα «Στοιχεία επωνυμίας, έδρας και επικοινωνίας», σε σχέση με την αναγραφόμενη στο καταστατικό της και τη διαταγή του Ειρηνοδίκη,
  • καταχώριση οργάνωσης που προδήλως δεν έχει συνδικαλιστικό χαρακτήρα (λ.χ. αθλητικού ή περιβαλλοντικού σωματείου), όπως προκύπτει από την επωνυμία της (λ.χ. Σύλλογος Φιλάθλων Ποδοσφαίρου…).

Σχετικώς επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οι οργανώσεις εργοδοτών θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή και ακριβή συμπλήρωση των πεδίων που κατά περίπτωση απαιτούνται καθώς, μετά την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αρχείων, σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει κατά τον έλεγχο που θα διενεργήσει κατά τα ως άνω, έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων και αρχείων, δεν θα εγγράφεται στο οικείο μητρώο (παρ. 5 του αρθρ. 3 και παρ. 5 του αρθρ.7 της υπ΄ αριθμ. 62599/16.9.2021 Υ.Α.). Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αρχεία.

9. Υποβληθείσες αιτήσεις και διαχείριση αυτών.

Το σύνολο των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.ΣΟ.Ε./ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου και εκκρεμούν, αντιμετωπίζονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται σε αυτήν.

10. Χορήγηση Στοιχείων σύμφωνα με το άρ. 10 της Υ.Α.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο σημείο 7 της παρούσας, δύναται να χορηγεί αντίγραφα των αρχείων και στοιχείων που καταχωρίζονται με ευθύνη των οργανώσεων στα ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η χορήγηση από την Υπηρεσία μιας εκ των προβλεπομένων στην παρούσα εγκύκλιο Βεβαιώσεων (σημείο 7) και των αναγκαίων στοιχείων/αρχείων.

Για τη χορήγηση μέσω της διοικητικής οδού των ως άνω αντιγράφων, απαιτείται η ύπαρξη ειδικού εννόμου συμφέροντος. Το ειδικό έννομο συμφέρον σχετίζεται με την άσκηση των από τους ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμάτων των αιτούντων και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Τα εν λόγω δικαιώματα δηλαδή αναφέρονται σε ζητήματα που σχετίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας και με άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Κατά την υποβολή του αιτήματος του άρθρου 10 της υπ΄ αρ. 62599/26.8.2021 Υ.Α για χορήγηση στοιχείων, το έννομο συμφέρον στο πρόσωπο του αιτούντος θα πρέπει να είναι άμεσο και ενεστώς. Ειδικώς σε ό,τι αφορά το προσυμβατικό στάδιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων για σύναψη κάθε είδους ΣΣΕ, επισημαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες οργανώσεις εργαζομένων/εργοδοτών, οφείλουν στο πλαίσιο της καλόπιστης διαπραγμάτευσης, όπως χορηγούν η μία στην/στις άλλες οργανώσεις κάθε στοιχείο που την/τους αφορά και δύναται να καταφορτωθεί/ εκτυπωθεί από την ψηφιακή της/τους μερίδα στο αντίστοιχο Μητρώο. Σε περίπτωση ρητής άρνησης, είναι δυνατή η αίτηση χορήγησης αντιγράφου από την Υπηρεσία.

Δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση των παραπάνω στοιχείων έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.1876/1990 και οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών καθώς και μεμονωμένοι εργοδότες. Τυχόν υποβολή αίτησης χορήγησης στοιχείων από φυσικό πρόσωπο, μέλος ή μη οργάνωσης εργαζομένων ή εργοδοτών, απορρίπτεται από την Υπηρεσία ως απαράδεκτη. Η πρόσβαση αυτών των προσώπων σε στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στις οργανώσεις των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή των ενώσεων προσώπων, πραγματοποιείται μέσω των ίδιων των οργανώσεων.

Η αίτηση της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών από την ψηφιακή τους μερίδα στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε./ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. αντίστοιχα, οι δε μεμονωμένοι εργοδότες με χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αντιστοίχως, η απάντηση της Υπηρεσίας αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας στην ψηφιακή μερίδα της αιτούσας οργάνωσης ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος εργοδότη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!