Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/86499/2877/2022 Χορήγηση επενδυτικής ενίσχυσης για το έργο «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680MW»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/86499/2877/26-8-2022

ΦΕΚ B' 4511/26.08.2022

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680MW» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5181123 - ΑΔΑ: ΨΙΞΜΗ-5ΣΤ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Την υπό στοιχεία Υ 33/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β’ 4805).

13. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

14. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

16. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).

18. Την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

19. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

20. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με την οποία εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

21. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

22. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

23. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως την παρ. 2Γ του άρθρου 143ΣΤ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4920/2022 (Α’ 74).

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/30.05.2022 (Β’ 2688, ΑΔΑ: 9ΟΦΟ4653Π8-ΔΓΝ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας.

25. Τον ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

26. Την υπό στοιχεία 103927 ΕΞ2022/20.07.2022 απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680 MW» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: ΨΙΞΜΗ-5ΣΤ).

27. Την υπό στοιχεία 2016/C 262/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα C262, 19.07.2016).

28. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/C 200/01, 28.06.2014).

29. Την υπό στοιχεία C(2021) 9753 final/20.12.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία κρίνεται ότι η κρατική ενίσχυση SA.57473 (2021/N) για την εγκατάσταση και λειτουργία του αποθηκευτικού αντλησιοταμιευτικού σταθμού στην Αμφιλοχία χωρητικότητας 680 MW είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου γ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

30. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου της παρούσας έχει προβλεφθεί να γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί και να επιταχυνθεί η υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80448/1893/04.08.2022 εισήγηση (περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της ΔΠΔΑ, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ύψους 250 εκ € για τα έτη 2022 έως 2025, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με κωδ. ΠΔΕ 2022ΤΑ07500020, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης στον κύριο του έργου «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680MW», που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής Π.Δ.Ε.), και συγκεκριμένα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα καταβολής, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης και οι σχετικές υποχρεώσεις του φορέα κατασκευής/κύριου του έργου.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α) «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680 MW» ή το «Έργο»: Το έργο κατασκευής του Αντλησιοταμιευτικού Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αμφιλοχία Δυτικής Ελλάδας του οποίου η κατασκευή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με την υπό στοιχεία 103927/ΕΞ/2022/ΥΠΟΙΚ/20.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙΞΜΗ5ΣΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

β) «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής»: Το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής που υποβάλει ο Κύριος του Έργου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/54536/1941/30.05.2022 (Β’ 2688, ΑΔΑ: 9ΟΦΟ4653Π8ΔΓΝ) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) «Ανεξάρτητος Μηχανικός»: Ο εξειδικευμένος μηχανικός στον οποίο ανατίθεται η πιστοποίηση κόστους του αντλησιοταμιευτικού Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) Αμφιλοχίας σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/30.05.2022 (Β’ 2688, ΑΔΑ: 9ΟΦΟ4653Π8-ΔΓΝ) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στο Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο του Έργου - Ύψος χρηματοδότησης - Χρονοδιάγραμμα καταβολής της χρηματοδότησης

1. Το Έργο περιλαμβάνει δύο εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης στις τοποθεσίες Άγιος Γεώργιος και Πύργος, οι οποίες θα μοιράζονται την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου ως δεξαμενή χαμηλότερου υψομέτρου και θα διαθέτουν δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 680 MW καθώς και αντλιοστάσια, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην υπό στοιχεία 103927/ΕΞ/2022/ΥΠΟΙΚ/20.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙΞΜΗ-5ΣΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το οικείο Τεχνικό Δελτίο.

2. Η χρηματοδότηση του Έργου γίνεται με τη μορφή επιχορήγησης που ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ και χορηγείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιχορήγηση αφορά σε μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, ο οποίος εκτιμάται σε 550 εκ. ευρώ. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Έργου, όπως αυτός εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/2022 (Β’ 2688) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπολείπεται των 550 εκ. ευρώ σε ποσοστό άνω του 15%, το ποσό της χρηματοδότησης αναθεωρείται με τροποποίηση της παρούσας.

3. Με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης παράτασης ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025, οπότε ο σταθμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

4. Η καταβολή της χρηματοδότησης (πληρωμή) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα γίνεται, ως ακολούθως με τη προϋπόθεση τήρησης των χρονικών οροσήμων που τίθενται στο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, όπως αυτό πιστοποιείται στη σχετική Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανικού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/54536/1941/2022 (Β’ 2688) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, με την ένταξη του έργου, λαμβάνει μέρος της ενίσχυσης ως προκαταβολή (πρώτη δόση), ίση με το 40% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης, ήτοι εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ.

β) Με την ολοκλήρωση του 50% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, λαμβάνει τη δεύτερη δόση της ενίσχυσης, ίση με το 20% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης.

γ) Με την ολοκλήρωση του 70% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, λαμβάνει την τρίτη δόση, ίση με το 30% του συνολικού ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης.

δ) Με την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου ο Φορέας Κατασκευής/ Κύριος του έργου, λαμβάνει την τελευταία δόση, ίση με το υπολειπόμενο 10% της επενδυτικής ενίσχυσης.

5. Για τη λήψη της προκαταβολής, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στον Φορέα Υλοποίησης εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου με την έκδοση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών, με την οποία θα πιστοποιείται η διενέργεια από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου δαπανών ποσού ίσου με το ποσό της προκαταβολής.

