Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1068507 ΕΞ 2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Σ.Σωμαρακάκη
Χ.Παπαηρακλή
Τηλέφωνο:2132112912-902
E-Mail:dorganosis@aade.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022

Αριθ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Α 1068507 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες που αφορούν σε θέματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, κατόπιν έκδοσης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (ΦΕΚ B’ 3886).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων και χρηστικών οδηγιών για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εμπίπτουν όλες οι Υπηρεσίες, Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές της Γ.Δ.Φ.Δ., η Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ. και το Α.Τ.Υ. αυτής, Διευθύνσεις της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., καθώς και λοιπές εμπλεκόμενες, ανά περίπτωση, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για την ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτών».

Α. Σε συνέχεια της έκδοσης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. 3886, τεύχος Β/22-07-2022 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΒΛΕ46ΜΠ3Ζ-Ε6Λ και ισχύει από 29/07/2022, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες διευκρινίσεις και χρηστικές οδηγίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή, ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής:

1) Οι αποφάσεις εκχώρησης περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β'2743) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α. 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 (Β'3886) όμοιας, για τις αντίστοιχες περιπτώσεις του Πίνακα αυτής, στα ίδια όργανα, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της.

Παραδείγματος χάριν, ο Προϊστάμενος μίας Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως εξέδωσε μία απόφαση εκχώρησης περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής, εφόσον αυτό προβλεπόταν ρητά στην καταργηθείσα απόφαση, στους Προϊσταμένους της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων Εσόδων και Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης και ακολούθως η Δ.Ο.Υ. αυτή μετατράπηκε σε Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως, δηλαδή χωρίς Υποδιεύθυνση, μετά από την έναρξη λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ.. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω εκδοθείσα απόφαση θα ισχύει εν μέρει και ειδικότερα μόνο ως προς τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εσόδων και Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης. Τις αρμοδιότητες που είχε εκχωρήσει στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, θα τις ασκεί πλέον ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση και δημοσίευση νέας απόφασης, με την οποία θα παρέχει περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής στο όργανο που ορίζεται στη στήλη 6 του Πίνακα της ως άνω νέας απόφασης.

2) α) Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών δύνανται να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα αυτών όργανα, μόνο εάν αυτό προβλέπεται ρητά στη στήλη 6 του Πίνακα της ως άνω απόφασης, άλλως την μεταβιβασθείσα από τον Διοικητή αρμοδιότητα ή την εξουσιοδοτούμενη πράξη την ασκούν ή την υπογράφουν αποκλειστικά οι ίδιοι.

β) Η εκχώρηση της περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής, για τις περιπτώσεις όπου αυτή προβλέπεται ρητά, ολοκληρώνεται μόνο με την έκδοση της σχετικής απόφασης, τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στους οποίους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ή η εξουσιοδότηση υπογραφής:

α) να μελετήσουν την ως άνω απόφαση και το παρόν έγγραφο και να προβούν, άμεσα, στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των Προϊσταμένων των υφιστάμενων οργανικών τους μονάδων και του προσωπικού αυτών, στην παροχή σαφών οδηγιών σε αυτούς, καθώς και στην παρακολούθηση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων αυτής. Επίσης, να μεριμνήσουν ώστε, από την 29.7.2022, στις υπό έκδοση διοικητικές πράξεις των υπηρεσιών τους, αντί να αναγράφεται η υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία από την ως άνω ημερομηνία παύει να ισχύει και οι περιπτώσεις αυτής, να αναγράφεται η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ2022/20-07-2022 (Β'3886), όμοια και οι αντίστοιχες περιπτώσεις αυτής. Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., στις οποίες λειτουργούν Γ.Ε.Φ. οφείλουν να ενημερώσουν και να δώσουν οδηγίες και στο προσωπικό που στελεχώνει αυτά.

β) να λάβουν υπόψη τους τις διαφορές μεταξύ μεταβίβασης αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής κατά την κατάρτιση των διοικητικών πράξεων, που εκδίδουν και ειδικότερα στο τμήμα των πράξεων πριν από την αναγραφή των διατάξεων του προοιμίου -όπου βέβαια αυτό απαιτείται, καθώς και ως προς τον τρόπο υπογραφής αυτών, όπως αυτές απεικονίζονται στα σχήματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

αα) στο Σχήμα 1α παρουσιάζονται οι ανωτέρω διαφορές στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής ή προβλέπεται αυτή αλλά δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση και εν συνεχεία στο Σχήμα 1β ακολουθεί παράδειγμα που αφορά στον τρόπο διατύπωσης των ως άνω, αναλόγως δηλαδή αν αφορά σε μεταβίβαση αρμοδιότητας ή σε εξουσιοδότηση υπογραφής και

ββ) στο Σχήμα 2α παρουσιάζονται οι ανωτέρω διαφορές, στην περίπτωση που προβλέπεται η δυνατότητα της περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής και έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί σχετική απόφαση και εν συνεχεία στο Σχήμα 2β ακολουθεί παράδειγμα που αφορά στον τρόπο διατύπωσης των ως άνω, αναλόγως δηλαδή αν αφορά σε μεταβίβαση αρμοδιότητας και εκχώρηση περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής ή σε εξουσιοδότηση υπογραφής και εκχώρηση περαιτέρω εξουσιοδότησης υπογραφής.

Γ. Σε περίπτωση που τυχόν προκύψουν ερωτήματα, που αφορούν στην επί της ουσίας εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης, αρμόδιες να προβούν στην έγκαιρη παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων - οδηγιών είναι οι καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Δ. Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται στο παρόν, σε ηλεκτρονική μορφή, η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-7-2022 (Β'3886) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με σχετικό Πίνακα Περιεχομένων.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!