Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

K.Y.A. 78077/2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430).

Αριθμ. 78077

ΦΕΚ B' 4513/26.08.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

6. To π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157) και ιδίως το άρθρο 9.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Την υπό στοιχεία Υ63/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β’ 3161).

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

14. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015).

15. Τα υπ’ αρ.: 122077/30-03-2022 και 54549/10-02-2022 έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

16. Τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΑ/157389/3025/30.05.2022 και ΠΔΕ/ΓΣ/165613/30252454/01.06.2022 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17. Το υπ’ αρ.: οικ. 41901/17264/25-05-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

18. Το υπ’ αρ. 129882/10-05-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης. 19. Το υπ’ αρ. 3350.00.001/10835/29.07.2022 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

19. Το υπ’ αρ. 678076/03.08.2022 έγγραφο της Δ.Υ.Π.Α.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β’ 430) κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 1.500 θέσεις και το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία συμπληρώνεται με 1.814 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 500
Εργάτες κτηνοτροφίας 500
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.000
Εργάτες γης 1.000
Εργάτες κτηνοτροφίας 500
ΣΥΝΟΛΟ 1.500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Industrial Design (γνώστης βιομηχανικού σχεδίου) 1
Illustrator (εικονογράφος) 3
Concept Artist (σκιτσογράφος, σχεδιαστής, εννοιολογικός εικονογράφος-δημιουργική σύλληψη) 2
3D modeler/3D sculptor (γλύπτης 3D, σχεδιαστής 3D) 3
Εργάτες γης 200
Εργάτες θερμοκηπίων 50
Κηπουροί 100
Μάγειρες ΣΕΦ ξένης κουζίνας 100
Βοηθοί κουζίνας- Βοηθοί μάγειρες 100
Σερβιτόροι/Βοηθοί Σερβιτόροι 100
Καμαριέρες 100
Λινοθηκάριοι 5
Βοηθοί Αρτοπαρασκευαστηρίου/Αρτεργάτες 20
Οικιακοί Βοηθοί 30
ΣΥΝΟΛΟ 814

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 1.630 θέσεις και το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία συμπληρώνεται με 2.870 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργαζόμενοι Καθαριότητας-Καμαριέρες 250
Μάγειρες Β' 50
Μάγειρες Γ' 50
Σερβιτόροι 200
Τραπεζαρίας
Βοηθοί Κουζίνας 50
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 100
ΣΥΝΟΛΟ 700
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 600
ΣΥΝΟΛΟ 600

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργαζόμενοι Καθαριότητας-Καμαριέρες 600
Προσωπικό σέρβις 500
Μάγειρες 100
Υπάλληλοι Ρεσεψιόν που να μιλούν Κινέζικα 10
Υπάλληλοι Ρεσεψιόν που να μιλούν Κορεάτικα 10
Υπάλληλοι Ρεσεψιόν που να μιλούν Ισραηλίτικα 10
Spa Therapist 50
Ψυχαγωγοί -Διασκεδαστές -Animateuer 50
Βοηθοί συντήρησης-Κηπουροί 100
Συνοδοί Γκρουπ 10
Συντηρητές Κτιρίων 50
ΣΥΝΟΛΟ 1.490
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 510
ΣΥΝΟΛΟ 510

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργαζόμενοι Καθαριότητας-Καμαριέρες 20
Υπάλληλοι Ρεσεψιόν 20
Βοηθητικό προσωπικό 300
  ΣΥΝΟΛΟ 340
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 260
ΣΥΝΟΛΟ 260

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργαζόμενοι Καθαριότητας-Καμαριέρες 20
Υπάλληλοι Ρεσεψιόν 20
Βοηθητικό προσωπικό 300
  ΣΥΝΟΛΟ 340
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 260
ΣΥΝΟΛΟ 260

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 1.500 θέσεις ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 1500
ΣΥΝΟΛΟ 1500

Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2021 και 2022 με 550 θέσεις και το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία με 1.300 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 300
  Σύνολο 300

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 150
Σύνολο 150
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 600
  Σύνολο 600

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 100
Σύνολο 100
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 100
Σύνολο 100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 150
Εργάτες Κτηνοτροφίας 100
Εργάτες Φυτωρίων -Θερμοκηπίων 50
Σύνολο 300
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 150
Εργάτες Κτηνοτροφίας 100
Εργάτες Φυτωρίων -Θερμοκηπίων 50
Σύνολο 300

Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!