Άρθρο 3

Εμπλεκόμενοι Φορείς

1. Φορέας Υλοποίησης

α) Κατά την έννοια της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)/Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου. Επιγραμματικά ο ρόλος του Φορέα Υλοποίησης συνοψίζεται στα ακόλουθα:

i) Παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Στην έννοια της παρακολούθησης δεν περιλαμβάνεται η παρακολούθηση συμβάσεων που συνάπτει ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου με τρίτα πρόσωπα.

ii) παροχή σύμφωνης γνώμης για την καταβολή κάθε σταδίου της χρηματοδότησης.

β) Για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του, όπως συνοψίζεται παραπάνω, ο Φορέας Υλοποίησης θα λαμβάνει από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου αναφορές προόδου στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, από την έναρξη κατασκευής του Έργου μέχρι και τη θέση του σε εμπορική λειτουργία, καθώς και αναφορές σε ενδιάμεσα διαστήματα ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, οι οποίες θα περιλαμβάνουν καταστάσεις δαπανών του έργου καταρτισθείσες και υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, καθώς και εκθέσεις πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και του κόστους του Έργου από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/2022 (Β’ 2688) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου

Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου ορίζεται η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή 100% θυγατρική της εταιρεία ειδικού σκοπού για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου, υπό τον όρο της πλήρους μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της. Η ανωτέρω εταιρεία έχει εξολοκλήρου την ευθύνη για:

i) Τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων του κόστους κατασκευής όλων των τμημάτων του έργου, εξαιρουμένου του τμήματος του κόστους που θα καλυφθεί από την επενδυτική ενίσχυση που προβλέπεται στην παρούσα.

ii) Την ανάθεση ή/και παρακολούθηση, όπου απαιτείται, της μελέτης, προμήθειας, κατασκευής ή/και εγκατάστασης όλων των διακριτών τμημάτων που απαρτίζουν το έργο.

iii) Την ανάθεση της παρακολούθησης και πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και των δαπανών του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, σε ορκωτό λογιστή και την κοινοποίηση της σχετικής σύμβασης στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ. Ο ορκωτός λογιστής θα πρέπει να είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή κάτοχος επαγγελματικής άδειας του άρθρου 3 του ν. 3693/2008.

iv) Την ανάθεση της παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και του κόστους κατασκευής του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, σε Ανεξάρτητο Μηχανικό, με τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/54536/1941/2022 (Β’ 2688) υπουργική απόφαση, και την κοινοποίηση της σχετικής σύμβασης στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

v) Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/2022 (Β’ 2688) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

vi) Την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης

1. Η χρηματοδότηση του Έργου, σε συνέχεια της εγγραφής του στο Π.Δ.Ε., θα γίνεται με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου.

2. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Το αίτημα για κάθε πληρωμή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενο αποκλειστικά και μόνο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, ήτοι:

  • Ισχύον καταστατικό του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου
  • Για την προκαταβολή
    • Ισόποση εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  • Για τις λοιπές δόσεις
    • Έκθεση Ορκωτού Λογιστή
    • Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού

ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου.

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

iv. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου.

v. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου.

vi. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ. 1.

vii. Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται αποκλειστικά στη βάση των εκθέσεων πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Για την πληρωμή της προκαταβολής, η σύμφωνη γνώμη παρέχεται αποκλειστικά επί τη βάσει προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής.

4. Στον έντοκο τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα Κατασκευής/Κυρίου του έργου κατατίθενται, πέραν του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ποσά που αποτελούν έσοδα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα παραπάνω ποσά καλύπτουν μέρος της χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου ενημερώνει την Υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού του, μετά από σχετικό αίτημα.

5. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Φορέας Κατασκευής/ Κύριος του έργου υποχρεούται να επιστρέψει το υπόλοιπο του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθ’ όσον δε δύναται να το διαθέσει για άλλο σκοπό πέραν της χρηματοδότησης για την κατασκευή του Έργου.

6. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων προκύψει η υπερκάλυψη του συνολικού κόστους του έργου από όλες συνολικά τις πηγές χρηματοδότησης, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να επιστρέψει το επιπλέον ποσό της χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε εντόκως, στον λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις του Φορέα Κατασκευής/ Κυρίου του έργου

1. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τακτικές αναφορές, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας καθώς και αμελλητί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί και είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείου Ανάκαμψης.

2. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό για το Έργο στον οποίο θα καταχωρούνται οι δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου. Ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοδοτήσεων από τον Φορέα Κατασκευής/Κύριο του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διατάξεις περί επιχορηγήσεων της φορολογικής νομοθεσίας, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΥΛ. Για την κατάρτιση του χωριστού λογαριασμού, ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου οφείλει να εφαρμόζει πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η ΡΑΕ ελέγχει τον χωριστό λογαριασμό που τηρεί ο Φορέας Κατασκευής/Κύριος του έργου, καθώς και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής, διατηρώντας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ελεύθερη πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό.

Άρθρο 6

Τελικές Διατάξεις

Οι σχέσεις μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Φορέα Κατασκευής/Κύριου του Έργου ρυθμίζονται αποκλειστικά από την παρούσα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!