Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 363615/2022 Συμπληρωματική ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Ηρακλείου και β) Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Πληροφορίες: Τσίτουρας Β.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518, 615
210 52 85 642, 639, 536
E - mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλιαβού Μ.
Περίσσιου Αθ.
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 599, 617
Ε - mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 12,
106 77 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνου Γ.,
Μανιατάκη Μ.
Αριθμ. Τηλ : 210 52 91 885-210 5291773
Aριθμ. Φαξ : 210 52 91 735
E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΦΕΖ46ΜΑΠΣ-1ΧΚ

Α.Π.: 363615/04-08-2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
1. Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ,Α
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση 
Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης &
Εισφορών
Σταδίου 29, 105 59-Αθήνα
2. Γρ. κ. Διοικητή
3. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
4. Γρ. Γενικής Δ/νσης Εισφορών
5. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
Παπαδιαμαντοπούλου 87,
115 27 - Αθήνα
6. Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
7. Ανάδοχο Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
8. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Ηρακλείου και β) Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης»

Σχετικά :  1.Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ ΤΑ' 270/

24.12.1997) όπως ισχύει.

ΑΔΑ: 6ΦΕΖ46ΜΑΠΣ-1ΧΚ 2.Η αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΤΒ' 272/ 18.3.1998).

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη μισθωτών ασφαλισμένων, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών και Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές οι επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις.

Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες (επιχειρήσεις, εργοδότες, μη μισθωτούς ασφαλισμένους) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγεισες περιοχές δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις-οδηγίες:

Α. Οριοθέτηση Πληγείσας Περιοχής

I.   Με την αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/06.10.2021 (ΦΕΚ 4646/Β'/07.10.2021, ΑΔΑ:ΨΑΞΚ465ΧΘΞ-Χ9Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται οι πληγείσες περιοχές, από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και βάσει της οποίας εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας το με Α.Π. 434094/2021 Γενικό Έγγραφο

II.   Η ανωτέρω Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -ΚΕ/οικ.18450/Α 325/20.10.2021 νεώτερη Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4882/Β/21.10.2021 ΑΔΑ 6ΝΝΑ465ΧΘΞ-ΦΛΩ) και βάσει της οποίας εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας το με Α.Π. 496644/2.12.2021 Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ: Ω86446ΜΑΠΣ-1ΣΩ)

III. Με την υπό στοιχεία 52530/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21.02.2022 νεότερη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 895/Β'/28.02.2022, ΑΔΑ: 9Χ3Γ465ΧΘΞ-ΝΟΩ), επεκτείνεται περαιτέρω η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και προστίθενται οι εξής περιοχές:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
- Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Β) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
•  Δη μοτική Ενότητα Γόρτυνας

- Δη μοτική Κοινότητα Βασιλική ς

- Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων

•  Δημοτική Ενότητα Κοφίνας

- Δημοτική Κοινότητα Στερνών

Γ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
•  Δη μοτική Ενότητα Γ οργολαϊνη

- Δημοτική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος

- Δημοτική Κοινότητα Άνω Ασιτών

- Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ασιτών

- Δημοτική Κοινότητα Πενταμοδίου

- Δημοτική Κοινότητα Πυργούς

•  Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου

- Δημοτική Κοινότητα Βασιλειών

- Δημοτική Κοινότητα Βουτών

- Δημοτική Κοινότητα Δαφνέ

- Δημοτική Κοινότητα Σκαλανίου

•  Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού

- Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας

•  Δημοτική Ενότητα Παλιανής

- Δημοτική Κοινότητα Αυγενικής

- Δημοτική Κοινότητα Βενεράτου

- Δημοτική Κοινότητα Κερασίων

- Δημοτική Κοινότητα Σίβας

Δ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
•  Δημοτική Ενότητα Γαζίου

- Δημοτική Κοινότητα Γαζίου

- Δημοτική Κοινότητα Καλεσιών

•  Δημοτική Ενότητα Κρούσωνα

- Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος

•  Δημοτική Ενότητα Τυλίσου

- Δημοτική Κοινότητα Μαράθου

Ε) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
•  Δημοτική Ενότητα Ζαρού

- Δημοτική Κοινότητα Ζαρού

•  Δημοτική Ενότητα Μοιρών

- Δημοτική Κοινότητα Μοιρών

- Δημοτική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

- Δημοτική Κοινότητα Πόμπιας

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

•  Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου

- Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου

- Δημοτική Κοινότητα Αβδού

- Δημοτική Κοινότητα Ποταμιών

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α) ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  • Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου,

οι οποίες επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και αποδεδειγμένα έχει υποστεί ζημία η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Β. Πεδίο εφαρμογής-Υπαγόμενα πρόσωπα

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, εργοδότες ή μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές, εφόσον αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημία από τους σεισμούς, κατά τα χρονικά διαστήματα που προαναφέρθηκαν.

Γ. Ρύθμιση Εισφορών

Πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή μη Μισθωτών ασφαλισμένων, δύνανται να ρυθμιστούν ως εξής:

Γ.1. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες.

  • Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
  • Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

Γ.2. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι ή Αγρότες).

  • Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
  • Κεφαλαιοποιούνται οι ληξιπρόθεσμες εισφορές και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας.

Επισήμανση

Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται, κατά περίπτωση, για επιχειρήσεις, εργοδότες και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ο μήνας κατά τον οποίο επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.

Δ. Υπαγωγή σε ρύθμιση - Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής -ανά προαναφερθέν γεγονός- με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες οι απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.

Η αίτηση, πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση, της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

Οι εισφορές των ανωτέρω Γ.1 και Γ.2 περιπτώσεων, εξοφλούνται, σε δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την λήξη του πρώτου μήνα, του επόμενου της λήξης της εξάμηνης αναστολής, κατά περίπτωση.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.

Εκπρόθεσμες δόσεις επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Επισήμανση

  • Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  • Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

Ε. Απώλεια δικαιώματος συνέχιση της ρύθμισης
Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις περιπτώσεις:

  • Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.
  • Καθυστέρηση καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών.

Μετά την απώλεια το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις.

ΣΤ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα ως τηρούντα ενεργή ρύθμιση οφειλών και τους χορηγείται ΑΑΕ διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ζ. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσης.

Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.

Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.

Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.

Η. Επισημάνσεις

Επισημαίνεται, ότι με νεότερο έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών, θα δοθούν οδηγίες για την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος, που παρακολουθεί τις εισφορές των μη μισθωτών, σχετικά με την διεκπεραίωση/καταχώρηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, προκειμένου να τίθενται σε εξάμηνη αναστολή οι τρέχουσες εισφορές.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!