Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΚΥΑ 78609/2022 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τoν έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές

Αριθμ. 78609 

ΦΕΚ Β 4263 - 10.08.2022 

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τoν έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές Επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» - Μέρος Α' «Στρατηγικές Επενδύσεις» (Α’ 237) και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 28 αυτού.  

β. Του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» - Μέρος Β' «Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 66).  

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).  

δ. Του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’  7).  

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015.  

στ. Του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204). 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

8. Την υπό στοιχεία Υ 35/22.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).  

9. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

10. Την υπό στοιχεία Υ 48/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα (Β’ 3100/1.8.2019).  

11. Την υπ’ αρ. 68307/5.7.2022 (ορθή επανάληψη 22.7.2022) εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τους ν. 4864/2021 και ν. 4608/2019 καθώς και όσα έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με τον ν. 3894/2010 και οι φορείς τους έχουν αιτηθεί τον έλεγχο της υλοποίησής τους από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 και για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του άρθρου 16 του ν. 4864/2021.  

Άρθρο 2 

Υποβολή αιτήματος ελέγχου 

1. Η ενδιάμεση πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται με έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης, πέραν του ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, πιστοποιούνται και από εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ο επενδυτικός φορέας υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων το σχετικό αίτημα ελέγχου συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις, τα στοιχεία του προτεινόμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α' 7), που επιθυμεί να διενεργήσει τον έλεγχο, καθώς και αίτημα για ορισμό εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, στην περίπτωση που στην επένδυση περιλαμβάνονται ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη.  

2. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και εφόσον κριθεί πλήρες προβαίνει σε έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό του προτεινόμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και στην περίπτωση που στην επένδυση περιλαμβάνονται ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αίτημα επιλογής εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ).  

Άρθρο 3 

Αντικείμενο και διαδικασία του ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 

Αντικείμενο του ελέγχου για την ενδιάμεση πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας κάθε εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. στρατηγικής επένδυσης, αποτελεί:  

α. Ο έλεγχος και η καταγραφή της ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  

β. Ο οικονομικός έλεγχος της επένδυσης και συγκεκριμένα ο έλεγχος των λογιστικών εγγραφών, των στοιχείων και των παραστατικών που αφορούν στην υλοποίηση και εξόφληση της, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή άλλα προγράμματα της Ένωσης.  

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του επενδυτικού φορέα προς τις διατάξεις του ν. 4608/2019, του ν. 4864/2021 και του ν. 3894/2010, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως στρατηγικής και της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων. Για τη διενέργεια του ελέγχου των επενδύσεων εφαρμόζεται Πρόγραμμα Ελέγχου Στρατηγικών Επενδύσεων το οποίο συντάσσεται και επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχό τους.  

Οι επενδύσεις ελέγχονται ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στον τόπο υλοποίησής τους, και εφόσον απαιτείται, στην έδρα των φορέων εάν εκεί τηρούνται οι πρωτότυποι τεχνικοί φάκελοι και τα παραστατικά δαπανών.  

Ο έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου υποχρεωτικά ανατίθεται από τον υπεύθυνο ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, σε μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδικότητας πιστοποιημένους ελεγκτές ανάλογα με το είδος της επένδυσης, οι οποίοι καταρτίζουν και παραδίδουν για συνυποβολή τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης της παρ. 1 κατωτέρω.  

Οι αποζημιώσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καταβάλλονται από τον επενδυτικό φορέα. 

Άρθρο 4 

Παραδοτέα ελεγκτικού έργου και έκθεση εύλογης διασφάλισης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

1. Μετά το πέρας του ελεγκτικού έργου οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:  

α. Την «Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης» ή την «Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης», σύμφωνα με την ενσωματωμένη μεθοδολογία, τα τυποποιημένα έντυπα και το Πρόγραμμα Ελέγχου Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.  

β. Την έκθεση ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017, εφεξής «Έκθεση Εύλογης Διασφάλισης», η οποία καλύπτει τα αντικείμενα της «Έκθεσης Ενδιάμεσης Πιστοποίησης» ή της «Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» και του Προγράμματος Ελέγχου Στρατηγικών Επενδύσεων και συνοδεύεται από τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της.

Η εν λόγω Έκθεση Εύλογης Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών».

Η Έκθεση Εύλογης Διασφάλισης αναφέρει τυχόν περιορισμούς στο εύρος εργασίας ως προς τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου αρμοδιότητας αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού ή άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή και συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  

ii. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης.

iii. Συμπέρασμα με επιφύλαξη.  

iv. Αρνητικό Συμπέρασμα.  

γ. σχετική βεβαίωση υλοποίησης από αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδικότητας πιστοποιημένους ελεγκτές ανάλογα με τους όρους χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγικής επένδυσης.  

Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα είναι δεσμευτικές ως προς τη χρήση τους και θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.  

Τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

2. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα, θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα βασιζόμενα στο κατάλληλο αποδεικτικό υλικό. Η τήρηση των αρχείων που προβλέπεται για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης. Αν οι ανωτέρω ενημερωθούν εγγράφως ότι είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για την ελεγχόμενη οντότητα, το χρονικό διάστημα επεκτείνεται μέχρι τη λήξη της δικαστικής διερεύνησης.  

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές μπορούν να υποβάλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα πλέον των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα ανακύψει ζήτημα (ή ζητήματα) το οποίο χρήζει περαιτέρω προσοχής για την αντιμετώπισή του από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή και δεν έχει αποσαφηνισθεί από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων τότε αυτό το ζήτημα (ή ζητήματα) πρέπει να διατυπωθεί ρητά στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στη σχετική ενότητα με τίτλο «Θέματα έμφασης».  

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που διενεργούν έλεγχο σε επενδύσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζουν αναλογικά στον επενδυτικό φορέα τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017, όπως ισχύει για τις οντότητες μη δημόσιου ενδιαφέροντος.  

5. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».  

Άρθρο 5 

Γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα για επενδύσεις με ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης και προσδιορισμός αμοιβής  

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων για τις επενδύσεις για τις οποίες έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε.Σ.Ε. ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10, του ν. 4864/2021 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4608/2019 διαβιβάζει το αίτημα ελέγχου με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της επένδυσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Κ. εντός τριών (3) ημερών με απόφασή της που κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων ορίζει εμπειρογνώμονα από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στον συγκεκριμένο τομέα της επένδυσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τα παραδοτέα και την επιλεξιμότητα των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.  

Ο εμπειρογνώμονας, δύναται, εάν κριθεί απαραίτητο, να αιτηθεί στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να συντάξει τη γνωμοδότησή του.  

Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει εισήγηση, την οποία υποβάλει στη Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Κ.  

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση ανάθεσης η Γ.Γ.Ε.Κ. υποχρεούται να διαβιβάσει τη γνωμοδότησή της, δια της εισηγήσεως του ως άνω εμπειρογνώμονα, καθώς και να επιστρέψει το αίτημα ελέγχου μετά των συνοδευτικών δικαιολογητικών στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.  

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων κοινοποιεί τη γνωμοδότηση της Γ.Γ.Ε.Κ. στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη σύνταξη της Έκθεσης Πιστοποίησης της επένδυσης.  

Οι αποζημιώσεις των εμπειρογνωμόνων για κάθε επενδυτικό σχέδιο ορίζονται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και των εξόδων τραπέζης για τη μεταφορά του ποσού, καταβάλλονται από τη Γ.Γ.Ε.Κ. και βαρύνουν το λογαριασμό «Αποδόσεις Κεφαλαίων του ν. 2216/ 1994 του Ειδικού Λογαριασμού της Γ.Γ.Ε.Τ.».  

Άρθρο 6 

Πιστοποίηση της πληρότητας του ελέγχου 

1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνει την «Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης» ή την «Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας» της επένδυσης καθώς και την «Έκθεση Εύλογης Διασφάλισης» με τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή τους, και τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης από τον αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης ειδικότητας πιστοποιημένους ελεγκτές και διαπιστώνει την πληρότητά τους αναφορικά με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθώς και τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων σε αυτές με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και τις βεβαιώσεις υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

Επιπλέον, για τις επενδύσεις που περιλαμβάνουν ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνει από τη Γ.Γ.Ε.Κ. την γνωμοδότηση του εμπειρογνώμονα, με τη διαδικασία που προσδιορίσθηκε στο άρθρο 5 της παρούσας, για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, περί του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου και των επιλέξιμων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης της επένδυσης.  

2. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο πληρότητας, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

α. Αν η Έκθεση Πιστοποίησης είναι πλήρης και βεβαιώνεται χωρίς επιφύλαξη από τους ελεγκτές η ενδιάμεση υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης (είτε απόφαση ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, είτε απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης).  

β. Αν διαπιστώσει ελλείψεις, είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Πιστοποίησης είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης που αφορούν στην επένδυση, παραγγέλλει την προσκόμιση συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης αναλόγως της βαρύτητας των ελλείψεων.  

γ. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Πιστοποίησης είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης, μπορεί να εισηγηθεί την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4864/2021.  

3. Οι ανωτέρω ενέργειες των παρ. 1 και 2 ολοκληρώνονται από την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή των ως άνω εκθέσεων.  

4. Στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων διαπιστώσει σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς τη διενέργεια του ελέγχου και ως προς την πληρότητα της Έκθεσης Πιστοποίησης του άρθρου 43 του ν. 4449/2017, του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, είτε στην ενδιάμεση πιστοποίηση της επένδυσης είτε στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).  

Άρθρο 7 

Διασφάλιση μη σύγκρουσης συμφερόντων 

1. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής και οι εμπειρογνώμονες (αξιολογητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών της Γ.Γ.Ε.Κ., αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί και πιστοποιημένοι ελεγκτές άλλων ειδικοτήτων) που διενεργούν τον έλεγχο δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διενέργεια πιστοποίησης/επιθεώρησης/ελέγχου ή στην έγκριση Εκθέσεων Πιστοποίησης/ επιθεώρησης/ελέγχου που αφορούν σε έργο φορέα με τον οποίο βρίσκονται ή διατηρούν σχέση που ενδέχεται να χαρακτηρισθεί ως σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σχέση από την οποία να έχουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τον φορέα υλοποίησης της επένδυσης, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους με αθέμιτο τρόπο.

Ενδεικτικά δε, αν συμμετέχουν οι ίδιοι ή μέσω νομικού προσώπου στο οποίο είναι βασικοί μέτοχοι στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα για το εν λόγω έργο ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατάρτισή του προς υποβολή επενδυτικού σχεδίου ή έλεγχο/έγκρισή του.

Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχουν σε πιστοποίηση/επαλήθευση/ επιθεώρηση/έλεγχο έργων ή να εγκρίνουν τις σχετικές εκθέσεις, όταν στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα, συμμετέχει σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι και τετάρτου βαθμού.  

2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής και οι εμπειρογνώμονες που θα οριστούν για τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται άπαξ στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.  

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!